Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils Universitāte ir ambicioza, uz akadēmiskajām tradīcijām balstīta, mūsdienīga un konkurētspējīga augstskola, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus un realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Daugavpils Universitāte

Sociālo zinātņu fakultātes prodekāne

Ko var uzzināt? Amats, kas nav darāms tikai kabinetā. Amats, kam uzticēti studenti no 9 studiju grupām. Amats, kam pagātne jāsasien ar nākotni. Amats, kas apgūstams darbībā.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes prorektore

Nodrošina studiju un zinātnes darbību Daugavpils Universitātē. Realizē projektus, organizē konferences, zinātnes komunikācijas u.c. pasākumus.

Daugavpils Universitāte

Pirmsskolas skolotājs, pamatizglītības skolotājs (1 . - 3. klase)

Sociālās kompetences pilnveidošana (metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju):•    Verbāls virziens: prasme uztvert.•    Sociāli psiholoģiskais virziens: sociālo lomu pārzināšana saskarsmē; saskarsmes un sadarbības prasmes; spēja strādāt komandā.•    Ego kompetence: savu stipro un vājo īpašību  apzināšanās un prasme vadīt subjektīvo potenciālu.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centrs

DU Mutvārdu vēstures centrs (MVC) vāc un glabā cilvēku dzīvesstāstus - atmiņas par viņu pieredzi 20. gadsimta vēstures notikumu virpulī. MVC krājumā ir ap 1100 mutvārdu vēstures avotu, kurus izmanto pētniecībā. Centrā var iepazīties ar intervēšanas un audioieraksta veikšanas, kā arī avotu arhivēšanas un izpētes pamatiem. "Ēna" uzzinās par ekspedīcijām, vasaras skolām, konferencēm un projektiem mutvārdu vēstures jomā.

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Mārketinga direktors

Struktūrvienības vadītājs radoši un inovatīvi plāno un īsteno starptautisko sakaru stratēģiju atbilstoši savas darba vietas mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido ārējos sakaru jautājumus; plāno, koordinē un pārrauga Starptautisko Sabiedrisko attiecību daļas darbu;

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos

nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kas izstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu;

Daugavpils Universitāte

Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību menedžere

Sabiedrisko attiecību menedžeris plāno uzņēmuma iekšējās un ārējās komunikatīvās aktivitātes, rūpējas par darbinieku lojalitātes sekmēšanu un psiholoģisko mikroklimatu līdzstrādnieku attiecībās. Prot precīzi reaģēt komunikatīvo krīžu gadījumos, var uzņemties informācijas plūsmu koordinētāja pienākumus krīžu situācijās.