Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Izglītības un zinātnes ministrija
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Izglītības un zinātnes ministre

Izglītības un zinātnes ministrs ir augstākā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) amatpersona, kas nacionālā un starptautiskā līmenī pārstāv ministriju, slēdz starptautiskos līgumus, vada IZM darbu un izdod rīkojumus, uzrauga ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, kā arī veic virkni citu pienākumu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Zinātnes politikas plānotājs

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments izstrādā politiku augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā. Izstrādā viedās specializācijas stratēģiju, veic tās pilnveidošanu un uzraudzību. Koordinē, uzrauga un nodrošina valsts pētījumu programmu, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un tirgus orientēto pētījumu projektu administrēšanu, ekspertīzi un finansēšanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Politikas un iniciatīvu departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā

Padomniece finanšu jautājumos piedalās darba grupās par budžeta sadalījumu un publisko iepirkumu organizēšanu, konsultē par budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Izglītības departamenta ekonomiste

Izglītības departaments izstrādā politiku, kā arī organizē un uzrauga politikas īstenošanu vispārējās izglītības jomā. Izstrādā vispārējās, tajā skaitā speciālās, izglītības finansēšanas modeļus, uzrauga finansējuma sadales lietderību. Nodrošina pedagogu darba samaksas sistēmas ieviešanu un izstrādā priekšlikumus pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidei u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktors

Juridiskais departaments nodrošina ministrijas izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu, tiesību aktu projektu tiesiskuma pārbaudi un atbilstību juridiskās tehnikas prasībām. Veic publisko iepirkumu procedūras ministrijas funkciju nodrošināšanai. Koordinē un nodrošina ministrijas pārstāvību tiesvedības procesos. Veic publisko iepirkumu procedūras ministrijas funkciju nodrošināšanai u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors

Sporta departaments ministrijā izstrādā politiku, kā arī organizē un koordinē politikas īstenošanu sporta jomā, veic sporta politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu. Koordinē sporta organizāciju, nacionālo sporta bāzu darbību. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga

IZM Komunikācijas nodaļas vadītājs

Komunikācijas nodaļa organizē ministrijas darbu sabiedrisko attiecību, komunikācijas un sabiedrības informēšanas jomā. Nodrošina ministrijas sociālo mediju kontu uzturēšanu un aktualizēšanu, uztur mājaslapu. Organizē ministrijas preses konferences, nodrošina tiešraides un veic daudzus citus uzdevumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM tīmekļvietnes un sociālo mediju profila administrators

Uztur un aktualizē informāciju mājaslapā, pārvalda ministrijas sociālo tīklu profilus un rada saturu komunikācijai sociālajos tīklos. Apkopo un analizē mājaslapas un sociālo tīklu rādītājus, piedalās informatīvo materiālu – prezentāciju, infografiku, apsveikumu un citu publicitātes izdevumu sagatavošanā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Vaļņu iela 2

IZM valsts sekretāre

Valsts sekretārs vada administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi,  plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus. Valsts sekretārs nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Vaļņu iela 2

Ekskursijas