Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Olaines Kultūras centra projektu vadītājs

Iespēja ēnot Olaines Kultūras centra projektu vadītāju Andu Saltupi.

Olaines Kultūras centra projektu vadītājs iniciē jaunas, radošas idejas, izstrādā priekšlikumus turpmākai kultūras jomas attīstībai novadā, atbild par Olaines Kultūras centra mājaslapu un sociālajiem tīkliem un pilda citus amata pienākumus. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zeiferta iela 11, Olaine

Olaines Kultūras centra direktore

Iespēja ēnot Olaines Kultūras centra direktori Rūtu Bergmani.

Olaines Kultūras centra direktore vada, plāno, koordinē, un kontrolē Olaines Kultūras centra darbību, plāno kultūras pasākumus un nodrošina to īstenošanu, izstrādāt iestādes budžeta projektu un pilda citus uzdevumus. 

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās struktūrvienības: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka, Olaine un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads

Bibliotekārs Olaines Bibliotēkā

Iespēja ēnot bibliotekāru Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24, Olainē).

Bibliotekārs sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas abonementa, lasītavas un interneta lietotājiem; pārzina un uztur kārtībā grāmatu un citu iespieddarbu krājumu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Zemgales ielā 24, Olaine

Bibliotekārs Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Iespēja ēnot bibliotekāru Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16, Olainē).

Bibliotekārs sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas abonementa, lasītavas un interneta lietotājiem; pārzina un uztur kārtībā grāmatu un citu iespieddarbu krājumu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Kūdras ielā 16, Olainē

Vecākais bibliotekārs Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Iespēja ēnot vecāko bibliotekāru Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16, Olainē). Vecākais bibliotekārs pārzina un nodrošina grāmatu krājuma atbilstību bērnu un jauniešu mērķauditorijai, sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Kūdras iela 16, Olaine

Jaunatnes darbinieks

Iespēja ēnot Olaines Jauniešu centra "Popkorns" jaunatnes darbinieci. 

Jaunatnes darbinieka pamatpienākumi ir regulāri organizēt aktivitātes un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem, atbalstīt jauniešu idejas un iniciatīvas brīvā laika aktivitāšu organizēšanai, konsultēt jauniešus par viņiem aktuālām tēmām.

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunatnes darbu un jauniešu centra darbību - droši piesakies! 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Veselības iela 7, Olaine

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PII "Zīle")

Iespēja ēnot pirmsskolas izglītības skolotāju Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" (Kūdras ielā 19, Olainē). 

Pirmsskolas izglītības skolotājs darbā izstrādā tematiskos plānus atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām, sagatavo rotaļnodarbību plānu, sagatavo nodarbībām nepieciešamos materiālus un vidi, vada nodarbības, veic izglītojamo attīstības izpēti, analīzi un atspoguļojumu, izvēlas mācību metodes, sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām, sadarbojas ar vecākiem, sniedzot vispusīgu informāciju par izglītojamā socializācijas, komunikācijas prasmēm, kā arī mācīšanās paradumiem un iesaisti problēmu risināšanā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Kūdras iela 17, Olaine, Olaines novads

Olaines novada pašvaldības izpilddirektors

Iespēja ēnot Olaines novada pašvaldības izpilddiretoru Ģirtu Batragu.

Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Pašvaldības izpilddirektors:

1) organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

2) dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;

3) sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

4) ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

5) iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

6) domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

7) organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

8) veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Iespēja ēnot Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci Līgu Gulbi.

Domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces pienākumi:

- piedalīties, izskatīt un pārstāvēt domi sociālo, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu risināšanā;

- sadarboties ar izglītības, kultūras un sociālām iestādēm;

- koordinēt sadarbību ar ārvalstu pašvaldībām;

- izdot norīkojumus bērnu ievietošanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas iesniegtiem atzinumiem;

- pieņemt apmeklētājus;

- un pildīt citus pienākumus. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Ekskursijas