Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas dome
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils pilētas pašvaldība
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris

Kontrolē inženiertīklu būvniecību pilsētā, kā arī pārbauda šo objektu būvniecībai nepieciešamo dokumentāciju, ievada inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus datu bāzē. Veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību, uzturēšanu un sagatavot ģeodēziskos datus izsniegšanai pasūtītājiem

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Ģeoinformātikas inženiere

Veic digitālās topogrāfiskās kartes aktualizēšanu, kā arī nodrošina inženierkomunikāciju izvietojuma plānu un datubāzu aktualizāciju pamatojoties uz iesniegtajiem izpilduzmērījumiem un inženiertopogrāfiskajiem plāniem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iele 28, Daugavpils

Vecākā teritorijas plānotāja

Gatavo departamenta lēmumus, vēstules un izziņas par izziņas par zemes esošo izmantošanas mērķi un plānoto (atļauto) izmantošanu.Gatavo zemes ierīcības lēmumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpils

Vecākā būvinspektore

Kontrolē būvniecības procesu Daugavpils pilsētā, kontrolē ekspluatācijā esošas ēkas, izsniedz būvatļaujas, pieņem būves ekspluatācijā, veic pārbaudes.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Būvinspektors

Kontrolē būvniecības procesu Daugavpils pilsētā, kontrolē ekspluatācijā esošas ēkas, izsniedz būvatļaujas, pieņem būves ekspluatācijā, veic pārbaudes.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja

Pilda vadītājas pienākumus- organizē darbu, liek rezolūcijas, pārstāv departamentu Domē un saistībā ar trešajām personām, organizē visu departamenta darbu

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Būvvaldes vadītāja

Izskata visus ar būvniecību saistītos jautājumus un dokumentus Daugavpils administratīvajā teritorijā, pārrauga visus būvniecības procesus pilsētā

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Pilsētas galvenā arhitekte

Veido pilsētvidi, izskata būvniecības ieceres dokumentus (būvprojektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus), pieņem un konsultē apmeklētājus arhitektūras jautājumos

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs

Plāno un organizē Pilsētplānošanas nodaļas ikdienas darbu, nodrošina un kontrolē nodaļas noteikto uzdevumu izpildi, organizē un vada pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma izstrādāšanu, izskata zemes ierīcības projektus

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pilsētvides nodaļas vadītāja, pilsētas galvenā māksliniece

Vada pilsētas vides vizuālās noformēšanas prasību izstrādi, sagatavo priekšlikumus un atzinumus, izstrādā priekšlikumus pilsētas svētku noformējumam, izstrādā pilsētas mākslas objektu skices.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors

Organizē, kontrolē un vada administrācijas darbu, kontrolē pašvaldības pasūtījuma izpildi;

Pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprina darbinieku amata pienākumus, paraksta koplīgumu;

Organizē saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu un citu normatīvo aktu izpildi;

Organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils

Informācijas biroja administrators

Pieņemt un koordinēt Domes apmeklētāju plūsmu, atbildēt personiski, pa telefonu un elektroniski uz iedzīvotāju jautājumiem par Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrībudarbību.

Domes apmeklētājiem sniegt informāciju par Domē pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem, rīkojumiem un citiem dokumentiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Sabiedrisko attiecību speciālists

1. Gatavot un izplatīt masu informācijas līdzekļiem oficiālus ziņojumus (preses relīzes) vai citus informatīvus materiālus par Domes un Daugavpils pašvaldības darbību;

2.     Gatavot un nodot masu medijiem speciālistu, ekspertu un darbības autoru paskaidrojumus un komentārus;

Sagatavot informāciju ievadīšanai Domes mājas lapā un Domes profilos sociālajos tīklos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

 Pārraudzības jomas: nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana; palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā; pilsētas saimnieciskās darbības sekmēšana; administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana, zivju resursu saglabāšana un vides aizsardzības jautājumi; pašvaldības atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšana un ielu tirdzniecības organizēšana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Krišjāņa Valdemāra 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Pārraudzības jomas: iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs; sports un tā attīstība; kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.); jaunatnes jautājumi; tūrisma attīstība.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jauniešu neformālās izglītības centra jaunatnes lietu speciālists

Sadarbojas ar jauniešu organizācijām, kuras darbojas Daugavpils pilsetas Jauniešu neformālās izglītības centrā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Organizē brīvprātīgo darbu Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Īsteno projektu “Proti un dari!” – programma jauniešiem, kuri nekur nestrādā un nekur nemācās. Informatīva darbība

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Pašvaldības finansēto jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu organizācija un koordinācija Daugavpils pilsetā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra Iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodrošina Jaunatnes nodaļas komunikāciju ar medijiem un sabiedrību. Sagatavo preses relīzes, informatīvos materiālus u.c.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists

Dažadu pasākumu un aktivitāšu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvalības jauniešiem. Jauniešu orjanizāciju iesaistīšana pasākumu norisē un organizēšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja

Sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus, izglītojušos pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Vada Domes darbu. Ierosina jautajumu izskatīšanu, domē, patstāvīgajās komitejās un komisijās. Koordinē pašvaldības deputatu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbu.  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums