Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV 4401
PAR UZŅĒMUMU
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona - pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasts. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina, to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada domes darbību nosaka ar Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Grāmatvedis. Grāmatvedības nodaļas vadītājs

Pārrauga pašvaldības finanses, pamatlīdzekļus, saimnieciskos darījumus, inventarizāziju, veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. gatavo grāmatvedības datu kopsavilkumu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts plāno Gulbenes novada publiskās ārtelpas uzturēšanu un  attīstību, izstrādā priekšlikumus un koncepcijas ainavu telpas attīstībai, projektē pilsētvides labiekārtojuma elementus, plāno  un ierīko apstādījumus,  veido svētku noformējumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Personāla speciālists

Personāla speciālists organizē personāla atlases un darbinieku novērtēšanas procesus; izstrādā un aktualizē darbinieku amatu aprakstus; noformē personu lietas; izstrādā personāla lietvedības dokumentus (darba līgumi, rīkojumi, uzteikumi, brīdinājumi).

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore

Pašvaldības izpilddirektora kompetencē ietilpt Gulbenes novada pašvaldības darba pārraudzība, vadīšana. Izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; pašvaldības noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām; veic citus pienākumus, kas iekļauti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" ekskursiju vadītājs, organizators

IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" ir jauns tūrisma objekts Gulbenē, kas atrodas vienā no lielākajām un skaistākajām dzelzceļa stacijām Latvijā. Centrā izvietotas ap 30 interaktīvām ierīcēm, ar kurām darbojoties var iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi un attīstību. Centrs ir struktūrvienība Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs". IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" ir veiksmes stāsts, kā, sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, var radīt kvalitatīvu un radošu tūrisma objektu mazpilsētā.

Ekskursiju vadītājs, organizators ir atbildīgs par apmeklētāju plūsmas organizēšanu un ekskursiju vadīšanu. Tūrisma produktu pārzināšanu un apmeklētāju informēšanu. Piedalīšanos centra tematisko pasākumu ideju ģenerēšanā, sagatavošanā, vadīšanā. Maksas pakalpojumu uzskaites veikšanā un finanšu līdzekļu atbilstošā glabāšanā.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 4

Adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads

Izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" vadītājs

IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" ir jauns tūrisma objekts Gulbenē, kas atrodas vienā no lielākajām un skaistākajām dzelzceļa stacijām Latvijā. Centrā izvietotas ap 30 interaktīvām ierīcēm, ar kurām darbojoties var iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi un attīstību. Centrs ir struktūrvienība Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs". IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" ir veiksmes stāsts, kā, sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, var radīt kvalitatīvu un inovatīvu tūrisma objektu mazpilsētā.

Centra vadītājs ir atbildīgs par aktivitāšu, apmeklētāju plūsmas plānošanu. Sadarbību ar pašvaldību, uzņēmējiem un citām iestādēm. Budžeta sastādīšanu, izdevumu lietderīgu izlietošanu un ienākumu plānošanu. Novitāšu ieviešanu centrā kā arī nepārtrauktu centra darbības nodrošināšanu. Centra reklamēšanu, izmantojot piemērotākos mārketinga kanālus, lai sasniegtu konkrēto mērķauditoriju.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 4

Adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads

Juridiskās nodaļas vadītājs, jurists

Konsultē, sniedz priekšlikumus un skaidrojumus pašvaldības domei, domes komitejām, institūcijām juridiskajos jautājumos un tiesību normu piemērošanā, gatavo lēmumprojektus un līgumprojektus, nodrošina administratīvā procesa tiesiskuma uzraudzību pašvaldībā, pārstāv pašvaldību kā lietas dalībnieku tiesvedības procesos, nodrošināt pašvaldības tiesību aktu projektu izstrādi un tiesiskuma pārbaudi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Energopārvaldnieks

Seko līdz energoresursu patēriņam Gulbenes novada pašvaldības objektos. Veic siltumenerģijas un elektroenerģijas datu analīzi un salīdzināšanu. Veic iekštelpu mikroklimata monitoringu un datu analīzi. Izglīto un konsultē Gulbenes novada iedzīvotājus un pašvaldības darbiniekus par energoefektivitātes jautājumiem. Atbild par starptautiskā projekta Act Now:Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās) ieviešanu pašvaldībā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Projektu vadītājs

Izstrādā priekšlikumus jauniem projektiem; sagatavo projektu pieteikumus dažādu aktivitāšu realizēšanai izglītības nozarē novadā, organizē to iesniegšanu un izpildi. Plāno projekta posmus, veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu. Organizē plānošanas vizītes, projekta partneru tikšanās.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Organizē nodaļas un nodaļas speciālistu - projektu vadītāju - darbu. Koordinē un sagatavo projektu pieteikumus finanšu piesaistei, seko līdzi projektu realizēšanas procesiem; koordinē  pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecības procesus. Organizēt attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu un uzraudzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Sabiedrisko attiecību speciālists

 Organizē un koordinē sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā; uztur pašvaldības profilus tiešsaistes vietnēs: twitter, facebook.com, draugiem.lv; gatavo informāciju medijiem, sadarbojas ar tiem. Uztur pašvaldības mājas lapu www.gulbene.lv, organizē pašvaldības izdevuma izdošanu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Ekskursijas