Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza iela 11
PAR UZŅĒMUMU
Alūksnes novada pašvaldība kopā ar valsti un uzņēmējiem rūpējas par to, lai pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem būtu ūdens, siltums, kanalizācija, notiktu atkritumu savākšana un izvešana, būtu labi uzturēti ceļi, ielas, laukumi, parki, peldvietas, darbotos medicīnas iestādes, kursētu sabiedriskais transports. Pašvaldība veido, dibina un uztur izglītības un kultūras iestādes, interešu un tūrisma informācijas centrus. Pašvaldība sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tas notiek ar pabalstiem, atbalstu dzīvokļu jautājumos, gan dibinot dažādus palīdzības centrus. Novada pašvaldība rosina darboties uzņēmējus, lai viņi radītu darba vietas un mazinātu bezdarbu.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas darbinieks

Projekta vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu;

organizē un vada projekta komandu;

veido projekta organizāciju un kultūru;

nosaka projekta dalībnieku lomas, izvēlas projekta organizācijas formu, veido projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru;

plāno projekta posmus;

veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;

veic projekta vides analīzi;

plāno projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes;

veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu intereses;

seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos;

sastāda projekta starpatskaites un gala atskaiti;

vada projekta administrāciju un dokumentēšanu.

Savu darbību veic atbilstoši LR, starptautiskajiem un nozares normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11

Direktora vietniece kultūras darba vadībā

Galvenie amata pienākumi:

Plānot, organizēt un vadīt Alūksnes novada Kultūras nama darbu atbilstoši tā nolikumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

Veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Alūksnes novada visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem;

Veicināt nacionālā un vietējā mēroga tradicionālā kultūrmantojuma saglabāšanu un tradīciju pārmantošanu;

Atbalstīt un koordinēt Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvus, atbalstīt Dziesmu un Deju svētku kustību;

Sadarboties ar novadu mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, pagasta pārvaldi, pašvaldību, Latvijas nacionālo kultūras centru, biedrībām un nodibinājumiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brūža iela 7

Alūksnes novada pašvaldības Juridiskā nodaļa

Galvienajos jurista pienākumos ietilpst:

- Tiesību avotu pārzināšana un tiesību normu piemērošana;

- Juridisko metožu izmantošana;

- Juridiska rakstura darbību veikšana atbilstoši profesionālajai specifikai;

- Juridiskās informācijas apstrāde;

- Profesionālā tālākizglītība.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza ielā 11

Tūrisma informācijas speciālists

Tūrisma informācijas speciālists darbā: informē klientus par ceļojumu iespējām reģionā, tūrisma pakalpojumu daudzveidību un cenām; izzina klientu vēlmes (vēlamo ceļojuma veidu, izmaksas utt.) un piedāvā atbilstošākos tūrisma pakalpojumus; sniedz klientiem specifisku informāciju par ceļojuma galamērķi (piemēram, sabiedrisko transportu, vietējām paražām, klimatu u.tml.); vāc un periodiski atjauno attiecīgās teritorijas tūrisma informāciju, seko līdzi kultūras dzīves jaunumiem; veic klientu aptauju un uzskaiti; meklē sadarbības partnerus un izzina viņu piedāvājumu pagastā, novadā, pilsētā, valstī; sadarbojas ar tūrisma aģentiem un plašsaziņas līdzekļiem; izstrādā un reklamē tūrisma maršrutu piedāvājumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ojāra Vācieša iela 1

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldības izpilddirektors vada pašvaldības izpildinstitūcijas - administrācijas un pašvaldības iestāžu darbu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11

Ekskursijas