Vakances

Profesija
Uzņēmums
Pieteikumi

Arhitekts

Pārrauga arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanupilsētas un pagastu teritorijās.

Konsultē un sniedz informāciju (ziņas) ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos:

- par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;

- par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;

- par pilsētas un pagastu teritorijās notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par ēkām un būvēm;

- par būvniecības iespējām pilsētā un pagastos;

- par būvniecības procesa kārtību.

Nodrošina būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām atbilstoši savai kompetencei. 

Izskata iesniegumus un izvērtē būvniecības ieceres pilsētas un pagastu teritorijā atbilstību spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un Pašvaldības teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.). Atkarībā no būvniecības ieceres veida sagatavot Būvvaldes lēmumu projektus.

Minimālais vecums: 10

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Sociālais rehabilitētājs

Sociālais rehabilitētājs strādā ar cilvēkiem, kuru iekļaušana sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Sociālā rehabilitētāja darba vieta Tukuma novadā ir dienas aprūpes centrs personām ar invaliditāti, grupu dzīvoklis vai senioru dienas centrs. Sociālāis rehabilitētājs veicina personu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, veicina viņu sociālo aktivizāciju;  interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Dārzniecības iela 2a, Tukums, Tukuma novads; Mežrozītes Irlava, Irlavas pagasts , Tukuma novads, Rīti Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

Jaunatnes lietu pseciālists

Jaunatnes lietu speciālists -  persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 13

Adrese: Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Sporta iela 1, Tukums

Tukums 2: NMP dienesta brigāžu darbs

 

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan uz izsaukumiem līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

 

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra Tukuma brigāžu punkts, Tukums, Raudas iela 8. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem) 

Minimālais vecums: 15

Adrese: Tukums, Raudas iela 8

Tukums 1: NMP dienesta brigāžu darbs

 

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan uz izsaukumiem līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

 

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra Tukuma brigāžu punkts, Tukums, Raudas iela 8. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem) 

Minimālais vecums: 15

Adrese: Tukums, Raudas iela 8

Jaunatnes darbinieks

Jaunatnes darbinieks ikdienā strādā ar jauniešiem, izvērtē, kādas izglītojošas, informatīvas vai brīvā laika aktivitātes nepieciešamas jauniešiem, plāno to saturu, formu un metodes, organizē un vada jaunatnes centra pasākumus jauniešiem, veicinot lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Jaunatnes darbinieks līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā, raksta Erasmus+ projektus un iesaista jauniešus neformalajā izglītībā. 

Minimālais vecums: 13

Adrese: Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Sporta iela 1, Tukums

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pilda Priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, vai Priekšsēdētāja uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus un realizē tiesības likumā paredzētajos gadījumos;

koordinē komunālos, infrastruktūras, vides, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sabiedrības veselības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumus Tukuma novadā, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju, kā arī investīciju piesaisti minētajās sfērās;

ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības Domē, komitejās, komisijās, padomēs un darba grupās;

vada Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas darbu, savas darbības jomā koordinē komisiju, padomju, valžu un darba grupu darbību;

savas darbības jomā koordinē un pārrauga pašvaldības administrācijas, pašvaldības institūcijas pakalpojumu sniegšanai Tukuma pilsētā un pagastu pārvaldēs, ir tiesīgs pilnībā vai daļēji pārņemt attiecīgu pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu;

iesniedz Priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, valsts un pašvaldības institūciju darbiniekus, pieaicinot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

savas darbības jomā pašvaldības vārdā izdod pilnvaras, rīkojas ar Tukuma pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām;

savas darbības jomā organizē Tukuma pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām;

savā darbības jomā bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Tukuma pašvaldību tiesā, Latvijas Pašvaldību savienībā, valsts pārvaldes institūcijās;

darbojas pašvaldības pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;

pieņem iedzīvotājus.

 

Minimālais vecums: 15

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Tukuma novada Domes Administratīvās nodaļas vadītāja

Domes lietvedības darba nodrošināšana. Domes un tās pastāvīgo komiteju sēžu organizatoriskā un tehniskā apkalpošana. Domes darba atklātuma, sēžu dokumentu publiskās pieejamības nodrošināšana. Personāla vadība.

 

Minimālais vecums: 15

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists novēro savas organizācijas/uzņēmuma darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību. Informē, komunicē un pārliecina. Veicina saprašanos, rada un saglabā uzticēšanos. Brīdina par iespējamiem konfliktiem. Sekmē dažādu publiku atbalstu organizācijas darbībai. Veicina darbinieku lojalitāti organizācijai. Darbojas kā mārketinga vai SA struktūrvienības vadītāja norādījumu izpildītājs un/vai SA menedžera asistents.

 

Precīzi orientēties publikācijās, kas attiecas uz uzņēmuma /organizācijas darbības nozari. Vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm, sekot likumdošanas attīstībai. Sagatavot un sniegt apskatus par monitoringa rezultātiem organizācijas vadībai. Sabiedrisko attiecību darbs. Piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu u.c.) organizēšanā.  Sagatavot izplatīšanai plašsaziņas līdzekļiem informāciju par savu uzņēmumu/organizāciju. Piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā. Piedalīties uzņēmuma interneta mājas lapas aktualizēšanā. Sniegt informatīvus pārskatus un nelielus ziņojumus klientu un nodarbināto grupām. Sagatavot audiovizuālas prezentācijas.

 

Minimālais vecums: 15

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Pašvaldības policijas inspektors

Pašvaldības policijas darbinieks (INSPEKTORS) ir persona, kura ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda šajā likumā noteiktos pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi. 

Pienākumi:

— garantēt personu un sabiedrības drošību; 

— novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; 

— atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; 

— likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

— savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus. 

Aizliegts iesaistīt policiju tādu uzdevumu pildīšanā, kuri nav noteikti Latvijas Republikas likumos.

 

Minimālais vecums: 14

Adrese: Pils iela 18, Tukums

Tukuma novada Domes deputāts

Domes deputāts ir vēlēta amatpersona.

Deputātam ir balsstiesības visos jautājumos, kurus izskata domes sēdēs. Deputāts ar balsstiesībām piedalās tās domes institūcijas darbā, kuras sastāvā viņš ievēlēts. Ja deputāts nepiekrīt šīs institūcijas lēmumam, viņam ir tiesības domes sēdē izteikt savu atsevišķo viedokli.

Deputāts ar padomdevēja tiesībām var piedalīties arī to domes institūciju darbā, kuru sastāvā viņš nav ievēlēts. 

Deputātam domē ir pienākums:

1) piedalīties domes sēdēs, kā arī tās institūcijas sēdēs, kuras sastāvā viņš ievēlēts; 

2) ievērot šā likuma, kā arī attiecīgās domes nolikuma un sēžu reglamenta prasības; 

3) izpildīt domes, tās priekšsēdētāja un to institūciju vadītāju norādījumus un uzdevumus, kuru sastāvā deputāts ievēlēts.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Tukuma novada Domes IZPILDDIREKTORS

Pašvaldības izpilddirektors:

- organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

- dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; 

- sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

- ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

- iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

- domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

- organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

- veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 

Minimālais vecums: 16

Adrese: Talsu iela 4, Tukums

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs ir vēlēts amats un savas pilnvaras iegūst pēc ievēlēšanas.

Priekšsēdētājs vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās, pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Talsu iela 4

Tukuma ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Tukuma ugunsdrošības uzraudzības inspektoru.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Tukuma nov., Tukuma pilsēta, Raiņa iela 24, LV-3101

Tukuma ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Tukuma ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: nav

Adrese: Tukuma nov., Tukuma pilsēta, Raiņa iela 24, LV-3101

Valsts probācijas dienesta Tukuma TSV probācijas speciālists

Darbs ar sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem. Uzraudzības veikšana, piespiedu un sabiedrisko darbu izpilde, izlīgums.

Minimālais vecums: nav

Adrese: Tukums, Pasta iela 11, korpuss 2, 3.stāvs

Sociālais darbinieks jauniešu sociālajā centrā

Organizēt un nodrošināt aktivitātes jauniešu dienas centrā bērniem un jauniešiem no 7-15 gadu vecumam

Minimālais vecums: nav

Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Veikt sociālo darbu ar ģimeni ar bērniem - problēmas atpazīšana, iejaukšanās plānošana, uzdevumu noteikšana, iejaukšanās izvērtēšana

Minimālais vecums: nav

Adrese: Tidaholmas iela 1, pagastu teritorijas