Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ropažu novada pašvaldība
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldības funkciju nodrošināšana, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšana
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Ropažu novada pašvaldība

Jaunatnes lietu speciālists

Organizēt darbu ar jaunatni, sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un organizācijām. Īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada Pašvaldības policijas inspektors

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Ropažu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt un aizstāvēt personu tiesības, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un LR likumu ievērošanu.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos

Koordinē darbu izglītības un attīstības jomā;

Piedalās projektu realizācijā izglītības un attīstības jomā;

Veicina novada attīstības projektu sagatavošanu un virzību.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Iedzīvotāju informēšana, pašvaldības oficiālā izdevuma “Ropažu Vēstis” satura plānošana un sagatavošana, izdošana, pašvaldības interneta vietnes www.ropazi.lv satura uzturēšana, papildināšana. Pašvaldības sociālā konta vietnes Facebook uzturēšana. Sadarbības ar masu medijiem veidošana un nepārtraukta uzturēšana.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore

Izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu (Administrācijas, Sociālā dienesta, Policijas, Sporta centra, Kultūras centra) darbu. Pašvaldības izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, nodrošina, ka deputātu pieņemtie lēmumi tiek izpildīti.

 

Izpilddirektors ir kā diriģents, kurš vada pašvaldības darbinieku orķestri saskaņā ar skaņdarbu, kuru veido likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības deputātu pieņemtie lēmumi.

Ropažu novada pašvaldība

PII "Annele" Sporta skolotāja

Vada sporta nodarbības un organizē veselības dienas, sporta svētkus un citus veselību nostiprinošus pasākumus bērniem kopā ar vecākiem. Šī cilvēka ēnošana ir iespēja saprast, vai jaunietim varētu patikt darbs ar mazu bērnu fiziskās attīstīubvas veicināšanu.

Ropažu novada pašvaldība

PII "Annele" Pirmsskolas skolotāja

Izglīto bērnus līdz trīs gadu vecumam. Šī cilvēka ēnošana ir iespēja saprast, vai jaunietim varētu patikt darbs ar maziem bērniem.