Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
PAR UZŅĒMUMU
Siguldas novada pašvaldība, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas un Mores pagastiem, tika izveidota 2003.gada 1.jūnijā. 2009.gada 1.jūlijā novads tika paplašināts, pievienojoties Allažu pagastam. Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visas likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Nozīmīgs aspekts ir tas, ka Siguldas novada pašvaldība tiek minēta par paraugu veiksmīgai teritoriālai reformai, kā rezultātā tika izveidots Siguldas novads, kurā vienmērīga attīstība notiek gan pilsētā, gan lauku teritorijās, veicinot demokrātiskas un aktīvas sabiedrības veidošanos. Siguldas novads viens no pirmajiem uzsāka attīstīt privātās partnerības principu pašvaldības darbā. Līdz ar Siguldas novada izveidošanu pilsētas un pagastu vides sabalansētība realizējas gan politiskā, gan saimnieciskā līmenī. Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta deputāti piedalās pašvaldības domes sēdēs un komiteju darbā – norit vienota attīstības un darba plānošana. Izveidotas pagastu administrācijas, kuras turpina pildīt prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas. Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt Siguldas, Mores un Allažu pagasta pārvaldēs. 2008.gadā izveidots Pakalpojumu centrs Siguldas pilsētas centrā, kas uzlabo pakalpojumu pieejamību. Siguldas pašvaldību veido iedzīvotāju vēlēta Dome (15 cilvēku sastāvā) un pārvalde, kuras darbu vada priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un divi izpilddirektora vietnieki. Siguldas novada pašvaldībā nodarbināti vairāk nekā 100 darbinieki. Domes sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Siguldas novada pašvaldības galvenie uzdevumi ir: 1) izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību; 2) gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 3) veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 4) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sniegt sociālo palīdzību; 5) veicināt uzņēmējdarbību Siguldas novadā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu; 6) gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību. Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visus likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Siguldas novada pašvaldībā darbojas patstāvīgas komitejas, kurās piedalās pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai pašvaldības domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas patstāvīgas komitejas: Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras komiteja, Attīstības, tūrisma un sporta komiteja, Sociālā komiteja. Darbojas arī vairākas īpašiem nolūkiem izveidotas komisijas.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Kultūras centra "Siguldas devons" direktors

Sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām veidot Siguldas novada kultūrpolitiku; nodrošināt konkurētspējīgu, dažādu mērķauditoriju vajadzībām atbilstošu kultūras nozares attīstību; plānot un vadīt kultūras nozares darbu Siguldas novadā, nodrošināt tās attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu; organizēt un plānot iestādes darbu, attīstot to par reģionālas nozīmes kultūras centru; izstrādāt un iesniegt pašvaldības domei kultūras pasākumu gada plānus, sagatavot Kultūras centra budžeta projektu; pārstāvēt Kultūras centra attiecības ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārpus tās; uzraudzīt Kultūras centra un tā struktūrvienību darbu, nodrošināt to mērķu un uzdevumu izpildi; nodrošināt Kultūras centra personāla vadību

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

mūzikas skolotājs pirmsskolas izglītības iestādē "Tornīši"

Plānot un vadīt mūzikālās audzināšanas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, balstoties uz izglītības programmu,  piedalīties dažādu iestādes pasākumu organizācijā u.c.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150

Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" sporta skolotājs

Izmantojot dažādas mācību metodes, organizēt sporta nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē. Dažādot mācību metodes, formas un tehnoloģijas saskaņā ar bērnu spējām, izvēlēties mācību aktivitātes, kas padziļina izziņas interesi un izpratni, veicināt bērnu fizisko attīstību. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotājām organizēt sporta svētkus un citas aktivitātes

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" direktore

Mākslu skolā ir 3 nodaļas: Mākslas nodaļa, Mūzikas nodaļa un Teātra nodaļa. Mākslu skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan interešu un neformālās izglītības programmas.

Galvenie amata pienākumi: vadīt radošu, spēcīgu kolektīvu, kurš veido jaunu, talantīgu mākslinieku kopienu Siguldas novadā; vadīt mācību procesu; plānot resursus un komunicēt ar dažādām iestādēm un organizācijām.

-

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Šveices iela 19, Sigulda, LV-2150

Siguldas novada pašvaldības Attīstības aģentūras Tūrisma un informācijas centrs

Tūrisma informācijas centra speciālists. Darba pienākumi: informēt esošos un potenciālos klientus par PA "Siguldas attīstības aģentūra" pakalpojumiem, lietojot datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus, kā arī veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanai un dokumentēšanai.  Darba kārtībā: iepazīšanās ar Siguldas novada un Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu un klientu apkalpošana. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Preses relīžu sagatavošana, sadarbība ar medijiem, pašvaldības iekšējā un ārējā komunikācija Sabiedrisko attiecību pārvalde nodrošina pašvaldības publicitāti un atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites resursus, kā arī organizē vai līdzdarbojas dažādu Siguldas novadā notiekošu pasākumu organizēšanā. Sabiedrisko attiecību pārvaldes ēnām būs iespēja izzināt un klātienē vērot, kā tiek sagatavota un izplatīta Siguldas novada pašvaldības informācija pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos, kā tiek plānots pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā”, kā top informatīvais izdevums “Siguldas Novada Ziņas”, kā arī izzināt citus izaicinājumus, ar ko ikdienā sastopas sabiedrisko attiecību speciālisti.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads LV-2150

Skolas direktors

Galvenie amata pienākumi ir saistīti ar skolas vadīšanu un veiksmīgu mācību procesa nodrošināšanu:

- nodrošināt izglītības procesu izglītības iestādē;

- nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošaanu;

- noteikt izglītības iestādes darbinieku pienākumus un izvērtēt viņu darba rezultātus;

- nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;

- rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- nodrošināt izglītības iestādes  attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi;

- plānot kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 3

Adrese: Laurenču iela 7, Sigulda, LV-2150

Siguldas novada pašvaldības Kancelejas klientu apkalpošanas nodaļas darbinieks

Klientu apkalpošanas nodaļas darbinieka galvenie pienākumi: pieņemt apmeklētājus, sniegt informāciju un palīdzību iesniegumu noformēšanā, atbildēt uz telefonu zvaniem, e-pastiem un klātienē; pieņemt un reģistrēt saņemto korespondenci; reģistrēt un sagatavot dokumentus nosūtīšanai adresātiem; kontrolēt dokumentu izpildi; sagatavot un apliecināt pašvaldības lietvedībā un arhīvā esošu dokumentu atvasinājumus; izstrādāt lietu nomenklatūru.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Siguldas novada Pašvaldības policija

Galvenie darba pienākumi ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Ikdienā inspektori veic likumpārkāpumu profilaksi, saistošo noteikumu kontroli, smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontroli, žūpības profilakses un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanu, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli un citu noteikumu kontroli, kuri ir piekritīgi Pašvaldības policijai. Tāpat Pašvaldības policija iesaistās jauniešu izglītošanā mācību iestādēs - lasot lekcijas par sabiedriskās kārtības ievērošanu, administratīvo atbildību, katru gadu organizē velosipēdistu apmācību kursus jauniešiem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, lai pēc tam sekmīgi varētu nokārtot velosipēdistu tiesības. Plānots, ka skolēni varēs doties līdzi policijas darbiniekiem reidā,  pārrunāt ikdienas darba pienākumus, atbildību, nepieciešamo izglītību, uzzināt, kas padara darbu aizraujošu, ieklausīties interesantos stāstos un piedzīvojumos. Uzzināt, kādēļ policisti ir izvēlējušies tieši šo profesiju. Siguldas pašvaldības policija atrodas nesen atjaunotajā Siguldas Dzelzceļa ēkā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Ekskursijas