Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
PAR UZŅĒMUMU
Ārlietu Ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Ministrijas funkcijas: 1) izstrādāt valsts ārpolitiku; 2) ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku, - veikt Valsts protokola funkcijas, - veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs, - sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences, - sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licences tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai un iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei, - veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Ārlietas
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Speciālo uzdevumu vēstniece

Speciālie uzdevumi -  daudz ar publisko diplomātiju un sabiedrības informēšanu saistītu darbu, intervijas Latvijas un Starptautiskajiem medijiem, dalība publiskos pasākumos pārstāvot Ārlietu ministriju ( Universitātēs, domnīcās, dažādos augsta līmeņa starptautiskos pasākumos). 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 3

Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta direktors

Vada un organizē Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļu un Krievijas nodaļas darbu, izstrādā priekšlikumus departmaneta pārraudzībā esošajos jautājumos. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja vietnieks

Iespēja vienu dienu ēnot Attīstības sadarbības politikas nodaļu, iepazīties ar Latvijas sniegto atbalstu partnervalstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un uzzināt par Latvijas iesaisti Ukrainas rekonstrukcijā. Prioritāte Latvijas attīstības sadarbības politikā ir ES Austrumu partnerības valstis (Ukraina, Armēnija, Gruzija, Moldova), Centrālāzijas valstis (Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna) un Āfrikas valstis, kā arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalsts.

Nodaļa rīko granta projektu konkursus, plāno, koordinē un uzrauga Latvijas finansēto projektu īstenošanu partnervalstīs. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, sadarbojamies ar citām donorvalstīm. Savukārt daudzpusējā attīstības sadarbības politikā nodaļa aizstāv Latvijas intereses ES, ANO u.c. starptautiskajos formātos, kā arī piedalās ES attīstības sadarbības finansējuma plānošanā.

Nodaļa ikdienā cieši sadarbojas ar Latvijas Attīstības sadarbības aģentūru, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas īstenotāju iesaisti starptautisko donoru projektos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3

Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju nodaļas trešā sekretāre

Starptautisko organizāciju nodaļa ikdienā strādā ar plašu jautājumu klāstu, kas saistīti ar Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās organizācijās, tostarp ANO un UNESCO.  

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV- 1395

Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja

Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas pakļautībā esošo struktūrvienību administratīvo un politisko darbu. Izstrādāt priekšlikumus par Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas darba pilnveidošanu, saskaņojot to ar politisko direktoru. Saskaņā ar Ārlietu ministrijas nolikumu, nodrošināt Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas funkciju realizāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV -1395

Speciālo uzdevumu vēstniece

Speciālie uzdevumi -  daudz ar publisko diplomātiju un sabiedrības informēšanu saistītu darbu, intervijas Latvijas un Starptautiskajiem medijiem, dalība publiskos pasākumos pārstāvot Ārlietu ministriju ( Universitātēs, domnīcās, dažādos augsta līmeņa starptautiskos pasākumos). 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Šengenas nodaļas vadītājas vietniece

Šengenas nodaļa- vīzu jautājumu koordinēšana, vīzu lēmumu pārsūdzību izskatīšana,  Latvijas diplomātisko un konsulāro vēstniecību un Latvijas valsts piederīgo konsultēšana Šengenas vīzu jautājumos, ārvalstu personu apliecinošo dokumentu atdzīšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulāro pakalpojumu nodaļas pirmā sekretāre

Konsulāro pakalpojumu nodaļa- diplomātiskās un dienesta pasu pieteikumu  formēšana, palīdz pieprasīt vīzas diplomātiskās un dienesta pasēs darba braucieniem, dokumentu apliecināšana (legalizācija), kolēģu konsultēšana par citu konsulāro pakalpojumu sniegšanu Latvijas  diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Elizabetes iela 57, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas otrā sekretāre

Konsulārās palīdzības nodaļa-   konsulārās palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās nonākušiem Latvijas pases turētājiem ārvalstīs, ceļojumu brīdinājum sagatavošana drošai ceļošanai, 24/7 ārkārtas situāciju telefona darbības nodrošināšana, notu gatavošana ārvalstu vīzu pieteikumiem valsts un pašvaldības amatpersonas dienesta braucieniem, sadarbība ar citām ES dalībvalstīm palīdzības sniegšanā, lietotnes “Ceļo droši” un Konsulārā reģistra darbības uzturēšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Elizabetes iela 57, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupas vadītājs

Komunikācijas grupa informē sabiedrību par aktualitātēm Latvijas ārpolitikā, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, akreditē ārzemju žurnālistus, sadarbojas ar medijiem un uztur Ārlietu ministrijas sociālos tīklus, organizē preses konferences. Tāpat grupa pilda Ārlietu ministrijas publiskās diplomātijas funkciju – organizē dažādus publiskās diplomātijas pasākumus, Eiropas dienu, Atvērto druvju dienu, nodrošina ministrijas dalību Muzeju naktī, organizē diskusijas, lekcijas plašai sabiedrībai par aktuālām ārpolitikas tēmām, informē sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem un konsultē vēstniecības publiskās diplomātijas jautājumos. Komunikācijas grupas vadītāja ēnai būs  iespēja ieskatīties ikdienas darbā, kā arī izprast Ārlietu ministrijas funkcijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas Finanšu politikas departamenta direktora vietnieks- Finanšu analīzes un metodoloģijas nodaļas vadītājs

-          Finanšu politikas departaments Ārlietu ministrijā sagatavo ikgadējo budžeta projektu sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām, kā arī sagatavo budžeta līdzekļu izlietojuma analīzi. Finansējums tiek plānots un analizēts gan Ārlietu Ministrijai Rīgā, gan 46 Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs. Departaments sagatavo budžeta tāmes, analizē pārstāvniecību budžeta pieprasījumus un seko to izpildēm, izstrādā normatīvos aktus ministrijas finanšu pārvaldei, sniedz atzinumus Ministru kabinetā izskatāmajiem normatīvajiem aktiem, sagatavo informāciju medijiem par ministrijas budžetu un veic citus ar budžetu saistītus jautājumus.

-          Finanšu uzskaites nodaļa nodrošina grāmatvedības funkcijas ministrijā - nodrošinot ikdienas maksājumus gan centrālajam aparātam, gan Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām ārvalstīs, veic precīzu grāmatvedības uzskaiti, sagatavo finanšu pārskatus un citus ar grāmatvedību saistītus pienākumus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra ielā 3, Rīga, LV-1395

Āzijas un Okeānijas nodaļas vadītājs

Āzijas un Okeānijas valstu nodaļa īsteno Latvijas Republikas ārpolitiku divpusējās attiecībās ar Āzijas un Okeānijas valstīm, tai skaitā sadarbībā ar attiecīgajām Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs apkopo un analizē informāciju par iekšpolitiskās un ārpolitiskās situācijas attīstību reģiona valstīs, sniedz priekšlikumus par divpusējās sadarbības attīstību ar reģiona valstīm un Latvijas ārpolitikas pozīciju definēšanu; gatavo priekšlikumus, instrukcijas, pozīcijas par Latvijas viedokli Eiropas Savienības institūciju apspriedēm; sagatavo nodaļas kompetencē esošo jautājumu izskatīšanu Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijā; izstrādā ierosinājumus Latvijas un reģionālo valstu  amatpersonu vizīšu organizēšanai, kā arī piedalās vizīšu sagatavošanā; sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām koordinē  starptautisku līgumu noslēgšanu vai atjaunošanu ar reģiona valstīm; organizē sadarbību ar Latvijā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, goda konsuliem, valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām par nodaļas pārziņā esošajiem jautājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3

Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļas vadītājs

-      Strādā ar aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem tādās jomās kā ekonomika, finanses, iekšlietas, tieslietas un Eiropas nākotnes prognozēšana. Sadarbojas ar dažādām nozaru ministrijām un partneriem Latvijā, kā arī Latvijas pārstāvjiem ES, lai koordinētu Latvijas nostāju aktuālajos ES jautājumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un politiku departamenta direktora vietniece Vispārējo un institucionālo lietu nodaļas vadītāja

Nodaļa strādā pie ES Vispārējo lietu padomes saturiskās un tehniskās sagatavošanas. Saturiskie jautājumi: ES nākotne, Konferences par ES nākotni rezultāti; tiesiskuma jautājumi, ikgadējā ES ziņojuma par tiesiskumu koordinācija Latvijā; Latvijas interešu definēšana iepretim prezidentūru ES Padomē noteiktajiem mērķiem.  Tāpat nodaļa veic sadarbību ar nozaru ministrijām ES jautājumos – koordinē atbildību par ES jautājumiem starp ministrijām/ institūcijām; sagatavo ikmēneša Vecāko amatpersonu sanāksmes, kur piedalās visu ministriju un citu institūciju pārstāvji. Nodaļa ir atbildīga par sadarbību ar Eiropas Parlamentu, kā arī par komunikācijas jautājumiem par ES.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Valsts protokola vadītājs

Valsts protokola funkciju veikšana:

- organizē augstu ārvalstu amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā; koordinē ārvalstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku akreditācijas un atvadu vizītes Latvijā;

 - organizē Latvijas Republikā akreditētā diplomātiskā korpusa piedalīšanos Latvijas valsts svētkos un citos pasākumos;

-  nodrošina ārvalstu diplomātiskajam korpusam diplomātisko imunitāšu, privilēģiju un to paritātes piemērošanu;

-  konsultē diplomātiskā protokola jautājumos citas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ekskursijas