Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas dzelzceļš
Gogoļa 3, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
VAS “Latvijas dzelzceļš“ (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošais uzņēmums. "Latvijas dzelzceļš" koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un sešām atkarīgajām sabiedrībām - SIA "LDZ CARGO", SIA "LDZ Loģistika", SIA "LDZ infrastruktūra", SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", SIA "LDZ apsardze" un AS "LatRailNet". Mēs pārvaldām dzelzceļa infrastruktūru un sniedzam kravas vagonu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, nomas pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī principāla pakalpojumus. Misija: Mēs droši, efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldām un pastāvīgi attīstām dzelzceļa infrastruktūru, nodrošinām konkurētspējīgus dzelzceļa un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības interesēs. Vīzija: Mēs būsim efektīvs, konkurētspējīgs un klientiem augstu pievienoto vērtību sniedzošs uzņēmums, elastīgi reaģējot uz pārmaiņām transporta nozarē. Vērtības: Izaugsme, drošība un sinerģija.
NOZARE
Kravu dzelzceļa transports

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

SIA "LDZ Apsardze" komercdirektore

VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas sabiedrība SIA "LDZ apsardze" nodrošina fizisko un tehnisko apsardzi koncernā un ārpus tā. Nodrošina valdes lēmumu izpildi un Sabiedrības ikdienas pārstāvniecību, lietu pārzināšanu un vadību. Izstrādā un ievieš stratēģiskas plānošana, tirgus izpētes un biznesa pārvaldes procesus. Nodrošina saimniecisko darbību. Nodrošina sabiedrības konkurētspējas attīstību, komunikāciju, komecdarbību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zasas iela 3 - 5

SIA "LDZ Apsardze" Tehniskās daļas vadītājs (videonovērošanas un drošības sistēmu jomā)

Vadīt Tehniskās apsardzes daļas darbu un organizēt sadarbību ar apsardzes grupām. Nodrošināt SIA „LDZ apsardze” Tehniskās daļas darbību atbilstoši pastāvošajiem tiesību aktiem un LDZ apsardzes normatīvajiem aktiem. Organizēt apsardzes un ugunsdrošības tehnisko iekārtu iegādi, uzstādīšanu, apkopi un efektīvu izmantošanu. Piedalīties drošības sistēmu tehnisko iekārtu uzstādīšanas projektu izstrādē, saskaņojot tos ar LR IeM un LDZ institūcijām. Sagatavot drošības sistēmu tehnisko iekārtu uzstādīšanas un apkalpošanas līgumus. Apmācīt LDZ apsardzes Centrālās apsardzes pults darbiniekus apsardzes un ugunsdrošības tehnisko iekārtu apkalpošanas jomā, kā arī kontrolēt citu apsardzes darbinieku amata pienākumu izpildi šajās jomās.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zasas iela 5 - 3

SIA "LDZ Apsardze" Telekomunikāciju un IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs

IT, videonovērošanas un drošības sistēmu modernizācija un pārraudzība. Veic videonovērošanas sistēmu projektēšanu un to aparatūras izvēles rekomendāciju izstrādi. Piedalās drošības sistēmu tehnisko iekārtu uzstādīšanas projektu izstrādē, saskaņošanā ar LDZ institūcijām. Sagatavo drošības sistēmu tehnisko iekārtu uzstādīšanas un apkalpošanas komerciālos piedāvājumus. Uzlabo apsardzes darba kvalitāti un samazina cilvēciskā riska faktoru, integrējot SIA „LDZ apsardze" digitālo drošības sistēmu kopējā LDZ drošības sistēmā. Veic pasaules drošības sistēmu mūsdienīgu risinājumu analīzi un piedāvā labāko risinājumu ieviešanu LDZ apsardzē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zasas iela 5 - 3

SIA "LDZ Apsardze" Apsardzes departamenta vadītājs

Nodrošināt Apsardzes departamenta efektīvu un nepārtrauktu darbību. Veikt Apsardzes departamenta vadības procesu un procedūru izstrādi, ieviešanas pārraudzību un pilnveidi atbilstoši sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem. Nodrošināt likumos un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu. Uzraudzīt cilvēkresursu, finanšu līdzekļu un materiālo vērtību efektīvu izmantošanu. Organizēt un vadīt apsardzes grupu darbību. Plānot un organizēt profilaktisko darbu zādzību un citu likumu pārkāpumu novēršanā. Organizēt zādzību, komerciālo pārvadājumu bojājumu un citu pārkāpumu dienesta izmeklēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Zasas iela 5-3

SIA "LDZ apsardze" Daugavpils apsardzes grupas vadītājs (Daugavpils)

Nodrošināt apsardzes grupas darbību atbilstoši LR, Apsardzes darbības likuma, VAS „Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ apsardze” normatīvajiem aktiem. Organizēt un kontrolēt apsardzes personāla darbu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem par pārvadājamo kravu un citu objektu fizisko un tehnisko apsardzi. Apkopot ikdienas apsardzes darba rezultātus, veikt operatīvās situācijas analīzi, kā arī savas kompetences ietvaros veikt zādzību, komercbojājumu un citu pārkāpumu dienesta izmeklēšanu. Regulāri pārbaudīt apsardzes grupas personāla darba pienākumu izpildi, kā arī periodiski apsekot apsargājamo objektu stāvokli. Piedalīties apsardzes personāla profesionālo apmācību plānu izstrādē un apmācību procesā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Piekrastes iela 26

SIA "LDZ Apsardze" Rēzeknes apsardzes grupas vadītājs

Nodrošināt apsardzes grupas darbību atbilstoši LR, Apsardzes darbības likuma, VAS „Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ apsardze” normatīvajiem aktiem. Organizēt un kontrolēt apsardzes personāla darbu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem par pārvadājamo kravu un citu objektu fizisko un tehnisko apsardzi. Apkopot ikdienas apsardzes darba rezultātus, veikt operatīvās situācijas analīzi, kā arī savas kompetences ietvaros veikt zādzību, komercbojājumu un citu pārkāpumu dienesta izmeklēšanu. Regulāri pārbaudīt apsardzes grupas personāla darba pienākumu izpildi, kā arī periodiski apsekot apsargājamo objektu stāvokli. Piedalīties apsardzes personāla profesionālo apmācību plānu izstrādē un apmācību procesā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Stacijas ielā 7A, Rēzeknē

SIA "LDZ Apsardze" Ventspils apsardzes grupas vadītājs

Nodrošināt apsardzes grupas darbību atbilstoši LR, Apsardzes darbības likuma, VAS „Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ apsardze” normatīvajiem aktiem. Organizēt un kontrolēt apsardzes personāla darbu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem par pārvadājamo kravu un citu objektu fizisko un tehnisko apsardzi. Apkopot ikdienas apsardzes darba rezultātus, veikt operatīvās situācijas analīzi, kā arī savas kompetences ietvaros veikt zādzību, komercbojājumu un citu pārkāpumu dienesta izmeklēšanu. Regulāri pārbaudīt apsardzes grupas personāla darba pienākumu izpildi, kā arī periodiski apsekot apsargājamo objektu stāvokli. Piedalīties apsardzes personāla profesionālo apmācību plānu izstrādē un apmācību procesā.

# Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Naftas iela 17

SIA "LDZ Apsardze" Jelgavas apsardzes grupas vadītājs

Nodrošināt apsardzes grupas darbību atbilstoši LR, Apsardzes darbības likuma, VAS „Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ apsardze” normatīvajiem aktiem. Organizēt un kontrolēt apsardzes personāla darbu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem par pārvadājamo kravu un citu objektu fizisko un tehnisko apsardzi. Apkopot ikdienas apsardzes darba rezultātus, veikt operatīvās situācijas analīzi, kā arī amata kompetences ietvaros veikt zādzību, komercbojājumu un citu pārkāpumu dienesta izmeklēšanu. Regulāri pārbaudīt apsardzes grupas personāla darba pienākumu izpildi, kā ar periodiski apsekot apsargājamo objektu stāvokli. Piedalīties apsardzes personāla profesionālo apmācību plānu izstrādē un apmācību procesā.

# Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Stacijas iela 1

Korporatīvās komunikācijas daļas vadītājs

Iekšējās un ārējās komunikācijas veicināšana – tostarp iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas īstenošana, iekšējās informācijas aprites un organizācijas kultūras veidošana; attiecību veidošana ar uzņēmuma ietekmes pusēm; vides pieejamības principu ievērošanas veicināšana pasažieru infrastruktūras modernizācijā un izbūvē. Izstrādāt iekšējās komunikācijas plānu, definējot sasniedzamos mērķus, nosakot informācijas publiskošanas kanālus, veidus, termiņus, kā arī nodrošināt šī plāna sistemātisku īstenošanu.

#Ukraine ar angļu/krievu valodas zināšanām

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Vecākais darba tehnoloģijas inženieris

Analizēt staciju tehnoloģijas un tehnisko dokumentāciju, izstrādāt normatīvos dokumentus. Analizēt sniegto pakalpojumu apjomu, sagatavot izziņas, sniegt konsultācijas par darba organizāciju un dokumentācijas izstrādāšanu. Kontrolēt Daugavpils, Rēzeknes, Krustpils, Jelgavas un Liepājas staciju atbildīgo darbinieku dokumentāciju. Ievadīt Daugavpils, Rēzeknes, Krustpils, iecirkņu līnijas stacijas un Jelgavas iecirkņa Iecavas stacijas (un tai pierakstītu staciju) dokumentāciju SPDB TRA modulī.

#Ukraine

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 78

Vilcienu kustības organizācijas daļas galvenais speciālists operatīvajos jautājumos

Vilcienu kustības organizācijas daļas darba uzdevumu izpildes nodrošināšana saistībā ar vilcienu kustības organizēšanu Austrumu reģionā.  Sagatavot darbinieku ikmēneša darba, atvaļinājumu grafikus. Kontrolēt vilcienu dispečeru darbu, dežūras un diennakts plāna izpildi.

#Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 78

Civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

Veikt VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna objektos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību, vadīt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā. Veikt LDZ koncerna objektos esošās ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu darbspējas pārbaudes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Piedalīties LDZ koncerna objektos esošo ugunsdzēsības krānu atbilstības pārbaudēs. Veikt LDZ koncerna objektu ugunsdrošības uzraudzību. Nekavējoties izbraukt uz ugunsgrēkiem, ja nepieciešams veikt ugunsgrēka izpēti.

#Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Satiksmes iela 2c

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja zinātniski pētnieciskā darba vadītājs

Plānot un īstenot muzeja krājuma, digitālo un zinātniski pētniecisko politiku atbilstoši muzeja darbības stratēģijai. Veicināt Muzeja atpazīstamību un popularitāti sabiedrībā. Kontrolēt un pilnveidot muzeja krājuma politikas realizāciju, nodrošināt muzeja krājuma priekšmetu uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši ārējiem un LDz iekšējiem normatīvajiem aktiem. Kontrolēt un pilnveidot muzeja zinātniski pētnieciskās un digitālās politikas realizāciju, pārraudzīt muzeja krājuma priekšmetu digitalizāciju, informatīvās bāzes izveidi un darbību. Aktīvi līdzdarboties muzeja darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, muzeja gada darbības plāna izstrādē un ieviešanā, muzeja darba vadīšanā un organizēšanā atbilstoši ārējiem tiesību aktiem, LDz darbību reglamentējošiem dokumentiem, ievērojot Muzeja budžetu. Kontrolēt Muzeja krājuma priekšmetu saglabāšanu, kolekciju apstrādi, uzturēt informatīvo datu bāzi. Nodrošināt pētījumu veikšanu par Latvijas dzelzceļa vēsturi visos posmos un rezultātu publiskošanu, aktīvi līdzdarbojoties ekspozīciju, izstāžu, industriālo pārgājienu vai citu sabiedrībai pieejamu formu radīšanā un īstenošanā.

#Ukraine angļu/krievu

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Vecākais elektromehānisko iekārtu elektroinženieris

Automātikas un telemehānikas ierīču, t.sk., signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču jauno mikroprocesoru sistēmu un iekārtu ieviešana, būvniecības un modernizācijas projektu koordinācija un uzraudzība. Atjaunošanas un modernizācijas programmu un investīcijas pieteikumu sagatavošana budžeta plānošanai automātikas un telemehānikas ierīču jomā. Sagatavot tehniskās specifikācijas un noteikumus iepirkumu līgumiem un nolikumiem. Saskaņā ar vadītāja uzdevumu sagatavot pieteikumus projektiem, anotācijas un citus dokumentus. Pārbaudīt un saskaņot SCB ierīču modernizācijas projektu un pamatlīdzekļu kārtējā remonta darbu tāmes. Sagatavot datus, kas nepieciešami ES fondu projektu realizācijai. Piedalīties modernizācijas projektu darba komisijās. Piedalīties, kopā ar darbuzņēmējiem, SCB mikroprocesoru sistēmu pēc garantijas apkalpošanas tehniskā atbalsta līgumu sagatavošanā un kontrolēt līguma izpildi. Risināt mikroprocesoru dispečeru kontroles, releju – procesoru centralizācijas sistēmu ekspluatācijas jautājumus.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Telekomunikāciju inženieris

Plānot, organizēt un vadīt darbu tehnoloģiskajā iecirknī, lai nodrošinātu radiosakaru, ALSN un HBD iekārtu tehnisko apkopi, remontu un modernizāciju, ievērojot vilcienu kustības drošības nodrošināšanas noteikumus. Organizēt un veikt sakaru iekārtu (radiosakaru, ALSN, IP skaļruņu sakaru sistēmas, HBD) radio mastu remontu un profilakses darbus, saskaņā ar apstiprinātiem tehnoloģiskā procesa grafikiem un darba plāniem, nodrošinot to stabilu diennakts darbu. Izstrādāt tehnoloģisko iecirkņu darba plānus, organizēt tehnoloģisko iecirkņu darbu un nodrošināt to efektīvu izpildi. Pārbaudīt un saskaņot tehnoloģisko iecirkņu tehnoloģiskā procesa grafikus. Uzraudzīt tehnoloģisko iecirkņu darba plānu un tehnoloģiskā procesa grafiku izpildi. Apkopot informāciju un analizēt tehnoloģisko iecirkņu darba rezultātus, radiosakaru, ALSN, IP skaļruņu sakaru sistēmas, radio mastu un HBD iekārtu tehnisko stāvokli.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Rēznas iela 9, k-11

SIA "RSS" Vecākais darba aizsardzības speciālists

Organizēt, vadīt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumu izpildi SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieviest un uzturēt darba aizsardzības sistēmu. Uzturēt Sabiedrības darba aizsardzības struktūru un sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas, “Latvijas dzelzceļš” koncerna un Sabiedrības normatīvo dokumentu prasībām. Nodrošināt un kontrolēt LR likumu, VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna noteikumu, instrukciju, rīkojumu un citu saistošo normatīvo aktu ievērošanu darba aizsardzības jomā Sabiedrībā. Piedalīties darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkuma komisijas darbā, darba aizsardzības pasākumu plāna un gada plāna izstrādē, gatavot pārskatus par darba aizsardzības stāvokli. Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām Sabiedrībā veikt darba vides iekšējo uzraudzību, tajā skaitā noteikt un novērtēt darba vides riska faktorus.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: 2.Preču iela 30

SIA "RSS" Lokomotīvju remonta centra Sagatavošanas ceha vecākais meistars

Koordinēt ritošā sastāva tehniskās apkalpošanas un remonta jautājumus, padotībā esošo remontu cehu darbu, atbilstoši uzņēmuma struktūrai. Nodrošināt dīzeļlokomotīvju remontu un ieviešanu ekspluatācijā no pagaidu rezerves, dīzeļlokomotīvju mazgāšanu, ārkārtas remontu darbu izpildi. Vadīt Sagatavošanas ceha darbu, stingri ievērojot un izpildot remontu plānus. Organizēt un kontrolēt jauno tehnoloģisko procesu, kas vērsti uz darba ražīguma paaugstināšanu, ieviešanu. Kontrolēt valsts standartu, tehnisko noteikumu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasību ievērošanu Sagatavošanas cehā.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: 2. Preču iela 30

Elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieris

Nodrošināt mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečercentralizācijas ierīču tehnisko apkopi un remontu, kontrolēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču darbību un tehnisko apkopi SCB tehnoloģiskajos iecirkņos, ievērojot vilcienu kustības drošības nodrošināšanas noteikumus. Veikt MPC un MPDC iekārtu tehnisko apkopi un remontu atbilstoši apstiprinātai tehniskajai dokumentācijai. Organizēt darbu saskaņā ar MPC, MPDC ierīču tehniskās apkopes un remonta kārtību, tehnoloģiskā procesa plāniem – grafikiem un darba plāniem. Apkopot informāciju un analizēt MPC, MPDC sistēmu un elektrobarošanas ierīču tehnisko stāvokli, veikt pasākumus traucējumu novēršanai. Piedalīties darbos, kas saistīti ar MPC, MPDC elementu programmatūras jaunas versijas uzstādīšanu un to darbības pārbaudi. Sniegt tehnisko palīdzību Pārvaldes darbiniekiem MPC, MPDC ierīču uzturēšanas, bojājumu atklāšanas un novēršanas jautājumos.

 #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 78

Vecākā vides pārvaldības speciāliste

Vides un energopārvaldības sistēmas plānošana, izstrāde, ieviešanas koordinācija un uzraudzība. Pārraudzīt un pilnveidot “Latvijas dzelzceļš” koncerna vides un energopārvaldības sistēmu un tai saistošos dokumentus. Atbilstoši Koncerna vides un energopārvaldības politikā noteiktajam veikt VAS “Latvijas dzelzceļš” būtisko vides aspektu pārvaldību, tai skaitā Vides un energopārvaldības programmas, vides aizsardzības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu gada plānu un pārskatu par to izpildi izstrādi. Organizēt sertificētās vides un energopārvaldības sistēmas iekšējos un ārējos auditus Sabiedrībā un kontrolēt to norisi. Ārkārtas situācijās un nepieciešamības gadījumā izbraukt uz notikuma vietu un organizēt nepieciešamo vides aizsardzības pasākumu veikšanu un kontrolēt to izpildi. Koordinēt Sabiedrības struktūrvienību darbību vides aizsardzības jautājumos, sadarboties ar par vides aizsardzību atbildīgajiem darbiniekiem Koncerna sabiedrībā.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Vilcienu kustības pārvaldes vadītāja vietnieks

Nodrošināt un kontrolēt pakļautībā esošo daļu un iecirkņu uzdevumu un funkciju izpildi, ekspluatācijas darbus. Organizēt normatīvi tehniskās dokumentācijas izstrādi, pārskatu, atskaišu, informācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, staciju tehnoloģisko procesu, tehniskās rīcības aktu izstrādāšanu un pilnveidi. Kontrolēt satiksmes drošības iekšējās uzraudzības sistēmā noteikto pasākumu izpildi. Nodrošināt likumos un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz vilcienu kustības drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izskatīt Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un citu normatīvu dokumentu prasību pārkāpšanas gadījumus Vilcienu kustības pārvaldē.  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Rīgas reģionālā centra elektroapgādes ekspluatācijas procesu vadītājs

Elektroapgādes iekārtu tehniskās apkopes, remonta un modernizācijas darba organizēšana, ievērojot darba aizsardzības un vilcienu kustības drošības nodrošināšanas noteikumus. Kontakttīklu rajonu, Vilces apakšstaciju, Elektroapgādes rajonu, Remonta un revīzijas iecirkņa un Energodispečeru grupas darba plānošana, vadīšana un kontrole.  Nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām budžeta ietvaros. Organizēt un nodrošināt jauno iekārtu modernizācijas darbus un ieviešanu to ekspluatācijā. Kontrolēt EPRE-1 tehnoloģiskā procesa gada un mēneša darba plāna - grafika izpildi, normatīvo aktu un instrukciju ievērošanu, kas tieši skar elektroapgādes iekārtu apkalpošanu.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Krūzes iela 47A

Vecākais būvinženieris

Veikt signalizācijas sistēmu, telekomunikāciju tīklu un elektroietaišu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību Elektrotehniskajā pārvaldē. Sadarbojoties ar iecirkņu inženieriem, veikt signalizācijas sistēmu, telekomunikāciju tīklu un elektroietaišu izbūves darbu realizācijas plānošanu, vadīšanu un būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas valsts standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kā arī nozari reglamentējošajām Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normām. Kontrolēt, koordinēt un nodrošināt ar būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību saistītās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kontrolēt būvniecības grafiku ievērošanu, nepieciešamības gadījumā veikt būvniecības grafiku izmaiņas, būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kontrolēt būvdarbu kvalitāti. Noformēt normatīvajos aktos noteikto būvniecības izpilddokumentāciju, kā arī rīkojumus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

#Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

SIA "LDZ Loģistika" valdes priekšsēdētāja

Apstiprina sabiedrības struktūru, izskata visus jautājumus, kas tiek gatavoti iesniegšanai dalībnieku sapulcei un/vai Ministru kabinetam vai kuros nepieciešams saņemt citas kompetentas valsts institūcijas atļauju/ piekrišanu. Organizē Valdes darbu atbilstoši Valdes reglamenta noteikumiem. Sasauc un vada Valdes sēdes.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Dzirnavu 147/2

Personāla direktore

Vienotas personāla politikas izstrāde un realizācija VAS “Latvijas dzelzceļš” un “Latvijas dzelzceļš” koncernā. Vadīt un kontrolēt Personāla direkcijas darbību. Plānot Personāla direkcijas personālresursus, noteikt direkcijas daļu vadītāju amatu kompetences. Plānot Personāla direkcijas izmaksu budžeta projektu, koriģēt un pārraudzīt tā izpildi. Plānot un vadīt personāla darba tiesisko attiecību uzsākšanas, uzturēšanas un izbeigšanas procesus Sabiedrībā un koncernā. Plānot un vadīt personāla attīstības un mācību procesus Sabiedrībā un nepieciešamības gadījumos koordinēt šos procesus koncernā.

 #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3

Ekskursijas