Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501
PAR UZŅĒMUMU
Balvu novada pašvaldību veido novada Dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Nekustamā īpašuma speciālists

Galvenie amata pienākumi:

1. Koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības zemes īpašumu izmantošanu, iznomāšanu, ierādot nomas zemes jauniem nomniekiem;2. Sagatavot lēmumu projektus un grafiskos pielikumus par pašvaldības zemju nodošanu nomā, platību precizēšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, maiņu, adrešu/nosaukumu piešķiršanu un maiņu, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c. jautājumiem izskatīšanai komitejuun domes sēdēs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājs

Galvenie pienākumi:

Finanšu un grāmatvedības nodaļas darba plānošana un vadīšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole; mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana uzraugošajām institūcijām; līdzdalība budžeta projekta sagatavošanas un kārtējā saimnieciskā gada budžeta izpildes nodrošināšanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzpils iela 1 A, Balvi, Balvu novads,

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi:

Plānot, vadīt un organizēt nodaļas darbu; Organizēt un vadīt novada pašvaldības attīstības plāna izstrādi, koordinēt attīstības plāna realizēšanu; Koordinēt un/vai vadīt novada pašvaldības attīstības plāna identificēto projektu vai programmu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu izstrādi, finansējuma piesaisti; Sniegt domei un pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai; Organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai; Piedalīties novada pašvaldības būvniecības projektu, labiekārtojumu un apzaļumošanas projektu ideju sagatavošanā, darba uzdevumu sagatavošanā; Organizēt novada teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi; Organizēt novada attīstības programmas izstrādi; Organizēt plānošanas dokumentu monitoringa veikšanu; Organizēt novada pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu; Organizēt ģeotelpiskās informācijas analīzes.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Balvi, Bērzpils iela 1A

Balvu novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists

Nodrošina Balvu novada pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību, informācijas izplatīšanas un sabiedrības līdzdalības jautājumos, veidojot un uzturot pozitīvu pašvaldības reputāciju, īstenojot un pilnveidojot komunikāciju ar sabiedrību, kā arī popularizējot Balvu novadu, veicinot pozitīvu novada tēlu, sadarbojoties ar medijiem, uzturot pašvaldības sociālos tīklus un novada mājas lapu, sagatavojot un izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu, apmeklējot un atspoguļojot pasākumus u.tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Balvu novada pašvaldības komunālinženieris

Veic Balvu novada tehniskās infrastruktūras uzturēšanas un sakārtošanas darbus: 

konsultēt novada pilsētas/pagastu pārvalžu atbildīgos darbiniekus un sagatavot metodiku pareizā ēku un būvju, inženiertehnisko būvju, iekārtu un tīklu ekspluatācijā;

sagatavot iepirkumu specifikācijas pašvaldības ēku un būvju, inženiertīklu, autoceļu ikdienas, periodiskās un sezonālās uzturēšanas darbu veikšanai un aprīkojumam.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

Balvu novada pašvaldības juriskonsults

Juridisku jautājumu risināšana pašvaldībā, dažādu līgumu izskatīšana, konsultācijas. Juridisku jautājumu risināšana pašvaldībā, dažādu līgumu izskatīšana, konsultācijas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Plāno, vada un koordinē Balvu novada domes un pašvaldības darbu. Pārstāv Balvu novadu dažādos sanāksmēs, pasākumos un tml.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Plāno un koordinē Balvu novada pašvaldības darbu. Aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieku viņa prombūtnes laikā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi

Ekskursijas