Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Eleving Group
Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013
PAR UZŅĒMUMU
We do things our way – we call it Eleway – it means with a startup culture and corporate performance, we’re mature yet fun. We are open, honest, and human. Yes, we are hungry for success and dedicated to work, but we also know how to celebrate our victories and enjoy the rewarding moments. We believe each of us has a business-owner mindset, and we learn and grow fast as individuals and as a company – within the first year from founding in Latvia, we expanded to all the Baltics and kept growing in the following years, and now we have a talented team of 2600 professionals in three continents. Yes, we truly are international – it means you can start your career path in Latvia and end up in any other of the 14 countries we operate in. Our team is diverse; we are inclusive, accepting, and respectful towards each other. Our diversity gives an opportunity to learn from one another and grow together as a strong team. Join us - you'll love working in a collaborative and non-bureaucratic environment that is fun yet stable and sustainable.
NOZARE
Finanšu noma
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Graphic Designer

Amata mērķis ir izstrādāt dažādus vizuālos materiālus digitālai un telpiskai izmantošanai, ievērojot uzņēmumā pieņemtās vadlīnijas. 

Galvenie pienākumi ir:

- Piedalīties reklāmas kampaņu kreatīvo koncepciju izstrādē,

- Mārketinga materiālu dizaina kvalitatīva izstrāde, apstrāde un uzturēšana,

- Uzņēmuma korporatīvās identitātes pilnveidošana un uzturēšana,

- Maketu atbilstību kontrole tehniskajām prasībām un to sagatavošana drukai,

- Digitālo risinājumu izstrāde,

- Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas saistīti ar mārketingu, tigvedību un tirdzniecību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Group Data Lead

Amata mērķis veicināt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas kultūru uzņēmumā, nodrošinot tam atbilstošus rīkus, metodes un zināšanas par to izmantošanu.

Galvenie pienākumi ir:

- Pārraudzīt jaunu datu analīzes iespēju attīstību un pašreizējo visaptverošo datu analīzi uzņēmumā, 

- Piedalīties uzņēmuma stratēģijas īstenošanā, nosakot un pārraugot, kā bizness uztver, uztur un izmanto datus un informāciju, lai atbalstītu galvenos biznesa procesus, 

- Noteikt biznesa datu pārvaldības programmas veidošanas stratēģisko virzienu un optimizēt to, kā bizness izmanto datus gan iekšēji, gan ārēji,

- Veicināt labākās prakses un zināšanu apmaiņas kultūru, veidojot apmācības un nodrošinot aktīvu komunikāciju grupas/reģionālajā un valstu līmenī,

- Sekot līdzi datu pārvaldības tehnoloģiju un metožu attīstībai un, balstoties uz šīm zināšanām, izvēlēties visatbilstošākos rīkus mogo biznesa vajadzībām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Regional Business Process Improvement Manager

Amata mērķis ir Nodrošināt sekmīgu biznesa analīzes, operatīvās darbības datu, kā arī procesu pārvaldību un analīzi uzņēmumā.

Galvenie pienākumi ir:

- Pārstrādāt un uzlabot procesus, kas saistīti ar klienta pieredzi, izmantojot uzņēmuma pakalpojumu un produktus,

- Definēt jaunus uzņēmuma produktus atbilstoši nozares standartiem un novitātēm,

- Identificēt problēmsituācijas, izstrādāt ceļvežus un rīcības plānus, lai veicinātu biznesa izaugsmi un rentabilitāti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Regional Chief Risk Officer

Amata mērķis ir nodrošināt riska pārvaldību uzņēmuma grupā. 

Galvenie pienākumi ir:

- Noteikt kredītportfeļa riska pārvaldības standartu,

- Izveidot un uzturēt kredītpolitiku un ar to saistītās biznesa procedūras no riska viedokļa,

- Veikt nepārtrauktu riska modeļu pilnveidošanu un uzraudzību,

- Kredītportfeļa apjoma/veiktspējas modelēšana,

- Koordinēt datu glabāšanu un apkopošanu tālākiem risku analīzes mērķiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Chief Operating Officer

Amata mērķis ir nodrošināt sekmīgu operatīvās darbības procesu pārvaldību uzņēmuma grupā. 

Galvenie pienākumi ir:

- Piedalīties uzņēmuma stratēģijas un operacionālo procesu izveidē, kā arī kvalitātes standartu  izstrādē,

- Ieviest un vadīt nepārtrauktus kvalitātes uzlabošanas procesus visās pārraudzībā esošajās struktūrvienībās,

- Identificēt procesu uzlabošanas iespējas, koordinēt ieviešanu visās uzņēmuma struktūrvienībās, 

- Pildīt konsultatīvu funkciju uzņēmuma vadītājiem par kompetencē esošajiem jautājumiem,

- Līdzdarboties un risināt sarežģītas un nestandarta situācijas, piedāvāt alternatīvus risinājumus, 

- Identificēt uzņēmuma procesu uzlabošanas iespējas visā pakalpojuma cikla periodā,

- Uzturēt un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

PHP Developer

Amata mērķis ir nodrošināt sekmīgu programmatūras darbību uzņēmumā.

Galvenie pienākumi ir:

- Iesaistīties biznesa situāciju analīzes veikšanā, uz kā pamata veidot risinājuma arhitektūru,

- Uzņemties atbildību par jauno funkcionalitāšu izstrādi un esošo funkcionalitāšu optimizāciju,

- Veikt biznesa prasību un esošo lietojumu funkcionalitāšu tehnisko analīzi,

- Identificēt un novērst izstrādāto lietojumu problēmas,

- Konsultēt un veicināt citu komandas programmētāju profesionālā snieguma uzlabošanu,

- Konsultēt produktu attīstības plānošanas procesās un termiņu grafika sastādīšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Risk Analyst

Amata mērķis ir atbalstīt uzņēmuma darbību, analizējot un izdarot secinājumus no plaša datu klāsta, lai nodrošinātu efektīvus uz datiem balstītus lēmumus uzņēmuma rentabilitātes palielināšanai.

Galvenie pienākumi ir:

- Kredītportfeļa analīze ir veikta kvalitatīvi un laikā,

- Atskaišu un datu analīze nodrošināta augstākajā kvalitātē,

- Atbalstīt biznesa lēmumus attiecībā uz kreditēšanas stratēģiju un citiem darbības procesiem,

- Sniegt konsultācijas par biznesa datiem,

- Izstrādāt stratēģiju, rīkus un ziņojumus regulārai klientu novērtēšanas analīzei.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Group Data Protection Counsel

Amata mērķis ir nodrošināt uzņēmuma darbības un ikdienā sniegto pakalpojumu, kā arī veikto darbību atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai.

Galvenie pienākumi ir:

- Uzturēt eksperta kvalifikācija un zināšanas datu aizsardzības jomā, t.sk., pārzināt attiecīgos normatīvos aktus un veidojošos praksi dažādu institūtu izpratnē, lai nodrošinātu uzņēmuma procesu atbilstību datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem,

- Konsultēt augstāko uzņēmuma vadību un darbiniekus jautājumos, kas skar personas datu aizsardzību, 

- Veikt vispārējo uzraudzību uzņēmumā pār personas datu aizsardzības prasību izpildi.

- Veicināt un atbalstīt datu aizsardzības regulējuma (procedūru, politiku, instrukciju) izstrādi.

- Nodrošināt uzņēmuma darbinieku vispārējas apmācības par personas datu aizsardzības jautājumiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

HR Business Partner

Amata mērķis ir pārvaldīt un īstenot personāla vadības procesus, kā arī veicināt pozitīvu un uz rezultātiem orientētu darba kultūru uzņēmumā. 

Galvenie pienākumi ir:

- Personāla atlases projektu izveide un vadība,

- Atbalsta sniegšana darbiniekiem personāla vadības sistēmu izmantošanā

- Darba snieguma novērtēšana

- Organizēt pasākumus, tajā skaitā apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumus, komandu saliedēšanas pasākumus, nodrošinot arī iekšējo komunikāciju,

- Veikt iekšējās kultūras izvērtēšanu (aptauju, interviju veidā), uz ko balstoties piemērot atbilstošas darbības, lai veicinātu uz sasniegumiem orientētas kultūras radīšanu uzņēmumā,

- Citu personāla vadības projektu vadība.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Group Chief Human Resource Officer

Amata mērķis ir izstrādāt un īstenot personāla vadības stratēģiju un politiku uzņēmumā.

Galvenie pienākumi ir:

- Izstrādāt un uzturēt darbinieku regulāro novērtēšanu (360) analizēt rezultātus, ieviest rekomendācijas,

- Izstrādāt un koordinēt darbinieku informēšanas procesu par uzņēmuma mērķiem, darbību ieskaitot jauno darbinieku apmācības,

- Pārzināt un uzskaitīt uzņēmuma struktūru, to pakārtotību un darbinieku darba pienākumus, kompetences un mērķus,

- Pārzināt LR Darba likumdošanu,

- Izstrādāt un nodrošināt darbinieku atlases procesus – izstrādāt sludinājumus, intervijas, uzdevumus, regulāri pilnveidojot atbilstoši uzņēmuma prasībām,

- Izstrādāt un veikt izmaiņas pēc nepieciešamības uzņēmuma organizatoriskai struktūrai, noteikt katra amata pienākumus,

- Izstrādāt, uzglabāt un pilnveidot iekšējās darba kārtības noteikumus,

- Pēc nepieciešamības asistēt uzņēmuma vadību personāla un attīstības jautājumos,

- Sekot līdzi personāla pārvaldības tendencēm pasaulē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Senior Lawyer

Amata mērķis ir nodrošināt sekmīgu juridiskās informācijas apkopošanu un izstrādi, tās koordinēšanu un vadību.

Galvenie pienākumi ir:

- Nodrošināt uzņēmuma juridiskās dokumentācijas pārvaldību – izstrādi, pārbaudi un apstiprināšanu,

- Vadīt ikdienas juridiskās aktivitātes (telpu nomu, sadarbības u.c. līgumi, finanšu dokumentu kontrole),

- Sniegt stratēģisku redzējumu un ieteikumus par biznesa attīstību no juridiskās puses,

- Sadarboties ar juridiskajiem konsultantiem un citiem sadarbības partneriem,

- Pārstāvēt un koordinēt uzņēmuma intereses sadarbībā ar valstu un citām institūcijām,;

- Regulāri sekot līdzi izmaiņām valstu likumdošanā un juridiskajos normatīvos, sniegt ieteikumus vadībai ar mērķi nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Regional Marketing Manager

Amata mērķis ir veicināt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanas kultūru uzņēmumā, nodrošinot tam atbilstošus rīkus, metodes un zināšanas par to izmantošanu.

Galvenie pienākumi ir:

- Līdzdalība uzņēmuma attīstības un stratēģijas veidošanā,

- Digitālā mārketinga koncepta un kampaņu izstrādāšana un īstenošana,

- Sociālo tīklu mārketinga projektu izstrāde un vadība,

- Komunikācijas nodrošināšana dažādos reklāmas kanālos,

- Analizēt un reaģēt uz tirgus izmaiņām, operatīvi adoptējot situāciju jauniem apstākļiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

Ekskursijas