Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
Balvu novada pašvaldību veido novada Dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldības izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem, ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājus, iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, teritorijas apbūves ģenerālplāna projekta (teritorijas attīstības plāna projekta) un budžeta projekta izstrādāšanu un iesniedz tos domei.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A

Personāla speciālists

Personāla speciālista pienākumos ietilpst personāla lietvedības kārtošana atbilstoši Darba likuma un citu normatīvo aktu prasībām, darba līgumu un to grozījumu sagatavošana, amata aprakstu administrēšana, darba līgumu rģistrēšana, rīkojumu gatavošana par darbinieku darba tiesisko attiecību nodibināšanu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu, atvaļinājumu rīkojumu gatavošana, darbinieku konsultēšana par atvaļinājumu periodiem, tiesībām uz apmaksātajiem atvaļinājumiem.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A

Projektu vadītājs

Projektu vadītājs izstrādā, organizē un vada Balvu novada pašvaldības projektus.

Atbild par projekta realizāciju, sadarbojas ar projekta īstenotājiem. Gatavo projekta atskaites. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Plāno, vada un koordinē Balvu novada domes un pašvaldības darbu. Pārstāv Balvu novadu dažādos sanāksmēs, pasākumos un tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Balvu novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists

Nodrošina Balvu novada pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību, informācijas izplatīšanas un sabiedrības līdzdalības jautājumos, veidojot un uzturot pozitīvu pašvaldības reputāciju, īstenojot un pilnveidojot komunikāciju ar sabiedrību, kā arī popularizējot Balvu novadu, veicinot pozitīvu novada tēlu, sadarbojoties ar medijiem, uzturot pašvaldības sociālos tīklus un novada mājas lapu, sagatavojot un izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu, apmeklējot un atspoguļojot pasākumus u.tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Ekskursijas