Vakances

Profesija
Uzņēmums
Pieteikumi

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Darbs radošā vidē ar bērniem vecumā no 2-6 gadiem. Iespēja vērot un piedalīties rotaļnodarbību procesā, iesaistīties skolotāju darbā.

Minimālais vecums: 13

Adrese: Stadiona iela2, Ozolnieki

Nodarbinātības organizators

Sadarbība ar darba devēju organizēšanas process- no vakanču reģistrēšanas, atlases pieteiktajām vakancēm un semināru organizēšanas procesa līdz apmeklējumiem pie darba devējiem.

Minimālais vecums: nav

Personāla speciālists

Personāla atlases procesa organizēšana veikaliem un birojam (darbinieku meklēšana, piesaiste un atlase). Sadarbība ar medijiem un organizācijām darbinieku piesaistes nodrošināšanai. Regulāra dalība personāla attīstības projektos, kā piemēram, darbinieku aptauju organizēšana. Uzņēmuma darbinieku konsultēšana un ārējās komunikācijas uzturēšana ar darba meklētājiem.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Rīga, Dzirnavu iela 57

Bibliotēkas vadītājs(a)

Bibliotēkas darba organizēšana un bibliotēkas attīstības plānošana, bibliotēkas sadarbības koordinēšana ar citām struktūrvienībām, bibliotēkām, organizācijām un iestādēm; bibliotēkas personāla vadīšana, rūpes par bibliotēkas darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanu un darba procesa uzlabošanu; rūpes par bibliotēkas saimniecisko jautājumu risināšanu u.c.

Minimālais vecums: 14

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

vecākais bibliotekārs (e) bērnu literatūras nodaļā

2017. gada ēnotājam/iem piedāvājam iespēju pavadīt dienu radošā un interesantā vidē Bulduru bibliotēkas bērnu un pusaudžu literatūras zonā ! Mūsu devīze: "Meklējam Lasīšanas Patikšanu kopā!"

Minimālais vecums: 10

Adrese: Edinburgas prospekts 89, Bulduri

Komunikācijas vadītājs

Komunikācijas vadītājs nodrošina bankas ārējo un iekšējo komunikāciju, nodrošina bankas tēla izstrādāšanu un uzturēšanu atbilstoši bankas mērķiem. Veido organizācijas un korporatīvo publisko tēlu.

Minimālais vecums: 16

Adrese: E.Birznieka-Upīša 21, Rīga

PR, mājas lapa

Cilvēks Smiltenes tehnikuma publicitātes veidotājs - ja Tevi interesē, kā tiek ievietota info mājas lapā, veidota reklāma, publikācijas, strādāt ar medijiem. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: nav

Adrese: Kalnamuiža 10

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Nodrošina efektīvu ministrijas pārvaldību, ministrijas darba organizāciju, kā arī sabiedrības informētību, izpratni un pozitīvu attieksmi par iekšlietu nozari.

Minimālais vecums: 14

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Atbild par saimnieciskajiem darbiniekiem iestādē (strādniekiem, apkopējām, sētniekiem..), pārrauga ēkas uzturēšanu, materiālu iepirkšanu saimniecībai, drošības nodrošināšanu, ugunsdrošību iestādē.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Krisjana Barona 93 - 31

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Piedāvājam ēnot Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Regīnu Lazdāni, kas nodrošina dzimtsarakstu pakalpojumus, tai skaitā laulību ceremonijas,  Ventspils pilsētasiedzīvotājiem un viesiem.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV 3601

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Piedāvājam ēnot Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Gundegu Lagzdiņu.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV 3601

Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs

Pagastu pārvaldes ir novada pašvaldības iestādes un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem, savas darbības teritorijā nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikumā noteikto pienākumu izpildi.

Minimālais vecums: nav

Adrese: "Sprīdītis", Kroņauce, Tērvetesa pagasts, Tērvetes novads

AS Rīgas Centrāltirgus, valdes loceklis

Rīgas Centrāltirgus ir 100% Rīgas Domei piederoša akciju sabiedrība 

AS „Rīgas Centrāltirgus” pārvalda un apsaimnieko pašvaldības nekustamos īpašumus Rīgas pilsētas teritorijā – Centrāltirgu, Vidzemes tirgu, Āgenskalna tirgu. Uzņēmuma darbība ir vērsta uz tirgus darbu organizēšanu un unikālās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus veido nomas ieņēmumi no iznomātajām tirdzniecības vietām un telpām.

Piedāvājam iepazīties ar AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļa Kaspara Zaula darbu 

Minimālais vecums: 9

Adrese: Nēģu iela, 7

Produktu menedžeris

Pienākumi: • Veicināt darbinieka pārziņā nodoto produktu pārdošanu atbilstoši amata specifikai; • Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu sadarbību ar Latvijas farmaceitiem un ārstiem; • Rīkot ārstu un farmaceitu seminārus, lekcijas, konferences; • Produktu informācijas sagatavošana, informatīvo un vizuālo materiālu sagatavošana; • Piedalīties produktu attīstības veicināšanā; • Semināru un lekciju vadīšana ārstiem un farmaceitiem; • Sniegt priekšlikumus jaunu produktu ieviešanai.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Kurbada iela 2a

Kīmiķis- analītiķis kvalitātes kontroles laboratorijā

- Ķīmisko savienojumu un produktu kvalitatīvu un kvantitatīvu analīze; - Izejvielu, starpproduktu un gala produktu analīze; - Iesaiste kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā; - Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanai, pilnveidošanai un izmaiņām paredzēto dokumentu izstrāde; - Dalība kvalitātes auditu veikšanā, novērtējot procesu atbilstību; - Pārskatu gatavošana un datus sistematizēšana.

Minimālais vecums: 15

Adrese: Kurbada iela 2a

Uzņēmuma vadītājs

Pienākumi: - Plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs; - Kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; - Pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Kurbada iela 2a

Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators

- Pārtikas produktu ražošanas struktūrvienības darba organizēšana; - Pārtikas produktu ražošanas procesa nodrošināšana un vadīšana; - Pārtikas produktu attīstīšanas politikas izstrāde un īstenošana.

Minimālais vecums: 15

Adrese: Kurbada iela 2a

Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja p.i.

 

Darbs ikdienā saistīts ar Latvijas attīstības sadarbības politikas plānošanu, jo īpaši atbalstu Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, Latvijas interešu aizstāvēšanu Eiropas Savienības, ANO u.c. starptautiskajos formātos, divpusējo attīstības sadarbības projektu plānošanu, koordināciju un uzraudzību, kā arī Latvijas sniegtā atbalsta kvalitātes uzlabošanu un efektivitātes veicināšanu.

 

Minimālais vecums: 16

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša palīgs

Sveiciens!

Ir iespēja klātienē iepazīties ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša palīga darbu un gūt plašāku priekšstatu par apelācijas instances tiesas darbību.

Būs iespēja apskatīt tiesas telpas vēsturiskajā Rīgas apgabaltiesas ēkā, kas ikdienā nav pieejamas apmeklētājiem, komunicēt ar tiesas darbiniekiem un piedalīties atklātā tiesas sēdē, kā arī videokonferences režīmā uzzināt vairāk par tiesu sistēmu Latvijā un to, kā darbojas Krimināllietu tiesas kolēģija.

Plānotais ierašanās laiks tiesā plkst.10.00                      

Minimālais vecums: 14

Adrese: Brīvības bulv.34

Minimālais vecums: 14

Adrese: Brīvības bulvāris 34

Komunikācijas projektu vadītājs

Komunikācijas projektu plānošana un vadīšana. Mediju monitorings. Publicitātes satura radīšana. Sociālo mediju uzturēšana. Saziņa ar korporatīviem klientiem. Darbu plānošana un atskaites.

Minimālais vecums: 18

Pārstāvniecība "Madona" vadītāja

Klientu apkalpošanas centra darba organizēšana, klientu apkalpošana un apdrošināšanas veidu pārzināšana.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Poruka iela 2, Madona, LV4801

Personāla speciālists

Personāla speciālists kārto personāla lietvedību; nodrošina personāla datu

uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veic personāla atlases procesu; organizē

jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizē personāla apmācības;

piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē

un uzturēšanā; piedalās darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas

izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu

prasību ievērošanai; konsultē darbiniekus.

 

Minimālais vecums: nav

Adrese: Rīgas ielā 78, Daugavpils

Sponsorēšanas projektu vadītāja

Sponsorēšanas projektu vadītāja ir atbildīga par sadarbības veidošanu un ikdienas komunikāciju ar izglītības, sporta, kultūras un citu jomu projektu īstenotājiem un īsteno dzīvē LMT sponsorēšanas stratēģiju. Skolēniem pastāstīsim arī par to, kā sagatavot veiksmīgu sponsorēšanas pieteikumu.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ropažu iela 6

Mikroautobusu pārdevējs

Viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem automobiļu tirdzniecības un pēcpārdošanas jomā – SIA Domenikss - Ēnu dienas ietvaros piedāvā Tev smelties neaizmirstamu iedvesmas un motivācijas devu nākotnei!

 

Ja Tev ir interese par mikroautobusu tirdzniecību vai savu profesionālo darbību vēlies saistīt ar auto nozari, piesakies un uzzini, kādi ir pārdošanas panākumu priekšnosacījumi, ko ikdienā dara Mercedes-Benz kravas un pasažieru mikroautobusu pārdošanas komanda un kas aktuāls jauno auto modeļu pasaulē.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Krasta iela 34

Kravas automobiļu pārdevējs

Viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem automobiļu tirdzniecības un pēcpārdošanas jomā – SIA Domenikss - Ēnu dienas ietvaros piedāvā Tev smelties neaizmirstamu iedvesmas un motivācijas devu nākotnei!

Ja vēlies kļūt par veiksmīgu kravas  automobiļu tirdzniecības konsultantu vai savu profesionālo darbību saistīt ar auto nozari, piesakies un uzzini, kādi ir pārdošanas panākumu priekšnosacījumi, ko ikdienā dara Mercedes-Benz kravas automobiļu pārdevējs un kas aktuāls jauno auto modeļu pasaulē.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Abrenes iela 5

Automehāniķis

Viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem automobiļu tirdzniecības un pēcpārdošanas jomā – SIA Domenikss - Ēnu dienas ietvaros piedāvā Tev smelties neaizmirstamu iedvesmas un motivācijas devu nākotnei!

Ja esi vēlies kļūt par kvalificētu automehāniķi vai veiksmīgu servisa darbinieku, piesakies un uzzini,kā funkcionē Mercedes-Benz serviss un kā organizēt darbus izcila rezultāta sasniegšanai.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Abrenes iela 5

Vieglo automobiļu pārdevējs

Viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem automobiļu tirdzniecības un pēcpārdošanas jomā – SIA Domenikss - Ēnu dienas ietvaros piedāvā Tev smelties neaizmirstamu iedvesmas un motivācijas devu nākotnei!

Ja esi apņēmies kļūt par veiksmīgu vieglo auto pārdevēju vai savu profesionālo darbību saistīt ar auto nozari, piesakies un uzzini, kādi ir pārdošanas panākumu priekšnosacījumi, ko ikdienā dara Mercedes-Benz vieglo automobiļu pārdošanas komanda un kas aktuāls jauno auto modeļu pasaulē.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Krasta iela 34

Viesnīcas vadītājs

Viesnīcas ikdienas darba uzraudzība.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

Ķirurģijas katedras asociētais profesors/ ķirurgs Arvīds Irmejs

Aicinām piedalīties ķirurga un RSU Ķirurģijas katedras docētāja ikdienā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas nodaļā!

Ierašanās vieta: P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, 2.stāvs, 5.nodaļa.

Ierašanās plkst.08:00.

Darba diena ilgs līdz 14:00.

Līdzi obligāti jābūt maiņas apaviem.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Paula Stradiņa KUS, Pilsoņu ielā 13, 5.ķirurģijas nodaļa, 24.korpuss, 2.stāvs

Ķirurģijas katedras profesors sirds ķirurģijā Romans Lācis

Aicinām piedalīties ķirurga un RSU Ķirurģijas katedras docētāja ikdienā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centrā!

Ierašanās vieta: Paula Stradiņa KUS, 32.korpuss, 5.stāvs, vestibils.

Ierašanās laiks: plkst.07:50.

Darba diena ilgs līdz 14:00.

Līdzi obligāti jābūt maiņas apaviem.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Pilsoņu 13, 32.korpuss, 5.stāvs

RSU Ķirurģijas katedras docents/ bērnu ķirurgs Normunds Sikora

Laipni aicinām piedalīties pieredzējuša bērnu ķirurga/ Ķirurģijas katedras pasniedzēja darbā Bērnu KUS ķirurģijas nodaļā.

Ierašanās vieta: Bērnu KUS, Vienības gatvē 45, Ārstu māja, 4.stāvs, dr.N.Sikoras kabinets.

Ierašanās laiks: līdz plkst.10:00.

Darba diena ilgs līdz 15:00 - 16:00.

Līdzi obligāti jābūt maiņas apaviem.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Bērnu KUS, Vienības gatve 45, Ārstu māja, 4.stāvs, dr.N.Sikoras kabinets.

Biroja administrators

Biroja administrators koordinē un vada uzņēmuma biroja darbu: organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina uzņēmuma dokumentāciju, identificē un formulē problēmu, konsultē vadību par iespējamiem risinājumiem, veic līdzīga satura uzdevumus; vada citus darbiniekus. Organizē un vada organizācijas lietvedības procesu, organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus, kā arī atbild uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veic informācijas un datu apstrādi u.c. darbus

Minimālais vecums: nav

Adrese: Rīga, Dzirnavu iela 57

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Anniņmuižas 40a

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Madona, Saules 4

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Aizkraukle, Āboliņi, TC Iga

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Ķekava, Rīgas iela 20

Android Mobile Developer

Looking for a talented and hard-working candidates to join on Engine’s board.

Will be covering Android mobile client development cycle in depth:

- understand the task;

- task analysis (questions, define unclear areas, rough estimation of efforts);

- build up implementation plan;

- coding/implementation with a technical lead support;

- status reports to project manager;

- quality assurance;

- code review to adhere guidelines;

- deployment;

- support and stabilization. 

Ideal candidate must adhere to the following:

- understand why he/she needs this experience?

- hard-working;

- ability to focus;

- ability to listen;

- easy communicate within team.

 

Looking for a talented and hard-working candidates to join on Engine’s board.

Will be covering Android mobile client development cycle in depth:

- understand the task;

- task analysis (questions, define unclear areas, rough estimation of efforts);

- build up implementation plan;

- coding/implementation with a technical lead support;

- status reports to project manager;

- quality assurance;

- code review to adhere guidelines;

- deployment;

- support and stabilization.

Ideal candidate must adhere to the following:

- understand why he/she needs this experience?

- hard-working;

- ability to focus;

- ability to listen;

- easy communicate within team.

Engine provides the rest.

Uzņēmuma profils

Minimālais vecums: 14

Adrese: Eksporta 6-10

Minimālais vecums: 14

Adrese: Eksporta iela 6-10

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Liepāja, Jaunā Ostmala 3/5

Dakteris Klauns

Dakteris Klauns iedvesmo, iepriecina, atbalsta, uzklausa un nomierina mazos pacientus. Košais tērps un sarkanais deguns ir Daktera Klauna atpazīšanās zīme. Dakteri Klauni ir radoši, komunikabli, māk atrast kopīgu valodu ar dažādiem bērniem, viņi apzinās slimnīcas darba specifiku un dziedot, spēlējot muzikālos instrumentus, žonglējot, rādot trikus, izspēlējot dažādas etīdes ar savu pārinieku palīdz mazajiem pacientiem ātrāk izveseļoties. Ja vēlies ēnot Dakteri Klaunu, sūti pieteikumu. Vairāk informācijas par Dakteru Klaunu ikdienas darbu uzzini www.drklauns.lv vai Facebook profilā.

Minimālais vecums: 15

Adrese: Vienības gatve 45

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" valdes priekšsēdētājs

Piedāvājam ēnot pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" valdes priekšsēdētāju Laimoni Strujeviču, kas atbild par Ventspils pilsētas tirgus darbību un tās attīstību.

Minimālais vecums: nav

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības vecākais referents

Organizē kriminālsoda – piespiedu darba – izpildi, apzina darba devējus, organizē līgumu un vienošanās slēgšanu ar nodarbinātajiem, izsniedz norīkojumus piespiedu darba izpildei un sastāda darba grafikus, kontrolē piespiedu darba izpildi un veic pārbaudes darba vietās, kur tiek nodarbināti notiesātie, pēc nepieciešamības sagatavo iesniegumus tiesai un pārstāv struktūrvienību tiesā, veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu, analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju.

Minimālais vecums: 14

Adrese: Raiņa 16, Ludza

Direktore

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" - interešu izglītības iestāde. Īsteno interešu izglītības programmas bēniem un jauniešiem; nodrošina interešu izglītības skolotāju kvalifikācijas celšanu, metodiskā darba vadību  un pasākumu organizēšanu Rīgā; piedāvā ekskursijas Rīgas Skolu muzejā.

Direktors plāno un organizē Centra darbu. Varēs iepazīt ikdienas darbu un pienākumus, iepazīties ar interešu izglītības programmu piedāvājumu un struktūrvienību darbu.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Krišjāņa Barona iela 99

pavārs

viesu izmetināšana, rezervacijas noformēšana, istabas uzkapšāna, pieņemšana,  reģistrēšana, ēdienu gatavošana.

Minimālais vecums: 13

Adrese: Vaļņu 45

UI/UX Designer 2

Looking for a talented and hard-working candidates to join on Engine’s board.

 

 Will be covering UI/UX creation cycle in depth:

- understand the task;

- task analysis (questions, define unclear areas, rough estimation of efforts);

- implementation with a technical lead support;

- status reports to project manager;

- support and stabilization.

 

Ideal candidate must adhere to the following:

- understand why he/she needs this experience?

- hard-working;

- ability to focus;

- ability to listen;

- easy communicate within team.

Minimālais vecums: 14

Adrese: Eksporta 6-10, Rīga, LV-1010

Projektu vadītājs

Piedāvājam ieskatīties lielākā Latvijas sporta pasākuma LATTELECOM RĪGAS MARATONA organizēšanas aizkulisēs. Ēnu dienas laikā būs iespēja piedalīties vismaz vienā sapulcē, redzēt Rīgas maratona organizatoru komandas darba dienu un piedāvāt savas idejas. Aicinām pieteikties gan skolēnus ar interesi par sportu, gan pasākumu rīkošanas entuziastus. Katrā ziņā – garlaicīgi nebūs! :) 

Minimālais vecums: 16

Adrese: Brīvības iela 40

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Sigulda, Vidzemes šoseja 16

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Cēsis, Uzvaras bulvāris 3

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Valmiera, Rīgas iela 20

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Jēkabpils, Vienības 7

Veikala vadītājs

Vadīt un organizēt efektīvi veikala darbību. Organizēt veikala darbu, vadīt pārdošanas procesu. Veikt veikala un tā darbinieku ikdienas darba pārraudzību un kontroli. Veikt darbinieku atlasi un apmācību saskaņā ar amatu aprakstiem. Veikt darbam nepieciešamās informācijas apstrādi, atskaites ieskaitot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Rīga- Lielirbes iela 29, t/c Spice