Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils novada pašvaldība ( turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir atvasināta publiska persona. Tai saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu.
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja

Vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus centrālās iestādes darbiniekiem.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs

Iekšējo normatīvo dokumentu izskatīšana un to atbilstības normatīvajiem aktiem izvērtēšana; Atzinumu sniegšana un slēdzienu sagatavošana par juridiska rakstura jautājumiem.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Protokolu daļas vadītāja

Vadīt un organizēt protokolu daļas darbu. Protokolēt domes sēžu darba grupu, komisiju, komiteju un sēžu darba kārtību.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

Sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus; gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo pašvaldības aktualitātes un viedokli; koordinē pašvaldības pārstāvju intervijas radio un televīzijā u.c.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes vispārējās daļas vadītāja

Risina dokumentu pārvaldības jautājumus. Sagatavot ar vizītēm, pasākumiem un citiem reprezentācijas un protokola pasākumiem saistītos iepirkumus, nodrošināt finanšu plānošanu un uzskaiti.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja

Analizē to, kā tiek izmantoti pašvaldības rīcībā esošie līdzekļi (nauda un citas materiālās vērtības), sastāda budžetu, prognozē līdzekļu pieaugumu nākotnē. Izvērtē datus par pašvaldības finansēm (finanšu rādītājus), kā arī piedalās investīciju jeb ieguldījumu projektu novērtēšanā.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja

Organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās attīstības projektu realizēšanu un investīciju piesaisti pilsētas teritorijā; Koordinēt vai līdzdarboties pašvaldības nozaru attīstības plānu un rīcības programmu sagatavošanā (pēc nepieciešamības); Organizēt investīciju un uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu sagatavošanu.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītājs

Sociālais dienests īsteno pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības nodrošināšanā izpildi un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu Daugavpils novada pašvaldībā.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja

Īsteno novada domes lēmumus izglītības jomā; analizē un plāno vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības attīstības procesu; izstrādā un iesniedz priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai un izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Nodrošināt pašvaldības īpašuma publiskā sektora apsaimniekošanu un uzturēšanu, kontrolējot pašvaldības pasūtījumu noslēgto līgumsaistību un garantijas saistību izpildi.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte

Vada un koordinē Daugavpils novada būvvaldes darbu. Nodrošina Pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Uztur un vada Pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūras tehnisko kārtību, organizē un veic IT sistēmu ieviešanu un attīstību

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja

Vada un koordinē nodaļas darbu, palīdz dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumu risināšanā. Organizē izsoles.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Vada un koordinē pārvaldes darbu, vada un organizē novada kultūras darbu, īsteno interešu izglītības un tālākizglītības programmas Daugavpils novadā

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Jaunatnes lietu speciāliste

Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Projektu koordinatore

Īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu.

Daugavpils novada dome

Pašvaldības aģentūras "TAKA" vadītājs

Vada un koordinē aģentūras darbu, veicina sadarbību ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, caur pasākumiem un aktivitātēm popularizē Višķu estrādi un stadionu.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja

Veic pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma izstrādi un sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Iekšējā audita daļas vadītāja

Iekšējais auditors, kurš ir tieši pakļauts Daugavpils novada domes priekšsēdētājam, veic pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju iekšējo auditu.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada domes Sporta nodaļas vadītājs

Izstrādā un iesniedz novada domei, novada pagastu pārvaldēm, organizācijām priekšlikumus par sporta un citu veselību veicinošu pasākumu attīstību; Organizē novada iedzīvotājiem veselības nostiprinošos pasākumus, sacensības, turnīrus, spartakiādes, kopā ar pagastu pārvaldēm sporta svētkus pagastu pārvalžu teritorijās. 

Daugavpils novada dome

Personāla daļas vadītāja

Kārto jautājumus, kas saistīti ar personāla jautājumiem. 

analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; izstrādā uzņēmuma organizatorisko struktūru jeb amatus un tajos veicamos pienākumus; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus; organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā; organizē un vada darbinieku apmācības; organizē un vada personāla lietvedības procesu; izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus; ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu; izstrādā uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu; apkopo un sniedz dažādām iestādēm nepieciešamos statistikas datus par uzņēmuma personālu;

Daugavpils novada dome

Budžeta nodaļas vadītājs

Nodaļas mērķis ir nodrošināt Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu un izpildes organizēšanu, īstenot finanšu vadības procesu pašvaldībā, nodrošināt savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veikt pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu darbības analīzi.

Daugavpils novada dome

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Atbilstoši Domes priekšsēdētāja apstiprinātajai kārtībai plānot un organizēt publisko iepirkumu procedūras pašvaldības iestādēm, kā arī iepirkumu procedūras kapitālsabiedrībām. 

Daugavpils novada dome

ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (ĢIS) DAĻAs vadītājs

ģeotelpiskās informācijas turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura ir attiecīgās Ģeotelpiskās informācijas veidotājs, pasūtītājs vai kuras rīcībā ir iestādei noteikto funkciju nodrošinājumam nepieciešamā ģeotelpiskā informācija, kas var būt sakārtota datubāzē, tai skaitā ģeotelpisko datu kopas turētājs. Veic kartogrāfiju - iegūst un apstrādā ģeotelpisko informāciju ar kartēšanas metodēm, kā arī atbildīgs par karšu un plānu sastādīšanu, to izdošanu un lietošanu. 

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

Veic dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, laulību reģistrāciju, atkārtotu dokumentu izsniegšanu, vārda un uzvārda un tautības ieraksta maiņa, uztur nodaļas arhīvu.