Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
Institūta iela 1b, Ulbroka, LV-2130
PAR UZŅĒMUMU
Mūsu skolas 25 skolotājiem ir augstākā mūzikas vai mākslas izglītība, bet divas skolotājas to divu gadu laikā iegūs. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3 pedagogi ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 10 – 3. kvalitātes pakāpi un 11 – 2. kvalitātes pakāpi. Skolotāji regulāri pilnveido sevi tālākizglītības kursos. Skolu šajos gados absolvējuši 186 audzēkņi 13 izglītības programmās – vizuāli plastiskā māksla (65), klavieru (27), akordeona (14), kokles (12), vijoles (14), ģitāras (6), flautas (14), klarnetes (8), saksofona (3), mežraga (1), trompetes (1), sitaminstrumentu spēle (3) un vokālā mūzika (18). Profesionālo izglītību mūzikas un mākslas jomā turpina 20% absolventi. Varam lepoties, ka absolvente Ieva Kalniņa atgriezusies savā skolā jau kā kokles spēles skolotāja. Daudzi mūsu skolas absolventi aktīvi darbojas novada pašdarbības kolektīvos.
NOZARE
Sporta un ārpusskolas izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas