Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993.gadā Salaspils novads izveidots 2004.gadā Pārvalde – Salaspils novada dome Domes deputātu skaits – 17 Skolas – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes – 6 Mūzikas un mākslas skola – 1 Sporta skola – 1 Sporta nams - 1 Kultūras nams – 1
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Vides inženieris

Dažāda veida ar vidi saistītu jautājumu risināšana.

Vides inženiera ikdienu veido atkritumu apsaimniekošanas izpildes kontrole un piegružotās teritorijas sakopšanas organizēšana sadarbībā ar Komunālo dienestu.Darba pienākumos ietilpst arī izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību un  vispārēja vides kvalitātes stāvokļa novērtēšana novadā. Ja tiek konstatētas kādas problēmas, tad nepieciešams izstrādāt un sniegt priekšlikumus par vides saglabāšanu, kontroli un Salaspils novada domes saistošo noteikumu izmaiņām ar vidi saistītos jautājumos. Vides inženieris arī izskata iesniegumus koku ciršanai ārpus meža, veic apsekošanu un izsniedz atļaujas ciršanai.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, tālr. 67981024

Salaspils TIC klientu konsultants

Tūrisma informācijas un konsultācijas sniegšana klientiem klātienē un attālināti; klientu uzskaite un statistikas apkopošana; suvenīru tirdzniecība un uzskaite; darbs ar sociālajiem tīkliem; komunikācijas un sadarbības veidošana un uzturēšana ar novada tūrisma uzņēmējiem; novada tūrisma informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana; piedalīšanās ar novada tūrisma piedāvājuma pārstāvēšanu saistītos pasākumos – tūrisma tirgos, forumos u.c.

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrā (TIC) var iepazīties ar tūrisma iespējām Salaspils novadā, gan arī citviet. Šeit var iegūt bukletus un kartes, iegādāties suvenīrus, izmantot datoru un WiFi. Vasaras sezonā tiek piedāvāta velosipēdu noma. TIC ir saņēmis Latvijas tūrisma pakalpojumu sistēmas Q–Latvia kvalitātes zīmi. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Miera iela 1, Salaspils, tālr. 67945440

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā (dizainā) un ir eksperts ārtelpas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu; Teritorijas izpēte: objekta apsekošana; foto fiksācijas; augu inventarizācija; topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes); augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes); Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu (iesniedz pasūtītājs): inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns; ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni); inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze un telefons u. tml.) plāns; āderu plāns, ja tāds ir; Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, tālr. 67981063

Ekskursijas