Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23
PAR UZŅĒMUMU
Valsts vides dienests (VVD) ir Vides un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VVD darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu. VVD ir šādas funkcijas: vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli VVD veic vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī: kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikto prasību ievērošanu vides aizsardzību un radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta rīcībā esošo vides informāciju piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā organizē gaisa monitoringu un virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju Lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu izpildi, VVD: atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos no privātpersonām dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus ir tiesīgs jebkurā objektā pārbaudīt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošanu sniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 10 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne

VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 14 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 11 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 19 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga

VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 22 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: L.Paegles iela 13, Valmiera

VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 13 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja

VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 9 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārzu iela 2, Ventspils

Radiācijas drošības centra vecākais inspektors

Ēnotāji varēs uzzināt par radiācijas pielietojumu Latvijā, radiācijas kontroles veikšanu un pielietojamām mēriekārtām kontroles veikšanai. Ēnai būs iespēja piedalīties inspekcijas pārbaudē objektā, kur veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga

VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 9 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Ventspils, Dārzu iela 2

VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 13 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja

VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 22 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: L.Paegles iela 13, Valmiera

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 19 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Rūpniecības iela 23

VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 11 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava

VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 14 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 10 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums