Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Gulbenes novada pašvaldība
Ābeļu iela 2, Gulbene, LV 4401
PAR UZŅĒMUMU
Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes rajona - pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo vietā. Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: novada pilsēta un novada centrs - Gulbene, novada pagasti: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasts. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina, to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes novada domes darbību nosaka ar Gulbenes novada domes 2009.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Darba aizsardzības speciālists

Darba aizsardzības speciālists pārrauga darba drošību visās pašvaldības iestādēs, pārzina darba vides uzraudzības  risku metodes, orientējas darba aizsardzības reglamentējošajos normatīvajos aktos. 

pārzināt darba vides risku uzraudzības un kontroles metodes ss.com pārzināt darba vides risku uzraudzības un kontroles metodes ss.com

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Izglītības pārvaldes vadītājs

Ēnu dienā Izglītības pārvaldes vadītāja ēnotājiem piedāvās iespēju ēnot neredzamos darbus, kuri jāveic, lai novada teritorijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem būtu iespēja iegūt izglītību, darboties interešu izglītības pulciņos, mācīties Mūzikas, Mākslas, Bērnu un jaunatnes sporta skolā un lai novadā izglītības iespējas būtu arī pieaugušiem cilvēkiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Izglītības metodiķis karjeras atbalsta jomā

Ēnu dienā izglītības metodiķis karjeras atbalsta jomā ēnotājam piedāvās iepazīties ar karjeras atbalsta sniegšanas veidiem un paņēmieniem jauniešiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Izglītības projektu vadītājs

Ēnu dienā izglītības projektu vadītājs ēnotājam piedāvās iespēju izprast projektu radīšanas un īstenošanas procesa izaicinājumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Interešu izglītības speciāliste

Ēnu dienā interešu izglītības speciāliste ēnotāju aicinās piedalīties Gulbenes novada skatuves runas konkursa plānošanas procesā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos

Padomnieka darba pienākumos ietilpst konsultāciju sniegšana par aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, attīstībā, projektos un būvniecībā; uzraudzīt pašvaldības īstenotos būvniecības projektus; veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un Eiropas zaļā kursa projektu un pasākumu īstenošanu Gulbenes novadā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4412

Pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītājs

Kancelejas nodaļa nodrošina pašvaldības dokumentu reģistrāciju, nodošanu izpildei, dokumentu arhivēšanu. Nodrošina Domes sēžu un pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko atbalstu, nodrošina elektronisko balsošanu domes sēdēs. Vienotais valsts un pašvaldību klientu centrs veic klientu apkalpošanu un sniedz informāciju un konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem pakalpojumiem un valsts iestāžu pakalpojumiem, sniedz konsultācijas un atbalstu e-pakalpojumu lietošanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos Latvijas Republikas likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos. Veic ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus. Veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kuru sadali nosaka dome ar lēmumu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centra vadītājs

Darbs ar klientiem - konsultācijas pa telefonu un klātienē par valsts un pašvaldības pakalpojumiem, iesniegumu reģistrēšana. Darbs zvanu centrā - konsultācijas par portāla Latvija.lv lietošanu. Pašvaldības pakalpojumu aprakstu veidošana un aktualizēšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Grāmatvedis. Grāmatvedības nodaļas vadītājs

Pārrauga pašvaldības finanses, pamatlīdzekļus, saimnieciskos darījumus, inventarizāziju, veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Gatavo grāmatvedības datu kopsavilkumu u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts plāno Gulbenes novada publiskās ārtelpas uzturēšanu un  attīstību, izstrādā priekšlikumus un koncepcijas ainavu telpas attīstībai, projektē pilsētvides labiekārtojuma elementus, plāno  un ierīko apstādījumus,  veido svētku noformējumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene

Sabiedrisko attiecību speciālists

 Organizē un koordinē sabiedrisko attiecību darbu pašvaldībā; uztur pašvaldības profilus sociālajos medijos; gatavo informāciju medijiem, sadarbojas ar tiem. Uztur pašvaldības mājaslapu www.gulbene.lv, organizē pašvaldības izdevuma izdošanu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

Ekskursijas