Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Smiltenes novada pašvaldība
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
PAR UZŅĒMUMU
Smiltenes novads ir vieta, kur strādāt un investēt, paveicot ievērojamas lietas novadā, kas atbalsojas visā Latvijā. Vieta, kur atklāt talantus, iegūt zināšanas un prasmes, dalīties ar tām. Vieta, kur piedzīvot latvisko, izbaudīt kustību prieku un atjaunoties. Harmoniska dzīves vide, kas piesaista enerģiskus un uzņēmīgus cilvēkus. Smiltenes novada sauklis ir „Smiltenes novadā sanāk!”. Tas simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu strādātu, mācītos un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara, un viņiem sanāk.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos ir atbildīga par pagasta pārvalžu un Namu apsaimniekošanas un komunalo pakalpojumu uzņēmumu darbu.  Palīdz Smiltenes novadsa izpildirektoram vadīt administrācijas darbu, organizēt domes lēmumu izpildi, organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra specialists Apē

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Ape, Smiltenes novads

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists Raunā

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Rauna, Smiltenes novads

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālists Smiltenē

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Būvvaldes vadītājs

Smiltenes novada būvvaldes vadītājs uzrauga un koordinē darbu Smiltenes novada būvvaldē. Vērtē un apstiprina būvniecības un tās dokumentu atbilsītbu normatīvajiem aktiem. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

Izglītības pārvaldes vadītājs

Izglītības pārvalde atbild par darbu ar Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm, organizē metodisko darbu, olimpiādes un seminārus skolotājiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde atbild par darbu ar Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm, organizē metodisko darbu, olimpiādes un seminārus skolotājiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Drustu pagasta pārvaldes vadītāja

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un Smiltenes novada pašvaldību , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads

Smiltenes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciāliste atbild par pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma sagatavošanu, pašvaldības mājas lapu un sociālo tīklu kontiem, novada prezentmateriāliem u.c.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs

Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs vada Smiltenes novada pašvaldību, pārstāv Smiltenes novada domi nozīmīgos pasākumos, ar Smiltenes novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

IT nodaļas vadītājs

IT nodaļa atbild par informācijas sistēmu un tehnoloģiju darbību Smiltenes novada pašvaldībā, gādājot, lai speciālistiem nepieciešamās ierīces strādā bez problēmām.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Personāla vadītāja

Smiltenes novada pašvaldības personāla vadītājs koordinē pārējo personāla speciālistu darbu, kārto personāla lietvedību, veic personāla atlases procesu, organizē jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē, organizē personāla apmācības, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanā. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamo īpašumu nodaļa atbild par darbībām ar visiem Smiltenes novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem - to nomāšanu, pārdošanu u.c. procesiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja plāno un organizē nodaļas darbu,  koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Ekskursijas