Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"
Aronsona 1, Krāslava, LV5601
PAR UZŅĒMUMU
"Pīlādzītis" ir mācību iestāde pirmsskolas izglītībā. Realizē vairākas izglītības programmas latviešu valodā, bilingvāli (latviešu/krievu valodā), logopēdiskās un citas speciālās programmas; iestādē bērni papildus attīstās pēc interešu izglītības programmām, apmeklē koriģējošo vingrošanu.
NOZARE
Pirmskolas izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

mūzikas skolotājs pirmskolā

Mūzikas skolotajs organize mūzikas nodarbības bērniem līdz 6 gadu vecumā, vada svētkus un pasākumus. Skolotājs gatavo solistus dziedātāju konkursiem valsts līmenī, vada dziedātāju ansambli, aktīvi iesaistās dažādos pasākumos bērniem pilsētas un novada līmenī; palīdz grupu skolotājiem vadīt atklātās nodarbības un sporta skolotājam vadīt sporta pasākumus. Mūzikas skolotājs atbild par svētku afišam un mūzikas zāles noformējumu.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

speciālās izglītības skolotājs-logopēds pirmskolā

Logopēds veic valodas attīstības traucējumu korekciju pirmsskolas vecuma bērniem, sadarbojas ar pirmsskolas skolotājiem un psihologu; katram bērnam tiek rakstīti individuālie attīstības plāni atbilstoši valodas traucējumu specifikai. Logopēds veic konsultācijas bērnu vecākiem, izstrādā vingrinājumus, kurus vecāki veic mājās ar bērniem.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotajs māca un audzina pirmsskolas vecuma bernus, vada nodarbības un pasākumus, kontaktējas ar vecākiem. Pirmsskolas izglītības skolotājs individuāli nodarbojas ar bērniem, kuriem ir attīstības īpatnības pēc individuāliem plāniem. Skolotājs pilda obligāto dokumentāciju e-klasē un vismaz reizi gadā pārbauda audzēkņu attīstības dinamiku.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

Sporta skolotājs pirmskolā

Sporta skolotājs vada rīta rosmes, koriģējošo vingrošanu un sporta nodarbības; organizē sporta pasākumus un svētkus. Apmeklē vecāku sapulces, individuāli nodarbojas ar bērniem ar veselības traucējumiem.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

Eksperimentu pulciņa vadītājs, interešu izglītības pasniedzējs.

Eksperimentu pulciņa vadītājs vada dabaszinību nodarbības bērniem, iesaista bērnus dažādos vērojumos un pētījumos.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

medicīnas darbinieks izglītības iestādē

Medicīnas darbinieks pirmsskolas izglītības iestādē. Veic pirmo medicīnisko palīdzību bērniem, sastāda ēdienkartes, rūpējas par dienas režīmu ievērošanu, seko darbinieku veselības pārbaudēm, kontrolē tīrību un kārtību iestādē u.c.

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

pirmskolas skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs atbild par tīrību, kārtību grupā, par bērnu ēdināšanu. Piedalās nodarbībās kā palīgs. Iesaistās pasākumos kā palīgs, nepieciešamības gadījumā palīdz saģērbt bērnus (pēc miega, pirms pastaigas). Palīds pieskatīt bērnus pastaigas laikā, ekskursijās u.c.