Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
PAR UZŅĒMUMU
Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales viducī, aptuveni 250 kilometrus no Rīgas. Rēzeknes novadu veido 28 pagasti un Viļānu pilsēta. Rēzeknes novada bagātība ir krāšņā un gleznainā daba, kā arī neskaitāmi daudzie kultūras pieminekļie. Tāpat novads lepojas ar talantīgiem cilvēkiem, kuri labprāt piedalās amatieru mūzikas un teātra grupās, kā arī strādā dažādās amatniecības jomās, izkopjot Latgales tradicionālās vērtības un latgaliešu valodu.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

Uzraudzīt un sekmēt tūrisma pakalpojumu kvalitāti. Tūrisma pakalpojumu un objektu kvalitātes kontroles funkcija (objektu telpu/ āra teritoriju un inventāra apsekošana, informācijas izvietojamības, personāla un komunikācijas, tajā skaitā sociālo tīklu, telefona komunikācijas un mājaslapu pārraudzība. Tūrisma izdevumu (bukletu, karšu utml.) uzskaite un izplatīšana Rēzeknes novada  informatīvajos stendos, to uzraudzīšana;

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads,

Sociālais rehabilitētājs

Sociālais rehabilitētājs piedalās sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā cilvēkiem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Palīdz attīstīt sociālās prasmes, motivē būt aktīvam.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Sociālais darbinieks

Palīdz klientam risināt ikdienas sociālās problēmas  “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” (SAC). 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Medmāsa

Sniedz medicīnisko palīdzību “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” (SAC) klientiem. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Bibliotekāre

Grāmatu, preses pieņemšana,nodošana lasītājiem. Klientu informēšana par dažādiem Valsts pakalpojumiem. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Administratīvais darbs pašvaldībā. Pārraudzībā atrodas Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centri.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Muzeja speciāliste Maltas vēstures muzejā

Muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un izstāda apskatīšanai materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu, kas raksturo sabiedrību un tās vidi. Katrs muzejs veido savu krājumu (gan materiālo, gan nemateriālo). Krājuma priekšmetus muzeji uzskaita un reģistrē. Muzejiem jānodrošina krājuma priekšmetu saglabāšana. Nepieciešamības gadījumā speciālisti veic priekšmetu konservāciju un restaurāciju. Krājumu un ar to saistīto informāciju pēta attiecīgās jomas speciālisti. Lai popularizētu muzeja krājumu, tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes, gatavotas publikācijas, vadītas ekskursijas un izglītojošās programmas.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Parka iela 8, Malta, Rēzeknes novads

Muzeja vadītāja Maltas vēstures muzejā

Muzeja vadītāja pienākumos ir nodrošināt muzeja darbību:   1. rūpēties par nacionālā krājuma glabāšanu un komplektēšanu,   2. pētniecības darbs,   3. komunikācija ar sabiedrību- veidot izstādes, organizēt pasākumus, vadīt ekskursijas, nodrošināt komunikāciju sociālajos tīklos

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Parka iela 8, Malta, Rēzeknes novads

Bibliotēka

Bibliotēkas darbinieks sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un lasīšanas veicināšanas pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Rāznas iela 32, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads,

Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja

Iestādes vadītājs koordinē procesus un darbiniekus Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās - kultūras centros, muzejos, bibliotēkās, tūrisma informācijas centrā un tūrisma jomā, Lūznavas muižā, kā arī māksliniecisko kolektīvu darbību. Darba ikdiena visbiežāk sastāv no sanāksmēm par gaidāmo pasākumu un aktivitāšu norisi, kā arī ilgtermiņa sadarbību un jautājumu apspriešanu. Iestādes vadītājs veic aī administratīvos darbus iestādes darbības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs.

Rēzeknes novada iedzīvotājiem un teritorijai būtisku jautājumu pieņemšanas procesa virzīšana. Organizēt izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes politikas sistēmu efektīvāku darbu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

Kaunatas pagasta Dubuļu kluba pasākumu organizatore

Kultūras pasākumu plānošana,koordinēšana un organizēšana.Scenāriju rakstīšana pasākumiem.Budžeta plānošana, veidošana un izpilde.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

Rēzekne snovada domes deputāte

Rēzeknes novada iedzīvotājiem un teritorijai būtisku jautājumu pieņemšanas procesa virzīšana, piedalīties domes sēdēs, komitejās. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Veselības un sociālās aprūpes centra "Viļāni" vadītāja

Vadītāja profesija ir ļoti interesanta un daudzveidīga. Vadītājam vienlaikus jāspēj uzņemties atbildību pašam un motivēt savu kolektīvu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Viļāni, Rēzeknes novada pašvaldība

Viļānu Mūzikas un Mākslas skolas direktore

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas darbības un mācību procesa organizēšana un vadīšana. Komunikācija ar klientiem - audzēķniem, skolotājiem, darbiniekiem un audzēkņu vecākiem. Sadarbība ar iestādēm, organizācijām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 44 c, Viļāni, Rēzeknes novads

Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

Ikdienā organizēju skolēnu pārvadājumus un transportu apvienības iestādēm, kā arī sekoju apvienības transportu tehniskajam stāvoklim. Sekoju līdzi noslēgto līgumu izpildei un termiņiem. Sadarbībā ar zemes lietu speciālistiem apsekoju pašvaldības nekustamos īpašumus un plānoju to ilgtspējīgas realizācijas iespējas. Iesaistos iedzīvotāju sūdzību risināšanas procesā, kas skar nekustamo īpašumu vai pašvaldības transportu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Maltā, Brīvības ielā 6, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja

Juridiska rakstura konsultācija sniegšana un juridiska rakstura jautājumu risināšana, nodaļas vadīšana. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

Muzeja krājuma glabātāja Fr. Trasuna muzejā „Kolnasāta”

Muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un izstāda apskatīšanai materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu, kas raksturo sabiedrību un tās vidi. Katrs muzejs veido savu krājumu (gan materiālo, gan nemateriālo). Krājuma priekšmetus muzeji uzskaita un reģistrē. Muzejiem jānodrošina krājuma priekšmetu saglabāšana. Nepieciešamības gadījumā speciālisti veic priekšmetu konservāciju un restaurāciju. Krājumu un ar to saistīto informāciju pēta attiecīgās jomas speciālisti. Lai popularizētu muzeja krājumu, tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes, gatavotas publikācijas, vadītas ekskursijas un izglītojošās programmas.

Muzeja krājuma glabātājs strādā ar muzeja krājumu- veic tā uzskaiti, pētīšanu, seko krājuma priekšmetu saglabātībai, sagatavo materiālus izstādēm, vada ekskursijas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Kalna iela 3, Sakstagala pagasts, Sakstagals

Pašvaldības policijas priekšniece

Jaunieši tiek aicināti iepazīties ar Rēzeknes novada pašvaldības policijas priekšnieces ikdienas darbu. Galvenie pienākumi ir kārtības un drošības nodrošināšana Rēzeknes novada teritorijā. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

Jaunatnes lietu speciālists

Darbs ar jaunatni Rēzeknes novadā tiek koordinēts 28 pagastos un Viļānu pilsētā. Tajā ietilpst darbs ar jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem. Jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne

Lūznavas muižas pārvaldniece

Aicinām iepazīties ar Lūznavas muižas pārvadlnieces ikdienas darbu, kā arī apmeklēt Lūznavas muižu. Pārvaldnieces ikdienas darbs saistās ar projektu sagatavošanu, administrēšanu, ieviešanu. Tūrisma jomas attīstība, mārketings.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs vada domes darbu un pārstāv pašvaldības intereses, vada domes sēdes un paraksta domes lēmumus, koordinē sadarbību ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, nevalstiskajām organizācijām. Sadarbībā ar politiskās koolīcijas partneriem plāno un realizē pašvaldības attīstību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Pašvaldības domes darba vadīšana priekšsēdētāja prombūtnē. Tiekos ar dažādu iestāžu pārstāvjiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem izglītības darbiniekiem, piedalos apspriedēs, apmeklēju dažādas pašvaldības iestādes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

Ekskursijas