Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
PAR UZŅĒMUMU
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vides pārvaldības speciālists

Pienākumos ietilpst jautājumi, kas saistīti ar vides kvalitātes saglabāšanu novadā. Piemēram, sadarbībā ar  uzņēmumiem

1)     1)  jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu novadīšanu un apsaimniekošanu, dzeramo ūdeni;

2)      2) rūpnieciskais piesārņojums – nosacījumi uzņēmumu darbības veikšanai, lai saglabātu vides kvalitāti, problēmjautājumu risināšana

3)      3) dabas resursu apsaimniekošanas koordinēšana

4)      4) sadarbība ar vides institūcijām un Pašvaldību savienību jautājumos kas attiecas uz piesārņojuma novēršanu un ierobežošanu – tikšanās, sanāksmes un semināri, informācijas pieprasījumi, informācijas apkopojumi

5)      5) sadarbība ar novada iedzīvotājiem; sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jautājumos, kas attiecas uz vides kvalitāti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine

Novada domes priekšsēdētājs

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Olaines novada Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Kultūras pasākumu organizators

Iespēja ēnot Jaunolaines kultūras nama pasākumu organizatori.

Kultūras pasākumu scenāriju rakstīšana, mākslinieku atrašana, darbu organizēšana un darbs ar amatieru mākslas kolektīviem Jaunolaines Kultūras namā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iespēja iepazīt Sabiedrisko attiecību speciālista darbu Olaines novada pašvaldībā.

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus, dokumentē sabiedrisko dzīvi novadā, gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), piedalās pašvaldības mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās pašvaldības vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, veido pašvaldības avīzi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Pašvaldības izpilddirektors

Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Pašvaldības izpilddirektors:

1) organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

2) dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;

3) sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

4) ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

5) iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

6) domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

7) organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

8) veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Jaunatnes darbinieks

Iespēja ēnot Olaines Jauniešu centra "Popkorns" jaunatnes darbinieci. 

Jaunatnes darbiniece organizē pasākumus, veido plakātus, komunicē ar jauniešiem. 

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunatnes darbu un jauniešu centra darbību - droši piesakies! 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Veselības iela 7

Ekskursijas