Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
PIKC Jelgavas tehnikums
Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava
PAR UZŅĒMUMU
PIKC Jelgavas Tehnikums ir izglītības iestāde, kur izglītojamiem iespēja apgūt datorsistēmas tehniķa, programmēšanas tehniķa, viesmīlības pakalpojumu speciālista, klientu apkalpošanas speciālista, mērniecības tehniķa, mēbeļu galdnieka, automehāniķa, inženierkomunikāciju tehniķa un apdares darbu tehniķa profesijas, iegūstot vidējo profesionālo izglītību. Tehnikumā mācās ap 800 audzēkņi.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Izglītības metodiķis Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā

Plāno, vada un koordinē mācību procesu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā. Vada un organizē IKT ierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vada IKT darbību, analizējot darba plūsmu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 37

IT skolotājs

Īsteno sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu un dzīves situācijām pietuvinātu mācību procesu. Lieto daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus un mācību līdzekļus atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 37

Karjeras konsultants

   Karjeras konsultants sniedz individuālas konsultācijas karjeras izvēles, karjeras attīstības, pilnveides jomā, grupu konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar izglītības turpināšanu vai integrāciju darba tirgū. Veic klienta profesionālās piemērotības, interešu vai spēju izpēti.Organizē karjeras pasākumus, iepazīstina interesentus ar izglītības turpināšanas iespējām Jelgavas tehnikumā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka 37, Jelgava

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums

Profesionālās izglītības kompetences centra Jelgavas tehnikums- Profesijas nedēļa

Tehnoloģiju nozīmīgums mūsu ikdienas dzīvē ir nenoliedzams! Kāpēc modernās tehnoloģijas ir svarīgas mūsu dzīvē? Piesakies un noskaidro!

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37

Pieejamais laiks: no septembra

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 25

Ekskursija pieejama: 1. -4. klases skolēniem, 5.-9. klases skolēniem, 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Minimālais vecums: 7

Sagaidāmais rezultāts: Profesiju nedēļā- mācību ekskursijā skolēni uzzinās par izglītības programmām, ko apgūst tehnikumā - zemes ierīcība (mērniecības tehniķis), autotransports (automehāniķis un autodiagnostiķis), kokizstrādājumu izgatavošana (mēbeļu galdnieks), būvdarbi (apdares darbu tehniķis), viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists 4.gadi un 1.5 gadi), administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speiālists), datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli (datorsistēmu tehniķis), programmēšana (programmēšanas tehniķis), siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (inženierkomunikāciju tehniķis).

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Skolēni tiksies ar tehnikuma mācībspēkiem, ar dažādu specialitāšu audzēkņiem, apskatīs izglītības iestādes darba telpas, varēs veikt dažādus praktiskus uzdevumus.

Vairāk par profesijām:
 

Profesionālās izglītības skolotājs