Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993.gadā Salaspils novads izveidots 2004.gadā Pārvalde – Salaspils novada dome Domes deputātu skaits – 17 Skolas – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes – 6 Mūzikas un mākslas skola – 1 Sporta skola – 1 Sporta nams - 1 Kultūras nami – 2
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Salaspils novada pašvaldība

PII "Saulīte", pirmsskolas pedagogs

Pirmsskolas izglītības pedagogi audzina un māca bērnus, kas ir vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Viņi veicina bērnu fizisko, psihisko un emocionālo attīstību, plāno un organizē dienas režīmu atbilstoši katram bērnu vecumam, vada rotaļas, spēles, vingrojumus. Parasti pirmsskolas izglītības pedagogi strādā ar bērnu grupu, kurā ir 10 – 20 bērnu, retāk ir individuālas nodarbības. Viņi māca bērnus spēlēties kolektīvā un izkopt saskarsmes iemaņas, palīdz atrisināt konfliktsituācijas, ja tādas rodas starp bērniem vai starp bērnu un vecākiem. Pirmsskolas izglītības pedagogi rūpējas par bērnu drošību gan grupas telpās, gan rotaļu laukumā, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. Jaunākā vecuma bērniem (1,5 – 3 gadi) pirmsskolas izglītības pedagogi vada visu veidu fizisko vingrinājumu nodarbības, kas attīsta bērnu veiklību un fizisko veselību. Kustību rotaļas viņi veido ar sižetu, piemēram, bērni attēlo putniņus, zvēriņus, kuri kustas ātrāk, lēnāk vai guļ. Jaunākā vecuma bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi palīdz apgūt arī ēšanas un ģērbšanās iemaņas. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu (3 – 7 gadi) rotaļu nodarbībās pirmsskolas izglītības pedagogi māca bērniem pareizi runāt, skaitīt un pazīt ciparus, palīdz apgūt pirmās rakstīšanas iemaņas, māca bērniem zīmēt un veidot no dažādiem materiāliem – plastilīna, māla, papīra un dabas veltēm. Bērnu emocionālās attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības pedagogi lasa priekšā pasakas, teikas, dzeju, sagatavo un uzved lugas, kur katram bērnam ir sava loma. Pirmsskolas izglītības pedagogi kopā ar bērniem un viņu vecākiem iekārto grupas telpas, lai tās būtu mājīgas un patīkamas. Viņi sadarbojas ar bērnu vecākiem, dod padomus bērnu audzināšanas jautājumos, palīdz izprast attiecīgā vecuma bērnu psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības, iesaista vecākus jaunu rotaļlietu izgatavošanā un veco uzlabošanā.

Salaspils novada pašvaldība

Būvvalde, būvinspektors

Būvinspektors ir pašvaldības amatpersona, kura ir tiesīga kontrolēt būvdarbus, lai būvniecība pašvaldībā noritētu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Būvinspektora pienākumi ir noteikti Būvniecības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Tajos ietilpst būvdarbu pārbaudes un iedzīvotāju konsultēšana būvniecības noteikumu un procedūru jautājumos. Būvinspektors to dara apmeklētāju pieņemšanas laikā, kad privātpersonas vai uzņēmuma pārstāvji, kuri vēlas ko būvēt, interesējas par normatīvajos aktos būvniecībai noteiktajām prasībām, kur un kādas ēkas pašvaldībā var būvēt, par dokumentiem, kādi jānoformē, un atļaujām, kādas jāsaņem, lai būvniecību uzsāktu, un citiem jautājumiem. Viņš pieņem arī iesniegumus būvatļaujas izsniegšanai un pieteikumus ēkas nodošanai ekspluatācijā (lietošanā).

Salaspils novada pašvaldība

PII "Saime", pirmsskolas skolotājs

Vēlamies pieņemt 4 ēnas, kuras varētu vērot pirmsskolas skolotājas darbu pie trīsgadīgajiem - 1 cilvēks, čertgadīgajiem- 1 cilvēks, sešgadīgajiem bērniem-1 cilvēks un sporta skolotājas darbu-1 cilvēks. Mūsu ieteicamais laiks ir no plkst.9.00 līdz 11.00, kad notiek bērnu apmācība.

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils TIC, tūrisma informācijas konsultants

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrā (TIC) var iepazīties ar tūrisma iespējām Salaspils novadā, gan arī citviet. Šeit var iegūt bukletus un kartes, iegādāties suvenīrus, izmantot datoru un WiFi. Vasaras sezonā tiek piedāvāta velosipēdu noma. TIC ir saņēmis Latvijas tūrisma pakalpojumu sistēmas Q–Latvia kvalitātes zīmi. 

Salaspils novada pašvaldība

Bāriņtiesas loceklis

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu  likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību. Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks. Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai.

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanā un mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Salaspils novada pašvaldība

PII "Atvasīte", lietvedis-arhivārs

Iestādes mērķis ir īstenot pirmskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu pamatizglītības ieguvei.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

nodrošināt kveicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, nodrošinot iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu Iestādē un kopīgu svētku svinēšanu;

sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguves uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu likumsakarības;

veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku konsultācijas un izglītojošus pasākumus;

nostiprināt un aizsargāt izglītojamo veselību un drošību.

 

Salaspils novada pašvaldība

PII "Atvasīte", vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā

Iestādē saimniecisko darbību  veic patstāvīgi Salaspils novada domes  piešķirtā budžeta ietvaros.

Iestāde rīkojas ar finanšu līdzekļiem un tās rīcībā nodoto mantu, saskaņā ar dibinātāja pieņemtajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Iestāde nav tiesīga izsniegt aizdevumu un/vai uzņemties saistības trešo personu labā.

Slēdzot iepirkuma līgumus (pirkums, piegāde, pakalpojumu sniegšana), pretendents jāizvēlas, pielietojot metodes, atbilstoši tiesību aktiem, kas reglamentē iepirkumu pašvaldību vajadzībām un nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, iestāde kārto lietvedību un arhīvu,  noteiktā laikā sagatavo pārskatus atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteiktām prasībām un tos iesniedz likumdošanā noteiktā kārtībā.

Salaspils novada pašvaldība

PII "Atvasīte", vadītājas vietnieks metodiskajā darbā

Iestādes vadītāja vietnieka metodiskajā darbā pienākumi:nodrošināt iestādē kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesa organizāciju un norisi;nodrošināt Vispārējās izglītības pirmsskolas programmas īstenošanas procesu;organizēt metodiskā darba un pedagoģiskās padomes darbību;organizēt Iestādes tradīciju izkopšanu un saglabāšanu;koordinēt bērnu attīstības un audzināšanas darbu;aizvietot Iestādes vadītāju viņa prombūtnes laikā ( atvaļinājums, darba nespēja, komandējums).

Salaspils novada pašvaldība

Klientu apkalpošanas speciālists

Klientu konsultants apmeklētājiem palīdzēs atrisināt lielu daļu ar pašvaldības pakalpojumiem saistīto jautājumu, piemēram, veikt visa veida iesniegumu iesniegšanu, dzimšanas, miršanas un civilstāvokļa aktu reģistrāciju, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu atļauju saņemšanu, bērna reģistrēšanu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, sniegs saņemt informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības iestādēm, deputātu pieņemšanas laikiem, domes pieņemtajiem lēmumiem, rīkojumiem, komisijas sēžu protokolu izrakstiem, kā arī sniegs atbildes uz virkni citu jautājumu.

Salaspils novada pašvaldība

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā (dizainā) un ir eksperts ārtelpas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu; Teritorijas izpēte: objekta apsekošana; foto fiksācijas; augu inventarizācija; topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes); augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes); Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu (iesniedz pasūtītājs): inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns; ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni); inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze un telefons u. tml.) plāns; āderu plāns, ja tāds ir; Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.

Salaspils novada pašvaldība

Pašvaldības policists

Salaspils novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst: likumpārkāpumu profilakse par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence: smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole ūdens satiksmes kontrole (izņemot satiksmes negadījumus) taksometru lietošanas kontrole atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu ievērošanas kontrole prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole dzīvesvietas deklarēšanas kontrole Papildus šiem uzdevumiem Salaspils novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic: sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie vidusskolām transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli publisko vietu videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai civilās aizsardzības pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm

Salaspils novada pašvaldība

Jaunatnes un mūžizglītības lietu speciālists

Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists ir persona, kas veic darbu ar jaunatni sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētājs

Ir politiski un tiesiski atbildīgs par domes darbu; veic pienākumus, kas noteikti likuma „ Par pašvaldībām” 62.pantā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada Ārkārtas situāciju komisijas avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai darbu; atver un slēdz domes kontus bankās u.c. pienākumi

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.