Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
PAR UZŅĒMUMU
Siguldas novada pašvaldība, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas un Mores pagastiem, tika izveidota 2003. gada 1. jūnijā. 2009. gada 1. jūlijā novads tika paplašināts, pievienojoties Allažu pagastam. Bet pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas Siguldas novads apvienots ar Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadu, atsevišķi nodalot Vangažu pilsētu un iekļaujot to Ropažu novadā. Uz 2022. gada 1. janvāri pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Siguldas novadā deklarējušies 32 420 iedzīvotāji. Nedaudz vairāk nekā puse jeb 51% iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā Siguldā un Siguldas pagastā. Siguldas novada kopējā teritorijas platība ir 1029,78 km2, kurā ietilpst vairāk nekā 700 kilometru dažāda seguma ceļi, vairāk nekā 30 izglītības iestādes, kuras apmeklē vairāk nekā 5600 skolēni. Novada teritorijā ir 5 sociālās aprūpes mājas un 2 dienas centri, 12 kultūrvietas, 2 nozīmīgas ekspozīcijas, 12 bibliotēkas, kā arī Siguldas pils kvartāls ar tajā ietilpstošajām ēkām. Siguldas novadā ir arī 6 sporta centri, tostarp 4 peldbaseini un cita publiskā infrastruktūra. Tāpat Siguldas novadā ietilpt Latvijā nozīmīgi objekti, piemēram, bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”, Gaujas Nacionālais parks, Turaidas muzejrezervāts, Lēdurgas dendroparks, Siguldas slimnīca un daudzi citi. Siguldas pašvaldību veido iedzīvotāju vēlēta dome 19 cilvēku sastāvā, bet administrācijā strādā aptuveni 220 darbinieku, kuri ikdienā nodarbojas ar sociāli ekonomiskās attīstības plānošanu un veido Siguldas novada attīstību. Kopā mēs gādājam par izglītības, kultūras un sporta ēku un ielu, ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Nodrošinām, lai skolas un bērnudārzi darbotos, kultūras namos notiktu dažādām paaudzēm interesējoši pasākumi, nodrošinām jauniešu pulcēšanās un izklaides iespējas. Tāpat organizējam sociālo atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, kā arī iedzīvotāju komunālo pakalpojumu un veselības aprūpes pieejamību, veicinām uzņēmējdarbību. Rūpējamies par visu novada iedzīvotāju un viesu drošību. Par notikumiem un aktualitātēm Siguldas novadā aicinām seko līdzi tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs

Sociālais darbinieks identificē un analizē ģimenes sociālās problēmas, sekmē tp prevenciju, sadarbībā ar klientu un citu profesiju pārstāvjiem tās risina. Vada sociālos gadījumus, sniedz konsultācijas un atbalstu klienta sociālās situācijas risināšanā, piesaista ģimenei nepieciešamos resursus, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs

Preses relīžu sagatavošana, sadarbība ar medijiem, pašvaldības iekšējā un ārējā komunikācija Sabiedrisko attiecību pārvalde nodrošina pašvaldības publicitāti un atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites resursus, kā arī organizē vai līdzdarbojas dažādu Siguldas novadā notiekošu pasākumu organizēšanā. Sabiedrisko attiecību pārvaldes ēnām būs iespēja izzināt un klātienē vērot, kā tiek sagatavota un izplatīta Siguldas novada pašvaldības informācija pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos, kā tiek plānots pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā”, kā top informatīvais izdevums “Siguldas Novada Ziņas”, kā arī izzināt citus izaicinājumus, ar ko ikdienā sastopas sabiedrisko attiecību speciālisti.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads LV-2150

PA "Siguldas Attīstības aģentūra" Tūrisma informācijas centra vadītājs

Tūrisma informācijas centra vadītājs. Darba pienākumi: nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību centrā un digitālajā vidē, veicināt jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanos un izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus, popularizēt tūrisma piedāvājumu novadā,  informēt esošos un potenciālos klientus par PA "Siguldas attīstības aģentūra" pakalpojumiem, lietojot datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus, kā arī veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanai un dokumentēšanai.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Siguldas novada Pašvaldības policija

Galvenie darba pienākumi ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Ikdienā inspektori veic likumpārkāpumu profilaksi, saistošo noteikumu kontroli, smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontroli, žūpības profilakses un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanu, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli un citu noteikumu kontroli, kuri ir piekritīgi Pašvaldības policijai. Tāpat Pašvaldības policija iesaistās jauniešu izglītošanā mācību iestādēs - lasot lekcijas par sabiedriskās kārtības ievērošanu, administratīvo atbildību, katru gadu organizē velosipēdistu apmācību kursus jauniešiem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, lai pēc tam sekmīgi varētu nokārtot velosipēdistu tiesības.  Siguldas pašvaldības policija atrodas nesen atjaunotajā Siguldas Dzelzceļa ēkā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Ausekļa 6, Sigulda, LV - 2150

Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" pirmsskolas skolotājs

Mācību procesa organizēšana pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot dažādas mācību metodes. Dažādot mācību metodes, formas un tehnoloģijas saskaņā ar bērnu spējām, izvēlēties mācību aktivitātes, kas padziļina izziņas interesi un izpratni.

Nepieciešamas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, augsta atbildības sajūta, emocionāla inteliģence, jābūt draudzīgam, pacietīgam, radošam.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Institūta iela 2, Sigulda, Siguldas novads

domes priekšsēdētājs

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:  ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;  koordinē Pašvaldības administrācijas un Pašvaldības institūciju darbību; pašvaldības vārdā savas kompetences ietvaros izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;  atver un slēdz kontus kredītiestādēs; izdod saistošus rīkojumus Pašvaldības kompetences jautājumos; vada Finanšu komitejas darbu; organizē Civilās aizsardzības likumā noteikto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; koordinē novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādi; veic citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos un domes lēmumos; tiešā pakļautībā atrodas iekšējais tiesiskuma un lietderības auditors;  pārraudzībā atrodas pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra”.  Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem domes priekšsēdētājs nevar veikt konkrētus pienākumus vai uzdevumus, šo konkrēto pienākumu vai uzdevumu izpildi nodrošina priekšsēdētāja vietnieki atbilstoši pārstāvāmajai teritoriālajai piekritībai.

https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/nolikumi_noteikumi/ https://www.sigulda.lv/download.php?id=6062

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks

https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/kontaktinformacija1/parvaldes_struktura/

Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Allažu pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas teritorijā:  pilda domes priekšsēdētāja pienākumus: viņa uzdevumā vai uz domes lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;  iepriekš neparedzētos domes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos bez īpaša pilnvarojuma laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam;  ir tiesīgs piedalīties Pašvaldības komisiju, valžu un darba grupu darbā;  iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;  bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā; veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;  pilda otra domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus tā prombūtnes laikā; slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei.

Domes priekšsēdētāja vietnieks, kas pārstāv un koordinē Pašvaldības funkciju īstenošanu Inčukalna pagasta, Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības un Mālpils pagasta teritorijā:  pilda domes priekšsēdētāja pienākumus: viņa uzdevumā vai uz domes lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos; iepriekš neparedzētos domes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumos bez īpaša pilnvarojuma laika periodā no 1. septembra līdz 31. maijam;  ir tiesīgs piedalīties Pašvaldības komisiju, valžu un darba grupu darbā;  iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;  veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;  pilda otra domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus tā prombūtnes laikā;  slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei.ps://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/nolikumi_noteikumi/

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils 16, Sigulda LV-2150

Ekskursijas