Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Olaines Sporta centra direktors

Iespēja ēnot Olaines Sporta centra direktoru Viesturu Dumpi.

Sporta centrs apsaimnieko šādus objektus: Olaines Peldbaseins, Olaines un Jaunolaines skeitparki, Olaines slidotava, Olaines sporta stadioni (pie Olaines 1.vidusskolas, pie Olaines 2.vidusskolas, Jaunolainē)  Olaines Sporta nams un Jaunolaines Sporta nams.

Olaines Sporta centrs rīko dažādus sporta pasākumus un sacensības novada iedzīvotājiem. Visa mācību gada garumā tiek rīkotas Olaines novada izglītības iestāžu sporta spēles ar mērķi turpināt sporta tradīciju atjaunošanu Olaines skolu bērnu un jaunatnes vidū, radīt interesi par fiziskām sporta nodarbībām un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī noskaidrot spēcīgākos izglītības iestāžu kolektīvus un individuālos uzvarētājus sporta veidos.

www.olainessports.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemgales iela 33a, Olaine, Olaines novads

Jaunolaines bibliotēkas vadītāja

Galveni uzdevumi: 1. Nodrošināt bibliotēkas darbību, lai tiktu sasniegts darbības mērķis- nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas saņemšanas pakalpojumus. 2. Uzkrāt un sistematizēt universāla vai specifiska rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju prasības. 3. Nodrošināt bibliotēkas darbību regulējošo normatīvo aktu un bibliotēkas darba tehnoloģijas pamatprasību ieverošanu.

Bibliotēkas vadītāju darbā pieņem Olaines Kultūras centra direktore.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine

Olaines Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore

Iespēja ēnot Olaines Kultūras nama kultūras pasākumu organizatori.

Galveni uzdevumi: 1. Plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura kultūras, atpūtas un izklaides pasākumus Olaines pilsetā, turpināt tradīcijas. 2. Sagatavot apspriešanai darba plānus, atskaites, autortiesību apvienībai sagatavot pasškumu pieteikumus un atskaites, kā arī citu darba devēja prasīto informāciju. 3.Veikt darba procesa planošanu,organizēšanu, analīzi,uzskaiti,kontroli. 4. Sadarboties ar makslinieciskās pašdarbības kolektīviem. 5. Kultūras pasākumu reklāmas izstrāde, apmeklētaju piesaiste, popularizāšana. 6. Vienoties ar māksliniekiem, par piedalīšanos kultūras pasākumos. 

Kultūras pasākumu organizatoru darbā pieņem Olaines Kultūras centra direktore.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Zeiferta iela 11, Olaine

Olaines Kultūras centra direktore

Iespēja ēnot Olaines Kultūras centra direktori Lindu Reinvaldi.

Olaines Kultūras centra direktori darbā pieņem pašvaldības izpilddirektors. Galvenie uzdevumi:

1. izstrādā un īsteno efektīvu Olaines Kultūras centra un struktūrvienību sadarbības un pārvaldības modeli - vada, plāno, koordinē un kontrolē iestādes un tai pakļauto struktūrvienību darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. sagatavo budžeta tāmi, plāno, vada un koordinē tās izpildi, iesniedz atskaites un pārskatus Olaines novada domei;

3. izstrādā iekšējos normatīvos aktus iestādes darbības nodrošināšanai (darba kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, elektrodrošība, darba higiēnas, sanitārijas normu ievērošana u.c.);

4. veic Olaines novada kultūras stratēģijas izstrādi un realizāciju, noteikt prioritātes kultūras jomā, plānot un administrēt vietējās un valsts nozīmes svētkus, tradicionālos gadskārtu svētkus, kultūras un mākslas, personības izaugsmes pasākumus visām novada paaudzēm un sociālajām grupām;

5. nodrošina kultūras projektu izstrādi un realizāciju, piesaistot sadarbības partnerus un finansējumu.

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās struktūrvienības: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka, Olaines Bibliotēka, Olaine un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads

Olaines Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagogs

Iespēja ēnot Olaines Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģi Santu Lubāni.

Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas, papildina muzeja krājumu, organizē arheoloģiskos pētījumus novadā.

olainesmuzejs.lv

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 9-37, Olaine

Olaines Vēsture un mākslas muzeja krājuma glabātājs

Iespēja ēnot Olaines Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātāju Lindu Rozenbaumu.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1995.gadā. Muzejā glabājas vairāk kā 6 tūkstoši priekšmetu, kuri vēsta par Olaines pilsētas un novada vēsturi.

olainesmuzejs.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Jelgavas iela 9-37, Olaine

Olaines Vēsture un mākslas muzeja vecākais speciālists

Iespēja ēnot Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki.

Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas, papildina muzeja krājumu, organizē arheoloģiskos pētījumus novadā.

olainesmuzejs.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9-37, Olaine

Olaines Vēsture un mākslas muzeja direktors

Iespēja ēnot Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktoru Viktoru Andruškeviču.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1995.gadā. Muzejā glabājas vairāk kā 6 tūkstoši priekšmetu, kuri vēsta par Olaines pilsētas un novada vēsturi.

https://olainesmuzejs.lv/

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9-37, Olaine

Pašvaldības izpilddirektors

Iespēja ēnot Olaines novada pašvaldības izpilddiretoru Ģirtu Batragu.

Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Pašvaldības izpilddirektors:

1) organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

2) dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;

3) sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

4) ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

5) iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

6) domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

7) organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

8) veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Iespēja ēnot Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci Līgu Gulbi

Domē darbojas 15 deputāti. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece ir Līga Gulbe, priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi. Tās darbu organizē pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Ekskursijas