Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tērvetes novada dome
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
PAR UZŅĒMUMU
Tērvetes novada dome veic visa autonomās funkcijas, ko paredz Likums par pašvaldībām.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Kultūras pasākumu organizators

Kultūras pasākumu organizators plāno, organizē, veido un vada dažāda žanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādā ar kultūras jomu saistītus radošos projektus.

Projektu koordinators

Informācijas meklēšana par dažādiem projektu konkursiem. Projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšana. Projektu vadīšana.

Bibliotēkas vadītājs

Palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus; izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā; reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus.

Izglītības darba koordinators

Plānot, veikt un koordinēt izglītības darbu Tērvetes novadā, darbu ar jaunatni, veicinot jauniešu iesaistīšanos pašvaldības darbā ar jaunatni.

Tērvetes novada domes bāriņtiesas priekšēdētāja

1.1. Tērvetes novada bāriņtiesa (turpmāk - bāriņtiesa) ir Tērvetes novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Tērvetes novadā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas.

Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja

Pagastu pārvaldes ir novada pašvaldības iestādes un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem, savas darbības teritorijā nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikumā noteikto pienākumu izpildi.

Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja

Pagastu pārvaldes ir novada pašvaldības iestādes un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem, savas darbības teritorijā nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikumā noteikto pienākumu izpildi.

Autobusa vadītājs

Veikt skolēnu pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam. Sadarbība ar pašvaldības vadību, iestādēm, pagastu pārvaldēm un nodaļu vadītājiem.

Datortīklu administrators

Uzraudzīt un apkalpot Tērvetes novada pašvaldības datortehniku un programmas, pilnveidot un uzturēt IT dokumentāciju un instrukcijas.

Komercdarbības speciālists

Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai Tērvetes novadā, informējot par finansējuma piesaistes avotiem, aktuālajām atbalsta iespējām nozarē. Organizēt informācijas sniegšanas un apmācību pasākumus, kursus, diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumus uzņēmējiem, skolu jaunatnei karjeras izglītībā.

Tērvetes novada domes priekšsēdētājs

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas un būvvaldes vadītāja

Plāno, organizē un vada nodaļas darbu gadskārtējā darbības plānā noteikto prioritāšu un uzdevumu ietvaros, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām, pārzina un koordinē pašvaldības administratīvās teritorijas robežās būvniecību.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā.