Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Tukuma novada Dome
Talsu iela 4
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju. http://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/dome/pavaldbas-funkcijas
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Tukuma novada Dome

Pašvaldības policijas priekšnieks

Pašvaldības policijas priekšnieka amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība, pieredze, zināšanas un prasmes

Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu novada Pašvaldības policijā.

Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Pašvaldības policijas un tās darbinieku darbību, nodrošināt Pašvaldības policijas nolikumā noteikto funkciju un pienākumu izpildi.

Nodrošināt Pašvaldības policijas darbības tiesiskumu un sadarbību ar Valsts policiju, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus.

Plānot un vadīt Pašvaldības policijas attīstības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; noteikt darba organizāciju un plānot darbības prioritāros virzienus.

Izvērtēt Pašvaldības policijas darbinieku sagatavotos administratīvos aktus; pieņemt lēmumus par privātpersonas apstrīdētu Pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumus administratīvajās lietās.

Atcelt prettiesiskus Pašvaldības policijas darbinieku lēmumus.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem par Pašvaldības policijas kompetencē esošiem jautājumiem; nodrošināt korespondences un administratīvo aktu izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus.

Nodrošināt un veikt apmeklētāju pieņemšanu; amata kompetences ietvaros konsultēt pašvaldības iedzīvotājus, administrācijas darbiniekus un iestāžu vadītājus par saistošo noteikumu u.c. normatīvo aktu nosacījumiem.

Atbilstoši amata kompetencei sagatavot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu, domes lēmumu un saistošo noteikumu projektus.

Piedalīties domes un tās komiteju sēdēs, kad tiek izskatīti amata kompetencē esoši jautājumi.

Plānot, kontrolēt un nodrošināt Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu un finanšu resursu racionālu izmantošanu.

Veikt Pašvaldības policijas operatīvo vadību un nodrošināt tās vispārējo vadību, pārzināt dokumentāciju un veikt darbinieku administratīvo koordinēšanu.

Nodrošināt Pašvaldības policijas darbinieku darba laika uzskaiti, aizvietošanu un amata pienākumu izpildi to prombūtnes (atvaļinājuma, slimības, komandējuma u.tml.) laikā.

Informēt Pašvaldības policijas darbiniekus par izmaiņām normatīvo aktu prasībās.

Sagatavot Pašvaldības policijas darbinieku amata aprakstu projektus.

Pēc domes, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pieprasījuma sagatavot nepieciešamos pārskatus vai informāciju.

Pildīt citus Pašvaldības policijas nolikumā noteiktos vai ar domes lēmumu, domes priekšsēdētāja rīkojumu vai izpilddirektora rīkojumu uzliktos pienākumus.

Nepieciešama darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība.

 

Tukuma novada Dome

Arhitekts

Pārrauga arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanupilsētas un pagastu teritorijās.

Konsultē un sniedz informāciju (ziņas) ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos:

- par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;

- par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;

- par pilsētas un pagastu teritorijās notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par ēkām un būvēm;

- par būvniecības iespējām pilsētā un pagastos;

- par būvniecības procesa kārtību.

Nodrošina būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām atbilstoši savai kompetencei. 

Izskata iesniegumus un izvērtē būvniecības ieceres pilsētas un pagastu teritorijā atbilstību spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un Pašvaldības teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.). Atkarībā no būvniecības ieceres veida sagatavot Būvvaldes lēmumu projektus.

Tukuma novada Dome

Tukuma novada Domes IZPILDDIREKTORS

Pašvaldības izpilddirektors:

- organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

- dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; 

- sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

- ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

- iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

- domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

- organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

- veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 

Tukuma novada Dome

Pašvaldības policijas inspektors

Pašvaldības policijas darbinieks (INSPEKTORS) ir persona, kura ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda šajā likumā noteiktos pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi. 

Pienākumi:

— garantēt personu un sabiedrības drošību; 

— novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; 

— atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; 

— likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

— savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus. 

Aizliegts iesaistīt policiju tādu uzdevumu pildīšanā, kuri nav noteikti Latvijas Republikas likumos.

 

Tukuma novada Dome

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists novēro savas organizācijas/uzņēmuma darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību. Informē, komunicē un pārliecina. Veicina saprašanos, rada un saglabā uzticēšanos. Brīdina par iespējamiem konfliktiem. Sekmē dažādu publiku atbalstu organizācijas darbībai. Veicina darbinieku lojalitāti organizācijai. Darbojas kā mārketinga vai SA struktūrvienības vadītāja norādījumu izpildītājs un/vai SA menedžera asistents.

 

Precīzi orientēties publikācijās, kas attiecas uz uzņēmuma /organizācijas darbības nozari. Vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm, sekot likumdošanas attīstībai. Sagatavot un sniegt apskatus par monitoringa rezultātiem organizācijas vadībai. Sabiedrisko attiecību darbs. Piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu u.c.) organizēšanā.  Sagatavot izplatīšanai plašsaziņas līdzekļiem informāciju par savu uzņēmumu/organizāciju. Piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā. Piedalīties uzņēmuma interneta mājas lapas aktualizēšanā. Sniegt informatīvus pārskatus un nelielus ziņojumus klientu un nodarbināto grupām. Sagatavot audiovizuālas prezentācijas.

 

Tukuma novada Dome

Tukuma novada Domes Administratīvās nodaļas vadītāja

Domes lietvedības darba nodrošināšana. Domes un tās pastāvīgo komiteju sēžu organizatoriskā un tehniskā apkalpošana. Domes darba atklātuma, sēžu dokumentu publiskās pieejamības nodrošināšana. Personāla vadība.

 

Tukuma novada Dome

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pilda Priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, vai Priekšsēdētāja uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus un realizē tiesības likumā paredzētajos gadījumos;

koordinē komunālos, infrastruktūras, vides, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sabiedrības veselības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumus Tukuma novadā, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju, kā arī investīciju piesaisti minētajās sfērās;

ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības Domē, komitejās, komisijās, padomēs un darba grupās;

vada Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas darbu, savas darbības jomā koordinē komisiju, padomju, valžu un darba grupu darbību;

savas darbības jomā koordinē un pārrauga pašvaldības administrācijas, pašvaldības institūcijas pakalpojumu sniegšanai Tukuma pilsētā un pagastu pārvaldēs, ir tiesīgs pilnībā vai daļēji pārņemt attiecīgu pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu;

iesniedz Priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, valsts un pašvaldības institūciju darbiniekus, pieaicinot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

savas darbības jomā pašvaldības vārdā izdod pilnvaras, rīkojas ar Tukuma pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām;

savas darbības jomā organizē Tukuma pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām;

savā darbības jomā bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Tukuma pašvaldību tiesā, Latvijas Pašvaldību savienībā, valsts pārvaldes institūcijās;

darbojas pašvaldības pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;

pieņem iedzīvotājus.

 

Tukuma novada Dome

Tukuma novada Domes deputāts

Domes deputāts ir vēlēta amatpersona.

Deputātam ir balsstiesības visos jautājumos, kurus izskata domes sēdēs. Deputāts ar balsstiesībām piedalās tās domes institūcijas darbā, kuras sastāvā viņš ievēlēts. Ja deputāts nepiekrīt šīs institūcijas lēmumam, viņam ir tiesības domes sēdē izteikt savu atsevišķo viedokli.

Deputāts ar padomdevēja tiesībām var piedalīties arī to domes institūciju darbā, kuru sastāvā viņš nav ievēlēts. 

Deputātam domē ir pienākums:

1) piedalīties domes sēdēs, kā arī tās institūcijas sēdēs, kuras sastāvā viņš ievēlēts; 

2) ievērot šā likuma, kā arī attiecīgās domes nolikuma un sēžu reglamenta prasības; 

3) izpildīt domes, tās priekšsēdētāja un to institūciju vadītāju norādījumus un uzdevumus, kuru sastāvā deputāts ievēlēts.

Tukuma novada Dome

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs ir vēlēts amats un savas pilnvaras iegūst pēc ievēlēšanas.

Priekšsēdētājs vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās, pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.