Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Lielvārdes novada pašvaldība
Raiņa iela 11A, Lielvārde
PAR UZŅĒMUMU
Lielvārdes novada pašvaldība veic novada iedzīvotāju pārstāvību un interešu ievērošanu novada teritorijā. Nodrošina pašvaldības autonomo funkciju, brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi paredzētā finansējuma robežās. Organizācijā strādā daudz un dažādu jomu speciālisti.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada pašvaldības Informācijas līdzekļu redaktore

Mājaslapas administrēšana, pašvaldības informatīvā izdevuma veidošana, Facebook konta uzturēšana, rakstu rakstīšana un fotografēšana.

 

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada pašvaldības policijas inspektors

Pašvaldības policijas pamatpienākumi ir:

kontrolēt Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu, vajadzības gadījumā sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu; kontrolēt citu normatīvo aktu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, uzlikt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu; patrulējot apsekot Lielvārdes novada administratīvo teritoriju; apzināt nepilngadīgo personu pulcēšanās vietas un novērst pretlikumīgas nepilngadīgo personu rīcības; apzināt Lielvārdes novada teritorijā mītošos bezpajumtniekus un sniegt par tiem informāciju atbildīgajām institūcijām;

 

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes bibliotekārs

Palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus, izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā, reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus.

Lielvārdes novada pašvaldība

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Iespēja vērot pirmsskolas skolotāju darbu Lielvārdes bērnudārzā "Pūt vējiņi!", ēnojot bērnudārza skolotāju.

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada pašvaldība priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti pašvaldības nolikumā.

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja pienākumos ietilpst pašvaldības vadība un pārraudzība, domes sēžu sasaukšana un dalība tajā, politisku lēmumu pieņemšana un vadība.

Lielvārdes novada pašvaldība

PII "Pūt vējiņi!" skolotāja

Iespēja vērot pirmsskolas skolotāju darbu Lielvārdes bērnudārzā "Pūt vējiņi!", ēnojot bērnudārza skolotāju.

Lielvārdes novada pašvaldība

PII "Pūt vējiņi!" sporta skolotājs

Pirmskolas izglītības sporta skolotājs. Veido bērniem nodarbības dažādām vecuma grupām. Veido dialogu ar bērniem un veicina bērniem interesi par aktīvu dzīvesveidu.

Lielvārdes novada pašvaldība

PII "Pūt vējiņi!" mūzikas skolotājs

Iespēja ēnot pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāju. Skolotājam- radoši jāpieiet bērnu izglītošanai; jāpielāgojas katra bērna spējām; jārada bērnos interese par mūziku, par mūzikas instrumentiem u.c

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada Sociālā dienesta vadītāja

Profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Lielvārdes novada pašvaldība

Sociālais darbinieks Lielvārdes novada Dienas centrā

Sociālais darbinieks Lielvārdes novada Sociālā dienas aprūpes centrā veido dažādus atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, pensionāriem. mazndrošinātajiem. Nodrošina sociālo pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. 

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada Dienas centra vadītāja

Vadītāja pienākumos ir plānot dienas centra darbu, veidor centra budžetu, vadīt komandu un dienas centra darbiniekus, nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. Pienākumos ietilpst arī pasākumu organizēšana dienas centra apmeklētājiem. 

Lielvārdes novada pašvaldība

Lielvārdes novada dienas centra sociālais rehabilitētājs

Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku izstrādā rehabilitācijas plānu cilvēkiem, kuri dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolēti no sabiedrības, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi, prasmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Lai pieteiktos sazināties pa tālruni 65053895 vai 26479458.

Lielvārdes novada pašvaldība

Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatore

Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatores pienākumos ietilps kultūras dzīves organizēšana Jumpravas pagastā, kā arī Lielvārdes novadā.

Lielvārdes novada pašvaldība

Jumpravas kultūras nama vadītāja

Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt iestādes darbu budžeta ietvaros. Sagatavot iestādes pasākumu plānu, apkopotās informācijas un sagatavoto materiālu  datu bāzi, nodrošināt tās nepārtrauktu aktualizāciju.