Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993. gadā, bet Salaspils novads izveidots 2004. gadā. Pārvalde – Salaspils novada dome. Domes deputātu skaits – 15. Skolas – 2. Pirmsskolas izglītības iestādes – 5. Mūzikas un mākslas skola – 1. Sporta skola – 1. Sporta nams - 1. Kultūras nams – 1.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Salaspils sporta nama direktors

Salaspils novada pašvaldības sporta infrastruktūras apsaimniekošana, darbības koordinēšana - Sporta nams, Salaspils stadions un Salaspils peldbaseins. Ikdienas darbības nodrošināšana, darbinieku koordinēšana, sadarbība ar pašvaldību, novada biedrībām. Sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm un valsts struktūrām.Ikdienas darba rutīna, problēmu risināšana, komunikācija.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Smilšu iela 1, Salaspils

Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra nodarbību vadītājs

Dienas aprūpes centrs ir centrs, kuru apmeklē personas ar garīga rakstura traucējumiem. Klientiem tiek organizētas dažās nodarbības - mājturības, rokdarbi, mākslas, tiek spēlētas dažādas spēles. 

Nodarbību vadītājs organizē audzinoša un izglītojoša rakstura nodarbības klientiem, veicinot viņu pašaprūpes spēju un prasmju attīstību un/vai nepazemināšanos.  Plānot ikdienas darbu un vada nodarbības klientiem ar garīga rakstura traucējumiem.

#Ukraine 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas iela 7, Salaspils

Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra sociālais darbinieks

Dienas aprūpes centrs ir centrs, kuru apmeklē personas ar garīga rakstura traucējumiem. Klientiem tiek organizētas dažās nodarbības - mājturības, rokdarbi, mākslas, tiek spēlētas dažādas spēles. 

Dienas aprūpes centra sociālais darbinieks  organizē  dienas aprūpes centra darbu, sarunas ar klientiem, viņu vecākiem, dažādu dokumentāciju aizpildīšana, risina dažādas situācijas, kuras ir saistītas ar Dienas aprūpes centra klientiem.   

#Ukraine 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 7, Salaspils

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

#Ukraine  Russian language

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Tūrisma organizators

nodrošināt tūrisma attīstības stratēģijas izstrādi, ieviešanu un aktualizāciju novadā; - veicināt novada tūrisma attīstību, apzinot mērķgrupas un nodrošinot to sadarbību ar pašvaldību; - nodrošināt tūrisma produktu veidošanu, iniciēšanu, turpmāku virzīšanu tirgū ar mārketinga pasākumiem; - izstrādāt un īstenot ikgadējā tūrisma mārketinga plāna realizēšanu, saskaņā ar kopīgo novada tēla stratēģiju un novada mārketingu; - izstrādāt tūrisma informāciju, reklāmrakstus un izplatīt ārvalstu tūrisma žurnālistiem un tūrisma kompānijām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Miera 1, Salaspils. LV-2169

Salaspils novada pašvaldības izpilddirektors

Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. Sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu. Ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu.  

#Ukraine

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Līvzemes 8

Domes priekšsēdētājs

Ir politiski un tiesiski atbildīgs par domes darbu; veic pienākumus, kas noteikti likuma „ Par pašvaldībām” 62.pantā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada Ārkārtas situāciju komisijas avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai darbu; atver un slēdz domes kontus bankās u.c. pienākumi

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Ekskursijas