Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Līvānu novada pašvaldība
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldība ir noteiktas administratīvās teritorijas iedzīvotāju izveidota vietējā vara, kurai tie uztic darboties attiecīgās sabiedrības daļas labā. Pašvaldībām ir jāpilda ar likumu noteiktās funkcijas, jāsniedz pakalpojumi, kuri ir nepieciešami sabiedrības interesēm un vajadzībām. Piemēram, dažas no svarīgākajām funkcijām, kuras jānodrošina pašvaldībām, ir komunālo pakalpojumu nodrošināšana (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), sociālās palīdzības nodrošināšana, veselības aprūpes pieejamība, izglītības iegūšanas pieejamība (tostarp arī pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs), palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana u. c.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 Domes priekšsēdētājs pilda likumā noteiktos pienākumus; popularizē Līvānu novadu kā perspektīvu reģionālās attīstības centru Latgales, Latvijas un ārvalstu mērogā; vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; vada Domes Finanšu komiteju; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām un jebkuru citu personu; izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; koordinē deputātu, Pašvaldības administrācijas un pašvaldības institūciju darbību; ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās, komisijās un valdēs; izveido ar savu rīkojumu darba grupas, konsultatīvās komisijas; atver un slēdz kontus kredītiestādēs; izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas; nosaka finanšu līdzekļu ekonomijas pasākumus pašvaldības iestādēm; paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu; pieņem lēmumus par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību īstenošanu; koordinē sadarbību ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos, šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks nolikuma noteiktajā kārtībā pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā; Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada Finanšu komitejas vai Domes sēdes;

 bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

pilda citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus u.c.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Vides pārvaldības speciālists

Veic un organizē vides kvalitātes kontroli, piesārņojošo vielu atļauju kārtošana, uzraudzība, noteikumu izpilde; • veic iegūto vides kontroles rezultātu analīzi, izstrādā priekšlikumus vides kvalitātes saglabāšanai, uzlabošanai vai atjaunošanai;  • sagatavo un iesniedz nepieciešamās atskaites;  Dodas maluzvejniecības apkarošanas reidos  • piedalās vides projektu izstrādē, izpildē un vadībā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Projektu vadītājs

koordinē un vadīt pašvaldības attīstības projektu izstrādes, ieviešanas, pēc uzraudzības procesu; sniedz pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai; nodrošina sadarbību ar projektu uzraugošajām iestādēm; sadarbojas ar projektu partneriem, sadarbības iestādēm, atbildīgajām  iestādēm  un citām projekta ieviešanā iesaistītajām iestādēm; analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas; konsultē un sadarbojas ar pašvaldības institūcijām par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Juriskonsuls

Organizē preču, pakalpojumu iepirkumu veikšanu; Atbilstoši kompetencei, sagatavo lēmumu projektu apstiprināšanai domes sēdē; Sagatavo līgumu (zemes nomas, iepirkumu u.c.) projektus un organizē to saskaņošanu un parakstīšanu; Sagatavo licenču un atļauju projektus un organizē to saskaņošanu un parakstīšanu; Sagatavo atbilžu projektus uz iesniegumiem un vēstulēm; Veikt iepirkumu komisijas locekļa un komisijas sekretāra pienākumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Datortīklu administrators

ašvaldības un tās iestāžu lokālo datortīklu, lietotāju programmu, serveru un darbstaciju administrēšana un problēmu risināšana;* tīkla iekārtu konfigurēšana;* lietotāju tiesību administrēšana;* sistēmas drošības nodrošināšana;* uzstādīto servisu nodrošināšana;* datu kopēšana rezerves vajadzībām;* lietotāju tehniskais atbalsts, datortehnikas un biroja tehnikas monitorings, profilakse, vienkārši remontdarbi, sadarbība ar piegādātājiem;* uzturēt darba kārtībā informācijas tehnoloģiju sistēmu un nodrošināt tās nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību;* IT infrastruktūras dokumentēšana

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Būvinženieris

Pārzināt būvniecību novada teritorijas robežās;  Uzrauga un kontrolē pašvaldības veiktos būvdarbus;  Piedalās būvniecības iepirkumu organizēšanā un komisiju darbā;  Piedalās būvniecības dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;  Izstrādā būvniecības tāmes un veikt būvniecības tāmju pārbaudi;  Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par būvniecības jautājumiem;  Sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām, savācot nepieciešamos datus un materiālus atbildes sniegšanai. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Ekskursijas