Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Liepājas enerģija
Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Liepājas enerģija" ir 2005. gadā dibināts siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu.
NOZARE
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Liepājas enerģija

Siltumiekārtu remontu tehniķis

Plānot un nodrošināt nepārtrauktu, kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu TEC ražošanas komleksa iekārtu darbību.

Nodrošināt TEC ražošanas kompleksa, siltumtrašu, iekārtu un palīgiekārtu savlaicīgu tehnisko pārbaudi, apkopi, kvalitatīvu remontu.

Organizēt un nodrošināt kurināmā un citu piegādājamo energoresursu daudzuma un kvalitātes kontroli, uzskaiti, plānot un kontrolēt energoresursu racionālu izmantošanu.

 

 

 

Liepājas enerģija

Lietvedības pārzinis

Reģistrēt saņemto un nosūtāmo korespondenci, un citus dokumentus elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Sagatavot nosūtāmo korespondenci nogādei pastā. Sistematizēt lietvedības dokumentus, veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru. Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros.

Liepājas enerģija

Ekonomists

Uzņēmuma ekonomisko procesu izpēte un analīze. Nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas izdevumu, naudas apgrozījuma procesu izzināšana; šo procesu ietekmējošo faktoru analīze, risinājumu izstrāde. Projektu izvērtēšana; investīciju ieguldījumu izvērtēšana, lietderības un efektivitātes noteikšana. 

Liepājas enerģija

Termoelektrocentrāles vadītājs

Plānot, vadīt un nodrošināt nepārtrauktu, kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu TEC ražošanas komleksa iekārtu darbību, vadīt Elektrosaimniecību.

Nodrošināt TEC ražošanas kompleksa, siltumtrašu, iekārtu un palīgiekārtu savlaicīgu tehnisko pārbaudi, apkopi, kvalitatīvu remontu.

Noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu TEC ražošanas kompleksa iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību.

Organizēt un nodrošināt kurināmā un citu piegādājamo energoresursu daudzuma un kvalitātes kontroli, uzskaiti, plānot un kontrolēt energoresursu racionālu izmantošanu.

Sagatavot uzņēmuma vadībai ražošanas attīstības priekšlikumus un ierosinājumus budžeta izstrādei.

 

 

Liepājas enerģija

Ķīmijas laborants

Ķīmijas laborants pilda darba uzdevumus pēc ķīmiķa norādījumiem un saskaņā ar aprakstīto metodiku. Viņš veic vai nu ķīmiskās sintēzes (ķīmiskās reakcijas) laboratorijas traukos, vai arī ķīmisko produktu analīzes specializētās analītiskās laboratorijās.

Liepājas enerģija

Vides un darba aizsardzības inženieris

Sekot līdzi dažādiem būtiskiem parametriem, kas nosaka uzņēmuma procesu efektīvu, drošu un augstvērtīgu darbību un atbildību pret vidi. Rūpējas, lai darba vietas būtu drošas, bet darbinieki zinātu, kas jāievēro ikdienā un kā jārīkojas dažādās ārkārtas situācijās. Vides un darba aizsardzības speciālista ikdiena ir dinamiska un daudzveidīga – tā saistīta ar izbraukumiem un dažādu mērījumu veikšanu.

Liepājas enerģija

Valdes priekšsēdētājs

Vadīt un pārstāvēt uzņēmumu. Nodrošināt uzņēmuma sekmīgu darbību un attīstību saskaņā ar statūtos noteiktajiem komercdarbības veidiem, to īstenošanas ietvaros pievēršos īpašu uzmanību rentabilitātei, likviditātei, konkurētspējai un drošībai. Piedalīties uzņēmuma valdes darbībā; attīstīt uzņēmuma saimniecisko, tehnisko, ekonomisko un sociālo darbību.

Liepājas enerģija

Sabiedrisko attiecību speciālists

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp uzņēmumu un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu: 1) ārējā komunikācija; 2) iekšējā komunikācija; 3) mārketings; 4) klientu attiecības.

Liepājas enerģija

Personālvadības un kvalitātes vadītājs

Plānot, vērtēt un koordinēt uzņēmuma darbību personāla un kvalitātes pārvaldības jautājumos:

1) nosaka uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus;

2) analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu;

3)plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus;

4) organizē un vada personāla lietvedības procesu u.c.

Liepājas enerģija

TEC stacijas iekārtu operators

Vada un uzrauga termoelektrocentrāles ražošanas kompleksa iekārtas, nodrošinot nepārtrauktu un kvalitatīvu katlu un to iekārtu darbību. Kontrolē termoelektrocentrāles ražošanas kompleksa katliekārtu un elektroiekārtu darbspēju, atklāj un novērš iekārtu darbības bojājumus, veic iekārtu apkopi.

Liepājas enerģija

Grāmatvedis

Veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi. Uzskaita uzņēmuma pamatlīdzekļus, veic naudas operācijas, darbinieku algu aprēķinus, inventarizāciju u.c.