Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
PAR UZŅĒMUMU
Siguldas novads ir vieta, kur cilvēkiem ir ērti, labi un patīkami dzīvot. Sauklis “Sigulda aizrauj!” apliecina mūsu garīgo un fizisko aktivitāti. Siguldas novadā pieaug iedzīvotāju skaits, esam jau 32 979 iedzīvotāji. Siguldas novads apvieno Siguldas pilsētu, Allažu, Mores, Siguldas, Inčukalna, Lēdurgas, Krimuldas un Mālpils pagastu. Siguldas novads ir lepns ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, ko turpina spēcināt un attīstīt. Novads apvieno seno ar mūsdienīgo, un katrs šeit var atrast piemērotu atpūtu. Sports ir neatņemama mūsu novadnieku dzīves daļa – Siguldas novadā ir 6 sporta centri, tostarp 4 peldbaseini, un cita publiskā infrastruktūra. Novadā pieejamas 12 kultūrvietas, kultūrtelpa “Siguldas devons” šogad tika atzīta kā izcilākā kultūras pasākumu norises vieta jau otro gadu, savukārt Siguldas pilsēta jau ceturto gadu saņēmusi mīlētākās pilsētas titulu. Tāpat Siguldas novadā ietilpt Latvijā nozīmīgi objekti, piemēram, bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”, Gaujas Nacionālais parks, Turaidas muzejrezervāts, Lēdurgas dendroparks un daudzi citi. Pašvaldības administrācijā strādā dažādu profesiju darbinieku, kuri ikdienā nodarbojas ar sociāli ekonomiskās attīstības plānošanu un veido Siguldas novada attīstību.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja

Darba pienākumi:

*Mācību procesa organizēšana pirmsskolas vecuma bērniem.

Nepieciešamā izglītība un prasmes:

*Nepieciešamas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā;

*Augsta atbildības sajūta, emocionāla inteliģence, jābūt draudzīgam, pacietīgam, radošam, vēlams muzikālam.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Institūta iela 2, Sigulda

Siguldas novada Sabiedrisko attiecību speciālists

Darba pienākumi: 

* Informē sabiedrību par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem;

* Koordinē iestādes saziņu ar plašsaziņas līdzekļiem;

* Organizējot iestādes pārstāvju intervijas;

* Gatavo un izsūta informāciju plašsaziņas līdzekļiem;

* Izstrādā vizuālos un audiovizuālos materiālus, piemēram, video materiālus, plakātus, infografikas;

* Rūpējas par iekšējās informācijas izplatīšanu darbinieku informētībai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" direktore

Darba pienākumi: 

* Vadīt radošu, spēcīgu kolektīvu, kurš veido jaunu, talantīgu mākslinieku kopienu Siguldas novadā;

* Vadīt mācību procesu;

* Plānot resursus un komunicēt ar dažādām iestādēm un organizācijām.

Skolā darbojas 3 nodaļas: Mākslas nodaļa, Mūzikas nodaļa un Teātra nodaļa. Mākslu skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan interešu un neformālās izglītības programmas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Šveices iela 19, Sigulda, LV-2150

Siguldas novada jaunatnes darbinieks

Darba pienākumi: 

* Izvērtēt jauniešu brīvā laika izmantošanas vajadzības un iespējas. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai. 

* Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.

* Organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību. 

* Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.

* Sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām Siguldas novadā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda

Siguldas novada PII "Ezerciems" vadītāja

Galvenie darba pienākumi - organizēt, strukturēt un virzīt ikdienas darbu, plānot un nodrošināt pirmsskolas darbu. Nepieciešama profesionālā augstākā izglītība un darba pieredze pirmsskolā. Iespējamās izaugsmes - izglītības pārvalde, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības un zinātnes ministrija.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Straupes iela 4, Inciems

Siguldas Attīstības aģentūras Uzņēmēju atbalsta punkta vadītāja

Siguldas Attīstības aģentūras Uzņēmējdarbības atbalsta punkta mērķis ir veicināt uzņēmējiem labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Siguldas novadā.

Darba pienākumi:

- Organizēt grantu konkursus un piešķirot līdzfinansējumu labākajām iniciatīvām Siguldas novada uzņēmēju vidū;

- Piedāvāt telpu nomas iespējas vai informāciju par tām;

- Veicināt preču zīmes “Radīts Siguldā” atpazīstamību un aicināt Siguldas novada uzņēmējus – gan produktu ražotājus, gan pakalpojumu sniedzējus – kļūt par šīs preču zīmes lietotājiem un vēstnešiem, u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, jauniešiem

Darba pienākumi: 

* Sadarbība ar jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

* Darbs ar jauniešiem, kuri veikuši likumpārkāpumus;

* Sniegt individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

* Veikt pārrunas ar ģimeni un palīdz atrast spēkus pašiem risināt problēmas;

* Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju;

* Palīdzēt adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

* Iesaista un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei; organizē izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

Nepieciešamā izglītība: 

* Bakalaurs / Maģistrs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja

Darba pienākumi: 

* Sadarbība ar jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, darbs ar jauniešiem, kuri veikuši likumpārkāpumus;

* Sniedz individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju;

* Veic pārrunas ar ģimeni un palīdz atrast spēkus pašiem risināt problēmas;

* Palīdz attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju;

* Palīdz adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā;

* Iesaista un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei; organizē izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

Nepieciešamā izglītība:

* Bakalaurs/ Maģistrs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda

Siguldas novada Siguldas pilsētas PII "Ieviņa" pirmsskolas skolotājs

Darba pienākumi: 

* Nodrošināt pedagoģisko procesu atbilstoši bērnu vecumam;

* Sadarbībā ar otru grupas skolotāju, īstenot pirmsskolas izglītības programmu;

* Pilnveidot grupas materiālo bāzi, izstrādāt metodiskos materiālus;

Nepieciešamā izglītība:

* Augstākā pedagoģiskā izglītība;

* Labas komunikācijas un sadarbības prasmes strādājot komandā, jābūt radošam, pozitīvam un jāpatīk darboties ar bērniem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Nurmižu iela 31, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lietvede

Darba pienākumi:

* Organizēt apmeklētāju plūsmu un informācijas apriti dienestā;

* Atbildēt uz telefona zvaniem, sniegt konsultācijas un informāciju par pārvaldes darbu savas kompetences ietvaros;

* Pieņemt, reģistrēt, klasificēt, nosūtīt dokumentus saskaņā ar institūcijas dokumentu pārvaldības sistēmu;

* Nodrošināt biroju piederumu, saimniecības līdzekļu iegādi;

* Kārtot un glabāt dienesta dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūrai un arhīva dokumentiem;

* Protokolēt dienesta sanāksmes un sagatavot protokolus

Svarīgākās kompetences:

* Plānošana, organizēšana;

* Problēmu risināšana;

* Sadarbības prasmes komandā;

* Atsaucība un efektīva komunikācija;

* Ētiskums un lojalitāte;

Nepieciešamā izglītība:

* Vidējā speciālā izglītība, zināšanas lietvedībā. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Zinātnes iela 7, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Personāla pārvaldes speciālists

Personāla speciālista darba pienākumi:

* Kārtot personāla lietvedību;

* Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu;

* Veic personāla meklēšanas un atlases procesu, organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, piedalās personāla kompetenču un darba izpildes novērtēšanā, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas administrēšanā;

* Piedalās un uzrauga darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, konsultē darbiniekus un piedalās iekšējās komunikācijas procesā, piedalās personāla vadības attīstības procesos.

Nepieciešamā izglītība:

* Pirmā līmeņa augstākā izglītība.

Izaugsmes iespējas:

* Personāla vadītājs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Pils iela 16

Lēdurgas bibliotēkas vadītājs

Darba pienākumi:

* Vadīt bibliotēkas darbu;

* Nodrošināt bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo funkciju izpildi.

Nepieciešamā izglītība:

* Augstākā vai vidējā speciālā izglītība.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Emiļa Melngaiļa iela, Lēdurga

Sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļas sociālā darbiniece

Darba pienākumi: 

* Nodrošināt konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm;

* Risināt sociālās un individuālās problēmas;

* Palīdzēt klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem sociālo problēmu risināšanai.

Nepieciešamā izglītība: 

* 2.līmeņa augstākā izglītība.

Izaugsmes iespējas: 

* Ir iespējama horizontālā izaugsme – darbs ar dažādām mērķgrupām, piemēram, ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, u.tml, jo darba specifika ir atšķirīga;

* Kā arī vertikālā izaugsme – no sociālā darbinieka līdz iestādes vadītājam.

* Ir iespējas strādāt gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan NVO. Nepieciešamās zināšanas: sociālā likumdošana, psiholoģija, pieejamie pakalpojumi;

Nepieciešamās kompetences:

* Problēmu identificēšana;

* Konsultēšana;

* Resursu piesaistīšana;

* Atbalsta sniegšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Zinātnes iela 7, Sigulda

Siguldas novada jaunatnes lietu speciālists

Darba pamatpienākumi: 

* Nodrošināt jaunatnes politikas attīstības stratēģijas īstenošanu,

* Organizēt pasākumus, īstenot projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, iesaistot pagastu jaunatni;

* Atbalstīt un organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu;

* Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošās informācijas pieejamību;

* Sekmēt jauniešu neformālās izglītības īstenošanu;

* Plānot finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu īstenošanai jaunatnes politikas jomā;

* Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un viņu iesaistīšanos novada teritorijas sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

Nepieciešamā izglītība: 

* Augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības policijas inspektors

Darba pienākumi:

* Sabiedriskās kārtības nodrošināšana visā Siguldas novada teritorijā.

Nepieciešamās zināšanās: 

* Pārzināt likumiskās normas;

* Jāspēj saskatīt pārkāpumi un tos novērst.

Prasības, lai kļūtu par Pašvaldības policijas inspektoru:

* Atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;

* Vidējā izglītība;

* Pašvaldības policijas uzdevumu un funkciju, kā arī pašvaldības policijas amatpersonas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne un spēja piemērot praksē;

* Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe). Citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; vēlamas B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības; laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība.

Izaugsmes iespējas:

Pašvaldības policijas apgabala inspektoram pierādot sevi darbā un sasniedzot labus darba rezultātus ir iespēja kļūt par apgabala vecāko inspektoru vai tikt pārceltam operatīvās reaģēšanas grupā inspektora amatā. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Siguldas novada domes priekšsēdētāja

Siguldas novada pašvaldību vada Siguldas novada domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa.

Darba pienākumi:

* Koordinēt pašvaldības administrācijas un pašvaldības institūciju darbību;

* Tikties ar iedzīvotājiem un uzklausīt viņu vēlmes;

* Kopā ar novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus;

* Pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību nozīmīgos pasākumos. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Kristaps Zaļais.

Darba pienākumi: 

* Pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Allažu, Mores un Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas teritorijā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils 16, Sigulda LV-2150

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Linards Kumskis

Darba pienākumi: 

* Pārstāvēt un koordinēt Pašvaldības funkciju īstenošanu Inčukalna pagasta, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības un Mālpils pagasta teritorijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils 16, Sigulda LV-2150

Ekskursijas