Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ropažu novada pašvaldība
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldības funkciju nodrošināšana, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšana
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Direktora vietnieks izglītības jomā

Izglītības iestādes direktora vietnieks darbā: nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām; koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi; komplektē klases (grupas); izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu; plāno un organizē skolēnu pārbaudes darbu norisi. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV – 2135

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore

Izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu (Administrācijas, Sociālā dienesta, Policijas, Sporta centra, Kultūras centra) darbu. Pašvaldības izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, nodrošina, ka deputātu pieņemtie lēmumi tiek izpildīti.

Izpilddirektors ir kā diriģents, kurš vada pašvaldības darbinieku orķestri saskaņā ar skaņdarbu, kuru veido likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības deputātu pieņemtie lēmumi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Ropažu novada Pašvaldības policijas inspektors

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Ropažu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt un aizstāvēt personu tiesības, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un LR likumu ievērošanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: "Stārasti", Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Ropažu novada vidusskolas direktore

Skolas direktore ir atbildīga par skolas darbu kopumā. Katru dienu direktorei ir jāpieņem lēmumi, kas saistīti ar to, kā skolā tiek organizēts mācību process un saimnieciskā darbība. Direktora darbam nepieciešamas zināšanas pedagoģijā, skolvadībā, labas saskarsmes prasmes, prasme plānot un organizēt skolas darbu, noteikti jāpiemīt augstai atbildības sajūtai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 5 Ropaži Ropažu novads

PII "Annele" Pirmsskolas skolotāja

Izglīto bērnus līdz trīs gadu vecumam. Šī cilvēka ēnošana ir iespēja saprast, vai jaunietim varētu patikt darbs ar maziem bērniem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Jaunatnes lietu speciālists

Organizēt darbu ar jaunatni, sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un organizācijām. Īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Ropaži, Sporta iela 1

Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste

Iedzīvotāju informēšana, pašvaldības oficiālā izdevuma “Ropažu Vēstis” satura plānošana un sagatavošana, izdošana, pašvaldības interneta vietnes www.ropazi.lv satura uzturēšana, papildināšana. Pašvaldības sociālā konta vietnes Facebook uzturēšana. Sadarbības ar masu medijiem veidošana un nepārtraukta uzturēšana. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos

Koordinē darbu izglītības un attīstības jomā;

Piedalās projektu realizācijā izglītības un attīstības jomā;

Veicina novada attīstības projektu sagatavošanu un virzību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Ekskursijas