Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Pašvaldības SIA "ŪDEKA"
Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602
PAR UZŅĒMUMU
Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina ventspilniekus un pilsētas uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
NOZARE
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vadītājs

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vadītājs plāno, vada un koordinē struktūrvienības darbu, nodrošinot nepārtrauktu un kavalitatīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Ūdensapgādes un ārējo tīklu apkalpes daļas vadītājs

Ūdensapgādes un ārējo tīklu apkalpes daļas vadītājs plāno, vada un koordinē dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas darbu, nodoršinot dzeramā ūdens pārstrādi un padevi pilsētas tīklos, vada un organizē ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpes iecirkņa darbu, nodrošinot dzeramā ūdens piegādi pilšetas iedzīvotājiem, kā arī notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Tehniskais speciālists

Tehniskais speciālists izstrādā ūdensvada un kanalizačijas tīklu robežaktus, risina dažādus jautājumus saistībā ar ēku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, apseko objektus dabā, veic to uzmērīšanu, izstrādā datu bāzes, uzstur ŪK tīklu shēmas AutoCad datorprogrammā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Tehniskais direktors

Tehniskais direktors uzņēmumā vada un koordinē tehnisko dienestu darbību, nodrošinot nepārtrauktus ražošanas procesus, organizē gan plānotos, gan avārijas remontdarbus. Plāno uzņēmuma modernizāciju, pārzina visus ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas procesu posmus un iekārtas un izprot to nepareizas darbības cēloņus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs vada pašvaldības SIA, nosaka uzņēmuma stratēģiskos mērķus, plāno un vada uzņēmuma darbību, uzņemas atbildību par mērķu sasniegšanu, sadarbojas ar pilsētas domi.  Nepieciešama augsta atbildības sajūta, līdera īpašības, prasme organizēt komandas darbu, risināt dažādas konfliktsituācijas.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602

Ekskursijas

Nosaukums
Uzņēmums