Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV- 5052
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldības kompetencē ietilpst organizēt sava novada iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmēt uzņēmējdarbību, izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, gādāt par sabiedrisko kārtību, veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kārtot aizbildnības, aizgādnības lietas.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists apkopo informāciju par pašvaldības aktualitātēm, sadarbojas ar medijiem, veicina pozitīvu pašvaldības tēla un atpazīstamības veidošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads

Fizioterapeits

Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" ir atklāta 2018.gadā. Tā moderna un labiekārtota iestāde ar peldbaseinu un sporta zāli.

PII piedāvā iespēju iepazīties ar fizioterapeita darbu. Fizioterapeits ir eksperts, kas palīdz attīstīt un uzturēt cilvēku spēju brīvi kustēties un pārvietoties visa mūža garumā. Ar padziļinātu izpratni par to kā veidojas kustības cilvēka ķermenī un, kas ir kustību ierobežojošie faktori, viņš veicina kustīguma, neatkarības un labsajūtas atjaunošanu. Fizioterapeita darbības skar arī veselības veicināšanu, stiprināšanu un saslimšanu profilaksi.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: PII "Čiekuriņš" Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" ir atklāta 2018.gadā. Tā moderna un labiekārtota iestāde ar peldbaseinu, sporta zāli un spēļu laukumiem.

PII piedāvā iespēju iepazīties ar pirmsskolas izglītības skolotāja darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: PII "Čiekuriņš" Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" ir atklāta 2018.gadā. Tā moderna un labiekārtota iestāde ar peldbaseinu un sporta zāli.

PII piedāvā iespēju iepazīties ar pirmsskolas izglītības sporta skolotāja darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: PII "Čiekuriņš" Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads

Peldēšanas skolotājs / treneris

Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" ir atklāta 2018.gadā. Tā moderna un labiekārtota iestāde, kurā  ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs  bērnu peldbaseins.

PII piedāvā iespēju iepazīties ar peldēšanas skolotāja/ trenera darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: PII "Čiekuriņš" Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads

Sociālā dienesta darbinieks

Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, nonāk sociālo darbinieku redzeslokā. Sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām, vecu cilvēku aprūpi u.c. problēmām.

Sociālais darbinieks darbā:

identificē klienta sociālās problēmas un vada to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību; veic klienta individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtējumu, vajadzības gadījumā apseko klientus dzīvesvietā; sastāda klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības programmas, vienojas ar klientu par viņa līdzdarbību programmas īstenošanā; veicina klientu patstāvību un spēju pašiem risināt savas problēmas; veido sadarbību ar citiem speciālistiem, lai risinātu klienta situāciju; pārstāv klienta intereses un tiesības citās institūcijās; veido klienta lietu, kurā atspoguļo sociālā gadījuma risināšanas gaitu; veido pašpalīdzības grupas un vada atbalsta grupas klientiem; informē iedzīvotājus par viņu tiesībām un iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus; analizē sociālo problēmu cēloņus un izstrādā priekšlikumus to risināšanai gan vietējās kopienas, gan valsts līmenī;

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks koordinē novada sociālās, izglītības, sporta un jaunatnes jomas pakalpojumu pieejamību  novada teritorijā, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Peldu 22, Ikšķile, Ikšķiles novads

Fizioterapeits

Fizioterapeits -   eksperts, kas palīdz attīstīt un uzturēt cilvēku spēju brīvi kustēties un pārvietoties visa mūža garumā. Ar padziļinātu izpratni par to kā veidojas kustības cilvēka ķermenī un, kas ir kustību ierobežojošie faktori, viņš veicina kustīguma, neatkarības un labsajūtas atjaunošanu. Fizioterapeita darbības skar arī veselības veicināšanu, stiprināšanu un saslimšanu profilaksi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile

Veselības centra speciālists

Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists -  plāno, organizē un veic darbu iedzīvotāju veselības aizsardzībai, uzturēšanai, veicināšanai un atgūšanai; koordinē un īsteno veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus; izglīto iedzīvotājus veselības saglabāšanas un veicināšanas jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Ikšķile, Daugavas prospekts 34

Ekskursijas