Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
Jelgavas novads atbilstoši tagadējai administratīvajai teritorijai tika izveidots 2009. gadā Latvijas teritoriālās reformas ietvaros. Jelgavas novadu veido 13 pagasti: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasts. Katrs pagasts iedalās lauku teritorijās un ciemos. Kopš 1967. gada Jelgavas novada teritorija ietilpa Jelgavas rajona pārvaldībā kopā ar Ozolnieku novadu. Jelgavas novads ir viena no retajām pašvaldībām, kuras administratīvais centrs atrodas pilsētā – Jelgavā, kaut arī pilsētas pašvaldība ir atsevišķa administratīvā vienība. Administratīvais centrs saglabāts kopš vēsturiskā Jelgavas rajona pastāvēšanas. http://www.jelgavasnovads.lv/lv/par-novadu_1/
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Jelgavas novada pašvaldība

Izglītības projektu vadītājs

Projektu vadītāja ikdiena ir izaicinājumiem pilna, sākot no projekta idejas, attīstības, iesniegšanas un īstenošanas. Projekti tiek īstenoti pašvaldības, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Komunikācija ar sadarbības partneriem notiek dažādās valodās un izmantojot dažādus komunikāciju rīkus. Projektu vadītājs pēc būtības ir “multifunkcionāls visurgājējs”, jo darba pienākumi ir ļoti plaši un jāspēj adekvāti pielāgoties ikvienai situācijai un rast risinājumu efektīvai projekta īstenošanai.

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldības IZPILDDIREKTORE

Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, izpilddirektors ir amatpersona, kas atbild par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu, veicinot pašvaldības kopējo attīstību. Izpilddirektors organizē domes lēmumu izpildi, teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi, kā arī nodrošina profesionālas darbinieku komandas izveidi. 

Jelgavas novada pašvaldība

Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos

Galvenie amata pienākumi:

1. nodrošināt izglītības procesu reglamentējošo dokumentu vienotu izpratni un ievērošanu Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ;

2. sniegt metodisku atbalstu pirmsskolas programmu īstenošanā;

3. analizēt pirmsskolas izglītības procesa kvalitāti pašvaldības izglītības iestādēs un izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai.

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jomā

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jomā:

1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

2)iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai izglītības, kultūras un sporta jomā, iesaistot tajās pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

4) veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālajā jomā

Domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālajā jomā:

1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

2) iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai labklājības un sociālajā jomā , iesaistot tajās pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

4) veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

Jelgavas novada pašvaldība

Jaunatnes lietu speciāliste

Darbs ar jaunatni Jelgavas novadātiek koorinēts 13 pagastos. Tajā ietilpst darbs ar jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem. Par pašu amatu - jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Jelgavas novada pašvaldība

Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos

Jelgavas novada pašvaldībā Izglītības pārvaldē darbojas karjeras izglītības speciālists, kura uzdevumos ietilpst sadarboties ar izglītības iestādēm un to pedagogiem karjeras konsultantiem karjeras izglītības veidošanas jautājumos, lai skolēniem sniegtu iespēju apgūt nepieciešamās prasmes mērķtiecīgai karjeras attīstībai un veiksmīgai profesijas izvēlei. Karjeras izglītības speciālists sniedz metodisku atbalstu skolu pedagogiem un skolēniem organizē karjeras atbalsta pasākumus - karjeras dienas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, ekskursijas, jauniešu nometnes u.c. Lai veiksmīgi noorganizētu pasākumus, karjeras izglītības speciālists sadarbojas ar dažādām profesionālajām skolām un augstskolām, uzņēmumiem un organizācijām. Savā darbā karjeras izglītības speciālists sagatavo dažādus dokumentus un piedalās dažādos projektos.

Jelgavas novada pašvaldība

Speciāliste interešu izglītības jautājumos

1.Koordinēt interešu izglītību Jelgavas novadā – izstrādāt attīstības plānu un noteikt prioritātes, izskatīt interešu izglītība programmu pieteikumus, organizēt to apstiprināšanu, veidot interešu izglītības pasākumu plānu – izstrādāt nolikumus  skatēm, konkursiem, veikt organizatoriskos darbus  to realizēšanai, organizēt interešu izglītības speciālistu tālākizglītību.

2.Nodrošināt mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi, organizēt laureātu apbalvošanu. 

3.Organizēt Jelgavas novada skolēnu vasaras nometnes.

 

Jelgavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Izglītības pārvalde ir pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Pašvaldības kompetenci izglītībā. Izglītības pārvaldes vadītāja plāno, organizē, koordinē un kontrolē Izglītības pārvaldes darbu. Pārstāv Izglītības pārvaldes intereses dažādos pasākumos valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un nodibinājumos Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām. Pieņem vadības lēmumus un izdod rīkojumus, kas ir saistoši Izglītības pārvaldes darbiniekiem un pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī organizē to izpildes kontroli. Sagatavo un iesniedz priekšlikumus tiesību aktu projektiem, nodrošina tiesību aktu projektu izstrādi izglītības jomā. Izstrādā un iesniedz Domes komitejām ieteikumus, kas nepieciešami darbības uzlabošanai. Sniedz analīzi par Izglītības pārvaldes darbības rezultātiem.

Jelgavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos plāno un organizē saimnieciskos jautājumus Jelgavas novada skolās. Viņa pienākumos ietilpst finanšu un analītisko jautājumu organizēšana:

1) Apkopo skolu budžeta izpildes rādītājus, analizē un sniedz priekšlikumus darbības uzlabošanai pārvaldes vadītājai un skolu direktoriem;

2) Iesniedz priekšlikumus pašvaldības piešķirtā finansējuma sadalei starp skolām un kontrolē to izlietojumu;

3) Sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību saimnieciskajā darbībā;

4) Piedalās skolu attīstības plānošanā, sniedz priekšlikumus par līdzekļu ekonomisku izlietojumu, prioritātēm līdzekļu sadalē;