Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts)
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Smiltenes novada dome

Tūrisma informācijas centra vadītājs

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Smiltenes novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pārstāv Smiltenes novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā tūrisma maršrutus. Smiltenes novada TIC vadītājs vada TIC darbu, koordinē dažādu projektu īstenošanu un sadarbību ar citu novadu TIC. 

Smiltenes novada dome

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālists

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Smiltenes novada dome

Kultūras pārvaldes administratore

Kultūras pārvalde atbild par pasākumu rīkošanu Smiltenes novada astoņos pagastos, kā arī par atsevišķu pasākumu organizēšanu Smiltenes pilsētā.

Smiltenes novada dome

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamo īpašumu nodaļa atbild par darbībām ar visiem Smiltenes novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem - to nomāšanu, pārdošanu u.c. procesiem.

Smiltenes novada dome

Personāla speciālists

Smiltenes novada domes personāla speciālists kārto personāla lietvedību, veic personāla atlases procesu, organizē jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē, organizē personāla apmācības, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanā. 

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

 

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja plāno un organizē nodaļas darbu,  koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

 

Smiltenes novada dome

Projektu vadītājs

Smiltenes novada domes projektu vadītāji koordinē un/vai vada projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība, veic projektu ideju, sagatavoto un realziētu projektu uzskaiti, koordinē projektu ieviešanu. Piedalās novada attīstības un plānošanas procesos. 

 

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs vada Smiltenes novada pašvaldību, pārstāv Smiltenes novada domi nozīmīgos pasākumos, ar Smiltenes novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus.

Smiltenes novada dome

Juridiskās nodaļas vadītājs

Juridiskā nodaļa atbild par dokumentu sagatavošanu atbilstoši LR likumiem, atbild par iepirkumu organizēšanu un pārstāv Smiltenes novada pašvaldību tiesā.

Smiltenes novada dome

Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un novada domi , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciāliste ir Kancelejas nodaļas sastāvā. Atbild par pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma sagatavošanu, pašvaldības mājas lapu un sociālo tīklu kontiem, novada prezentmateriāliem u.c.

Smiltenes novada dome

Skaņu un gaismas operators

Atbild par skaņu un gaismas aparatūru un tehnisko nodrošinājumu Smiltenes pilsētas Kultūras centra pasākumos (skaņošana, gaismošana).  

Smiltenes novada dome

IT nodaļas vadītājs

IT nodaļa atbild par informācijas sistēmu un tehnoloģiju darbību Smiltenes novada pašvaldībā, gādājot, lai speciālistiem nepieciešamās ierīces strādā bez problēmām.

Smiltenes novada dome

Smiltenes pilsētas Kultūras centra vadītāja/Mākslinieciskais vadītājs

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs atbild par pasākumu rīkošanu Smiltenes pilsētā, piedāvājot apmeklētajiem kultūras pasākumus gan ar vietējo mākslinieku un kolektīvu, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos. Mākslinieciskā vadītāja palīdz organizēt un koordinēt pasākumus Smiltenē, raksta tiem scenārijus, veido režijas, kā arī atbild par citiem iestādes vadītājas noteiktajiem darbiem.

Smiltenes novada dome

Grundzāles pagasta pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un novada domi , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

Smiltenes novada dome

Teritorijas apsaimniekošanas speciālists

Speciāliste atbild par parku, skvēru, dobju apstādījumiem, rūpējas par novada vizuālo tēlu, organizē Smiltenes izrotāšanu dažādos svētkos u.c.