Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV 4401
PAR UZŅĒMUMU
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona - pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasts. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina, to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada domes darbību nosaka ar Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs: vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Sabiedrisko attiecību speciālists

 Organizē un koordinē sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā; uztur pašvaldības profilus sociālajos medijos; gatavo informāciju medijiem, sadarbojas ar tiem. Uztur pašvaldības mājaslapu www.gulbene.lv, organizē pašvaldības izdevuma izdošanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos

Padomnieka darba pienākumos ietilpst konsultāciju sniegšana par aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, novada attīstībā, projektos un būvniecībā. Vēl padomnieka darba pienākumos ietilpst  uzraudzīt pašvaldības īstenotos būvniecības projektus; veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un Eiropas zaļā kursa projektu un pasākumu īstenošanu Gulbenes novadā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4412

Ekskursijas