Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Daugavpils pašvaldības domes deputāts, Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs

Pilsētas attīstības, satiksmes infrastruktūras, teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības nodrošināšanas, vides, tūrisma attītības, investīciju piesaistes jautājumi. Ar pilsētas teritorijas plānojumu  un par sabiedriski nozīmīgu būvju (publiskai lietošanai paredzētu ēku) un jaunu ražotņu izveidošanu vai esošo paplašināšanu saistītie jautājumi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils

Būvinspektora palīgs

Palīdz būvinspektoram, atzīmē būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu, izskata sūdzības, apseko objektus, sagatavo ēkas datu deklarācijas.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa 28, Daugavpils

Būvvaldes arhitekts

Pārrauga pilsētvides arhitektūru, sagatavo projektēšanas nosacījumus, izskata būvprojektus, piedalās būvju pieņemšanā ekspluatācijā, pārrauga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris

Kontrolē inženiertīklu būvniecību pilsētā, kā arī pārbauda šo objektu būvniecībai nepieciešamo dokumentāciju, ievada inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus datu bāzē. Veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību, uzturēšanu un sagatavot ģeodēziskos datus izsniegšanai pasūtītājiem

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Vecākai teritorijas plānotājs

Pārrauga atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam, piešķir adreses, nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, sagatavo nosacījumus zemes gabalu sadalei, apvienošanai.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa ielā 28, Daugavpils

Pilsētas ainavu arhitekts

Piedalās pilsētas apzaļumošanā, plāno augu sortimentu un kompozīcijas pašvaldības apstādījumos, izskata būvprojektu apstādījumu sadaļu, veido pašvaldības objektu apstādījumu piedāvājumu.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece

Saskaņo reklāmu un izkārtņu izvietošanu pilsētā, izgatavo ēkas krāsu pases, piedalās svētku noformējuma veidošanā.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pilsētvides nodaļas vadītāja, pilsētas galvenā māksliniece

Pārrauga pilsētvidi un visus procesus, kas saistīti ar pilsētas vizuālo tēlu, piedalās svētku noformējuma veidošanā, saskaņo afišas, plakātus, ēku fasādes būvprojektos un citu objektu izvietošanu pilsētvidē.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Būvinspektors

Kontrolē būvniecības likumību, sagatavo būvdarbu nosacījumus, kontrolē to izpildi, sagatavo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, pieņem būves ekspluatācijā,

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Pilsētas galvenā arhitekte

Pārrauga pilsētvides arhitektūru, sagatavo projektēšanas nosacījumus, izskata būvprojektus, piedalās būvju pieņemšanā ekspluatācijā, pārrauga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Būvvaldes vadītāja

Izskata un akceptē būvniecības ieceres, izsniedz būvatļaujas būvprojektus, piedalās būvju pieņemšanā ekspluatācijā.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja

Pilda vadītājas pienākumus- nodrošina un koordinē departamenta darbu, pieņem lēmumus, pārstāv departamentu Domē un saistībā ar trešajām personām.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils

Sabiedrisko attiecību speciālists

1. Gatavot un izplatīt masu informācijas līdzekļiem oficiālus ziņojumus (preses relīzes) vai citus informatīvus materiālus par Domes un Daugavpils pašvaldības darbību;

2.     Gatavot un nodot masu medijiem speciālistu, ekspertu un darbības autoru paskaidrojumus un komentārus;

3. Sagatavot informāciju ievadīšanai Domes mājas lapā un Domes profilos sociālajos tīklos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Parziņā esošās jomas:

Iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; Organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs; Kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); Pilsētas sabiedriskā transporta jautājumi;

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors

Organizē, kontrolē un vada administrācijas darbu, kontrolē pašvaldības pasūtījuma izpildi;

Pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprina darbinieku amata pienākumus, paraksta koplīgumu;

Organizē saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu un citu normatīvo aktu izpildi;

Organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Vada Domes darbu. Ierosina jautajumu izskatīšanu, domē, patstāvīgajās komitejās un komisijās. Koordinē pašvaldības deputatu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbu.  

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Ekskursijas