Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Rīgas iela 2, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Augšdaugavas novads ir Latvijas pašvaldība, kurā pēc Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā tika apvienots Daugavpils novads un Ilūkstes novads. Novada administratīvais centrs atrodas Daugavpils pilsētā, kas neietilpst novadā.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Ēnas devējs Augšdaugavas novada deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs Aleksejs Mackevičs.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes patstāvīgā komiteja, kura izskata veselības un sociālos jautājumus atbilstoši noteiktajai kompetencei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Dabas resursu nodaļas vadītājs

Vides aizsardzības speciālists pašvaldībā koordinē aizsargājamu dabas teritoriju apsaimniekošanu, pārrauga publiskos ūdeņus, piedalās parku apsaimniekošanā, kontrolē vides aizsardzības pārkāpumus novadā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Ķieģeļu iela 4, Kalkūni

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītājs

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītājs organizē un pārrauga nekustāmā īpašuma nodokļa iekasēšanu pašvaldībā. Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavpils, Rīgas iela 2

Sociālā dienesta psihologs

Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem - klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils, Rīgas iela 2

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists

Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu pašvaldībā. Sociālie darbinieki palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību un garīgajām saslimšanām u.c. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Budžeta nodaļas vadītājs

Budžeta nodaļas vadītājs piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē, izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti, kontrolē naudas plūsmu. Tāpat arī konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos, vada struktūrvienības darbu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs plāno un organizē pašvaldības ārējo un iekšējo komunikāciju, informācijas sniegšanu; plāno un vada pašvaldības publiskā tēla veidošanu. Analizē un plāno pašvaldības komunikatīvo mērķu realizēšanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Iekšēja audita daļas iekšējais auditors

Iekšējais auditors nodrošina sistemātisku pasvaldības iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu – plāno, organizē un veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, kuros sniedz novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai, finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnību, darbības atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas lietderību un aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem, kā arī sniedz konsultācijas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Personāla daļas vadītājs

Risina ar personālu saistītus jautājumus, analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; izstrādā uzņēmuma organizatorisko struktūru jeb amatus un tajos veicamos pienākumus; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus; organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā; organizē un vada darbinieku apmācības; organizē un vada personāla lietvedības procesu; izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus; ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu; izstrādā uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu; apkopo un sniedz dažādām iestādēm nepieciešamos statistikas datus par uzņēmuma personālu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Uztur un vada pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūras tehnisko kārtību, organizē un veic IT sistēmu ieviešanu un attīstību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Ekskursijas