Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils
PAR UZŅĒMUMU
Daugavpils novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir atvasināta publiska persona. Tai saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Dabas resursu nodaļas vadītājs

Vides aizsardzības speciālists pašvaldībā koordinē aizsargājamu dabas teritoriju apsaimniekošanu,  pārrauga publiskos ūdeņus, piedalās parku apsaimniekošanā, kontrolē vides aizsardzības pārkāpumus novadā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Protokolu daļas vadītājs

Protokolu daļa veic novada domes sēžu un pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko sagatavošanu un norisi. Noformē novada domes pieņemtos ārējos un iekšējos normatīvos aktus, individuālos aktus, lēmumus un novada domes sēžu un komiteju protokolus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Novada pašvaldības izpilddirektors

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs

Vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus centrālās iestādes darbiniekiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs

Iekšējo normatīvo dokumentu izskatīšana un to atbilstības normatīvajiem aktiem izvērtēšana; Atzinumu sniegšana un slēdzienu sagatavošana par juridiska rakstura jautājumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

Sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus; gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo pašvaldības aktualitātes un viedokli; koordinē pašvaldības pārstāvju intervijas radio un televīzijā u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītājs

Finanšu pārvaldes vadītājs izstrādā finanšu procedūras un iekšējos normatīvos aktus, kas ir saistīti ar pašvaldības finansiālo darbību, vada budžeta sagatavošanu un kontrolē tā izpildi, analizē finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam, izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti, nodrošina gada pārskata sagatavošanu, konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos, kontrolē naudas plūsmu, vada struktūrvienības darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītājs

Organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās attīstības projektu realizēšanu un investīciju piesaisti pilsētas teritorijā; Koordinēt vai līdzdarboties pašvaldības nozaru attīstības plānu un rīcības programmu sagatavošanā (pēc nepieciešamības); Organizēt investīciju un uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu sagatavošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītājs

Sociālais dienests īsteno pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības nodrošināšanā izpildi un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu Daugavpils novada pašvaldībā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs

Īsteno novada domes lēmumus izglītības jomā; analizē un plāno vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības attīstības procesu; izstrādā un iesniedz priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai un izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Nodrošināt pašvaldības īpašuma publiskā sektora apsaimniekošanu un uzturēšanu, kontrolējot pašvaldības pasūtījumu noslēgto līgumsaistību un garantijas saistību izpildi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītājs, galvenais arhitekts

Vada un koordinē Daugavpils novada būvvaldes darbu. Nodrošina Pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Uztur un vada Pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūras tehnisko kārtību, organizē un veic IT sistēmu ieviešanu un attīstību

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītājs

Vada un koordinē nodaļas darbu, palīdz dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumu risināšanā. Organizē izsoles.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājs

Vada un koordinē pārvaldes darbu, vada un organizē novada kultūras darbu, īsteno interešu izglītības un tālākizglītības programmas Daugavpils novadā

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Daugavpils novada domes Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Projektu koordinators

Īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils

Pašvaldības aģentūras "TAKA" vadītājs

Vada un koordinē aģentūras darbu, veicina sadarbību ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, caur pasākumiem un aktivitātēm popularizē Višķu estrādi un stadionu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītājs

Veic pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma izstrādi un sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Iekšējā audita daļas vadītājs

Iekšējais auditors, kurš ir tieši pakļauts Daugavpils novada domes priekšsēdētājam, veic pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju iekšējo auditu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada domes Sporta nodaļas vadītājs

Izstrādā un iesniedz novada domei, novada pagastu pārvaldēm, organizācijām priekšlikumus par sporta un citu veselību veicinošu pasākumu attīstību; Organizē novada iedzīvotājiem veselības nostiprinošos pasākumus, sacensības, turnīrus, spartakiādes, kopā ar pagastu pārvaldēm sporta svētkus pagastu pārvalžu teritorijās. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Personāla daļas vadītājs

Kārto jautājumus, kas saistīti ar personāla jautājumiem. 

analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; izstrādā uzņēmuma organizatorisko struktūru jeb amatus un tajos veicamos pienākumus; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus; organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā; organizē un vada darbinieku apmācības; organizē un vada personāla lietvedības procesu; izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus; ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu; izstrādā uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu; apkopo un sniedz dažādām iestādēm nepieciešamos statistikas datus par uzņēmuma personālu;

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2

Budžeta nodaļas vadītājs

Budžeta nodaļas vadītājs piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē, izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti, kontrolē naudas plūsmu. Tāpat arī konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos, vada struktūrvienības darbu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Atbilstoši Domes priekšsēdētāja apstiprinātajai kārtībai plānot un organizēt publisko iepirkumu procedūras pašvaldības iestādēm, kā arī iepirkumu procedūras kapitālsabiedrībām. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

Veic dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, laulību reģistrāciju, atkārtotu dokumentu izsniegšanu, vārda un uzvārda un tautības ieraksta maiņa, uztur nodaļas arhīvu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Ekskursijas