Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Gulbenes novada dome
PAR UZŅĒMUMU
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona - pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasts. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina, to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada domes darbību nosaka ar Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Vadīt nodaļas darbu. Organizēt attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu un uzraudzību. Organizēt projektu pieteikumu sagatavošanu, ieviešanu. Pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecības procesu koordinēšana.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs: vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

 Organizē un koordinē sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā; uztur pašvaldības profilus sociālajos kontos twitter, facebook.com, draugiem.lv; gatavo informāciju medijiem, sadarbojas ar tiem.

 

 

Kultūras dzīves organizatori novadā

Koordinē kultūras darbu novadā, organizē lielos novada pasākumus, rūpējas par amatiermākslas kolektīvu pastāvēšan un attīstību, stratēģiski plāno kultūras perspektīvu, ir gan skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu un deju svētku koordinatore.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

 

Pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos Latvijas Republikas likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos. Veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus. Veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kuru sadali nosaka Dome ar lēmumu.

"Gulbenes Novada Ziņas" redaktore

Gulbenes novada izdevuma "Gulbenes Novada Ziņas" izdošana; redaktora pienākumu veikšana. Gulbenes novada izdevuma "Gulbenes Novada Ziņas" izdošana; redaktora pienākumu veikšana. Darbs ar sociālajiem žurnālistiem, tekstu apstrāde.

Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists

Organizē jaunatnes darbu novadā, sadarbojoties ar jauniešu centriem. Ir atbildīgs par jaunatnes politikas dokumentu izstrādi novadā.