Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
PAR UZŅĒMUMU
Siguldas novads ir vieta, kur cilvēkiem ir ērti, labi un patīkami dzīvot. Sauklis “Sigulda aizrauj!” apliecina mūsu garīgo un fizisko aktivitāti. Siguldas novadā pieaug iedzīvotāju skaits, esam jau 32 979 iedzīvotāji. Siguldas novads apvieno Siguldas pilsētu, Allažu, Mores, Siguldas, Inčukalna, Lēdurgas, Krimuldas un Mālpils pagastu. Siguldas novads ir lepns ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, ko turpina spēcināt un attīstīt. Novads apvieno seno ar mūsdienīgo, un katrs šeit var atrast piemērotu atpūtu. Sports ir neatņemama mūsu novadnieku dzīves daļa – Siguldas novadā ir 6 sporta centri, tostarp 4 peldbaseini, un cita publiskā infrastruktūra. Novadā pieejamas 12 kultūrvietas, kultūrtelpa “Siguldas devons” šogad tika atzīta kā izcilākā kultūras pasākumu norises vieta jau otro gadu, savukārt Siguldas pilsēta jau ceturto gadu saņēmusi mīlētākās pilsētas titulu. Tāpat Siguldas novadā ietilpt Latvijā nozīmīgi objekti, piemēram, bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”, Gaujas Nacionālais parks, Turaidas muzejrezervāts, Lēdurgas dendroparks un daudzi citi. Pašvaldības administrācijā strādā dažādu profesiju darbinieku, kuri ikdienā nodarbojas ar sociāli ekonomiskās attīstības plānošanu un veido Siguldas novada attīstību.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Darba pienākumi: nodrošināt Siguldas novada pašvaldības pārstāvību tiesvedības procesos (pēc nepieciešamības sagatavot prasības pieteikumu, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību, blakus sūdzību, paskaidrojumu, lūgumu un citu dokumentu projektus civillietās, administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās, pārstāvēt pašvaldību tiesas sēdēs civillietās, administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās, veikt tiesvedību lietu analīzi un sniegt vērtējumu un priekšlikumus par pašvaldības stratēģiju un pozīciju tiesvedības procesā); pēc nepieciešamības piedalīties un sniegt nepieciešamo juridisko atbalstu pašvaldības domes sēdēs un komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs; nodrošināt administratīvo aktu, pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu un citu juridisko dokumentu projektu izstrādi; pašvaldības kompetences ietvaros pieņemt un konsultēt klientus; nodrošināt pašvaldības administrācijas vadības un darbinieku  konsultēšanu juridisku problēmu risināšanā, izskaidrot tiesību normu jēgu un to piemērošanu; izstrādāt vēstuļu, atzinumu, skaidrojumu, līgumu, lēmumu un citu organizatorisko dokumentu projektus; izstrādāt tipveida līgumu, vienošanās un citu juridisku  dokumentu paraugus pašvaldības administrācijas vajadzībām. 

Svarīgākās zināšanas un prasmes: prasme orientēties tiesību aktos; prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un piemērot tiesību normas; prasme pareizi kvalificēt faktiskos apstākļus; prasme izstrādāt juridiskus dokumentus atbilstoši tiesību normām; valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Mālpils PII "Māllēpīte" skolotāja, vadītājas vietnieks izglītības jomā

Darba pienākumi: Dažādot mācību metodes, formas un tehnoloģijas, saskaņā ar bērnu spējām, mācīšanās stiliem.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Spēja pieņemt lēmumus, prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbību atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Jaunā iela 3, Mālpils

Lēdurgas bibliotēkas vadītājs

Darba pienākumi: Plānot un vadīt bibliotēkas darbu.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Plānošana, organizēšana, analītiskā domāšana, iniciatīva, atsaucība un efektīva komunikācija, ētiskums un lojalitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga

Krimuldas bibliotēkas vadītāja

Darba pienākumi: Plānot un vadīt bibliotēkas darbu.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Plānošana, organizēšana, analītiskā domāšana, iniciatīva, sadarbības prasme komandā, atsaucība un efektīva komunikācija, ētiskums un lojalitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov.

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja

Darba pienākumi: Iesaistīties mācību procesā, nodrošināt atbalstošu un drošu vidi, palīdzēt pašapkalpošanās iemaņu apguvē jaunākā vecuma izglītojamiem.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Laipnība, sirsnība, atsaucība, pozitīvisms, atbildība un centība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Institūta iela 2, Sigulda

Mālpils bibliotēkas vadītāja

Darba pienākumi: Grāmatu kārtošana plauktos, periodikas reģistrēšana, lasītāju apkalpošana, grāmatu meklēšana e-katalogā. Svarīgākās zināšanas un prasmes: Plānošana, organizēšana, analītiskā domāšana, iniciatīva, sadarbības prasme, atsaucība un efektīva komunikācija, ētiskums un lojalitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Nākotnes iela 5, Mālpils

Siguldas novada bibliotēkas informācijas speciālists

Darba pienākumi: Datu apstrāde sistēmā BIS ALISE (Bibliotēku informācijas sistēma Alise). Mapju un to satura aprakstu veidošana novadpētniecības datubāzē. Atbildība par novadpētniecības datubāzes datu kvalitāti. Atbildība par novadpētniecības darba attīstību. Novadpētniecības darba veikšana – vākt, apkopot, sistematizēt, digitalizēt un popularizēt materiālus par novadu un novadniekiem. Svarīgākās zināšanas un prasmes: Nepieciešamas labas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām, jāpārzin UDK klasifikācija, kataloģizēšanas principi, datu apstrādes principi un bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Jāpārzināt novadu un novadniekus.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: L. Paegles iela 3, Sigulda (2. stāvā)

Siguldas novada bibliotēkas vadītāja

Darba pienākumi: Plānot un vadīt bibliotēkas darbu. Sagatavot gada plānu, ceturkšņa darba atskaites un ikmēneša plānus, gada atskaiti. Nodrošināt bibliotēkas darba rezultātus, saskaņā ar bibliotēkas plānošanas dokumentiem. Sastādīt bibliotēkas ikgadējo budžetu un pārraudzīt tā izpildi. Nodrošināt krājuma veidošanu, saskaņā ar krājuma veidošanas koncepciju. Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējai sabiedrībai atbilstošus pakalpojumus. Nodrošināt bibliotēkas publicitāti un saikni ar sabiedrību.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Labas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām. Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes. Radoša un patstāvīga pieeja darbam. Atbildības sajūta un precizitāte. Vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Pārzināt darbu BIS ALISE, bibliotēku nozares normatīvos dokumentus.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: L. Paegles iela 3, Sigulda

Inčukalna bibliotēkas bibliotekārs

Darba pienākumi: Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana (grāmatu izsniegšana/saņemšana, bibliomāta apkalpošana). Bibliotēkas krājuma organizēšana. Nodrošināt kopēšanas; drukas un skenēšanas pakalpojumus. Konsultācijas interneta un informācijas sistēmu, datu bāžu lietošanā. Jauno grāmatu apskatu sagatavošana. Izstāžu noformēšana un eksponēšana. Jaunu lasītāju reģistrācija (iepazīstināšana ar noteikumiem, autorizācijas datu izsniegšana). Lasīšanas nodarbību organizēšana un vadīšana.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Plānošana, organizēšana, analītiskā domāšana, iniciatīva, sadarbības prasme komandā, atsaucība un efektīva komunikācija, ētiskums un lojalitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Siguldas novads

Siguldas novada Allažu pamatskola. Pirmsskolas izglītības grupas direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jomā

Darba pienākumi: īstenot kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, nodrošināt metodisko atbalstu skolotājiem, koordinēt komandas savstarpējo sadarbību, nodrošināt attīstībai labvēlīgu vidi. Svarīgākās zināšanas un prasmes: Kritiskā domāšana, problēmu risināšana, līderisms, sadarbība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Birzes iela 4, Allaži

Siguldas sociālais dienests. Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieks

Darba pienākumi: Sadarbība ar jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, darbs ar jauniešiem, kuri veikuši likumpārkāpumus. Sniegt individuālās konsultācijas un nepieciešamo informāciju. Veikt sarunas ar ģimeni un palīdz atrast spēkus pašiem risināt problēmas. Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju. Palīdzēt adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā. Iesaistīt un sadarboties ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei. Organizēt izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, izcilas komunikācijas spējas.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" skolotājs logopēds

Darba pienākumi: Pacietīgi, rotaļīgi organizēt bērnu interesēm, attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību procesu.

Svarīgākas kompetences: Empātija, drosme, atbildība, atraktivitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Darba pienākumi: Pacietīgi, rotaļīgi organizēt bērnu interesēm, attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību procesu. Svarīgākas kompetences: Empātija, drosme, atbildība, atraktivitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" pirmsskolas izglītības skolotājs

Darba pienākumi: Pacietīgi, rotaļīgi organizēt bērnu interesēm, attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību procesu. Svarīgākas kompetences: Empātija, drosme, atbildība, atraktivitāte.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas novada jaunatnes darbinieks

Darba pienākumi: Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai. Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, izprastne par darbu ar jauniešiem.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Personāla pārvaldes speciālists

Darba pienākumi: Kārtot personāla lietvedību, nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu, analīzi, veic personāla meklēšanas un atlases procesu, uzraudzīt darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, konsultēt darbiniekus.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Pārzināt darba tiesisko attiecību, atlīdzības jautājumu, komandējumu u.c. normatīvo aktu prasības. Pārzināt dokumentu noformēšanas un pārvaldības noteikumus.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16

Siguldas novada Attīstības aģentūras mārketinga nodaļas vadītāja

Darba pienākumi: "Sigulda Aizrauj" zīmolvedība un Siguldas novada sporta, kultūras, tūrisma piedāvājuma virzīšana. Siguldas novada attīstības plānošana un piedāvājuma paplašināšana. Atbalsts Siguldas novada pašvaldības struktūrvienībām dizaina un drukas jautājumos. Sigulda Aizrauj tēla veidošana, tajā skaitā digitālājās platformās: Facebook, Instagram.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas spējas, radoša domāšana. Prasme rakstīt tekstus un izveidot vizuālos un video materiālus.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības digitālās komunikācijas vadītājs

Darba pienākumi: Sociālo tīklu satura veidošana - teksti, vizuālo materiālu sagatavošana, video materiālu sagatavošana, komunikācijas plānu veidošana, tīmekļa vietnes, lietotnes uzturēšana.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Tekstu rakstītprasme, vizuālo un video materiālu sagatavošanas prasmes, radoša domāšana.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

Darba pienākumi: Komunikācijas nodrošināšana ar iedzīvotājiem dažādos informācijas izplatīšanas kanālos.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Tekstu rakstītprasme, pasākumu organizēšana, augsta atbildības sajūta un stresa noturība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads LV-2150

Siguldas novada pašvaldības policijas inspektors

Darba pienākumi: Siguldas novada Pašvaldības policijas galvenie darba pienākumi ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana visā Siguldas novada teritorijā.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Lai to sekmīgi veiktu, ir nepieciešams pārzināt likumiskās normas, jāspēj saskatīt pārkāpumi un tos novērst. Pašvaldības policijas inspektors ir bezbailīgs un neatlaidīgs, lai nodrošinātu Siguldas novada mērķu sasniegšanu. Lai strādātu par policijas inpektoru ir nepieciešana laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs

Darba pienākumi: Organizē un vada nodaļas darbu. Veikt pirmreizējo sociālās situācijas izvērtēšanu klientiem, kas nonākuši Ģimenes atbalsta nodaļas redzeslokā vai tiek saņemta informācija no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļas par ģimeni ar bērniem, organizēt nepieciešamo sociālo palīdzību veic sarunas ar ģimeni un palīdz atrast spēkus pašiem risināt problēmas. Palīdz attīstīt nepieciešamās prasmes, lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju. Iesaista un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem atbalsta sniegšanā ģimenei. Organizē izglītojošās un atbalsta grupas vecākiem un bērniem.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, izcilas komunikācijas spējas, komandas vadības prasmes.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" direktore

Darba pienākumi: Vadīt iestādes darbu, plānot iestādes attīstību, uzraudzīt budžeta izpildi, plānot darbinieku darbu, slodzes, pienākumu sadali, komunikācija ar dibinātāju (Siguldas novada pašvaldību), Valsts un privātajām struktūrām.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta komunikācijas kultūra, orientācija uz rezultātu un attīstību, darbinieku motivēšanas, patstāvība, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Izaugsmes iespējas - strādāt Valsts ministriju struktūrās, iesaistīties politiskos procesos.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Šveices iela 19, Sigulda, LV-2150

Siguldas novada Kultūras centra "Siguldas devons" direktore

Darba pienākumi: Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, sabiedrības līdzdalību kultūras un mūžizglītības procesu veidošanā Siguldas novadā. Tāpat direktores pienākumos ietilpst attīstīt Kultūras centra struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un mūžizglītības pakalpojumu sniedzējas.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, projektu vadības prasmes, komandas vadības prasmes, augsta stresa noturība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 10, Sigulda

Pirmsskolas izglītības iestādes "Ezerciems" pavārs

Darba pienākumi: Nodrošināt ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes. Nepieciešama vidējā profesionālā izglītība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele.

Darba pienākumi: Pārstāvēt un koordinēt Pašvaldības funkciju īstenošanu Inčukalna pagasta, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības un Mālpils pagasta teritorijā. Pašvaldības un iedzīvotāju līdzdalības, un sadarbības projektu koordinēšana. Iedzīvotāju padomju izveides koordinēšana.

Svarīgākās zināšanas, prasmes: Pārvaldības prasmes – organizēt domes darbu un vadīt komitejas, spēcīgas komunikācijas prasmes, lēmumu pieņemšanas prasmes, projektu vadības prasmes, sadarbības prasmes, krīzes pārvaldības, finanšu un budžeta plānošanas prasmes.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 16, Sigulda.

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Darba pienākumi: Koordinēt pašvaldības administrācijas un pašvaldības institūciju darbību. Tikties ar iedzīvotājiem un uzklausīt viņu vēlmes. Kopā ar novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus. Pārstāvēt Siguldas novada pašvaldību nozīmīgos pasākumos.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Izcilas komunikācijas prasmes, loģiskā domāšana, līderis, spēja vadīt gan procesus, gan cilvēkus, spēja strādāt komandā, labas svešvalodu prasmes.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ezerciems" skolotāja

Darba pienākumi: Plānot, organizēt ikdienas darbu bērniem. Sadarbība ar citiem iestādes darbiniekiem un vecākiem.

Svarīgas zināšanas un prasmes: Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas spējas ar bērniem, vecākiem un kolēģiem. Augstākā izglītība.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Pirmsskolas izglītības iestādes "Ezerciems" vadītāja

Darba pienākumi: Organizēt un pārvadīt pirmsskolas izglītības iestādes darbu.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Vienmēr būt kustībā, virzībā un līdzsvarā. Augstākā pedagoģiskā un vadības zinātnes izglītība, kas mijās ar praktiskām zināšanām un izaugsmes iespējām.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore

Darba pienākumi: organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem. Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām. Organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: Izcilas komunikācijas prasmes, loģiskā domāšana, līderis, spēja vadīt gan procesus, gan cilvēkus, spēja strādāt komandā, labas svešvalodu prasmes, spēja darboties ar liela apjoma informāciju, jurista izglītība, zināšanas ekonomikā un grāmatvedībā.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Zaļais.

Darba pienākumi: 

Pārstāvēt un koordinēt Pašvaldības funkciju īstenošanu Allažu, Mores, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas teritorijā, koordinēt un ieviest digitalizācijas procesus Siguldas novadā.

Svarīgākās zināšanas un prasmes: 

Izcilas komunikācijas prasmes, loģiskā domāšana, līderis, spēja vadīt gan procesus, gan cilvēkus, spēja strādāt komandā, labas svešvalodu prasmes.

Tiekamies Siguldas novadā, kur aizraujošas idejas pārtop realitātē! #SiguldaAizrauj

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils 16, Sigulda LV-2150

Ekskursijas