Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas dome
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils pilētas pašvaldība
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Daugavpils pilsētas dome

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja

Veic funkcijas, kas saistītas ar pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas, nojaukšanas un jaunas būvniecības darbiem, plāno projektēšanai un būvdarbiem nepieciešamos resursus un sagatavo finansēšanas plānus būvniecības projektu realizācijai, pārbauda uzcelto un nodošanai sagatavoto būvju atbilstību būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, pārrauga,  koordinē un kontrolē Īpašuma attīstības nodaļas darbiniekus.

Daugavpils pilsētas dome

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja

Plāno, organizē un vada departamenta darbu, ir atbildīgs par departamentam noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; nosaka departamenta nodaļu vadītājiem pienākumus, uzdevumus, rīkojumus, darba prioritātes; saskaņo Domes normatīvo aktu un līgumus projektus atbilstoši Departamenta kompetencei; piedalās Domes sēdēs; ziņo departamenta kompetencē sagatavotos normatīvo aktu projektus Domes sēdēs, pastāvīgajās Domes deputātu komiteju vai komisiju sēdēs; pieņem un konsultē apmeklētājus Departamenta kompetencē esošajos jautājumos

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece

Pilsētas galvenās mākslinieces vietnieces pienākumos ietilps reklāmu un izkārtņu saskaņošanas, ēku krāsu pasu izgatavošana un citi pienākumi, kuri saistīti par pilsētas vizuālo tēlu.

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētvides nodaļas vadītāja, pilsētas galvenā māksliniece

Pilsētas galvenā mākslinieka pienākumos ietilpst veikt darbības pilsētas vizuālā tēla uzlabošanai un darbs pie svētku noformējuma.

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs

Pilsētplānošanas nodaļas vadītājas pienākumos ietilpst vadīt teritorijas plānojuma izstrādi un uzraudzīt zemes izmantošanu atbilstoši Daugavpils teritorijas plānojumam.

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētas galvenā arhitekte

Pilsētas galvenās arhitektes pienākumos ietilpst sekot līdzi, lai Daugavpils pilsētā veidotos vienota, kvalitatīva arhitektoniska vide, izskatīt projektus, konsultēt būvniecības ieceru autorus arhitektoniskajos jautājumos.

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētas ainavu arhitekte

Pilsētas ainavu arhitektes pienākumos ietilpst sniegt priekšlikumus Daugavpils pilsētas apstādījumu noformējumam un uzraudzīt pilsētas ainavu un apstādījumu ierīkošanu gan privātās gan publiskās teritorijās.

Daugavpils pilsētas dome

Būvvaldes vadītāja

Būvvaldes vadītāja pienākumos ietilpst būvvaldes darba organizēšana, būvniecības likumības kontrole Daugavpils pilsētā.

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas amata pienākumos ietilpst departamenta darba organizācija, uzdevumu deleģēšana un uzdevumu izpildes kontrole.

Daugavpils pilsētas dome

Būvinspektors

Būvinspektora pienākumos ietilpst būvniecības kontrole un ēku ekspluatācijas kontrole Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Pašvaldības īpasuma parvaldīšana, apsaimniekošana, atsavināšana, iegāde un iznomāšana;

Nekustamā īpasuma nodokļa administrēšana;

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;

Pilsētas saimnieciskās darbības sekmēšana.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Vada Domes darbu. Ierosina jautajumu izskatīšanu, domē, patstāvīgajās komitejās un komisijās. Koordinē pašvaldības deputatu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbu.  

Daugavpils pilsētas dome

Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja

Starptautisko Projektu īsteņošana, Informācijas sagatavošana ārvalstu viesiem un uzņemējiem,

Plānošanas dokumentu izstrāde 

Daugavpils pilsētas dome

Sabiedrisko attiecību speciālists

1. Gatavot un izplatīt masu informācijas līdzekļiem oficiālus ziņojumus (preses relīzes) vai citus informatīvus materiālus par Domes un Daugavpils pašvaldības darbību;

2.     Gatavot un nodot masu medijiem speciālistu, ekspertu un darbības autoru paskaidrojumus un komentārus;

Sagatavot informāciju ievadīšanai Domes mājas lapā un Domes profilos sociālajos tīklos.

Daugavpils pilsētas dome

Informācijas biroja administrators

Pieņemt un koordinēt Domes apmeklētāju plūsmu, atbildēt personiski, pa telefonu un elektroniski uz iedzīvotāju jautājumiem par Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrībudarbību.

Domes apmeklētājiem sniegt informāciju par Domē pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem, rīkojumiem un citiem dokumentiem.

 

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētaja

Konsultācijas bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību aizsardzības un nodrošināšanas jautājumos

Jautājumi par bērnu un vecāku mantiskajām attiecībām

Jautājumi par nepilngadīgu ārzemnieku bez pavadības pārstāvību

Atzinumu sniegšana tiesai par paternitātes apstrīdēšanu, noteikšanu, fakta konstatēšanu, bērnu mantisko un personisko tiesību aizsardzības  u.c. jautājumos

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodrošina Jaunatnes nodaļas komunikāciju ar medijiem un sabiedrību. Sagatavo preses relīzes, informatīvos materiālus u.c.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Dažadu pasākumu un aktivitāšu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvalības jauniešiem. Jauniešu orjanizāciju iesaistīšana pasākumu norisē un organizēšanā.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Bērnu un jauniešu vasaras atpūtas nometņu organizācija un koordinācija.

Pieteikumu ES un citu finanšu instrumentu projektiem jaunatnes politikas jomā izstrādāšana.

Pašvaldībā apstiprināto projektu īstenošana jaunatnes politikas jomā.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākā jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu organizācija un koordinācija Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Organizē brīvprātīgo darbu Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Īsteno projektu “Proti un dari!” – programma jauniešiem, kuri nekur nestrādā un nekur nemācās. Informatīva darbība

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jauniešu neformālās izglītības centra jaunatnes lietu speciālists

Sadarbojas ar jauniešu organizācijām, kuras darbojas Daugavpils pilsetas Jauniešu neformālās izglītības centrā.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja

Sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus, izglītojušos pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.