Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas Universitāte ir vienīgā klasiskā tipa universitāte Latvijā un saskaņā ar QS University Rankings vērtējumu, ir 5% pasaules vadošo universitāšu vidū. Pašlaik Latvijas Universitātē studē ap 15 000 studentu. Tās 13 fakultātēs, 8 filiālēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Universitāte

Ārējo sakaru koordinatore

Amata pienākumos ietilps starptautisko sakaru koordinēšana, veidošana un uzturēšana. Lielākoties ikdienā darbs saistīts ar ārvalstu studentiem, to studiju procesa organizēšana un plānošana. Papildus, visu starptautisko apmaiņas studiju piedāvājumu koordinēšana, dalībnieku atlase un nepieciešamo dokumentu noformēšana.  

Latvijas Universitāte

Mutvārdu vēstures pētnieks

“Ēnu dienā” piedāvājam iepazīties ar mutvārdu vēstures pētnieku darba dienu,  ar Nacionālās mutvārdu vēstures krājumu un dzīvesstāstu audio ierakstiem. Būs iespēja iejusties intervētāja un intervējamā cilvēka lomā, kā arī uzklausīt, kā pētnieki sagatavo interviju ierakstus analīzei un kādas atziņas var gūt kvalitatīvajos pētījumos socioloģijā. 

Aplūkosim atmiņu stāstu audio vizuālo priekšnesumu. Īpaši aicinām pieteikties “ēnas”, kam ir interese par atmiņu pētīšanu un dzīvesstāstiem.

Latvijas Universitāte

Muzeja darbinieks

Darbības jomas: muzeja darbs (krājuma izpēte, izstāžu un ekspozīciju veidošana, publicitātes pasākumi), astronomijas vēstures pētīšana.

Latvijas Universitāte

Vadošais pētnieks pēcdoktorantūras pētniecības projektā (Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte)

Ēnotājiem uz dienu būs iespēja iejusties pētnieka amatā – dažādu publikāciju sagatavošana, lekciju lasīšana, informācijas apkopošana dažādās ar teoloģiju un reliģijpētniecību saistītās jomās. 

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes PR speciāliste, doktora studiju programmas lietvede un pētniece.

Ēnotājam būs iespēja iejusties dinamiskā darba dienas ritmā – gan sagatavot relīzes, kā arī veidot pasākumiem vizuālo noformējumu, gan pārvaldīt lietvedības dokumentus un apzināt nepieciešamo literatūru publikāciju veidošanai. 

Latvijas Universitāte

LU Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore un mācītāja

Ēnotājam iespēja uz dienu iejusties veselas fakultātes dekānes amatā – tā ir dažādu sapulču vadīšana, lekciju lasīšana, kā arī piedalīšanās nozīmīgos pasākumos. 

Latvijas Universitāte

Sporta centra direktors

Latvijas Universitātes sporta centra direktors ir atbildīgs par visiem ar Latvijas Universitāti saistītiem sporta pasākumiem, sacensībām un nodarbībām. Darbā ietilpst ne tikai šo pasākumu organizēšana, bet arī nepārtraukti tiek komunicēts ar augsta līmeņa sportistiem/LU studentiem un atbalstītas. vadītas vairākas komandu sporta veidu komandas(no tām vispopulārākais ir LU basketbola klubs ).

Latvijas Universitāte

Profesors vācu filoloģijā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties   Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt  nodarbībā, kas veltīta vācu valodas teorijas pamatiem.

Latvijas Universitāte

Lektors spāņu filoloģijā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties  Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt  spāņu valodas praktiskās nodarbības norisē un iepazīties ar lektoru, kam spāņu valoda ir dzimtā valoda

Latvijas Universitāte

Docents krievu filoloģijā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt nodarbībā, kas veltīta mūsdienu krievu valodas gramatikai (ēnotājam ar krievu valodas zināšanām)

Latvijas Universitāte

Docents baltu (lietuviešu) filoloģijā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt lietuviešu valodas praktiskās nodarbības norisē un ieapzīties ar docētāju, kam lietuviešu valoda ir dzimtā valoda

Latvijas Universitāte

Profesors baltu filoloģijā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties  ieskatīties Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt nodarbībā, kas veltīta fonētiskās transkripcijas praktiskai apguvei,un iepazīties ar profesori, kura darbojas latgalistikas un dialektoloģijas pētniecības laukā.

Latvijas Universitāte

Lektors arābistikā

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties  Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt arābu valodas praktiskās nodarbības norisē

Latvijas Universitāte

Lektors angļu filoloģijā

Ēnotājam ir  iespēja ieskatīties Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēka ikdienā, būt klāt nodarbībā, kas veltīta populārzinātnisku tekstu kontentanalīzei.

Latvijas Universitāte

Sabiedrisko attiecību specialists

Ēnotājam ir iespēja iepazīt Humanitāro zinātņu fakultātes sabiedrisko attiecību speciālista darba specifiku

Latvijas Universitāte

LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāns

Ēnotājam ir iespēja ieskatīties Humanitāro zinātņu fakultātei svarīga cilvēka – fakultātes dekāna un profesora –  ikdienā

Latvijas Universitāte

MĀRKETINGA SPECIĀLISTS, Latvijas Universitāte

Sadarbība ar medijiem, reklāmas kampaņu plānošana un izstrāde, darbs ar mediju un reklāmas aģentūrām, komunikācijas uzturēšana sociālajos medijos un portālā.

Latvijas Universitāte

Docente, Vecākā eksperte

“Ēnu dienā” skolēni varēs piedzīvot dinamisku darba dienu kopā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docenti un LU Studiju departamenta vecāko eksperti Dr.paed. Sanitu Baranovu. Būs iespēja piedalīties nodarbībās kopā ar studentiem, uzzināt, kāda ir pedagoģiskā un pētnieciskā darba  specifika universitātē, kā arī iepazīt Latvijas Universitātes mācību vidi un studiju iespējas.

Latvijas Universitāte

Lektors, Doktorants

Varēs iepazīties ar studentu nodarbībām, ar to organizēšanu un lektora ikdienu, pēc  tam varēs asistēt pētniekam rentgen- struktūranalīzes laboratorijā, uzzināt par farmaceitiski aktīvo vielu struktūras pētījumiem un pētnieka darba pienākumiem.

Latvijas Universitāte

Vadošais pētnieks

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta Cietvielu Radiācijas ķīmijas laboratorijas zinātniskais un tehniskais personāls piedalās pētījumos par jonizējošā starojuma un neitronu ietekmi uz materiāliem. Izmantojot fizikālas un ķīmiskas analīzes metodes, pēta materiālus kodolsintēzei, dozimetrijai un radiācijas tehnoloģiju attīstībai. Projektu un diplomdarbu ietvaros pēta jonizējošā starojuma ietekmi uz dielektriskajiem slāņiem, koksni, polimēriem, māliem, keramikām un šķiedrām. Vadošie pētnieki organizē laboratorijas darbu un uzrauga pētījumu gaitu, zinātnes attīstībai izstrādā un vada studiju kursus.

Latvijas Universitāte

LU Muzeja krājuma glabātājs

Krājuma glabātāja pienākumos ietilpst krājuma priekšmetu konservācija, lai tas nepazaudētu savu vēsturisko autentiskumu un vērtību. Citi darba pienākumi:

·       Priekšmetu uzskaite un sašķirošana elektroniskajā datubāzē;

·       Priekšmetu fonda veidošana;

·       Priekšmeta vērtību noteikšana;

·       Informatīvo rakstu publicēšana LU mājaslapā par konkrētu mēneša priekšmetu, ņemot vērā vēsturisko aktualitāti;

   

·       Ekskursiju vadīšana pa studentu karceri latviešu, angļu un vācu valodā;

·       LU akadēmisko pasākumu (LU zinātniskās konferences u.c.) organizēšana;

·       Izstāžu veidošana;

·       Priekšmeta specifisko iezīmju konstatēšana (konstatēt sīkumus, lai racionalizētu priekšmetu šķirošanu pa fondiem);

·       Uzņemties dalību pētnieciskos projektos (kopīga vēsturiskā rakstu krājuma sagatavošana un publicēšana).

Latvijas Universitāte

LU Bibliotēkas direktore

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas darbu un redzēt, kā tiek apkalpoti lasītāji, kā tiek glabāti lielākie Latvijas  grāmatu dārgumi, kā tiek vestas diplomātiskas sarunas un pieņemti lēmumi, kā restaurētas grāmatas.

Latvijas Universitāte

Pasniedzēja, Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā sekretāre

Evija Zača (Sociologs, pasniedzējs)

Evijai Začai izdodas vienkārši un ar aizrautību runāt par sarežģīto. Viņa lieliski prot izskaidrot socioloģijas būtību. Viņasprāt šī zinātne ir vistuvāk katra mūsu ikdienai, jo nodarbojas ar atbilžu meklēšanu uz jautājumiem: kā notiek? Kas notiek? Kāpēc notiek? Darbs socioloģijā līdzinās intelektuālam detektīvam. Sociologa uzdevums, līdzīgi kā detektīva, ir aizrakties līdz cēloņiem. 

 

 

Latvijas Universitāte

Asociētais profesors, Latvijas politisko notikumu komentētājs, zinātnieks

Ivars Ijabs (Pasniedzējs, Latvijas politisko notikumu komentētājs, zinātnieks)

Vērīgs, analītisks un reizēm arī dzēlīgs. Ivara Ījaba pamatnodarbošanās ir zinātne, tomēr ļoti nozīmīgu viņa dzīves daļu aizņem publiskā un publicistikā aktivitāte.  Viņa politikas komentārus publicē visos svarīgākajos medijos,  bet Sociālo zinātņu fakultātes studenti uzzina, kas paliek aizkadrā! 

Latvijas Universitāte

LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors, Prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā, Sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i.

Jānis Ikstens (pasniedzējs, politologs)

Jāņa Ikstena zinātnisko interešu lokā ir politiskās partijas un to finansēšana, vēlēšanas, vēlētāju uzvedība, politiskā kultūra un individuālo vērtīborientāciju ietekme uz politisko procesu. Līdztekus mācībspēka darbam vadījis daudzus zinātniskos projektus. Ēnojot profesoru Ikstenu, jums būs iespēja gūt ieskatu studentiem neredzamajā pusē – Latvijas Universitātes administratīvajā darbā. 

Latvijas Universitāte

LU Sociālo zinātņu fakultātes lektors, raidījuma "Kivi" producents

Roberts Vīksne (pasniedzējs, producents)

Studiju ietvaros Roberts Vīksne māca par filmēšanu, montāžu un fotografēšanu. Viņa pārziņā ir arī Sociālo zinātņu fakultātes studentu veidotais raidījums "Kivi".

 

 

Latvijas Universitāte

LU Sociālo zinātņu fakultātes docents, kino zinātnieks, tulkotājs

Viktors Freibergs ( Pasniedzējs, kino zinātnieks, tulkotājs)

Erudīts un ironisks. Viņa pētniecisko interešu lokā ir kino un jaunie mediji, vizuālā komunikācija kino naratīvā,  komunikācija un semiotika.  Viktors Freibergs bieži sastopams ne tikai Sociālo zinātņu fakultātes auditorijās, bet arī kino lektorijos. 

Latvijas Universitāte

Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra direktori Sandru Zīli Gereišu.

Centrs sniedz studentiem iespēju studiju laikā praktizēties, sniedzot juridisko palīdzību maznodrošinātajiem darba, dzīvokļu, uzturlīdzekļu un citās lietās. 

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu jurisprudencē.​

Latvijas Universitāte

LEKTORS, LU Juridiskā fakultāte

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu jurista ētikā Lauri Liepu. Lektors ir universitātes mācībspēks, kas studentiem vada lekcijas un seminārus, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām jurisprudencē.

 

Latvijas Universitāte

DOCENTS, LU Juridiskā fakultāte

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu civiltiesībās Dr.iur. Vadimu Mantrovu. Docents ir universitātes mācībspēks, kas studentiem vada lekcijas un seminārus, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu jurisprudencē.

Latvijas Universitāte

DEKĀNE, LU Juridiskā fakultāte

Iespēja vērot darbā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāni, asociēto profesori Anitu Rodiņu. Dekāns ir fakultātes augstākā amatpersona, kas īsteno fakultātes ikdienas vadību​ un​ pārstāv to visās institūcijās.​

Īpaši aicinām pieteikties ēnas, kam ir interese par studijām un darbu  jurisprudencē.