Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Baldones novada dome
Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
PAR UZŅĒMUMU
Jebkurā valstī ir bezgala daudz uzdevumu, ko nevar ātri un efektīvi paveikt centralizēti, piem., iedzīvotāju vajadzības viņu dzīvesvietā un citi saimnieciski jautājumi. Tādēļ valsts tiek sadalīta sīkākās teritoriālās vienībās - vietējās pašvaldībās. Tāpat kā valstī arī pašvaldībā ir sava lēmējvara un izpildvara. Lēmējinstitūcija ir iedzīvotāju vēlēti deputāti jeb dome. Baldones novadā tie ir 15 deputāti. Savukārt vietējās pašvaldības izpildvara ir izpilddirektors, kam pakļauta domes administrācija, iestādes, dienesti un struktūrvienības. Baldones novada pašvaldības funkcijas ir: ~ organizēt komunālos pakalpojumus (siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, atkritumu savākšanu ); ~ pašvaldības teritorijas labiekārtošana un uzturēšana (pašvaldības ielas un ceļi, kapsētas, apstādījumi u.tml.); ~ dibināt un uzturēt skolas un bērnudārzus; ~ nodrošināt primārās veselības aprūpes pieejamību; ~ nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem; ~ organizēt bāriņtiesas darbu, nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību; ~ kontrolē būvniecību; ~ nodrošināt sabiedrisko kārtību; ~ nodrošināt dzimtsarakstu nodaļas darbu; ~ u.c. funkcijas.
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Baldones novada dome

Pašvaldības policists

Ēnotājiem būs praktiska iespēja iepazīt Baldones novada pašvaldības policijas galvenos uzdevumus  – nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, kontrolēt Baldones novada domes apstiprināto „Saistošo noteikumu” ievērošanu, u.c. saistošo normatīvo aktu realizāciju, t.sk., veikt likumā “Par policiju” noteiktos pašvaldības policijas pienākumus. 

Baldones novada dome

Lauku attīstības konsultante

Novada deputāte un Lauku attīstības komisijas vadītāja, kas sniedz konsultācijas ar lauksaimniecību saistītos jautājumos: - ES  un valsts atbalsta projekti, - lopkopība, - saimnieciskā darbība, - mājražotāju, amatnieku atbalsts, - lauku tūrisma pakalpojumi, - lauksaimnieku apmācību, semināru organizēšana, - LEADER projektu koordinācija, - NVO Baldones partnerība vadīšana un citu Baldones novada NVO konsultēšana, - konkursa "Baldones novada sakoptākais nams un sēta” organizēšana."

Baldones novada dome

Priekšsēdētājas vietnieks, deputāts

Priekšsēdētājas vietnieka un Baldones novada domes deputāta pienākumos ietilpst informācijas iegūšana, formulēšana un pārstāvēšana. Ministra viedokļa paušana, sagatavošana.

Baldones novada dome

Iepirkumu speciālists

Iepirkumu speciālists Baldones novada domē kontrolē materiālo resursu iegādi pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, nodrošina iepirkuma organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, vada iepirkuma procedūras izstrādāšanu un pilnveidošanu, kā arī konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtē citu sagatavotos konkursu nolikumus, atbild par līgumprojektu izstrādi. Tāpat iepirkumu speciālists piedalās iepirkuma komisijas darbā un konsultē iestādes darbiniekus un vadību valsts iepirkuma jomā. Un visbeidzot sagatavot pārskatus un iesniedz tos Iepirkumu uzraudzības birojam.

Baldones novada dome

Jurists

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar jūrista ikdienas darbu Baldones novada domē, nepieciešamajam zināšanām un prasmēm, profesijas ieguves iespējām. 

Baldones novada dome

Galvenais enerģētiķis

Šī profesija varētu būt īpaši interesanta tiem, kuriem patīk matemātika, analīze, fizika un lēmumu pieņemšana. Galvenā enerģētiķa pamatuzdevums ir apkures iekārtu darbības uzraudzība un kontrole pašvaldības ēkās (piemēram, bērnu dārzā, domes ēkā, Mercendarbes muižā, kinoteātrī, mūzikas skolā u.c.). Darbs ir saistīts ar iekārtu pareizu programmēšanu, iestatīšanu, ņemot vērā dažādus faktorus, piemēram, āra temperatūra, ēkas tips, ēkas atrašanās vieta u.c. Ēnu dienā ēnotājiem būs iespēja kopā ar galveno enerģētiķi doties nelielā ekskursijā un piedalīties reālā darba procesā.

Baldones novada dome

Zemes ierīkotājs

Šis darbs varētu interesēt tos, kurus aizrauj vēsture, ģeogrāfija, pētnieciskais darbs. Zemes ierīkotāja darba ikdienu sastāda konsultācijas apmeklētājiem, darbs ar kartēm, juridisku dokumentu sastādīšana, informācijas meklēšana datu bāzēs u.c. pienākumi. Darbs ir ļoti daudzpusīgs un nebūt nav vienmuļš. Kopā ar zemes ierīkotāju ēnotājam būs iespēja iet dabā un meklēt kupicas vai robežas, izpildīt piņķerīgus uzdevumus un atrast kartē uzdotos objektus, sagatavot grafisko pielikumu kādam normatīvajam aktam un vēl vairāk.

Baldones novada dome

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists ir tas, kurš plāno, kooridnē un īsteno darbu ar jaunatni novadā. Ēnotājiem būs iespēja prakstiski iepazīt Jaunatnes lietu speciālista darba ikdienu - sagatavot informāciju publicēšanai mājas lapā un sociālajos tīklos, izstrādāt lēmumprojektus izskatīšanai domes komitējās un sēdē, sagatavot informatīvus materiālus jauniešiem, komunicēt ar sadarbības partneriem starptautisku projektu ieviešanai, plānot un īsteno aktivitātes jauniešiem Baldonees novada Jauniešu centrā u.c.