Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
Balvu novada pašvaldību veido novada Dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Balvu novada pašvaldības komunālinženieris

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

Plāno, vada un koordinē Balvu novada pašvaldības darbu. Pārstāv Balvu novadu dažādos sanāksmēs, pasākumos un tml.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks

Plāno un koordinē Balvu novada pašvaldības darbu. Vietnieka pārziņā ir izglītības, kultūras un sociālā joma.

 

Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Darbs ar medijiem, sociālo tīklu un novada mājas lapas uzturēšana, pašvaldības izdevuma sagatavošana, pasākumu apmeklēšana un atspoguļošana u.c.