Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"
Aronsona 1, Krāslava, LV5601
PAR UZŅĒMUMU
"Pīlādzītis" ir mācību iestāde pirmsskolas izglītībā. Realizē vairākas izglītības programmas latviešu valodā, bilingvāli (latviešu/krievu valodā), logopēdiskās un citas speciālās programmas; iestādē bērni papildus attīstās pēc interešu izglītības programmām, apmeklē koriģējošo vingrošanu.
NOZARE
Pirmskolas izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

mūzikas skolotājs pirmskolā

Mūzikas skolotajs organize mūzikas nodarbības bērniem līdz 6 gadu vecumā, vada svētkus un pasākumus. Skolotājs gatavo solistus dziedātāju konkursiem valsts līmenī, vada dziedātāju ansambli, aktīvi iesaistās dažādos pasākumos bērniem pilsētas un novada līmenī; palīdz grupu skolotājiem vadīt atklātās nodarbības un sporta skolotājam vadīt sporta pasākumus. Mūzikas skolotājs atbild par svētku afišam un mūzikas zāles noformējumu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

speciālās izglītības skolotājs-logopēds pirmskolā

Logopēds veic valodas attīstības traucējumu korekciju pirmsskolas vecuma bērniem, sadarbojas ar pirmsskolas skolotājiem un psihologu; katram bērnam tiek rakstīti individuālie attīstības plāni atbilstoši valodas traucējumu specifikai. Logopēds veic konsultācijas bērnu vecākiem, izstrādā vingrinājumus, kurus vecāki veic mājās ar bērniem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotajs māca un audzina pirmsskolas vecuma bernus, vada nodarbības un pasākumus, kontaktējas ar vecākiem. Pirmsskolas izglītības skolotājs individuāli nodarbojas ar bērniem, kuriem ir attīstības īpatnības pēc individuāliem plāniem. Skolotājs pilda obligāto dokumentāciju e-klasē un vismaz reizi gadā pārbauda audzēkņu attīstības dinamiku.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

Sporta skolotājs pirmskolā

Sporta skolotājs vada rīta rosmes, koriģējošo vingrošanu un sporta nodarbības; organizē sporta pasākumus un svētkus. Apmeklē vecāku sapulces, individuāli nodarbojas ar bērniem ar veselības traucējumiem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

Eksperimentu pulciņa vadītājs, interešu izglītības pasniedzējs.

Eksperimentu pulciņa vadītājs vada dabaszinību nodarbības bērniem, iesaista bērnus dažādos vērojumos un pētījumos.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona 1, Krāslava, LV5601

pirmskolas skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs atbild par tīrību, kārtību grupā, par bērnu ēdināšanu. Piedalās nodarbībās kā palīgs. Iesaistās pasākumos kā palīgs, nepieciešamības gadījumā palīdz saģērbt bērnus (pēc miega, pirms pastaigas). Palīds pieskatīt bērnus pastaigas laikā, ekskursijās u.c.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava , LV5601

Ekskursijas

Mācību ekskursija pamatskolas 8.-9. un vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem par Pirmsskolas izglītības iestādes darbību - mīti un realitāte

Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar pirmsskolas izglītības iestādes darba specifiku jaunajos izglītības reformas apstākļos; varēs izmēģināt sevas prasmes kā skolotāju palīgus rotaļās ar bērniem .

Adrese: Krāslava, Aronsona iela 1, PII "Pīlādzītis"

Pieejamais laiks: septembris

Dalībnieku skaits: Min 5 Max 30

Ekskursijas valoda: lv

Minimālais vecums: 14

Sagaidāmais rezultāts: Skolēni iepazīsies ar pedagoga, pedagoga palīga profesiju. Mācību ekskursijas laikā būs iespējams vērot pedagogu vadītās nodarbības, kā arī iepazīties ar PI iestādes saimniecisko darbību- ar profesijām, kuras vajadzīgas, lai pirmsskolas izglītības iestāde varētu pastāvēt. Ekskursijas nenotiek slimību karantīna laikā; apmeklētāji rūpējas par maiņas apaviem; apmeklētājiem jābūt veseliem

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Pedagogi dalīsies pieredzē, iepazīstinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbību un pieredzi āra stundu un nodarbību metodikā. Par orientēšanās spēles organizēšanu ar mērķi iepazīt dzimtās pilsētas kultūras objektus, par āra nodarbību pieredzi, iepazīstinot bērnus ar vecāku profesijām, par gadskārtu svētku organizēšanu dabā.