Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts valodas centrs
Eksporta iela 6, Rīga, LV-1057
PAR UZŅĒMUMU
Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valodas kontroles departamenta vadītājs

Valodas kontroles departamenta vadītāja, direktora vietnieka pienākumi: pārraudzīt un kontrolēt padotībā esošās centra struktūrvienības; apkopot, analizēt un izmantot darbā informāciju par problēmjautājumiem valsts valodas lietojuma jomā; sagatavot atskaites; iesniegt priekšlikumus; piedalīties centra stratēģisko dokumentu izstrādē un izstrādāt šādus dokumentus departamentā; sadarboties ar citām institūcijām un medijiem; piedalīties likumprojektu u.c. normatīvo dokumentu izstrādē; direktora prombūtnē pārstāvēt centru un pieņemt centra lēmumus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Eksporta iela 6

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminologs un redaktors

Terminologs – veic terminoloģiskus pētījumus un sniedz konsultācijas terminoloģijas jautājumos; – sagatavo terminus izskatīšanai vai apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās un citās terminoloģijas darba grupās, līdzdarboties apakškomisijās vai citās terminoloģijas darba grupās; – piedalās terminoloģijas projektu izstrādē un terminoloģijas darba grupās; – sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā.

Redaktors - veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas rediģēšanu atbilstoši centra tulkošanas procesam; - veic centra sagatavoto tulkojumu kvalitātes izvērtēšanu pirms tulkojumu nodošanas pasūtītājiem; - veic tulkojumu sākotnējo izvērtēšanu, apkopo izvērtēšanā iegūto informāciju un sniedz priekšlikumus centra darba kvalitātes uzlabošanai.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Eksporta iela 6

Valodas kontroles departamenta reģionālās nodaļas vecākais inspektors

Vecākais inspektors: – īsteno valsts valodas lietojuma pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Valsts valodas likums u.c.); – sastāda pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus; – konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, 201. kab.

Administratīvā departamenta vadītājs

Administratīvā departamenta vadītāja  amata pienākumi ir saistīti ar iestādes stratēģiskās plānošanas un vadības darbu, iestādes personālvadības procesu nodrošināšanu, iestādes administratīvās funkcijas (grāmatvedība, lietvedība, IT) nodrošināšanu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Eksporta iela 6

Ekskursijas