Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
Jelgavas novads atbilstoši tagadējai administratīvajai teritorijai tika izveidots 2009. gadā Latvijas teritoriālās reformas ietvaros. Jelgavas novadu veido 13 pagasti: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasts. Katrs pagasts iedalās lauku teritorijās un ciemos. Kopš 1967. gada Jelgavas novada teritorija ietilpa Jelgavas rajona pārvaldībā kopā ar Ozolnieku novadu. Jelgavas novads ir viena no retajām pašvaldībām, kuras administratīvais centrs atrodas pilsētā – Jelgavā, kaut arī pilsētas pašvaldība ir atsevišķa administratīvā vienība. Administratīvais centrs saglabāts kopš vēsturiskā Jelgavas rajona pastāvēšanas. http://www.jelgavasnovads.lv/lv/par-novadu_1/
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Datorsistēmu tehniķis

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

IT administrators

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Informācijas sistēmu ekspluatācijas sektora vadītājs

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Jaunatnes lietu speciāliste

Darbs ar jaunatni Jelgavas novadātiek koorinēts 13 pagastos. Tajā ietilpst darbs ar jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem. Par pašu amatu - jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava

Administratīvā departamenta vadītāja

Administratīvais departaments ir Pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros nodrošināt un organizēt Pašvaldības grāmatvedības, nodokļu administrēšanas, lietvedības, klientu apkalpošanas, personāla, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības procesu. ​

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Izglītības pārvaldes vadītāja

Izglītības pārvalde ir pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Pašvaldības kompetenci izglītībā. Izglītības pārvaldes vadītāja plāno, organizē, koordinē un kontrolē Izglītības pārvaldes darbu. Pārstāv Izglītības pārvaldes intereses dažādos pasākumos valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un nodibinājumos Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām. Pieņem vadības lēmumus un izdod rīkojumus, kas ir saistoši Izglītības pārvaldes darbiniekiem un pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī organizē to izpildes kontroli. Sagatavo un iesniedz priekšlikumus tiesību aktu projektiem, nodrošina tiesību aktu projektu izstrādi izglītības jomā. Izstrādā un iesniedz Domes komitejām ieteikumus, kas nepieciešami darbības uzlabošanai. Sniedz analīzi par Izglītības pārvaldes darbības rezultātiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālajā jomā

Domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālajā jomā:

1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

2) iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai labklājības un sociālajā jomā , iesaistot tajās pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

4) veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Jelgavas novada pašvaldības IZPILDDIREKTORE

Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, izpilddirektors ir amatpersona, kas atbild par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu, veicinot pašvaldības kopējo attīstību. Izpilddirektors organizē domes lēmumu izpildi, teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi, kā arī nodrošina profesionālas darbinieku komandas izveidi. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Speciāliste interešu izglītības jautājumos

1.Koordinēt interešu izglītību Jelgavas novadā – izstrādāt attīstības plānu un noteikt prioritātes, izskatīt interešu izglītība programmu pieteikumus, organizēt to apstiprināšanu, veidot interešu izglītības pasākumu plānu – izstrādāt nolikumus  skatēm, konkursiem, veikt organizatoriskos darbus  to realizēšanai, organizēt interešu izglītības speciālistu tālākizglītību.

2.Nodrošināt mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi, organizēt laureātu apbalvošanu. 

3.Organizēt Jelgavas novada skolēnu vasaras nometnes.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Izglītības projektu vadītājs

Projektu vadītāja ikdiena ir izaicinājumiem pilna, sākot no projekta idejas, attīstības, iesniegšanas un īstenošanas. Projekti tiek īstenoti pašvaldības, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Komunikācija ar sadarbības partneriem notiek dažādās valodās un izmantojot dažādus komunikāciju rīkus. Projektu vadītājs pēc būtības ir “multifunkcionāls visurgājējs”, jo darba pienākumi ir ļoti plaši un jāspēj adekvāti pielāgoties ikvienai situācijai un rast risinājumu efektīvai projekta īstenošanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Ekskursijas

Jelgavas novada uzņēmēji

Virtuālajā vidē jauniešiem ir iespēja satikt dažādu profesiju pārstāvjus un uzņēmējus. Viņi savas profesijas ir pārveidojuši par biznesa idejām, attīstot profesiju jau jaunā veidolā. Tikšanās laikā dalībnieki varēs uzdot sev interesējošus jautājumus, kā izvēlēties vēlamo profesiju? Kā kļūt par uzņēmēju? Kā pārvērst aizraušanos vēlamajā karjerā? Priekšroka tiks dota jauniešiem,kuri pieteikušies no Jelgavas novada.

Adrese: Zoom platforma

Pieejamais laiks: 20/04/2021, 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 16 Max 60

Ekskursija pieejama: 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Mācību ekskursijā jaunieši varēs tiešsaistē satikt četrus uzņēmējus no dažādām jomām, kuri darbojas Jelgavas novadā: Egita Matulēna - Glūdas māj-skolas izveidotāja https://www.facebook.com/Gludasmajskola Edgars Ameriks - kūdras mākslinieks un pētnieks http://www.edgarsameriks.com/ Dina Popluga - uzņēmēja un augu pētniece no SIA "Augu spēks" http://www.auguspeks.lv/ Guntars Gulbis - mobilās aplikācijas Tours Across Baltics izveidotājs un digitālās televīzijas Go3 portāla redaktors https://toursacrossbaltics.com/

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Video veidā un tiešsaistes sarunās dalībnieki iepazīs ne tikai profesiju, bet arī uzņēmuma un uzņēmējdarbības būtību.