Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas dome
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils pilētas pašvaldība
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Attīstības departamenta Stratēģiskas plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītaja

 

Vada un organizē nodaļas darbu,

 

Koordinē Starptautiskos projektus, plāno, organizē un vada stratēģiskās plānošanas procesu, piedalās plānošanas dokumentu, attīstības programmu, stratēģiju, kā arī starptautisko projektu izstrādē un ieviešanā. Dibina jaunus kontaktus visā pasaulē, uztur sadarbības kontaktus ar esošajiem sadarbības partneriem.

Pilsētplānošanas nodaļas vadītajs

Pilsētplanošanas unbūvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājas pienākumos ietilpst vadīt teritorijas plānojuma izstrādi un uzraudzīt zemes izmantošanu atbilstoši Daugavpils teritorijas plānojumam.

Pilsētas galvenais arhitekts

Veido pilsētvidi, izskata būvniecības ieceres dokumentus (būvprojektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus), pieņem un konsultē apmeklētājus arhitektūras jautājumos

Būvvaldes vadītājs

Izskata visus ar būvniecību saistītos jautājumus un dokumentus Daugavpils administratīvajā teritorijā, pārrauga visus būvniecības procesus pilsētā

Būvinspektors

Kontrolē būvniecības procesu Daugavpils pilsētā, kontrolē ekspluatācijā esošas ēkas, izsniedz būvatļaujas, pieņem būves ekspluatācijā, veic pārbaudes.

Ainavu arhitekte

Veic darba pamatuzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu.

Pilsētas galvenais mākslinieks

 

Vada pilsētas vides vizuālās noformēšanas prasību izstrādi, sagatavo priekšlikumus un atzinumus, izstrādā priekšlikumus pilsētas svētku noformējumam, izstrādā pilsētas mākslas objektu skices.

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājs

Pilda vadītājas pienākumus- organizē darbu, liek rezolūcijas, pārstāv departamentu Domē un saistībā ar trešajām personām, organizē visu departamenta darbu, deleģē uzdevumus un kontrole to izpildi

Juridiskā departamenta iekšējās inspekcijas juriste

Domes lēmumu projektu izstrādē, saskaņošana, iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrāde, konsultācijas sniegšana iedzīvotājiem, Domes amatpersonu faktiskās rīcības analīze, administratīvo aktu sagatavošana.

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Domes lēmumu projektu sagatavošana, konsultāciju sniegšana Domes amatpersonām, Domes interešu  pārstāvība tiesu instancēs, normatīvo dokumentu (saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju) izstrāde, izpildes kontrole.

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Organizē Domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas darbu, vada Domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas darbu.

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece

Domes lietvedības darba organizēšana un vadīšana, darbs ar sabiedriskajām organizācijām                                            

Izpilddirektors

Organizē, kontrolē un vada pašvaldības administrācijas darbu. Organizē domes lēmumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu izpildi.

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Pārraugamās sfēras: pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, pārvaldīšana, attītība, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana, palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, pilsētas saimnieciskās darbības sekmēšana, pilsētas attīstības jautājumi, tūrisma attīstība, investīcuju piesaiste, pašvaldības infrastruktūras projektu īstenošanas procesa pārraudzība, starptautiskā sadarbība projektos

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Pašvaldības vadītājs:

atbildīgs par pasvaldības darbu;

ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

ir kapitāla daļu turētājs pašvaldības kapitālsabiedrībās;

vada Finanšu komitejas darbu;

Domes vārdā izdot pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus ;

 atver un slēdz kontus banku iestādēs;

saskaņo izpilddirektora lēmumus par administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

dod saistošus rīkojumus vietniekiem, izpilddirektoram, administrācijas darbiniekiem, pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības budžeta iestāžu vadītājiem;

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

Realizēt pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumiem. Veidot sabiedrisko domu un pilsētas tēlu. Preses relīžu un TV sižetu sagatavošana,

Informācijas biroja administrators

Informācijas sniegšana klātienē, elektroniski, telefoniski, darbs ar apmeklētājiem, iedzīvotāju iesniegumu reģistrēšana

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jauniešu neformālās izglītības centra Jaunatnes lietu speciālists

Atbalsts jauniešu organizācijām Jauniešu neformālās izglītības centrā.

Jauniešu neformālās izglītības centrā pasākumu organizēšana.

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs

Vada Jaunatnes nodaļas darbu                                                                                                                                                    

Vecākais jaunatnes lietu speciālists

 

Informatīva darbība, projektu darbība, darbs ar  brīvprātīgajiem, darbs ar  jauniešu domi un citam jauniešu organizācijām.

 

Vecākais jaunatnes lietu speciālists

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizācija un koordinācija;

Jaunatnes nodarbinātības pasākumu organizācija un koordinācija

Vecākais jaunatnes lietu speciālists

Pasākumu organizēšana jauniešiem