Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Aizkraukles novada pašvaldība
Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
PAR UZŅĒMUMU
Aizkraukles novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors

Galvenie pienākumi:

 

1. Plānot, vadīt un koordinēt Pašvaldības administrācijas darbību un uzdevumu izpildi, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. 2. Pārvaldīt Pašvaldības administrācijas finanšu, personāla un citus resursus. 3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā un atbrīvot no darba sev padotos Pašvaldības administrācijas darbiniekus, kā arī apstiprināt sev padotos Pašvaldības administrācijas struktūrvienību reglamentus  un noteikt to darbinieku darba pienākumus un kontrolēt pienākumu izpildi. 4. Organizēt esošo un jaunu darba un pārvaldes procedūru Pašvaldības administrācijā izstrādāšanu, ieviešanu, izpildi un aktualizēšanu. 5. Nodrošināt pašvaldības publisko iepirkumu procesa ievērošanu un to tiesiskumu. 6. Nodrošināt pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa tiesiskumu. 7. Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem. 8. Saskaņā ar domes lēmumos noteikto parakstīt līgumus un ar tiem saistītos dokumentus. 9. Pārstāvēt Pašvaldības administrāciju un pašvaldības intereses savas kompetences ietvaros, t.sk., starptautiskās organizācijās un institūcijās, valsts pārvaldes institūcijās un nevalstiskās organizācijās. 10. Savas kompetences ietvaros pašvaldības funkciju izpildei piesaistīt Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentus un nodrošināt to projektu īstenošanu. 11. Savas kompetences ietvaros informēt iedzīvotājus par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem. 12. Piedalīties ar domes lēmumu, domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidoto komisiju, vadības grupu un darba grupu, kuru loceklis ir Pašvaldības administrācijas vadītājs, darbā. 13. Realizēt domes lēmumos, domes saistošajos noteikumos, iekšējos un ārējos normatīvajos aktos, domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora rīkojumos Pašvaldības administrācijas vadītājam un iestādes vadītājam noteiktokompetenci. 14. Saskaņā ar Domes lēmumiem un Domes priekšsēdētāja rīkojumiem, uzdevumiem veikt citus pienākumus saistībā ar amata vai nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Aizkraukles novada pašvaldība

SPII "Saulīte" direktore

Organizēt un nodrošināt Iestādes vadību un darbību kopumā. kontaktinformācija: Ziemeļu ielā 1, Aizkraukle, 65123955

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja "Kalna Ziedi" direktore

Muzeja direktors vai vadītājs, - atbild par muzeja darbu kopumā. Plāno, organizē un vada Muzeja darbu.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas vadītāja

Vada Bibliotēkas darbu un atbild par bibliotēkas darbību.

Bibliotēkas darbības pamatā ir pienākumi:

1) ievērot bibliotēku darbību regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, tās darbības nolikumu (statūtus);

2) nodrošināt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu;

3) veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu;

4) nodrošināt brīvu pieejamību Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas sistēmām;

5) nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;

6) veikt bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību;

7) sniegt Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas krājumu;

8) radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem;

9) iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu sistēmā;

10) iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

11) rūpēties par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu, rokrakstu, seniespiedumu konservāciju un cita veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju, ievērojot šā likuma 19.panta noteikumus;

12) rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;

13) veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra izstrādātajām bibliotēku darba nacionālo standartu prasībām.

Aizkraukles novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes Vadītājs

Izglītības pārvaldes pienākumos ietilpst valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu organizēšana, metodisko apvienību darba koordinēšana, projektu gatavošana domes sēdēm un citi ar izglītību saistīti darbi.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles interešu uzglītības centra kultūras pasākumu organizators

Kultūras pasākumu organizators plāno, organizē, veido un vada dažāda žanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādā ar kultūras jomu saistītus radošos projektus; rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalās valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā, kontrolē šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu, vada citus radošos un tehniskos darbiniekus.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists veic darbību, kas saistīta ar iedzīvotāju informēšanu par novada pašvaldības darbu, aktualitātēm, lēmumiem, veido sabiedrisko domu un pilsētas tēlu.

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

Sabiedrisko attiecību plānu un aktivitāšu izstrādāšanā, koordinēšanā un realizēšanā. Apmeklēt domes sēdēs, un pēc nepieciešamības dažādās darba sanāksmēs, domes komiteju un komisiju sēdēs, ar domes priekšsēdētāja atļauju būt klāt domes amatpersonu sarunās ar trešajām personām par jautājumiem, kas skar plašākas sabiedrības daļas intereses. Realizēt pašvaldības funkcijas informācijas sniegšanā iedzīvotājiem par pašvaldības darbu un lēmumiem, veidot sabiedrisko domu un pilsētas tēlu. Piedalīties pašvaldības sabiedrisko attiecību ar citām Latvijas pašvaldībām, valsts institūcijām, ministrijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējsabiedrībām veidošanā un koordinēšanā. Piedalīties pašvaldības informatīvā izdevuma veidošanā. Nodrošināt regulāru informācijas apriti pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv, plānot tās darbu un uzlabojumus. Nodrošināt regulāru informācijas apriti sociālo tīklu platformu pašvaldības kontos: www.twitter.com, www.draugiem.lv, www.instagram.com un www.facebook.com, komunicēt un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, ierosinājumiem.  Veidot pašvaldības pasākumu un notikumu video sižetus: veikt plānošanu, filmēšanu, montāžu, kā arī pēc vienošanās ar pašvaldības vadību veikt pasākumu video tiešraides. Veidot pašvaldības pasākumu un notikumu foto materiālu, to ievietot pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un sociālo tīklu pašvaldības kontos Uzraudzīt, sniegt informāciju, atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem un komentāriem sociālo tīklu pašvaldības administrētajos kontos.  Veidot pašvaldības iekšējo komunikāciju Krīzes situāciju komunikācijas plāna izstrāde un aktualizēšana, prognozēt / novērst iespējamos konfliktus Komunikācijas stratēģijas izstrāde, atjaunošana, koordinēšana un uzraudzība. Pēc nepieciešamības organizēt un veikt sabiedriskās domas pētījumus. Veidot, koordinēt un uzturēt sakarus ar sabiedriskajiem informācijas līdzekļiem. Veicināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu, nodrošinot informācijas pieejamību žurnālistiem.

Aizkraukles novada pašvaldība

Jaunatnes lietu speciālists

persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs

ir politiski un likumā „Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu: vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.