Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Viesītes novada pašvaldība
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes pilsēta, LV-5237
PAR UZŅĒMUMU
Viesītes novada pašvaldība izveidota 2009.gadā, apvienojoties Viesītes pilsētai ar lauku teritoriju, Elkšņu, Rites un Saukas pagastiem. Viesītes novada dome pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Darba valoda pašvaldības un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu valoda.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pašvaldības izpilddirektore

Ja vēlies iepazīties ar Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora amatu, tad šī ir lieliska iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kādi ir pienākumi šim amatam.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte

Pašvaldības policijas inspektors

Nāc un iepazīsties ar pašvaldības policijas darbinieka ikdienas pienākumiem, piedalies reida braucienā, apsekojot novada ezerus utt.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte

Viesītes novada domes Attīstības nodaļas vadītājs

Projektu vadītāja pienākumi: Eiropas Savienības u.c. projektu sagatavošana, ieviešana, uzraudzība (kas nozīmē naudas (investīciju) piesaiste papildus pašvaldības budžetam; Pašvaldības mazo projektu (biedrības, jaunie uzņēmēji) konkursu rīkošana; Lielo būvniecības procesu koordinēšana; Pašvaldības izstrādāto attīstības plānu ieviešana un attīstības veicināšana u.c.

Nāc un iepazīsti kā noris darbs Viesītes novada Attīstības nodaļā. Projektu vadīšana, attīstības dokumentu plānošana, projektu organizēšana utt.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Viesītes novada pašvaldības klientu apkalpošanas nodaļas darbinieks

Klientu apkalpošanas nodaļas darbinieka galvenie pienākumi: pieņemt apmeklētājus, sniegt informāciju un palīdzību iesniegumu noformēšanā, atbildēt uz telefonu zvaniem, e-pastiem un klātienē; pieņemt un reģistrēt saņemto korespondenci; reģistrēt un sagatavot dokumentus nosūtīšanai adresātiem; kontrolēt dokumentu izpildi; sagatavot un apliecināt pašvaldības lietvedībā un arhīvā esošu dokumentu atvasinājumus; izstrādāt lietu nomenklatūru.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte

Jaunatnes darbinieks/ jaunatnes lietu speciālists

Ēnojot Jaunatnes darbinieku/ jaunatnes lietu speciālistu būs iespēja iejusties organizatora lomā, piedaloties un izdomājot aktivitātes Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra apmeklētājiem. Tāpat varēs iepazīties ar Jaunatnes lietu speciālista darba pienākumiem un ikdienas darbu Jaunatnes iniciatīvu centrā!

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Smilšu iela 2

Algu grāmatvedis

Algu grāmatveža pienākumi:

Veikt darba samaksas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju aprēķināšanu novada struktūrvienību darbiniekiem, pamatojoties uz darba laika uzskaites tabelēm, rīkojumiem; Veikt dokumentu datorizētu apstrādi datorprogrammā; Izpildīt citus galvenā grāmatveža norādījumus grāmatvedības uzskaites jautājumos, piedalīties gada pārskatu un citu pārskatu sastādīšanā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 10

Viesītes Kultūras pils direktore

Viesītes pilsētas Kultūras pils atbild par pasākumu rīkošanu Viesītes pilsētā, piedāvājot apmeklētajiem kultūras pasākumus gan ar vietējo mākslinieku un kolektīvu, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos. 

Nāc un iepazīsties ar kultūras pils direktores ikdienas darbiem un pienākumiem. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Ekskursijas