Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) - akadēmija radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. RTA piedāvā studijas trīs fakultātēs: Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Inženieru fakultātē un Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Saistošas studiju programmas, laba materiāli tehniskā bāze, pievilcīga studiju maksa.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Gleznošanas/zīmēšanas pasniedzēja

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore - priekšmeti ir zīmēšana un gleznošana. Mācu zīmēšanas pamatus - akadēmisko zīmēšanu. Kopā ar studentiem studiju laikā apgūstam dažādas tehnikas un darba rīkus, zīmējam gan ar zīmuli, gan ar rapitogrāfiem, gan ar ogli un sangīnu, pielietojam jauktās tehnikas, arī ar tušu. Gleznošanas nodarbībās gleznojam kluso dabu, kā arī plenērpraksē praktizējam ainavas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Studējošo padomes vadītājs

RTA organizē pasākumus, vada studējošo padomi, sadarbojas ar akadēmijas vadību. Veido labdarības pasākumus, iesaistās akdemējas popularizēšanā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorijas vadītāja

RTA Ēdināšanas  uzņēmējdarbības mācību laboratorijas vadītāja RTA Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta pētniece nodrošina  zinātniski pētniecisko, studiju procesa, meistarklašu, vasaras skolas norisi 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Zinātniskā institūta inženieris

RTA Zinātniskā institūta inženieris nodrošina  zinātniski pētniecisko un studiju procesa norisi Pārtikas pārstrādes laboratorijā 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Asociētais profesors tiesību zinātnē

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas asociētais profesors tiesību zinātnē nodrošina studiju procesa norisi, kā arī reprezentē akadēmiju sabiedrībā un juristu vidū.

Asociētā profesora pienākumos ietilpst lekciju un studentu darbu vadīšana, zinātnisko publikāciju izstrāde, kā arī studentu iesaiste dažādās aktivitātēs tiesību zinātnes jomā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Finanšu analītiķis

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas finanšu analītiķis novērtējot ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju sagatavo akadēmijas budžetu un seko tā izpildei. Ceļā uz sabalansētu budžetu notiek RTA vajadzību izskaidrošanas process un resursu pieejamības prognoze.

Notiek sadarbība ar Izglītības un Zinātnes ministriju, citām valsts pārvaldes institūcijām, ES struktūrfondiem, visām RTA struktūrvienībām, studentiem un uzņēmējiem,

Tiek gatavoti priekšlikumi esošās situācijas sakārtošanai, kā arī turpmākai attīstībai.

Ikdienas darbs saistīts ar vairāku dokumentu apstrādi, dažāda veida izmaksu kalkulāciju, cenu noteikšanu, naudas plūsmas kontroli, darbinieku algu un studentu stipendiju fondu noteikšanu, darbā izmantojot kā iekšējās, tā arī ārējās uzskaites sistēmas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Tulks/informācijas speciālists

RTA tulkotājs/informācijas speciālists akadēmijā veic rakstveida tulkošanas darbus, vada ekskursijas, veido izdevumus angļu valodā, kā arī uztur angļu valodas mājas lapas versiju. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns vada fakultāti, koordinē tās darbu, organizē sanāksmes, komunicējas ar studējošo pašpārvaldi. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālists

Informācijas speciālists koordinē saziņu ar medijiem, veic dažādu aktivitāšu organizēšanu. Strādā pie preses relīžu sagatavošanas, informācijas izplatīšanas. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns vada fakultātes darbu, kontrolē un koordinē studiju virzienu, laboratoriju un zinātniskā institūta darbu, uzrauga studiju procesa norisi fakultātē un pārstāv fakultāti akadēmijā un ārpus tās. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs organizē pasākumu akadēmijā, īsteno dažādas aktivitātes augstākās izglītības iestādes popularizēšanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sekmē savstarpējas sapratnes veidošanos starp augstskolu un sabiedrību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums