Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Sadales tīkls
Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160
PAR UZŅĒMUMU
AS "Sadales tīkls" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi klientiem Latvijā, kā arī ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību. Esam viens no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās. Nodrošinām elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju objektu, ar savu pakalpojumu aptverot 99% no valsts teritorijas. Veicam elektrotīkla rekonstrukciju un modernizāciju, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams. Darbs AS "Sadales tīkls" – tā ir atbildība, stabilitāte, izaugsmes iespējas, aizraujoši pienākumi un lielisks kolektīvs!
NOZARE
Elektroenerģijas sadale

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Sadales tīkls

Elektroinženieris

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas elektroinženieris veic tehnisko uzraudzību un būvuzraudzību elektrotīklu pārbūves darbiem, kontrolējot būvdarbu kvalitāti, kā arī veic objektu pieņemšanu ekspluatācijā.

Sadales tīkls

Tehniskās informācijas tehniķis

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Tehnisko datu uzturēšanas un analīzes daļas Pierīgas tehnisko datu uzturēšanas nodaļas Tehniskās informācijas tehniķis strādā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS). Veic reģiona apkalpes zonā ekspluatācijā esošo elektroiekārtu shēmas izmaiņu, tehnisko parametru ievadi un konstatēto neatbilstību korekciju ĢIS, uztur, uzrauga un kontrolē datu kvalitāti, arī iezīmē sistēmā jaunizbūvētos objektus un elektropārvades līnijas.

Sadales tīkls

Tehniskās informācijas tehniķe

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Tehnisko datu uzturēšanas un analīzes daļas Dienvidu tehnisko datu uzturēšanas nodaļas tehniskās informācijas tehniķe strādā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS). Veic reģiona apkalpes zonā ekspluatācijā esošo elektroiekārtu shēmas izmaiņu, tehnisko parametru ievadi un konstatēto neatbilstību korekciju ĢIS, uztur, uzrauga un kontrolē datu kvalitāti, arī iezīmē sistēmā jaunizbūvētos objektus un tās elektropārvades līnijas, kas tiek izbūvētas no jauna.

Sadales tīkls

Elektroinženiere

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Procesu kontroles daļas elektroinženiere ir atbildīga par investīciju darbu pasūtījuma procesu un metodiskās informācijas izstrādi, veic procesu izpildes kvalitātes un efektivitātes kontroli, analizē ārējo auditu fiksētās neatbilstības un uzrauga to novēršanu, analizē procesu ietekmi uz klienta apmierinātību un veicina klientu apmierinātības paaugstināšanu utt.

Sadales tīkls

Vecākā tehniskās informācijas tehniķe

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Tehnisko datu uzturēšanas un analīzes daļas Rietumu tehnisko datu uzturēšanas nodaļas vecākā tehniskās informācijas tehniķe (ĢIS) strādā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Veic reģiona apkalpes zonā ekspluatācijā esošo elektroiekārtu shēmas izmaiņu, tehnisko parametru ievadi un konstatēto neatbilstību korekciju ĢIS, uztur, uzrauga un kontrolē datu kvalitāti.

Sadales tīkls

Elektroinženieris

AS “Sadales tīkls” Tīkla attīstības funkcijas Austrumu daļas elektroinženieris ir atbildīgs par apkalpes zonā esošā 0,4-20 kV elektrotīkla ilgtermiņa attīstības plānu izstrādi, par vienotu tehnisko risinājumu pielietošanu gan jauno pieslēgumu, gan rekonstrukcijas projektu plānošanā un realizācijā u.tml.

Sadales tīkls

Meistars

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Elektroenerģijas sadales elektroinženiere

AS “Sadales tīkls” Dispečervadības funkcijas Dispečervadības un analīzes daļas Ziemeļu Dispečervadības centra elektroenerģijas sadales elektroinženiere ir atbildīga par ekonomiska un droša darba režīma uzturēšanu 6 līdz 20kV elektroenerģijas sadales tīklā un regulāru notikušo elektroapgādes pārtraukumu kontroli, tostarp arī, piemēram, par režīmu noteikšanu sarežģītiem atslēgumiem un vidējā sprieguma tīklu perspektīvās attīstības shēmu izstrādi, elektrotīkla dispečeru pretavāriju treniņu programmas organizēšanu u.tml.

Sadales tīkls

Elektroinženiere

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas elektroinženiere ir atbildīga par elektrotīklu trašu tīrīšanas un uzturēšanas procesa koordinēšanu un kontrolēšanu, kā arī par pārziņā esošo elektroiekārtu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, atbilstošu  normatīvajai dokumentācijai un klientu prasībām.

Sadales tīkls

Elektroinženieris

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas Tehniskās daļas Projektu nodaļas elektroinženieris ir atbildīgs par investīciju projektu projektēšanas koordinēšanu un kontroli: elektroietaišu būvprojektu saskaņošanu, to atbilstību normatīvajiem aktiem un īstenošanas iespējām dabā.

Sadales tīkls

Meistars

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Meistars

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļas meistars (E) kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Tīklu nodaļas vadītājs

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas vadītājs ir atbildīgs kopumā par visas Tukuma tīkla nodaļas pārziņā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Tīklu nodaļas vadītājs

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas vadītājs ir atbildīgs kopumā par visas Ventspils tīkla nodaļas pārziņā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. 

Sadales tīkls

Elektrotehniķis

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Balvu tīklu nodaļas elektrotehniķis ir atbildīgs par savā apkalpes zonā esošo elektroiekārtu ekonomiskas un saprātīgas ekspluatācijas veikšanu, kā arī elektrotīkla bojājumu novēršanu atbilstoši  normatīvajai dokumentācijai un klientu prasībām.

Sadales tīkls

Meistars

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Balvu tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

AS “Sadales tīkls” Tīkla attīstības funkcijas Austrumu daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris ir atbildīgs par jautājumiem, kas saistīti ar jaunu elektrotīklu izbūvi, to tehniskajiem risinājumiem un pielietošanas tehnoloģiju Latvijas austrumu daļā.

Sadales tīkls

Inženierinspektors

AS “Sadales tīkls” Inspekcijas un darba aizsardzības funkcijas inženierinspektors realizē visaptverošu uzņēmuma darba drošības un veselības aizsardzības politiku, nodrošina darba vietu inspicēšanu, pārbauda ražošanas, dienesta un sadzīves telpu atbilstību prasībām. Veic notikušo  negadījumu, ugunsgrēku un aizdegšanās gadījumu iemeslu izmeklēšanu u.tml.