Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Veselības ministrija
Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV1011, Latvija (Kā mūs atrast - https://www.vm.gov.lv/lv/veselibas-ministrijas-kontakti)
PAR UZŅĒMUMU
Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Ministrijas atbildībā ir sabiedrības veselība, veselības aprūpe un farmācija. Galvenais Veselības ministrijas uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, veicinot profilaksi, popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Komunikācijas speciālists

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists atbild par ārējās un iekšējās komunikācijas procesu organizēšanu, koordinēšanu un īstenošanu, veido un uztur pozitīvu ministrijas publisko tēlu, sniedzot konsultatīvo atbalstu komunikācijas un vizuālās identitātes jautājumos atbilstoši deleģētajai kompetencei, koordinē iestādes komunikācijas politikas stratēģijas īstenošanu.

Plašāks apraksts par ikdienas darba procesu:

No dažādiem pārbaudītiem informācijas avotiem (ikdienas mediju monitoringu, Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu preses relīzēm, Ministru kabineta publikācijām, u.c.) regulāri sagatavota informācija sociālo tīklu saturam - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, tīmekļvietnē (pielāgojot to dažādām auditorijām saturiski).

- sniegtas atbildes rakstveidā uz iedzīvotāju aktuālajiem jautājumiem FB un Instagram kontos;

- zoom tiešraižu ierakstsu nodrošināšana, vēlāk apstrādājot un publicējot video materiālus ministrijas sociālajos tīkos, dalība tiešsaistes vebināros;

- sadarbībā ar citiem departamentiem sniegtas konsultācijas vizuālā materiāla izstrādē - prezentāciju pilnveidošana, vizuālo materiālu noformēšana, ievērojot vienotu vizuālo identiāti;

- sagatavotas ik ceturkšņa sociālo tīklu statistika, apkopojot galvenos rādītājus - auditorijas iesaisti, skatītākos ierakstus, FB/IG/TW lapu sekotāju skaitu u.c. pozīcijām;

- veikta video filmēšana un video apstrāde - veidojot ministrijas vadības un vadošo ekspertu video uzrunas dažādām starptautiskām un vietējā mēroga preses konferencēm un vebināriem, fotogrāfiju veidošana (piemēram, pasākumi, jauno darbinieku fotogrāfijas u.c.).

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Veselības ministre Līga Meņģelsone

Karjeras izglītības dienā - Ēnu dienā - iespēja ielūkoties veselības ministres Līgas Meņģelsones darba ikdienā un gūt priekšstatu par veselības ministres darba specifiku.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākās ekspertes darbs ir saistīts ar sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses jautājumiem - kompetencē ietilpst narkotiku profilakses jautājumu joma, ir pieredze veselības veicināšanā, veselības izglītības jautājumos, kā arī starpinstitucionālās sadarbības jomā. Ikdienas darbā izstrādā politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, sagatavo atzinumus par citu ministriju sagatavotajiem tiesību aktiem, plāno un koordinē veselības veicināšanas un profilakses pasākumus, atbild uz iedzīvotāju vēstulēm u.tml.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākās ekspertes darbs ir saistīts ar sabiedrības veselības veicināšanas jautājumiem - kompetencē ietilpst uztura, fizisko aktivitāšu un antidopinga jomas. Ikdienas darbā izstrādā politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, sagatavo atzinumus par citu ministriju sagatavotajiem tiesību aktiem, plāno un koordinē veselības veicināšanas pasākumus, atbild uz iedzīvotāju vēstulēm u.tml.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperta darbs ir saistīts ar epidemioloģiskās drošības, sabiedrības veselības un vides veselības jomām.

Eksperts analizē situāciju par vides veselības un infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības jautājumiem, riska faktoriem. Gatavo informāciju un ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, citām juridiskām un fiziskām personām par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem vides veselības un epidemioloģiskās drošības jomā.

Eksperts piedalās citu institūciju un ministrijas departamentu organizētajās sanāksmēs, lai skaidrotu ministrijas un nodaļas viedokli par kompetencē esošiem tiesību aktiem, vides veselības un epidemioloģiskās drošības jautājumiem, to izstrādes vai saistīto jautājumu risināšanu. Gatavo atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem tiesību aktiem, virza iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu, atbild uz iedzīvotāju un institūciju vēstulēm u.tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Projektu vadības departamenta sabiedrības veselības speciālists

Ikdienā sabiedrības veselības speciālists nodrošina dažādu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu iedzīvotājiem Latvijā (bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem), piemēram, dažādas programmas (nodarbības, lekcijas), apmācības, sabiedrības informēšanas kampaņas u.c. aktivitātes, kas tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Ikdienā strādā ar šo aktivitāšu plānošanu, organizēšanu un uzraudzību. Informāciju par aktivitātēm vari skatīt mājaslapā www.esparveselibu.lv.

Iespēja iepazīt Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļas projektu vadītājas ikdienas galvenos darba pienākumus, noskaidrot, kāda izglītība un prasmes ir nepieciešamas konkrētā darba veikšanai. Uzdot sev interesējošos jautājumus.

Zināšanai: dienas laikā iespējams dosimies arī ārpus ministrijas telpām, lai apmeklētu kampaņas atklāšanas pasākumu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedis

Lietveža darbs Veselības ministrijā ir ļoti interesants un atbildīgs.

Tradicionāli tas asociējas ar dokumentu apriti. Patiesībā darbs ir saistīts ar dažāda veida sūtījumiem - gan elektroniskiem, gan papīra formāta. Veselības ministrijas lietvedim ir jākoordinē dokumentu sagatavošana, noformēšana, saskaņošana, reģistrēšana, nosūtīšana un kontrole. Darba procesā jāveido sadarbība ar dokumentu sagatavotājiem, parakstītājiem, citiem vadītājiem un lietvedības kolēģiem. Arī pats dokumentu apstrādes process ir saistīts ar pilnveidi un jaunu risinājumu meklēšanu attīstot dokumentu vadības sistēmu un sniedzot atbalstu kolēģiem izdomājot dažāda veida padomus un ieteikumus.

Iespēja iepazīt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietveža ikdienas galvenos darba pienākumus, noskaidrot, kāda izglītība un prasmes ir nepieciešamas konkrētā darba veikšanai. Praktiski iesaistīties lietveža ikdienas darba pienākumu veikšanā. Uzdot sev interesējošos jautājumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga

Ekskursijas