Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales viducī, aptuveni 250 kilometrus no Rīgas. Rēzeknes novadu veido 25 pagasti, padarot to par lielāko novadu Latvijā. Te dzīvo 29 tūkstotis iedzīvotāju. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes auto un dzelzceļa maģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga - Varšava, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu. Rēzeknes novada bagātība ir krāšņā un gleznainā daba, kā arī neskaitāmi daudzie kultūras pieminekļie. Tāpat novads lepojas ar talantīgiem cilvēkiem, kuri labprāt piedalās amatieru mūzikas un teātra grupās, kā arī strādā dažādās amatniecības jomās, izkopjot Latgales tradicionālās vērtības un latgaliešu valodu.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Rēzeknes novada pašvaldība

Būvdarbu vadītājs

Atbild par Būvniecības procesa vispārēju pārraudzību un koordināciju Rēzeknes novada pašvaldības objektos; - Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu un kontroli; - Būvniecības procesa organizēšanu, būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas uzraudzību, vadību un kontroli; - Konsultācijām par apbūves kārtību, kultūras pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasībām; - Būvju tehnisko apsekošanu.

Rēzeknes novada pašvaldība

Attīstības nodaļas projektu vadītājs

Projektu koordinators veic finanšu līdzekļu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu instrumentu avotiem); Informē un konsultē domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes iespējām; Koordinē citu domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību esošo un plānoto projektu izstrādi un uzrauga to ieviešanas procesu; Piedalās pašvaldības investīciju plāna izstrādes un aktualizācijas procesā.

Rēzeknes novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciālists

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus, dokumentē sabiedrisko dzīvi novadā, gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), piedalās pašvaldības mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās pašvaldības vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, veido pašvaldības informatīvo izdevumu.

Rēzeknes novada pašvaldība

Sociālais darbinieks

Nāc un iepazīsti sociālā darbinieka ikdienas pienākumus un darba specifiku! Ja sociālais darbs ir tava misija, tad solās būt interesanta un aizraujoša diena!

Rēzeknes novada pašvaldība

jurists

Juridiskajā nodaļā var iepazīties ar pašvaldības jurista amata pienākumiem, sekot līdzi saistošo noteikumu izstrādāšanai, iepirkumu speciālista darbam, darbam ar līgumiem u.c.

Rēzeknes novada pašvaldība

Bibliotēku informācijas speciāliste

 

 

Bibliotēku informācijas speciālists nodrošina bibliotēkas vai informācijas institūcijas darbu atbilstoši savai kompetencei un funkcijām: komplektē, strukturē, kataloģizē tradicionālos/iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (vismazklientu/lietotāju/lasītāju līmenī), pārzina informācijas resursus un to lietošanu (krājumu/kolekciju izvietojums, dokumentu pieejamība, datubāžu struktūra, licenzēto datubāžu izmantošana u.c.), sniedz bibliotekāros pakalpojumus uz vietas un tiešsaistē (elektroniskās uzziņas, elektroniskā dokumentpiegāde u.c.), informē sabiedrību par jauniegūtajiem resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiem pakalpojumiem, popularizē bibliotēkas/informācijas institūcijas sniegumu un iespējas (izstādes, pasākumi, publikācijas).

 

Rēzeknes novada pašvaldība

Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors

Sporta skolas direktors vada Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skolas darbību, organizē dažādus sporta pasākumus, treniņus Rēzeknes novada pagastu bērniem un jauniešiem.

Rēzeknes novada pašvaldība

Jaunatnes lietu speciālists

Darbs ar jaunatni Rēzeknes novadā tiek koordinēts 25 pagastos. Tajā ietilpst darbs ar jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem. Jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.