Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
PAR UZŅĒMUMU
Pilsētas tiesības Salaspils ieguva 1993.gadā Salaspils novads izveidots 2004.gadā Pārvalde – Salaspils novada dome Domes deputātu skaits – 17 Skolas – 2 Pirmsskolas izglītības iestādes – 6 Mūzikas un mākslas skola – 1 Sporta skola – 1 Sporta nams - 1 Kultūras nami – 2
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Salaspils novada pašvaldība

PII "Saime", pirmsskolas skolotājs

Vēlamies pieņemt 4 ēnas, kuras varētu vērot pirmsskolas skolotājas darbu pie trīsgadīgajiem - 1 cilvēks, čertgadīgajiem- 1 cilvēks, sešgadīgajiem bērniem-1 cilvēks un sporta skolotājas darbu-1 cilvēks. Mūsu ieteicamais laiks ir no plkst.9.00 līdz 11.00, kad notiek bērnu apmācība.

Salaspils novada pašvaldība

Galvenais speciālists būvniecības jautājumos

Tehniskās daļas galvenais speciālists būvniecības jautājumos veic būvniecības pasākumu/projektu realizācijas plānošanu, organizēšanu un uzraudzīšanu, sastāda būvniecības projektu dokumentāciju, ziņojumus. Tāpat nodrošina informācijas sagatavošanu un apriti  tehnisko jautājumu risināšanā, izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības būvniecības jautājumos un veic citus darbus.

Salaspils novada pašvaldība

PII "Ritenītis", pirmsskolas pedagogs

Iestādē darbojas 11 grupas, kuras apmeklē 253 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Iestādē ir 27, 5 pedagogu štata vienības, tai skaitā mūzikas skolotājas, fiziskās attīstības un sporta pedagogi, logopēds. Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai. Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam audzēknim tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību, radoši pilnveidot savus talantus un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā.

Salaspils novada pašvaldība

PII "Atvasīte", pavārs

PII "Atvasīte" pavāre labprāt uzņemtu "ēnotāju", ļaujot ieskatīties savas dienas gaitā. Iestādi apmeklē dažādu tautību bērni, taču mācību valoda ir latviešu. 

Salaspils novada pašvaldība

PII "Atvasīte", pirmsskolas pedagogs

PII "Atvasīte" ir gatava uzņemt "ēnotājus" piecās grupiņās.   "Atvasīti" apmeklē 137 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Pedagogu kolektīvā darbojas ļoti prasmīgas, profesionālas un mīļas audzinātājas, tāpēc ikvienam mūsu audzēknim ir iespēja vispusīgi un harmoniski attīstīties, veidoties kā personībai, kā arī apgūt iemaņas un prasmes individuālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Salaspils novada pašvaldība

Ainavu arhitekts

Ainavu arhitekts vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā (dizainā) un ir eksperts ārtelpas organizēšanā - gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu; Teritorijas izpēte: objekta apsekošana; foto fiksācijas; augu inventarizācija; topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes); augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes); Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu (iesniedz pasūtītājs): inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns; ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni); inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze un telefons u. tml.) plāns; āderu plāns, ja tāds ir; Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.

Salaspils novada pašvaldība

PII "Saulīte", pirmsskolas pedagogs

Pirmsskolas izglītības pedagogi audzina un māca bērnus, kas ir vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Viņi veicina bērnu fizisko, psihisko un emocionālo attīstību, plāno un organizē dienas režīmu atbilstoši katram bērnu vecumam, vada rotaļas, spēles, vingrojumus. Parasti pirmsskolas izglītības pedagogi strādā ar bērnu grupu, kurā ir 10 – 20 bērnu, retāk ir individuālas nodarbības. Viņi māca bērnus spēlēties kolektīvā un izkopt saskarsmes iemaņas, palīdz atrisināt konfliktsituācijas, ja tādas rodas starp bērniem vai starp bērnu un vecākiem. Pirmsskolas izglītības pedagogi rūpējas par bērnu drošību gan grupas telpās, gan rotaļu laukumā, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. Jaunākā vecuma bērniem (1,5 – 3 gadi) pirmsskolas izglītības pedagogi vada visu veidu fizisko vingrinājumu nodarbības, kas attīsta bērnu veiklību un fizisko veselību. Kustību rotaļas viņi veido ar sižetu, piemēram, bērni attēlo putniņus, zvēriņus, kuri kustas ātrāk, lēnāk vai guļ. Jaunākā vecuma bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi palīdz apgūt arī ēšanas un ģērbšanās iemaņas. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu (3 – 7 gadi) rotaļu nodarbībās pirmsskolas izglītības pedagogi māca bērniem pareizi runāt, skaitīt un pazīt ciparus, palīdz apgūt pirmās rakstīšanas iemaņas, māca bērniem zīmēt un veidot no dažādiem materiāliem – plastilīna, māla, papīra un dabas veltēm. Bērnu emocionālās attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības pedagogi lasa priekšā pasakas, teikas, dzeju, sagatavo un uzved lugas, kur katram bērnam ir sava loma. Pirmsskolas izglītības pedagogi kopā ar bērniem un viņu vecākiem iekārto grupas telpas, lai tās būtu mājīgas un patīkamas. Viņi sadarbojas ar bērnu vecākiem, dod padomus bērnu audzināšanas jautājumos, palīdz izprast attiecīgā vecuma bērnu psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības, iesaista vecākus jaunu rotaļlietu izgatavošanā un veco uzlabošanā.

Salaspils novada pašvaldība

Bāriņtiesas loceklis

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu  likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību. Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks. Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai.

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanā un mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Salaspils novada pašvaldība

Būvvalde, būvinspektors

Būvinspektors ir pašvaldības amatpersona, kura ir tiesīga kontrolēt būvdarbus, lai būvniecība pašvaldībā noritētu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Būvinspektora pienākumi ir noteikti Būvniecības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Tajos ietilpst būvdarbu pārbaudes un iedzīvotāju konsultēšana būvniecības noteikumu un procedūru jautājumos. Būvinspektors to dara apmeklētāju pieņemšanas laikā, kad privātpersonas vai uzņēmuma pārstāvji, kuri vēlas ko būvēt, interesējas par normatīvajos aktos būvniecībai noteiktajām prasībām, kur un kādas ēkas pašvaldībā var būvēt, par dokumentiem, kādi jānoformē, un atļaujām, kādas jāsaņem, lai būvniecību uzsāktu, un citiem jautājumiem. Viņš pieņem arī iesniegumus būvatļaujas izsniegšanai un pieteikumus ēkas nodošanai ekspluatācijā (lietošanā).

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils pašvaldības Komunālā dienesta vadītājs

Iestādes galvenie darbības virzieni ir : sanitārās tīrības uzturēšana novada administratīvās teritorijas publiskajās vietās; apstādījumu veidošana un kopšana novada administratīvās teritorijas publiskajās vietās; pilsētas pludmales darba nodrošināšana vasaras sezonā; sīko arhitektūras formu uzturēšana un remonts (autobusu pieturas, soliņi, u.c.) novada administratīvajā teritorijā; pašvaldības kapu kopšana; piemiņas un atceres vietu kopšana; pilsētas publisko vietu labiekārtošanas projektu izstāde (kas nav saistīta ar inženierkomunikāciju pārbūvi vai izbūvi), t.sk., saskaņošana un izbūve (ja projekta realizācija paredzēta par pašvaldības līdzekļiem); ceļu ikdienas uzturēšana ( sniega tīrīšana, ceļu kaisīšana ziemas periodā, ceļu laistīšana vasaras periodā, ceļu atbrīvošana no smiltīm, pašvaldības ceļa malu appļaušana, neasfaltēto ceļu sīkie remontdarbi u.c.); nodarbinātību veicinošo pasākumu organizēšana pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” klientiem; ceļazīmju uzstādīšana un to remonts pašvaldības administratīvajā teritorijā; telekomunikācijas uzturēšana un remonta darbu veikšana domes juridiskajā adresē un visās pašvaldības iestādēs; ugunsdzēsības signalizācijas uzturēšana domes juridiskajā adresē un visās pašvaldības iestādēs, kurās signalizācija ir ierīkota; pašvaldības policijas autotransporta apkope; lauku teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana uz izglītības iestādi un atpakaļ, atbilstoši Izglītības likuma normām un dibinātāja apstiprinātajai maršruta shēmai; autotransporta pārvadājumu pakalpojumu sniegšana domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem viņu darba pienākumu izpildei; operatīvo darbību veikšana stihisko nelaimju seku likvidēšanā; šajā daļā nenorādītu darbu veikšana, saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumu.

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils TIC, tūrisma informācijas konsultants

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrā (TIC) var iepazīties ar tūrisma iespējām Salaspils novadā, gan arī citviet. Šeit var iegūt bukletus un kartes, iegādāties suvenīrus, izmantot datoru un WiFi. Vasaras sezonā tiek piedāvāta velosipēdu noma. TIC ir saņēmis Latvijas tūrisma pakalpojumu sistēmas Q–Latvia kvalitātes zīmi. 

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos, tiesību aktos noteiktos gadījumos; pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem avārijas, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai, organizē to izpildi un koordinē pasākumus, lai šajās situācijās sniegtu palīdzību cilvēkiem, glābtu valsts un pašvaldības mantu; kontrolē domes pieņemto lēmumu izpildi par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu; koordinē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību, ugunsdrošību Salaspils novada administratīvajā teritorijā un darba drošību pašvaldības iestādēs; koordinē jautājumus, kas saistīti ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1).punkta izpildi un attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju; pilda citus domes vai domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus.

Salaspils novada pašvaldība

Domes priekšsēdētājs

Ir politiski un tiesiski atbildīgs par domes darbu; veic pienākumus, kas noteikti likuma „ Par pašvaldībām” 62.pantā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada Ārkārtas situāciju komisijas avāriju, katastrofu un stihisko nelaimju seku likvidācijai darbu; atver un slēdz domes kontus bankās u.c. pienākumi