Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV 4401
PAR UZŅĒMUMU
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona - pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasts. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina, to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada domes darbību nosaka ar Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Vadīt nodaļas darbu. Organizēt attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu un uzraudzību. Organizēt projektu pieteikumu sagatavošanu, ieviešanu. Pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecības procesu koordinēšana.

Sabiedrisko attiecību speciālists

 Organizē un koordinē sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā; uztur pašvaldības profilus tiešsaistes vietnēs: twitter, facebook.com, draugiem.lv; gatavo informāciju medijiem, sadarbojas ar tiem. Uztur pašvaldības mājas lapu www.gulbene.lv, organizē izdevuma izdošanu.