Vakances nosaukums
Uzņēmums

Valodas kontroles departamenta reģionālās nodaļas vecākais inspektors

Valsts valodas centra Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākais inspektors: – īsteno valsts valodas lietojuma pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Valsts valodas likums u.c.); – sastāda pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus; – konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, 201. kab.

Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs

Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs: - kontrolēt valstī noteikto prasību ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā; - veikt pasākumus valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzībai Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos; - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Valodas kontroles departamenta vadītājs

Valodas kontroles departamenta vadītāja, direktora vietnieka pienākumi: pārraudzīt un kontrolēt padotībā esošās centra struktūrvienības; departamenta kompetences robežās apkopot, analizēt un izmantot darbā informāciju par problēmjautājumiem valsts valodas lietojuma jomā; sagatavot atskaites; iesniegt priekšlikumus; piedalīties centra stratēģisko dokumentu izstrādē un izstrādāt šādus dokumentus departamentā; sadarboties ar citām institūcijām un medijiem; piedalīties likumprojektu u.c. normatīvo dokumentu izstrādē; direktora prombūtnē pārstāvēt centru un pieņemt centra lēmumus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminologs un redaktors

Terminologs – veic terminoloģiskus pētījumus un sniedz konsultācijas terminoloģijas jautājumos; – sagatavo terminus izskatīšanai vai apstiprināšanai LZA Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisijās un citās terminoloģijas darba grupās, līdzdarboties apakškomisijās vai citās terminoloģijas darba grupās; – piedalās terminoloģijas projektu izstrādē un terminoloģijas darba grupās; – sadarbojas ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā.

Redaktors - veic starptautisko tiesību aktu un ar to piemērošanu saistītās dokumentācijas rediģēšanu atbilstoši centra tulkošanas procesam; - veic centra sagatavoto tulkojumu kvalitātes izvērtēšanu pirms tulkojumu nodošanas pasūtītājiem; - veic tulkojumu sākotnējo izvērtēšanu, apkopo izvērtēšanā iegūto informāciju un sniedz priekšlikumus centra darba kvalitātes uzlabošanai.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6

Valodas kontroles departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors

Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors: – īsteno valsts valodas lietojuma pārraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Valsts valodas likums u.c.); – sastāda pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus; – konsultē privātpersonas un uzņēmumus valsts valodas lietošanas jautājumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga, Eksporta iela 6