Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Dubultu prospekts 71, Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ir valsts iestāde, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas iespējas. SIVA ir viens no modernākajiem rehabilitācijas centriem Baltijā, kas pilnībā pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Profesionāli un pieredzējuši speciālisti, mūsdienīgas terapijas metodes un aprīkojums, pielāgota vide un unikālā atrašanās vieta jūras krastā nodrošina izcilus apstākļus ikviena klienta labsajūtai un veselības uzlabošanai. SIVA Koledžā ikviens interesents var iegūt 1.līmeņa augstāko izglītību kādā no 7 (septiņām) piedāvātajām studiju programmām, savukārt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt kādu no profesionālās pamatizglītības programmām, profesionālās vidējās izglītības programmām, profesionālās tālākizglītības programmām, profesionālās pilnveides izglītības programmām vai arodizglītību. Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti mācības izglītības iestādēs tiek nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem, t.sk., paralēli, ja iespējams, nodrošinot iespēju apgūt autovadītāja prasmes, piedāvājot dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī, ja nepieciešams, nodrošinot dzīvošanu dienesta viesnīcā un 3x ēdināšanu.
NOZARE
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Skolotājs

Jūrmalas profesionālās vidusskolas skolotāja darba pienākumos ietilpst īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām, kā arī uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, palīdz noskaidrot klienta intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē klienta iepriekšējo pieredzi, sniedz atbalstu klientam karjeras plānošanā un veidošanā, informē par profesijām, tām raksturīgākajiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām, kā arī palīdz klientam apgūt darba meklēšanas prasmes (piem., konsultē, kā izveidot CV, motivācijas vēstuli) u.tml.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Trenažieru zāles instruktors

Trenažieru zāles instruktors Trenažieru zāles apmeklējuma laikā konsultē klientus par viņiem  atbilstošākajiem/ piemērotākajiem trenažieriem un to lietošanu, kā arī drošības noteikumiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ārsts

Ārsts ir speciālists, kas nodrošina pacienta primāro veselības aprūpi un palīdz pacientam risināt viņa veselības problēmas, piem., nozīmējot citu speciālistu izmeklējumus, analīžu veikšanu u.tml.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Psihologs

Psihologs ir speciālists, kurš pārvalda zināšanas par cilvēka uzvadības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs saviem klientiem sniedz konsultācijas, palīdz izprast grūtības, to rašanās iemeslus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Fizioterapeits

Fizioterapija ir rehabilitācijas nozare, kurā novērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli un, lai to uzlabotu,  izmanto dažādas aktīvas un pasīvas ārstnieciskās metodes.

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kas rehabilitē pacientus pēc dažādām slimībām un traumām, izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem pasākumiem un dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” sociālais darbinieks

Līdzdalība īstenotajā ESF projektā, nodrošinot Projekta mērķa grupas dalībnieku izvērtēšanu (t.i., projekta dalībnieku mobilitātes, pašaprūpes, komunikācijas spējas un motivāciju līdzdarboties individuālās rehabilitācijas procesā); sociālās rehabilitācijas procesa organizēšanu un uzraudzīšanu, kā arī atbalsta sniegšanu tā laikā (Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” eksperts

Līdzdalība ESF īstenotajā projektā, nodrošinot personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem informēšanu un apzināšanu par profesionālās rehabilitācijas jeb mācību/ studiju iespējām Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā/ Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Profesionālās piemērotības noteikšanas aktivitātēm (Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ergoterapeits

Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas aktivitātēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un dzīves kvalitāti.

Ergoterapeits izvērtē cilvēka spējas veikt ikdienā nepieciešamās nodarbes, piemēram, aprūpēt sevi, veikt darba pienākumus un pavadīt brīvo laiku, ņemot vērā dažādus aspektus - cilvēka spējas un apkārtējo vidi.