Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV- 5052
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldības kompetencē ietilpst organizēt sava novada iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmēt uzņēmējdarbību, izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, gādāt par sabiedrisko kārtību, veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kārtot aizbildnības, aizgādnības lietas.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās mērķis būs nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt jauniešus ar pašvaldības darba specifiku.

Priekšsēdētājs nodrošina pašvaldībai uzticēto funkciju izpildes kontroli, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors

Ikšķiles novada pašvaldībā Ēnu dienas mērķis būs nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt jauniešus ar pašvaldības darbu.

Izpilddirektors nodrošina pašvaldību funkciju izpildi, pārrauga pašvaldības struktūrvienību darbu.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes darbinieks

 Jaunatnes darbinieks veic darbu ar jaunatni, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks koordinē novada tautsaimniecības, attīstības un tūrisma jomas pakalpojumu pieejamību novada teritorijā, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Ikšķiles novada pašvaldība

www.ikskile.lv administratore

Ikšķiles novada pašvaldībā tiks organizēta ekskursija. Tikšanās mērķis būs nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt jauniešus ar pašvaldības darbu, t.sk. daudzpusīgām profesijām un ļaut uzdot sev interesējošos jautājumus. Mājas lapas administratora pienākumu veikšana: sagatavo, kā arī aktualizē informāciju mājas lapā.

Ikšķiles novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciālists apkopo informāciju par pašvaldības aktualitātēm, sadarbojas ar medijiem, veicina pozitīvu pašvaldības tēla un atpazīstamības veidošanu.

 

 

Ikšķiles novada pašvaldība

PII "Urdaviņa" vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestādes darba procesa organizēšana, darbinieku vadīšana.  Nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu. Nodrosināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt  iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi.

Organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu. Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi. Saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti.

Pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.