Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas dzelzceļš
Gogoļa 3, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
VAS „Latvijas dzelzceļš” pārvalda, uztur un attīsta dzelzceļa infrastruktūru Latvijā, nodrošina vilcienu kustības vadību. Misija - Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs Vīzija - Kļūt par Baltijas transporta nozares līderi - modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupu Vērtības - Attīstība, atbildība, drošība, sadarbība.
NOZARE
Kravu dzelzceļa transports
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas dzelzceļš

Valdes locekle, Attīstības direktore

VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas sabiedrība SIA "LDZ apsardze" nodrošina fizisko un tehnisko apsardzi koncernā un ārpus tā. Nodrošina valdes lēmumu izpildi un Sabiedrības ikdienas pārstāvniecību, lietu pārzināšanu un vadību. Izstrādā un ievieš stratēģiskas plānošana, tirgus izpētes un biznesa pārvaldes procesus. Nodrošina saimnuecisko darbību. Nodrošina sabiedrības konkurētspējas attīstību, komunikāciju, komecdarbību.

Latvijas dzelzceļš

Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas ražošanas tehniskās daļas vadītājs

SIA "LDz Cargo" Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas vadītājs. Nodrošināt operatīvā jaudas sadalīšanas plāna, kā arī pieteikumu par lokomotīvju un lokomotīvju brigāžu pakalpojumiem izpildi.

Lokomotīvju ekspluatācijas un remonta, tehniskās apkopes organizēšana un uzraudzība. Lokomotīvju nobraukuma uzskaite, satiksmes drošības pasākumu īstenošana.

 

 

Latvijas dzelzceļš

LDZ RSS Lokomotīvju remonta centra vecākais darba aizsardzības inženieris

VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" nodrošina ritošā sastāva remontu un uzturēšanu, atjaunošanu un citus darbus. Darba aizsardzības inženieris plānveidīgi apseko uzņēmuma darba vidi, apzin un novērtē riskus darba vietās. Organizē darbinieku apmācību darba aizsardzības jomā un konsultē darbiniekus. Kontrolē darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu darba vietās.

Latvijas dzelzceļš

Rīgas lokomotīvju remonta centra tehnologs

VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums SIA "Ritošā sastāva serviss" nodrošina ritošā sastāva remontu un uzturēšanu, atjaunošanu un citus darbus.

Tehnologs ievada datorprogrammā datus par lokomotīvju apkalpošanu un remontu, sagatavo reklamācijas dokumentus, izstrādā  un noformē tehnoloģiskās kartes defektoskopijā, kontrolē defektoskopijas veikšanu, analizē automātiskās lokomotīvju signalizācijas drošības iekārtu bojājumus, u.c. 

 

Latvijas dzelzceļš

Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs

Risina un lemj visus Informācijas tehnoloģiju centra jautājumus, savas kompetences ietvaros. Nodrošina struktūrvienības saimniecisko darbību, slēdz līgumus, iepērk iekārtas, kas nodrošina uzņēmuma tehniskā aprīkojuma un darbinieku darbu.

Latvijas dzelzceļš

Vagonu ekspluatācijas centra darba aizsardzības inženiere

VAS "Latvijas dzelzceļš" struktūrvienības "Vagonu apkopes distance" darba aizsardzības inženieres pienākumos ietilpst kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu struktūrvienībā, kontrolēt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu. Veikt darbinieku darba aizsardzības apmācības un pieņemt eksāmenus. Izmeklēt nelaimes gadījumus un piedalīties komisijas darbā. Ievērot darba aizsardzības noteikumus ir katra darbinieka pienākums, bet to ievērošanu kontrolē darba aizsardzības inženieris.

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas dzelzceļš

Tehniskās uzraudzības inspektors

Kontrolē satiksmes drošības nodrošināšanas pasākumu izstrādāšanu, organizēšanu un to izpildi stacijās. Pārbauda darbinieku rīcības pareizību ierīču un iekārtu bojājumu laikā, kā arī ārkārtas situācijās. Pārbauda, kā stacijas darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar kustības drošību un manevru darbu, ievēro darba tehnoloģiju, Tehniskās Ekspluatācijas Noteikumus, instrukcijas un citus normatīvos aktus. Pārbaudīt, kā tiek organizēts iepriekš atkāto bojājumu un trūkumu novēršanas darbs.

Latvijas dzelzceļš

LDZ RSS Vagonu remonta centra vadītājs (Daugavpils)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ir koncerna Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva - kravas vagonu tekošo un kapitālo remontu, modernizāciju, kravas vagonu detaļu un atsevišķo mezglu remontu un izgatavošanu, pagarina vagonu kalpošanas laiku. Cisternu un segto vagonu kapitālais remonts, kas pagarina vagonu ekspluatācijas laiku par 16 gadiem.

 

Latvijas dzelzceļš

Vecākā vides speciāliste

Rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, labāko vides pārvaldības principu izmantošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu uzņēmumā. Apseko un novērtē vides stāvokli "Latvijas dzelzceļš" uzņēmuma teritorijā, t.i. pa visu Latviju. Plāno vides aizsardzības un klimata pārmaiņu ietekmi samazinošus pasākumus uzņēmumā. Darbs ir gan biroja telpās (plānu un atskaišu sagatavošana), gan arī āra apstākļos (objektu apsekošana, mērījumu veikšana un paraugu noņemšana). Tik dinamiskā uzņēmumā kā Latvijas dzelzceļš, darba dienas apjoms un tēmas mainās ik dienu - gaiss, troksnis, energoefektivitāte, emisijas...

Latvijas dzelzceļš

Projektu vadītāja

Ar ES fondu līdzfinansējuma atbalstu tiek īstenoti daudzi projekti, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras attīstību. Katrs no realizētajiem projektiem ir unikāls un uzskatāms par veiksmes stāstu, kas sekmīgi realizēts strādājot profesionālai projektu vadības komandai roku rokā ar projektu uzraugošajām institūcijām. Projektu vadītājs ir atslēgas cilvēks, kurš atbildīgs par pilnu projketu ciklu, sākot ar ieceres sagatavošanu līdz rezultātu sasniegšanai. Interesants un atbildīgs darbs, kas prasa spējas strādāt dažādās komandās, uzņemties iniciatīvu un virzīties uz mērķi, ievērojot laika termiņus un plānotos finanšu līdzekļus. 

Latvijas dzelzceļš

Informācijas tehnoloģiju centra Iztstrādes daļas vadītājs

Veic uzņēmumā informācijas sistēmu izstrādi, izmaiņas esošajās informācijas sistēmās, programmatūras kļūdu labošanu, kā arī organizē informācijas sistēmu testēšanu.

Latvijas dzelzceļš

Vecākais elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieris

Vada, kontrolē un organizē dispečeru grupas elektrotehnisko iekārtu inženieru un elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieru darbu. Pārzina visu elektrotehnisko iekārtu un to elektrobarošanas ierīču darbības principus, lai veiktu šo iekārtu tehnisko apkopi un remontu. Kontrolē darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu un instrukciju prasību ievērošanu darba vietrās.

Latvijas dzelzceļš

Rīgas automatizētā šķirošanas uzkalna elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieris

Veic elektrotehnisko iekārtu MPC (mikroprocesoru centralizācijas), MPDC (mikroprocesoru dispečercentralizācijas) tehnisko apkopi un remontu. Kontrolē MPC un MPDC elementu programmatūras darbību un koordinē programmatūras atjaunošanu. Uzrauga un analizē sistēmas un elektrobarošanas ierīču tehnisko stāvokli. Konsultē un palīdz šķirošanas uzkalna elektromehāniķiem mikroprocesoru ierīču apkopes un remonta jautājumos.

Latvijas dzelzceļš

Tiltu meistars

Nodrošina dzelzceļa inženiertehnisko būvju tehnisko uzturēšanu un remontdarbu veikšanu. Detalizēti apseko katru inženieretehnisko būvi, pievērš uzmanību konstruktīvām īpatnībām, konstrukciju un konstruktīvo elementu stāvoklim, darbībai ritošā sastāva slodžu ietekmē. Vada tiltu brigādes darbu. Kontrolē veicamo darbu kvalitāti un tehnoloģiskā procesa ievērošanu.

Latvijas dzelzceļš

Ceļu distances Šķirotavas nodaļas Iecirkņa vadītājs

Vada un uzrauga sliežu ceļu uzturēšanu un remonta darbus savā iecirknī, lai nodrošinātu vilcienu kustības un manevru darbu drošību. Apseko sliežu ceļus, pārmiju pārvedas, dzelzceļa pārbrauktuves, būves, zemes klātnes un ierīces. Kontrolē mašīnu un mehānismu ekspluatāciju.

Latvijas dzelzceļš

Daugavpils mehānisko darbnīcu meistars

Nodrošina dzelzceļa motorsliežu transporta un tā cēlājierīču drošu ekspluatāciju, uzturēšanu un remontu. Organizē platformu  un vagonu kārtējo  remontu, kā arī gada apskates. Kontrolē manevru darbu motorsliežu transportam.

Latvijas dzelzceļš

Rīgas mehānisko darbnīcu meistars

Nodrošina dzelzceļa motorsliežu transporta un tā cēlājierīču drošu ekspluatāciju, uzturēšanu un remontu. Organizē platformu  un vagonu kārtējo  remontu, kā arī gada apskates. Kontrolē manevru darbu motorsliežu transportam.

Latvijas dzelzceļš

LDZ CARGO Rīgas lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Tehniskās daļas vadītājs (Rīga)

Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums SIA LDZ CARGO nodarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Lokomotīvju ekspluatācijas un remonta, tehniskās apkopes organizēšana un uzraudzība. Lokomotīvju nobraukuma uzskaite, satiksmes drošības pasākumu īstenošana.

Latvijas dzelzceļš

Šķirotavas Vagonu Tehniskās Apkopes Punkta dzelzceļa instruktors

 VAS "Latvijas dzelzceļš" struktūrvienība Vagonu apkopes distances Rīgas  iecirkņa Šķirotavas vagonu tehniskās apkopes punkta dzelzceļa instruktors veic Vagonu tehniskās apkopes punkta  darbinieku apmācības procesa organizēšanu, vadīšanu un pilnveidošanu. Satiksmes drošības pārkāpumu analīze, pārskatu sagatavošana. Tehnisko mācību nodrošināšana.

 

Latvijas dzelzceļš

Rīgas pasažieru stacijas priekšnieks (Rīga)

Stacijas darba organizēšana un vadīšana. Kontrolēt stacijas darba tehnoloģiskā procesa, Tehniskās Rīcības Akta prasību un darba aizsardzības pasākumu izpildi, izmantojamo tehnisko līdzekļu darbu, būvju un ierīču uzturēšanas nosacījumu ievērošanu.

Latvijas dzelzceļš

Rīgas apsardzes grupas vadītāja vietnieks (Rīga)

Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums SIA "LDZ apsardze" sniedz apsardzes pakalpojumus Latvijas dzelzceļa un citiem uzņēmumiem, piedāvājam iespēju tikt modernā video novērošanas centrā. Nodrošina pārvadājamo kravu, fiziskās un tehniskās apsardzes objektu, apsardzi atbilstoši noslēgtiem līgumiem un apsardzes noteikumiem.

Latvijas dzelzceļš

SIA "LDz Cargo" Daugavpils kravu termināla vadītāja vietnieks

SIA "LDz Cargo" Daugavpils kravu termināla vadītāja vietnieks plāno, vada un kontrolē Daugavpils kravu termināla komercdarbību. Darbs ar klientiem, pārvadājumu nodrošināšana. Kontrolē termināla operatīvo darbību.

Latvijas dzelzceļš

Šķirotavas kravu termināla vadītāja vietnieks

LDz meitas sabiedrības SIA "LDZ CARGO" Škirotavas kravu termināla vadītājs plāno, vada un kontrolē kravu termināla komercdarbību. Darbs ar klientiem, pārvadājumu nodrošināšana. Kontrolē termināla operatīvo darbību.

 

Latvijas dzelzceļš

Rēzeknes apsardzes grupas vadītājs

 

Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums SIA "LDZ apsardze" sniedz apsardzes pakalpojumus Latvijas dzelzceļa un citiem uzņēmumiem, piedāvājam iespēju tikt modernā video novērošanas centrā. Nodrošina pārvadājamo kravu, fiziskās un tehniskās apsardzes objektu, apsardzi atbilstoši noslēgtiem līgumiem un apsardzes noteikumiem.

 

Latvijas dzelzceļš

Informācijas tehnoloģiju centra Lietotāju atbalsta daļas vadītāja

 

Lietotāju atbalsta daļas darbinieki nodrošina datortehnikas (stacionārie un portatīvie datori, monitori, printeri, multifunkcionālās iekārtas, skeneri, ploteri, nepārtrauktās barošanas bloki, viedtālruņi)uzstādīšanu visā VAS ”Latvijas dzelzceļš” koncernā.

 

Kā arī veic datortehnikas diagnostiku, novērš kļūmes un vienkāršus remontdarbus.

Atbilstoši datorlietotāju vajadzībām veic programmatūras uzstādīšanu un lietotāju konsultēšanu.