Vakances nosaukums
Uzņēmums

Kandavas Tūrisma informācijas centra konsultants/ TIC vadītājs

Tev būs iespēja iepazīt tūrisma jomā strādajošo ikdienu: informācijas sniegšana, pasākumu reklāma un organizēšana, darbs internetvidē, reklāmas materiālu sagatavošana,sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem u.c.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Kandavas novada dpmes uzņēmējdarbības konsultants

Kandavas novada domes uzņēmējdarbības konsultante Iveta Pāža veicina uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Kandavas novadā, sniedzot konsultatīvu atbalstu, organizējot apmācības un seminārus u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Projektu vadītāja Inita Tamsone strādā ar sekojošiem projektiem: "Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” un "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, tai skaitā tādi jauniešu iniciatīvu projekti, kā "Pumpurs", “Zirgs- draugs un partneris" u.c.

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi, projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Sintija Kokina vada Attīstības un plānošanas nodaļas darbiniekus un koordinē pašvaldības projektu norisi.

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada domes izpilddirektors

Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava, LV-3120

Kandavas novada Sociālā dienesta ārsta palīgs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar Kandavas novada Sociālā dienesta darba specifiku un ārsta palīga darba pienākumiem

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 4a

Kandavas novada domes priekšsēdētāja

Vēlies iepazīt Pašvaldības priekšsēdētāja profesiju Kandavas novada pašvaldībā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama un kādi ir ikdienā risināmie jautājumi. Būs iespēja redzēt kā Kandavas novada domes priekšsēdētāja vada Kandavas novada pašvaldību, pārstāv Kandavas novada domi nozīmīgos pasākumos, ar Kandavas novada domes deputātiem pieņem pašvaldībai un iedzīvotājiem svarīgus lēmumus.

Piesakies, ja tev ir interese par politiku, lēmumu pieņemšanas procesu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 6

Jauniešu centra "Nagla" VADĪTĀJA

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; pasākumu un aktivitāšu plānošana un organizēšana; darbs ar jauniešiem, kolēģiem, pašvaldības iestādēm un sadarbības patneriem; vietēja un starptautiska mēroga projektu koordinēšana; jaunatnes politikas koordinācija pašvadlībā; budžeta un finanšu lietu organizēšana; iestādes - jauniešu centa pārraudzība.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Jaunatnes darbinieks

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; darbs ar jauniešiem; dažādu aktivitāšu organizēšana un koordinēšana; staptautisku jauniešu projektu koordinēšana; radošā mākslas pulciņa vadīšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta autobusa šoferis

Veikt pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam. Būs iespēja doties līdzi autobusa vadītājam atbilstoši pārvadājumu grafikam.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālista galvenie uzdevumi ir: Ievietot un atjaunot informāciju Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv; rūpēties par mājas lapas tehnisko attīstību; vākt un apkopot rakstiski informāciju par dažādiem publiskiem pasākumiem Kandavas novadā, kā arī veikt fotofiksāciju; gatavot nepieciešamos materiālus novada informatīvajam izdevumam “Kandavas novada Vēstnesis”; piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā; organizēt prezentācijas, preses konferences, īpašus pasākumus (atklāšanas ceremonijas, gadadienas, apbalvošanas u.c.)

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 6, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta Sociālais darbinieks

Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kandavas posteņa ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Kandavas nov., Kandavas pilsēta, Tirgus laukums 7, LV-3120