Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993. gadā, bet Salaspils novads izveidots 2004. gadā. Salaspils novada pašvaldība un tās iestādes. Valsts pārvalde
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Domes priekšsēdētājs

Ir politiski un tiesiski atbildīgs par domes darbu; veic pienākumus, kas noteikti likuma „ Par pašvaldībām” 62.pantā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada Ārkārtas situāciju komisijas avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai darbu; atver un slēdz domes kontus bankās u.c. pienākumi

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Pašvaldības policists

Salaspils novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst: likumpārkāpumu profilakse par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence: smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole ūdens satiksmes kontrole (izņemot satiksmes negadījumus) taksometru lietošanas kontrole atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu ievērošanas kontrole prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole dzīvesvietas deklarēšanas kontrole Papildus šiem uzdevumiem Salaspils novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic: sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie vidusskolām transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli publisko vietu videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai civilās aizsardzības pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 30, Salaspils. LV-2169

PII "Daugaviņa" Pirmsskolas izglītības skolotājs

Saulkalnes pirmsskolas izglītības iestādē "Daugaviņa" iespēja ēnot grupas pedagogu. Pirmsskolas skolotāja darbs ir skaists sirdsdarbs ar bērniem.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Zvejnieku iela 10, Saulkalne, Salaspils novads

Salaspils Dienvidu filiālbibliotēkas vadītāja

Plānot un organizēt bibliotēkas darbu, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem literatūras saņemšanu, konsultēt lietotājus informācijas resursu izmantošanā, vadīt literatūras popularizēšanas pasākumus, veikt darbu ar krājumu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dienvidu iela 7, korpuss 3, Bibliotēka

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir Bāriņtiesas vadītājs, kurš pārrauga, organizē un nodrošina nepārtrauktu Bāriņtiesas darbību. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā (dizainā) un ir eksperts ārtelpas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu; Teritorijas izpēte: objekta apsekošana; foto fiksācijas; augu inventarizācija; topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes); augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes); Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu (iesniedz pasūtītājs): inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns; ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni); inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze un telefons u. tml.) plāns; āderu plāns, ja tāds ir; Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils pilsēta , būvobjekti

PII "Atvasīte" Pirmsskolas sporta skolotājs

Atbild par fizisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādē kopumā, nodrošina bērnu fizisko attīstību ikdienā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Meža iela 6, Salaspils PII “Atvasīte”

PII "Atvasīte" Pirmsskolas mūzikas skolotājs

Veic bērnu muzikālo spēju attīstīšanu un estētiskās attieksmes veidošanu, plāno un vada muzikālās nodarbības.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Meža iela 6, Salaspils PII “Atvasīte”

PII "Atvasīte" Pavārs

PII "Atvasīte" pavāre labprāt uzņemtu "ēnotāju", ļaujot ieskatīties savas dienas gaitā. Nodrošina ēdiena gatavošanu, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus pirmsskolas bērnu ēdināšanai iestādē.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Meža iela 6

PII "Atvasīte" Pirmsskolas pedagogs

Veic pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.Pedagogu kolektīvā darbojas ļoti prasmīgas, profesionālas un mīļas audzinātājas, tāpēc ikvienam mūsu audzēknim ir iespēja vispusīgi un harmoniski attīstīties, veidoties kā personībai, kā arī apgūt iemaņas un prasmes individuālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Meža iela 6, Salaspils, PII “Atvasīte”

Galvenais bibliogrāfs

Bibliotēkā galvenā bibliogrāfa ikdienas darbs saistīts ar pilsētas un novada vēstures un šodienas dokumentēšanu – bibliogrāfs apkopo visu, kas tiek publicēts par konkrēto vietu, un padara to redzamu un atrodamu bibliotēkas katalogā un internetā, kā arī rūpējas par to, lai šī informācija tiktu saglabāta nākamajām paaudzēm. Ja gribi redzēt, kā tiek veidoti metadati un kā tas, ko Tu redzi internetā un bibliotēku katalogos, izskatās “no otras puses”, galvenā bibliogrāfa ēnošana būs īstā izvēle. Bibliogrāfs strādā arī ar cilvēkiem, veido nozīmīgus projektus par dažādām tēmām un dara daudz citu interesantu darbu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Enerģētiķu iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121

Tūrisma organizators

Darbs ar tūrisma projektiem, stratēģiju, kā arī iniciatīvām, un pasākumu veidošanu - ideju ģenerēšana, sagatavošanās procesi un realizēšana, kā arī atskaišu sniegšana vadībai par paveikto darbu. Tāpat arī datu analīze, jaunu sadarbības partneru meklēšana, sadarbību attīstīšana, darbs ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8,Salaspils

Tūrisma informācijas konsultans

Tūrisma informācijas konsultants. Pienākumi un atbildības: ikdienas darbs ar TIC apmeklētājiem, tūrisma informācijas sniegšana, gatavošanās pasākumiem, darbs ar sociālajiem tīkliem - satura veidošana, utt. Datu analīze, jaunu sadarbības partneru meklēšana, sadarbību attīstīšana, darbs ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem.#Ukraine

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Miera iela 1, (pretī Salaspils dzelzceļa stacijai) LV-2169

Jaunatnes lietu speciālists

Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists ir persona, kas veic darbu ar jaunatni sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Salaspils novada pašvaldības izpilddirektors

Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. Sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu. Ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu.  

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes 8

Ekskursijas