Vakances nosaukums
Uzņēmums

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma autoinstruktors

Ēnu dienā, 13. februārī no plkst. 8:15 līdz 12:00, Tev būs iespēja iepazīties ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma autoinstruktora dienas gaitu un darbā nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kā arī uzzināt vairāk par mācību procesu tehnikumā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Valteru iela 6

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma personāldaļas lietvede

Ēnu dienā, 13. februārī no plkst. 8:15 līdz 12:00, Tev būs iespēja iepazīties ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Personāldaļas lietvedes dienas gaitu un darbā nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kā arī uzzināt vairāk par mācību procesu tehnikumā.

Lielākoties visiem ir priekšstats, ar ko uzņēmumā nodarbojas lietvedis, bet kāda ir studiju lietveža ikdiena, nepieciešamās prasmes un specifika? Ar ko nodarbojas studiju lietvedis, strādājot izglītības iestādē?

Nāc un noskaidro!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Valteru iela 6

Kandavas Laukaimniecības tehnikuma lietvede

Ēnu dienā, 13. februārī no plkst. 8:15 līdz 12:00, Tev būs iespēja iepazīties ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma lietvedes dienas gaitu un darbā nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kā arī uzzināt vairāk par mācību procesu tehnikumā.

Lietvedis pieņem apmeklētājus, reģistrē un sagatavo dokumentus. Strādā ar lietvedības sistēmu, atbild uz e-pastiem un telefona zvaniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Valteru iela 6

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore

Ēnu dienā, 13. februārī no plkst. 8:15 līdz 12:30, Tev būs iespēja iepazīties ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktores dienas gaitu, iepazīties ar skolas vadīšanas nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kā arī uzzināt vairāk par mācību procesu tehnikumā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Valteru iela 6

Kandavas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs

Būvvaldes darbības mērķis ir kvalitatīvas vides veidošana un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Kandavas novada attīstības plānam, teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Būvniecības likumam un citiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  Būvvalde veic sekojošas funkcijas: kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām; sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem; informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi; izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības; pieņem būves ekspluatācijā; izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves; sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības; reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas; sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6

Kandavas novada Sociālā dienesta nodaļas vadītājs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar Kandavas novada Sociālā dienesta darba specifiku un nodaļas vadītāja darba pienākumiem

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 4a

Kandavas novada Sociālā dienesta ārsta palīgs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar Kandavas novada Sociālā dienesta darba specifiku un ārsta palīga darba pienākumiem

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 4a

Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Vēlies iepazīt Pašvaldības priekšsēdētāja profesiju Kandavas novada pašvaldībā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam Kandavas novada domes priekšsēdētāja vada Kandavas novada pašvaldību, pārstāv Kandavas novada domi nozīmīgos pasākumos, ar Kandavas novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus

Piesakies, ja tev ir interese par politiku, lēmumu pieņemšanas procesu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6

Jauniešu centra "Nagla" VADĪTĀJA

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; pasākumu un aktivitāšu plānošana un organizēšana; darbs ar jauniešiem, kolēģiem, pašvaldības iestādēm un sadarbības patneriem; vietēja un starptautiska mēroga projektu koordinēšana; jaunatnes politikas koordinācija pašvadlībā; budžeta un finanšu lietu organizēšana; iestādes - jauniešu centa pārraudzība.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Jaunatnes darbinieks

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; darbs ar jauniešiem; dažādu aktivitāšu organizēšana un koordinēšana; staptautisku jauniešu projektu koordinēšana; radošā mākslas pulciņa vadīšana.

Iespēja kopā ar jaunatnes darbiniekiem doties uz Izglītības un zinātnes ministriju, kur norisināsies vislatvijas Jaunatnes darbinieku apmācības. Iespēja iepazīt gan ministrijas darbu, gan jaunatnes darbinieku darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta autobusa šoferis

Veikt pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam. Būs iespēja doties līdzi autobusa vadītājam atbilstoši pārvadājumu grafikam.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālista galvenie uzdevumi ir: Ievietot un atjaunot informāciju Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv; rūpēties par mājas lapas tehnisko attīstību; vākt un apkopot rakstiski informāciju par dažādiem publiskiem pasākumiem Kandavas novadā, kā arī veikt fotofiksāciju; gatavot nepieciešamos materiālus novada informatīvajam izdevumam “Kandavas novada Vēstnesis”; piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā; organizēt prezentācijas, preses konferences, īpašus pasākumus (atklāšanas ceremonijas, gadadienas, apbalvošanas u.c.)

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava

Kandavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu. Noformē vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas. Noformē civilstāvokļa reģistru labojumu, anulēšanas un atjaunošanas lietas. Sniedz pārskatus. Organizē un vada laulību, dzimšanas, sudraba un zelta kāzu svinīgās ceremonijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 6, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta direktors

„Kandavas novada Sociālais dienests” organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Dienesta mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem. Dienesta uzdevumi:

-veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;-sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;-novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;-noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;-sniegt sociālo palīdzību;-veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;-informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;-sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta Sociālais darbinieks

Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kandavas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Kandavas nov., Kandavas pilsēta, Tirgus laukums 7, LV-3120