Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Olaines novada pašvaldība

Domes deputāts

Iespēja iepazīt domes deputāta O. Galandera darbu.

 

Vispārīga informācija:

Olaines novada dome tika ievēlēta 2017. gada 3.jūnija vēlēšanās.

Olaines novada domē ir 17 deputāti, visu deputātu saraksts: http://www.olaine.lv/deputati.

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa,  priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldība

Kultūras pasākumu organizators

Iespēja ēnot Jaunolaines kultūras nama pasākumu organizatori.

Kultūras pasākumu organizators plāno, organizē, veido un vada dažāda žanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādā ar kultūras jomu saistītus radošos projektus; rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalās valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā.

Olaines novada pašvaldība

Projektu vadītājs

Iespēja iepazīt Olaines novada pašvaldību, Attīstības nodaļu un projekta vadītāja darbu Olaines novada pašvaldībā.

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Olaines novada Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldība

Novada domes priekšsēdētājs

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldība

Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā (māksla)

Olaines mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta akreditēta izglītības iestāde profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

 

Olaines Mūzikas un mākslas skolā var apgūt šādas izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);

Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle un kokles spēle);

Pūšaminstrumentu spēle (flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle);

Sitaminstrumentu spēle; 

Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, datorgrafika, mākslas valodas pamati).

 

http://www.omms.lv/par-skolu

Olaines novada pašvaldība

Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā (mūzika)

Olaines mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta akreditēta izglītības iestāde profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

 

Olaines Mūzikas un mākslas skolā var apgūt šādas izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);

Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle un kokles spēle);

Pūšaminstrumentu spēle (flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle);

Sitaminstrumentu spēle; 

Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, datorgrafika, mākslas valodas pamati).

 

http://www.omms.lv/par-skolu

Olaines novada pašvaldība

Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktors

Olaines mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta akreditēta izglītības iestāde profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

 

Olaines Mūzikas un mākslas skolā var apgūt šādas izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);

Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle un kokles spēle);

Pūšaminstrumentu spēle (flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle);

Sitaminstrumentu spēle; 

Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, datorgrafika, mākslas valodas pamati).

 

http://www.omms.lv/par-skolu

Olaines novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iespēja iepazīt Sabiedrisko attiecību speciālista darbu Olaines novada pašvaldībā.

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus, dokumentē sabiedrisko dzīvi novadā, gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), piedalās pašvaldības mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās pašvaldības vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, veido pašvaldības avīzi.

Olaines novada pašvaldība

Kultūras centra direktore

Kultūras Centra direktore vada Kultūras Centra darbu un atbild par tā funkciju un uzdevumu izpildi.

Olaines Kultūras centra uzdevumi:

· Pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Olaines novadā.

· Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Olaines novadā.

· Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības.

· Sekmēt amatiermākslas kolektīvu attīstību un pilnvērtīgu iesaisti Olaines novada pasākumos un valsts svētkos.

· Sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām kultūras institūcijām.

· Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību.

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās struktūrvienības: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka, Olaine un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.

Olaines novada pašvaldība

Attīstības nodaļas vadītājs

Olaines novada pašvaldības attīstības plānošanas procesa koordinēšana, organizēšana un vadīšana.

Olaines novada pašvaldība

Ceļu inženieris

Iespēja iepazīt Olaines novada pašvaldību, Attīstības nodaļu un ceļu inženiera darbu Olaines novada pašvaldībā.

Olaines novada pašvaldība

Jaunatnes darbinieks

Iespēja ēnot Olaines Jauniešu centra "Popkorns" jaunatnes darbinieci. 

Jaunatnes darbiniece organizē pasākumus, veido plakātus, komunicē ar jauniešiem. 

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunatnes darbu un jauniešu centra darbību - droši piesakies!