Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
PAR UZŅĒMUMU
Ārlietu Ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Ministrijas funkcijas: 1) izstrādāt valsts ārpolitiku; 2) ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku, - veikt Valsts protokola funkcijas, - veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs, - sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences, - sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licences tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai un iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei, - veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Ārlietas
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītājs

1)Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītājs caurskata un apstiprina stratēģiskas ozīmes preču atļaujas (licences), kā arī veido eksporta kontroles politiku. Nodaļa nodarbojas ar stratēģiskas nozīmes preču identifikācijas jautājumiem (atbild uz jautājumiem, vai prece ir vai nav stratēģiskas nozīmes), kā arī pieņem uzņēmēju iesniegumus ar lūgumu izsniegt stratēģiskas nozīmes preču atļaujas.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Valsts protokola Vadītāja vietnieks

Valsts protokola funkciju veikšana:

5.8.1. organizē ārvalstu delegāciju oficiālās vizītes valstī, ja minētās delegācijas vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, premjerministri, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, kā arī organizē starptautisko organizāciju oficiālās vizītes, ja tās vada šo organizāciju vadītāji;

5.8.2. organizē ārvalstu delegāciju vizītes valstī, ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma. Ja minētās personas dodas oficiālās vizītēs uz ārvalstīm, Valsts protokols sadarbībā ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām organizē šo personu vizītes;

5.8.3. konsultē Latvijas diplomātiskā protokola jautājumos citu tiešās valsts pārvaldes iestāžu protokola nodaļas vai struktūrvienības, kas veic šīs funkcijas;

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Padomniece Latīņamerikas jautājumos, Ārlietu ministrija

- Pārzināt Latvijas un Meksikas, Kolumbijas, Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstu divpusējo attiecību veidošanu un padziļināšanu t.sk. politiskās un ekonomiskās norises minētajā reģionā, sniegt priekšlikumus turpmākai divpusējo attiecību intensificēšanai, Latvijas ārpolitisko pozīciju definēšanai;

- Latvijas un reģiona valstu amatpersonu vizīšu apmaiņas plānošana, koordinācija, kā arī sarunu tēmu, tēžu un runu izstrāde;

- Uzturēt regulārus kontaktus ar Latvijas Republikas goda konsuliem reģiona valstīs, kā arī izvērtēt esošo goda konsulu darbību un sniegt priekšlikumus jaunu goda konsulu apstiprināšanai;

-  Uzturēt kontaktus ar Latvijas nerezidējošo vēstnieku Meksikā, reģiona valstu vēstniecībām

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga

Ārlietu ministrs

Ārlietu ministrs ir ministrijas vadītājs un augstākā amatpersona. Ministrs īsteno Latvijas ārpolitikas prioritātes un uzdevumus, ņemot vērā Valdības deklarācijā noteiktās vadlīnijas.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV -1395

Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļa

Skolēnam būs iespēja : iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentiem un to apriti;

iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentu arhīvisko sakārtošanu pastāvīgai glabāšanai;

iepazīties ar dokumentu glabātavām, arī ar starptautisko līgumu dokumentu glabātavu, kurā glabājas Latvijas Republikas noslēgto divpusējo un daudzpusējo starptautisko līgumu oriģināli vai apliecinātas kopijas;

tā kā viens no darba veidiem ir publikāciju un izstāžu sagatavošana par ārlietu resora un diplomātijas vēsturi, piedāvāsim iepazīties ar arhīva jau sagatavotajiem izdevumiem un izstādēm.

Kopā praktiski paveiksim kādu no arhīva darba veidiem

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Valsts sekretārs

Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupas vadītajs

Komunikācijas  grupa informē sabiedrību par aktualitātēm Latvijas ārpolitikā, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, akreditē ārzemju žurnālistus, sadarbojas ar medijiem un uztur Ārlietu ministrijas sociālos tīklus, organizē preses konferences. Tāpat grupa pilda Ārlietu ministrijas publiskās diplomātijas funkciju – organizē dažādus publiskās diplomātijas pasākumus, Eiropas dienu, Atvērto druvju dienu, nodrošina ministrijas dalību Muzeju naktī, organizē diskusijas, lekcijas plašai sabiedrībai par aktuālām ārpolitikas tēmām, informē sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem un konsultē vēstniecības publiskās diplomātijas jautājumos. Komunikācijas grupas vadītāja ēnai būs  iespēja ieskatīties ikdienas darbā, kā arī izprast Ārlietu ministrijas funkcijas.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre

Parlamentārā sekretāre

Nodrošina Ārlietu ministrijas komunikāciju ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv ārlietu ministru Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības jautājumos un Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs tirdzniecības jautājumos. Ēna varēs piedalīties parlamentārās sekretāres dienaskārtības pasākumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV -1395

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

Valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors. Veidot, īstenot un koordinēt Latvijas ārpolitiku, pārstāvēt Latvijas intereses un veicināt to aizsardzību divpusējo un daudzpusējo attiecību formātos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV- 1395

ES Koordinācijas politiku departamenta, Vispārējo un institucionālo lietu nodaļas vadītājs

Eiropas Savienības (ES) institucionālie jautājumi, diskusijas par ES nākotni, komunikācija par ES jautājumiem. Brexit sarunas un Latvijas gatavība Brexit radītajām pārmaiņām Latvijā. ES jautājumu koordinators Latvijā – atbildību noteikšana par jaunajām ES likumdošanas iniciatīvām.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395 Latvija

Ārlietu ministrijas Preses sekretārs

Preses sekretārs -

koordinē ministrijas vienotu publisko komunikāciju ar medijiem;

nodrošina komunikāciju krīžu situācijās, nodrošinot Latvijas un starptautiskās sabiedrības informēšanu;

organizē ārlietu ministra un ministrijas amatpersonu preses konferences un preses

informatīvās sanāksmes (brīfingus).

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395

Ekskursijas

Ekskursija Ārlietu ministrijā un vienā no 36 Latvijas vēstniecībām

Ārlietu ministrijas pārstāvis iepazīstinās skolēnus ar ministrijas struktūru un darbību, kā arī savu personīgo pieredzi dienestā. Tāpat skolēniem tiks dota unikāla iespēja attālināti paviesoties kādā no Latvijas vēstniecībām ārzemēs!

Adrese: Tiešsaistē platformā "Cisco Webex Meetings"

Pieejamais laiks: Darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 50

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Ārlietu ministrijas vēsturi un darbību; uzzināt, kāda ir diplomāta ikdiena un darba specifika. Ekskursijas laikā noskaidrosiet, kas nepieciešams, lai kļūtu par diplomātu, kādam ir jābūt diplomātam un cik izaicinošs ir darbs Ārlietu dienestā. Tāpat skolēniem tiks dota unikāla iespēja attālināti paviesoties kādā no Latvijas vēstniecībām ārzemēs!

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Interaktīvas prezentācijas laikā Ārlietu ministrijas pārstāvis iepazīstinās skolēnus ar ministrijas darbību, kā arī savu personīgo pieredzi dienestā. Turpinājumā pārstāvis no vienas Latvijas vēstniecības ārzemēs pastāstīs par vēstniecības darbību un šī brīža aktualitātēm. Lekcijas noslēgumā plānota diskusija un jautājumu-atbilžu sesija.