Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Saules iela7
PAR UZŅĒMUMU
nodrošina un koordinē Daugavpils pilsētā vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbību
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Iestādes vadītājs

Iestādes vadītājs nodrošina iestādes veiksmīgu darbību, izmantojot savas vadīšanas un organizatoriskās prasmes, kas ietver sevī diplomātiskās, administratīvās u.c. prasmes. Iestādes vadītājs atbild par iestādes mērķiem, to noteikšanu un sasniegšanu.  Pārvalda padotībā esošo izglītības iestāžu darbību attīstību. Kontrolē un seko līdzi iestādes finansiālajai situācijai - plānošana un realizācija.  Daudz laika pavada, strādājot ar cilvēkiem - konsultējot, pieņemot stratēģiskus lēmumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 7

Galvenais grāmatvedis

   Vadīt un organizēt iestādes grāmatvedības darbu. Izstrādāt un ieviest darbā nepieciešamos dokumentus saistītus ar grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu. Izstrādāt un kontrolēt  grāmatvedības darbinieku pienākumus, to izpildi. Sagatavot nepieciešamos finansu dokumentus - atskaites, pārskatus u.c. Sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām saistītām ar grāmatvedības, finansu jautājumiem. Konsultēt pārējos darbiniekus ar grāmatvedību saistītajos jautājumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 7

Izglītības metodiķis latviešu valodas jautājumos

Vada un koordinē latviešu valodas un bilingvālās izglītības skolotāju metodisko apvienību darbu. Nodrošina metodisko atbalstu latviešu valodas mācīšanā izglītības iestādēs. Analizē izglītības procesa rezultātus.Veicina pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. Piedalās izglītības politikas dokumentu izstrādē, uzraudzībā un analīzē

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 7

IT administrators

Amata pienākumos ietilpst: uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt iestādes datortehniku, datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā. Ierīkot datortehnikas tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru. Palīdzēt novērst lietotājiem tīklu un datu komunikācijas problēmas, sniegt citu nepieciešamo tehnisko atbalstu. Veikt sistēmas pārbaudi, lai analizētutraucējumus un novērstu tos. Veikt lietojamo programmu, datu bāžu un to lietotāju uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu lietotāju nomaiņu atbilstoši noslēgto līgumu un iestādes iekšējo noteikumu prasībām. Modernizēt iekārtas un programmatūru ar normatīvajos aktos noteiktajām atļaujām (licencēm).  Nodrošināt sistēmas infrastruktūras dokumentēšanu un attīstības plānošanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 7, Daugavpils

Pedagogs karjeras konsultants

Attīstīt karjeras izglītības sistēmu pašvaldībā, izveidot atbalsta institūcijas izglītības iestāžu tīklā. Nodibināt un uzturēt sadarbību ar dažādiem sadarbības partneriem - dažāda līmeņa izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm un organizācijām, darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c. karjeras izglītības pakalpojumu nodrošināšanai. Īstenot izglītojošus un informatīvus karjeras izglītības pasākumus. Sniegt konsultācijas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem turpmākās izglītības un profesijas izvēles jautājumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 7, Daugavpils

jurists

     Seko izmaiņām likumdošanā, savlaicīgi informē par tām iestādes vadītāju un speciālistus, ierosina grozījumu veikšanu iekšējos normatīvajos aktos vai jaunu dokumentu izstrādi.Sniedz juridiskās konsultācijas  darbiniekiem, padotības iestāžu vadītājiem, pedagogiem dažādos ar izglītības procesu, darba attiecībām, dokumentu izstrādi, iestāžu nolikumu grozījumiem u.c. jautājumiem. Vadītāja uzdevumā sagatavo atbildes uz vēstulēm, sūdzībām, paskaidrojumus uz prasības pieteikumiem, atļaujas u.c. sarakstes dokumentus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 7

Personāla lietu pārzinis

Atbilstoši likumdošanas prasībām kārto iestādes darbinieku un  padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju personas lietas. Sagatavot darba līgumus un to grozījumus. Uztur un savlaicīgi aktualizē padotības iestāžu darbinieku kustības bāzi.Sagatavo un aktualizē darbinieku atvaļinājumu grafikus. Ik mēnesi sastāda darba laika uzskaites tabulu darbiniekiem. Sastāda un aktualizē iestādes lietu nomenklatūru.Veic pastāvīgi glabājamo lietu atlasi un to sagatavošanu tālākai glabāšanai. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 7

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums