Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
PAR UZŅĒMUMU
Siguldas novada pašvaldība, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas un Mores pagastiem, tika izveidota 2003.gada 1.jūnijā. 2009.gada 1.jūlijā novads tika paplašināts, pievienojoties Allažu pagastam. Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visas likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Nozīmīgs aspekts ir tas, ka Siguldas novada pašvaldība tiek minēta par paraugu veiksmīgai teritoriālai reformai, kā rezultātā tika izveidots Siguldas novads, kurā vienmērīga attīstība notiek gan pilsētā, gan lauku teritorijās, veicinot demokrātiskas un aktīvas sabiedrības veidošanos. Siguldas novads viens no pirmajiem uzsāka attīstīt privātās partnerības principu pašvaldības darbā. Līdz ar Siguldas novada izveidošanu pilsētas un pagastu vides sabalansētība realizējas gan politiskā, gan saimnieciskā līmenī. Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta deputāti piedalās pašvaldības domes sēdēs un komiteju darbā – norit vienota attīstības un darba plānošana. Izveidotas pagastu administrācijas, kuras turpina pildīt prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas. Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt Siguldas, Mores un Allažu pagasta pārvaldēs. 2008.gadā izveidots Pakalpojumu centrs Siguldas pilsētas centrā, kas uzlabo pakalpojumu pieejamību. Siguldas pašvaldību veido iedzīvotāju vēlēta Dome (15 cilvēku sastāvā) un pārvalde, kuras darbu vada priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un divi izpilddirektora vietnieki. Siguldas novada pašvaldībā nodarbināti vairāk nekā 100 darbinieki. Domes sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Siguldas novada pašvaldības galvenie uzdevumi ir: 1) izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību; 2) gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 3) veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 4) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sniegt sociālo palīdzību; 5) veicināt uzņēmējdarbību Siguldas novadā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu; 6) gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību. Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visus likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Siguldas novada pašvaldībā darbojas patstāvīgas komitejas, kurās piedalās pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai pašvaldības domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas patstāvīgas komitejas: Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras komiteja, Attīstības, tūrisma un sporta komiteja, Sociālā komiteja. Darbojas arī vairākas īpašiem nolūkiem izveidotas komisijas.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Siguldas novada pašvaldība

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieces tiešā pakļautībā ir Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde,Kultūras centrs "Siguldas devons", pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.

 

Siguldas novada pašvaldība

Skolas direktors

Galvenie amata pienākumi ir saistīti ar skolas vadīšanu un veiksmīgu mācību procesa nodrošināšanu:

- nodrošināt izglītības procesu izglītības iestādē;

- nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošaanu;

- noteikt izglītības iestādes darbinieku pienākumus un izvērtēt viņu darba rezultātus;

- nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;

- rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- nodrošināt izglītības iestādes  attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi;

- plānot kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" sporta skolotājs

Izmantojot dažādas mācību metodes, organizēt sporta nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē. Dažādot mācību metodes, formas un tehnoloģijas saskaņā ar bērnu spējām, izvēlēties mācību aktivitātes, kas padziļina izziņas interesi un izpratni, veicināt bērnu fizisko attīstību. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotājām organizēt sporta svētkus, jautros brīžus un citas aktivitātes.

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldības Kancelejas klientu apkalpošanas nodaļas darbinieks

Klientu apkalpošanas nodaļas darbinieka galvenie pienākumi: pieņemt apmeklētājus, sniegt informāciju un palīdzību iesniegumu noformēšanā, atbildēt uz telefonu zvaniem, e-pastiem un klātienē; pieņemt un reģistrēt saņemto korespondenci; reģistrēt un sagatavot dokumentus nosūtīšanai adresātiem; kontrolēt dokumentu izpildi; sagatavot un apliecināt pašvaldības lietvedībā un arhīvā esošu dokumentu atvasinājumus; izstrādāt lietu nomenklatūru.

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldības Attīstības aģentūras Tūrisma un informācijas centrs

Tūrisma informācijas centra speciālists. Darba pienākumi: informēt esošos un potenciālos klientus par PA "Siguldas attīstības aģentūra" pakalpojumiem, lietojot datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus, kā arī veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanai un dokumentēšanai.  Darba kārtībā: iepazīšanās ar Siguldas novada un Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu un klientu apkalpošana. 

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada Pašvaldības policija

Galvenie darba pienākumi ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Ikdienā inspektori veic likumpārkāpumu profilaksi, saistošo noteikumu kontroli, smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontroli, žūpības profilakses un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanu, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli un citu noteikumu kontroli, kuri ir piekritīgi Pašvaldības policijai. Tāpat Pašvaldības policija iesaistās jauniešu izglītošanā mācību iestādēs - lasot lekcijas par sabiedriskās kārtības ievērošanu, administratīvo atbildību, katru gadu organizē velosipēdistu apmācību kursus jauniešiem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, lai pēc tam sekmīgi varētu nokārtot velosipēdistu tiesības. Plānots, ka skolēni varēs doties līdzi policijas darbiniekiem reidā,  pārrunāt ikdienas darba pienākumus, atbildību, nepieciešamo izglītību, uzzināt, kas padara darbu aizraujošu, ieklausīties interesantos stāstos un piedzīvojumos. Uzzināt, kādēļ policisti ir izvēlējušies tieši šo profesiju. Siguldas pašvaldības policija atrodas nesen atjaunotajā Siguldas Dzelzceļa ēkā.