Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas dzelzceļš
Gogoļa 3, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
VAS “Latvijas dzelzceļš“ (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošais uzņēmums. "Latvijas dzelzceļš" koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un sešām atkarīgajām sabiedrībām - SIA "LDZ CARGO", SIA "LDZ Loģistika", SIA "LDZ infrastruktūra", SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", SIA "LDZ apsardze" un AS "LatRailNet". Mēs pārvaldām dzelzceļa infrastruktūru un sniedzam kravas vagonu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, nomas pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī principāla pakalpojumus. Misija: Mēs droši, efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldām un pastāvīgi attīstām dzelzceļa infrastruktūru, nodrošinām konkurētspējīgus dzelzceļa un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības interesēs. Vīzija: Mēs būsim efektīvs, konkurētspējīgs un klientiem augstu pievienoto vērtību sniedzošs uzņēmums, elastīgi reaģējot uz pārmaiņām transporta nozarē. Vērtības: Izaugsme, drošība un sinerģija.
NOZARE
Kravu dzelzceļa transports

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Korporatīvās komunikācijas daļas vadītājs

Iekšējās un ārējās komunikācijas veicināšana – tostarp iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas īstenošana, iekšējās informācijas aprites un organizācijas kultūras veidošana; attiecību veidošana ar uzņēmuma ietekmes pusēm; vides pieejamības principu ievērošanas veicināšana pasažieru infrastruktūras modernizācijā un izbūvē. Izstrādāt iekšējās komunikācijas plānu, definējot sasniedzamos mērķus, nosakot informācijas publiskošanas kanālus, veidus, termiņus, kā arī nodrošināt šī plāna sistemātisku īstenošanu.

#Ukraine ar angļu/krievu valodas zināšanām

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Gogoļa iela 3

Tehniskās uzraudzības un apmācību inspektors

Kontrolēt tehniskās ekspluatācijas noteikumu izpildi un vilcienu satiksmes drošības nodrošināšanu noteiktā iecirkņa robežās. Kontrolēt satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēmas pasākumu organizāciju un izpildi. Kontrolēt satiksmes drošības nodrošināšanu apkalpojamo iecirkņu robežās. Kontrolēt staciju tehniskās dokumentācijas aktualizāciju. Kontrolēt darbinieku rīcību SCB ierīces un sakaru līdzekļu bojājumu laikā un citās ārkārtējās situācijās. Pārbaudīt, kā tiek ievēroti darba tehnoloģiju, tehniskās ekspluatācijas noteikumi, instrukcijas, staciju tehniskās rīcības akti un citu normatīvo dokumentu prasības. #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 78

DB administrators

Nodrošināt atbildībā esošo datu bāzu pārvaldības sistēmu, lēmumatbalsta sistēmu, Business Intelligence sistēmu un datu bāzu atbalstu. Nodrošināt sistēmu un datu bāzu nepārtrauktas darbību, problēmu diagnostiku un novēršanu, saskaņā ar noteikto atbildības apjomu. Instalēt, konfigurēt un uzturēt DBPS, DWH un BI programmatūru. Plānot un vadīt DBPS, datu bāzu, DWH un BI sistēmu diagnostiku. Pārvaldīt datu bāzu veiktspēju. Veidot un atjaunot datu bāzu dublējumkopijas.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Gogoļa iela 3

Vecākais elektrotehnisko SCB iekārtu inženieris

Uzturēt Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču tehnisko dokumentāciju. Organizēt, kontrolēt un veikt SCB ierīču tehniskās dokumentācijas uzturēšanu kārtībā. Organizēt, kontrolēt un veikt tehniskās dokumentācijas atbilstības pārbaudes spēkā esošajām instrukcijām, tipveida projektu risinājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumos tās rediģēt un iesniegt apstiprināšanai. Veikt atsevišķus projektēšanas darbus, kas saistīti ar SCB ierīču modernizāciju, rekonstrukciju un remontu. Izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar tehniskās dokumentācijas pārzināšanu, īstenojot kustības drošības, SCB ierīču drošuma paaugstināšanas plānu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gogoļa iela 3

Vecākais elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieris

Nodrošināt mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečercentralizācijas ierīču tehnisko apkopi un remontu, kontrolēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču darbību un tehnisko apkopi tehnoloģiskajos iecirkņos, ievērojot vilcienu kustības drošības nodrošināšanas noteikumus. Organizēt dispečeru grupas elektrotehnisko iekārtu inženieru un elektrotehnisko iekārtu inženieru darbu Daugavpils reģionālajā centrā, saskaņā ar ierīču tehniskās apkopes un remonta kārtību, tehnoloģiskā procesa plāniem – grafikiem un darba plāniem. Plānot, organizēt un veikt MPC, MPDC iekārtu tehnisko apkopi un remontu atbilstoši apstiprinātai tehniskajai dokumentācijai. Organizēt MPC, MPDC sistēmu darbības atjaunošanu bojājumu gadījumos. Apkopot informāciju un analizēt MPC, MPDC sistēmu un elektrobarošanas ierīču tehnisko stāvokli. #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 78

Vecākais būvinženieris

Veikt signalizācijas sistēmu, telekomunikāciju tīklu un elektroietaišu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. Sadarbojoties ar iecirkņu inženieriem, veikt signalizācijas sistēmu, telekomunikāciju tīklu un elektroietaišu izbūves darbu realizācijas plānošanu, vadīšanu un būvuzraudzību, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas valsts standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kā arī nozari reglamentējošajām Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normām. Piedalīties iepirkuma procedūrās, un cenu priekšizpētes procedūrās, kas skar būvniecību un izvēlēties projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas. Noformēt normatīvajos aktos noteikto būvniecības izpilddokumentāciju, kā arī rīkojumus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

#Ukraine

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Gogoļa iela 3

Valdes loceklis

Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. Atbildībā ir šādas jomas: sabiedrības budžets, investīcijas, ekonomiskās informācijas analīze, grāmatvedības uzskaites un finanšu darba organizācija, sadarbība ar bankām, sadarbība ar valsts institūcijām nodokļu un finanšu jautājumos, iepirkumu procedūras uzraudzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī restrukturizācijas vai reorganizācijas finanšu un ekonomiskie jautājumi un risku vadība.

#Ukraine ar angļu valodas zināšanām

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Gogoļa iela 3

Rīgas mezgla iecirkņa vadītāja vietnieks, staciju priekšnieka vietnieks tehniskajā darbā

Staciju ekspluatācijas darba laicīga un kvalitatīva izpildes nodrošināšana, vilcienu kustības un manevru darbu kustības drošības nodrošināšana. Atbildība par satiksmes drošības nodrošināšanu iecirkņa stacijās. Satiksmes drošības, darba aizsardzības un darba disciplīnas pārkāpumu gadījumu izmeklēšanas darbu organizācija un kontrole. Iecirkņa staciju operatīvo apspriežu vadīšana. Vagonu ar bīstamo kravu avārijas seku likvidēšanas darbu vadīšana. Iecirkņa stacijās veikto ekspluatācijas darbu kontrole.

#Ukraine

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Gogoļa iela 3

Vecākais rietumu reģiona dispečers

Vilcienu kustības organizēšana un dežurējošo darbinieku uzraudzība Rietumu reģionā. Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežurantu rīcības kontrole un koordinēšana. Vilcienu kustības organizēšana Rietumu reģiona robežās. Savlaicīgu ritošā sastāva piegāžu kontrole kravu iekraušanai Rietumu reģionā. Pārvadājumu plāna izpildes nodrošināšana. Dežūras un diennakts plāna sagatavošanas un izpildes kontrole. Vilcienu kustības organizācijas daļas dežurējošo darbinieku organizēšana un kontrole. Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežurantu rīcības, apsargājamo dzelzceļa pārbrauktuvju atteiču gadījumā, koordinēšana un kontrole, nodrošinot drošu vilcienu un autotransporta kustību. Satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēmas pasākumu izpilde.

#Ukraine ar krievu valodas zināšanām

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Gogoļa iela 3

Galvenais speciālists

Nodrošina pastāvīgu kontroli pār Sliežu ceļu pārvaldes reģiona autotransporta, ceļa mašīnu un mehānismu drošu ekspluatāciju un efektīvu izmantošanu. Pārzina ekspluatācijā esošo tehniku un mehānismus. Plāno visu veidu mašīnu un mehānismu remontu. Veic nepieciešamo materiālu pasūtīšanu un kontrolē to piegādi. Analizē mašīnu, mehānismu un iekārtu bojājuma cēloņus, organizē bojājumu novēršanu. Veic pasākumus, kuri saistīti ar mašīnu un iekārtu modernizāciju, jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Organizē mašīnu un mehānismu uzskaiti.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Gogoļa iela 3

Valdes priekšsēdētājs

Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu un Valdes sēdes.Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus, dot saistošus norādījumus/uzdevumus Sabiedrības darbiniekiem kā savā, tā jebkura Valdes locekļa atbildības jomā.Valdes priekšsēdētājs vai pēc viņa norādījuma jebkurš valdes loceklis likumā noteiktā kārtībā ir tiesīgs sasaukt Sabiedrības akcionāru sapulci, ja ir saņemts Sabiedrības kapitāla daļu turētāja vai revidenta pieprasījums vai pēc savas iniciatīvas, ja jautājums pēc izskatīšanas Valdē virzāms tālākai izlemšanai akcionāram – akcionāru sapulcē vai Ministru kabinetā.Valdes priekšsēdētājs vai pēc viņa norādījuma jebkurš valdes loceklis ir tiesīgs pieprasīt sasaukt “Latvijas dzelzceļš” koncerna atkarīgās sabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulci vai likumā noteiktā kārtībā sasaukt atkarīgās sabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulci pēc Sabiedrības kā vienīgā dalībnieka iniciatīvas.

#Ukraine ar angļu valodas zināšanām

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Gogoļa iela 3

Ekskursijas