Informācija

MĀCĪBU EKSKURSIJU DIENAS NORISES IETEIKUMI

 

  1. Ekskursiju sniedzēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka mācību ekskursijas.
  2. Skolu pedagogi izvēlās mācību ekskursiju, kurā piesaka noteiktu skaitu skolēnu, atbilstoši piedāvātajai mācību ekskursijai.
  3. Ekskursiju sniedzēji sazinās ar ekskursijas pieteicēju (skolas pedagogu) un apstiprina vai noraida pieteikumu.

Aicinām Ekskursiju sniedzējus un ekskursiju pieteicējus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi pieteikumiem. Nepiemērotus pieteikumus aicinām noraidīt uzreiz.

 

1.posms - Sava profila informācijas aktualizēšana

Lūdzu pārbaudiet, vai visa informācija Jūsu Ekskursiju sniedzēja profilā ir norādīta - uzņēmuma/iestādes/organizācijas apraksts un logo, kā arī kontaktinformācija. Šo informāciju redzēs citi portāla lietotāji, kā arī Ēnu dienas organizatori Junior Achievement Latvia, lai varētu  ar Jums sazināties veiksmīgai Mācību ekskursijas dienas norisei. 

 

2.posms – Mācību ekskursiju pieteikšana

Jūsu profilā ir iespēja pievienot ekskursijas neierobežotā daudzumā (vēlams līdz 15.martam, 2021, kā arī pēc šī datuma, bet tad jau izglītības iestādes būs uzsākušas pieteikšanos uz jau publicētajām mācību ekskursijām). Pievienojot Mācību ekskursijas, jāizvēlas no piedāvātiem – nozare, kurā uzņēmums darbojās, uzņēmuma nosaukums, jānorāda novads vai pilsēta.

Ekskursiju sniedzējiem ir iespēja pievienot/labot/dzēst informāciju par  ekskursiju sniedzēju; pievienot/labot/dzēst informāciju par piedāvātajām mācību ekskursijām; veikt saziņu ar ekskursiju izmantotājiem.

Ekskursijas uzņēmums var plānot gan klātienes, gan neklātienes (tiešsaistē) formā, ja uzņēmumam to atļauj tehniskie līdzekļi un iespējas. Taču 2021.gadā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, iesakām publicēt un plānot tikai tiešsaistes ekskursijas.

Ekskursiju sniedzējs norāda iespējamos ekskursiju laikus un izglītojamo vecumu, kuri aicināti apmeklēt uzņēmumu / iestādi.

Pieteikšanās ekskursijām notiek elektroniski ar ekskursiju platformas palīdzību:

- ekskursiju izmantotāji piesakās uz konkrēto datumu;

- ekskursiju sniedzējs apstiprina vai noraida pieteikumu;

- komunikācijas laikā notiek vienošanās starp ekskursiju izmantotāju un ekskursiju sniedzēju.

Ekskursiju sniedzējs norāda aktivitātes atbilstoši mērķauditorijas vecumgrupai, izglītības pakāpei (pirmsskola, sākumskola, pamatskola, vidusskola) un veidam (vispārējā, speciālā vai profesionālā izglītība).

 

Ekskursijas sniedzējs ir atbildīgs:

- par ekskursijas vadītāja profesionālo un sociālo kompetenci (spēj nodrošināt aktīvu komunikāciju ar ekskursijas dalībniekiem);

- lai ekskursijas laikā tiktu ievērotas morālās un ētiskās normas un netiktu popularizēti diskriminējoši, politiski, reliģiski uzskati.

 

Ekskursiju sniedzējs norāda iespējamās ekskursiju izmaksas: jānorāda vai ekskursija ir maksas/bezmaksas, kādas ir izmaksas, ja tādas ir.

 

Ekskursiju norises satura kritēriji

Mācību ekskursijām ir 2 virzieni. Ekskursiju sniedzēji izvēlās kādu no šiem virzieniem un atbilstoši izvēlētajam virzienam, nodrošina mācību ekskursiju saturu, kuru īsteno online vai klātienes formā, to norādot, ievietojot savu piedāvāto ekskursiju.

1. Darba pasaules iepazīšana (uzņēmumiem/iestādēm):

- uzņēmuma / iestādes un nozares raksturojums;

- profesijas/amati uzņēmumā/iestādē;

- darba saturs, pienākumi;

- darba laiks, apstākļi, darba rīki, aprīkojums, darba vide, kultūra, darba vieta u.c.

 

2. Izglītības iespēju iepazīšana (izglītības iestādēm):

- izglītības iestādes profils, tās vieta Latvijas izglītības sistēmā;

- piedāvātās izglītības programmas;

- izglītības vide, telpu aprīkojums, tehnoloģijas, laboratorijas, darbnīcas u.c.

 

Mācību ekskursiju sniedzēji var izmantot vairākas aktivitātes, kuras nodrošinātu, lai skolēni pēc ekskursijas vēlētos tuvāk uzzināt par iespējamo profesiju vai savā karjeras plānā ierakstītu tieši Jūsu uzņēmumu, kā savu nākotnes darba vietu vai tieši Jūsu uzņēmums būtu tas, kurš paplašina skolēnu redzesloku saistībā ar reālo pasauli.

Iesakām izmantot šādas aktivitātes mācību ekskursijas laikā – lekcija, prezentācija, seminārs, darbnīca, meistarklase, diskusija u.c.

Izvēlētajai aktivitātes formai izveidojiet programmu (minimums 40 minūtes tiešsaistes pasākumam, 1-3h klātienes pasākumam).

 

Programmas paraugs tiešsaistes mācību ekskursijai:

~10min – iepazīstināšana ar uzņēmumu, video, prezentācija vai atraktīvs stāstījums;

~6-8min – mārketinga speciālista prezentācija par savu darbu;

~6-8min – IT speciālista prezentācija;

~6-8min – Ražošanas direktora/speciālista prezentācija;

~10min atbildes uz skolēnu jautājumiem un aicinājums interesentu pieteikties uz speciālistu ēnošanu Ēnu dienā.

 

Iesakām uzņēmuma izvēlēties koordinatoru, kas būtu atbildīgs par Mācību ekskursijas  pasākumu Jūsu uzņēmumā/organizācijā/iestādē. Tas atvieglos sagatavošanas darbu gan skolotājam un skolēniem, gan Jums.

 

3.posms – Ekskursijas apstiprināšana

Mācību ekskursijas notiek visu mācību gadu, izņemot to nedēļu, kad norisināsies Ēnu diena.

- Komunikācijas un saziņas laikā notiek vienošanās starp skolu un uzņēmumu.

- Skolas ekskursiju drīkst atteikt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms ekskursijas norises dienas

 

Pieteikšanās norise:

Ekskursiju sniedzējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida, sazinoties ar ekskursiju pieteicēju uz viņu norādīto kontakttālruni vai e-pastu. 

Ekskursiju pieteicēja piemērotību Mācību ekskursijai iespējams izvērtēt, balsoties uz iesniegto skolēnu atbilstību Ekskursiju sniedzēja kritērijiem un motivāciju/pamatojumu, piesakot ekskursiju. 

 

4.posms - Sazināšanās ar Ekskursiju pieteicēju – skolas pedagogu

Apstiprinot Ekskursiju pieteicēju uz Jūsu piedāvāto mācību ekskursiju, aicinām uzreiz sniegt pedagogam informāciju par paredzētās Mācību ekskursijas dienas norisi.

Ja Mācību ekskursiju notiek tiešsaistē, tad lūdzu norādiet, kādu tehnisko nodrošinājumu Jūs plānojiet izmantot Mācību ekskursijai un kas nepieciešams ekskursijas dalībniekiem - konkrēto laiku un pieslēgšanās (zoom, MS Teams u.c.) adresi.

Klātienes mācību ekskursijai lūdzu norādiet ekskursijas norises vietas precīzu adresi, tikšanās laiku un arī plānoto ekskursijas dienas norisi.

 

5.posms - Sagatavošanās Mācību ekskursijai

Pirms tiešsaistes Mācību ekskursijas dienas aicinām sagatavot un izsūtīt informāciju par savu uzņēmumu/iestādi/organizāciju skolotājiem, ekskursijas pieteicējiem. Skolēniem tie lieti noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Aicinām klātienes Mācību ekskursijas dienā sagatavot informāciju un izdales materiālus par savu uzņēmumu/iestādi/organizāciju. Skolēniem tie lieti noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Klātienes pasākumā Mācību ekskursijas līdz ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Ekskursiju piedāvātājam, lai varētu ekskursijas  dienas laikā uzņemt foto, kā arī saņemt informāciju no skolēniem, ir nepieciešams skolēnu aizpildīts pieteikums dalībai Mācību ekskursiju  dienai. Tādēļ aicinām Ekskursiju organizatorus sazināties ar saviem apstiprinātajiem ekskursantiem un lūgt skolotāju iesūtīt skolēnu vecāku aizpildītu DATU APSTRĀDES FORMU, šis dokuments pieejams šeit.

 

6.posms – Mācību ekskursiju diena

Mācību ekskursiju dienā skolēnu grupai apmeklē klātienē vai tiešsaistē kādu noteiktu uzņēmumu/iestādi un 40 minūtēs (tiešsaistē) vai 1-3 stundu laikā izzina mācību ekskursiju sniedzēju darbu un pienākumus. Dienu varat organizēt pēc sava darba specifikas.

Lai arī jaunāko klašu skolēni varētu gūt pieredzi Mācību ekskursiju dienā, sākumskolas un pamatskolas pedagogi tiek aicināti klātienes ekskursijās doties uz vietējiem uzņēmumiem, dienas gaitā sadalot bērnus pa grupiņām pie interesējošo amatu ēnu devējiem.

 

7.posms - Izvērtēšana

Visi Mācību ekskursiju sniedzēji pēc ekskursiju dienas tiks aicināti aizpildīt izvērtējuma anketu. Aptaujas datus izmantosim ekskursiju dienas analīzei, kā arī Mācību ekskursiju dienas programmas uzlabošanai nākotnē.. Piedalieties un iedvesmojiet arī Jūs!

Pēc tā, kad ekskursija tiks atzīmēta kā norisinājusies, arī ekskursijas pieteicējam, skolotājam vai administrācijas pārstāvim, būs iespēja novērtēt notikušo pasākumu.

Aicinām Mācību ekskursiju sniedzējus arī iesūtīt mums savus pieredzes stāstus par dalību ekskursiju dienā, lai varam tos publicēt www.enudienas.lv lapā sadaļā Pieredze.