Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993. gadā, bet Salaspils novads izveidots 2004. gadā. Pārvalde – Salaspils novada dome. Domes deputātu skaits – 15. Skolas – 2. Pirmsskolas izglītības iestādes – 5. Mūzikas un mākslas skola – 1. Sporta skola – 1. Sporta nams - 1. Kultūras nams – 1.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

PII "Atvasīte", pirmsskolas pedagogs

PII "Atvasīte" ir gatava uzņemt "ēnotājus" trīs grupiņās.   "Atvasīti" apmeklē 137 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Pedagogu kolektīvā darbojas ļoti prasmīgas, profesionālas un mīļas audzinātājas, tāpēc ikvienam mūsu audzēknim ir iespēja vispusīgi un harmoniski attīstīties, veidoties kā personībai, kā arī apgūt iemaņas un prasmes individuālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Meža iela 6

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā (dizainā) un ir eksperts ārtelpas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu; Teritorijas izpēte: objekta apsekošana; foto fiksācijas; augu inventarizācija; topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes); augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes); Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu (iesniedz pasūtītājs): inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns; ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni); inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze un telefons u. tml.) plāns; āderu plāns, ja tāds ir; Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, tālr. 67981063

Salaspils novada pašvaldības izpilddirektors

Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. Sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu. Ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu.  

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Līvzemes 8

Pašvaldības policists

Salaspils novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst: likumpārkāpumu profilakse par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence: smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole ūdens satiksmes kontrole (izņemot satiksmes negadījumus) taksometru lietošanas kontrole atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu ievērošanas kontrole prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole dzīvesvietas deklarēšanas kontrole Papildus šiem uzdevumiem Salaspils novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic: sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie vidusskolām transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli publisko vietu videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai civilās aizsardzības pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 30, Salaspils. LV-2169

Tūrisma organizators

nodrošināt tūrisma attīstības stratēģijas izstrādi, ieviešanu un aktualizāciju novadā; - veicināt novada tūrisma attīstību, apzinot mērķgrupas un nodrošinot to sadarbību ar pašvaldību; - nodrošināt tūrisma produktu veidošanu, iniciēšanu, turpmāku virzīšanu tirgū ar mārketinga pasākumiem; - izstrādāt un īstenot ikgadējā tūrisma mārketinga plāna realizēšanu, saskaņā ar kopīgo novada tēla stratēģiju un novada mārketingu; - izstrādāt tūrisma informāciju, reklāmrakstus un izplatīt ārvalstu tūrisma žurnālistiem un tūrisma kompānijām

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Miera 1, Salaspils. LV-2169

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Mājaslapas administrators

Nodrošina mājaslapas (www.salaspils.lv) funkcionēšanu un/vai strādā ar attēla rediģēšanu un izstrādā vienkāršas programmas, veic nepieciešamās izmaiņas mājaslapas saturā saskaņā ar prasībām, izvieto tekstu, attēlus, virsrakstus, izkadrē un veic citas līdzīgas darbības.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Tiešsaiste

Ekskursijas