Vakances nosaukums
Uzņēmums

Senior Lawyer

Amata mērķis ir nodrošināt sekmīgu juridiskās informācijas apkopošanu un izstrādi, tās koordinēšanu un vadību.

Galvenie pienākumi ir:

- Nodrošināt uzņēmuma juridiskās dokumentācijas pārvaldību – izstrādi, pārbaudi un apstiprināšanu,

- Vadīt ikdienas juridiskās aktivitātes (telpu nomu, sadarbības u.c. līgumi, finanšu dokumentu kontrole),

- Sniegt stratēģisku redzējumu un ieteikumus par biznesa attīstību no juridiskās puses,

- Sadarboties ar juridiskajiem konsultantiem un citiem sadarbības partneriem,

- Pārstāvēt un koordinēt uzņēmuma intereses sadarbībā ar valstu un citām institūcijām,;

- Regulāri sekot līdzi izmaiņām valstu likumdošanā un juridiskajos normatīvos, sniegt ieteikumus vadībai ar mērķi nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Latvija Skanstes iela 52, LV-1013

jurists

Jurista darbs ir izaicinošs, nodrošinot uzņēmuma interešu aizstāvību un ievērošanu visā Latvijā.  

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 34

Juridiskās daļas vadītājs

Pēc piederības izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (atbildes uz iesniegumiem utml.), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus. Sniegt konsultācijas, informāciju, metodisku palīdzību un dot slēdzienus un atzinumus novada domei un tās struktūrvienībām, iestādēm, darbiniekiem jautājumos, kas rodas to darbā. Gatavot lēmumu priekšlikumus pēc komitejas vadītāja pieprasījuma, pēc domes priekšsēdētājas mutiska rīkojuma citām komitejām. Iesniegt nodaļas vadītājai priekšlikumus par darba uzlabošanu pašvaldībā un tās struktūrvienībās, iestādēs. Sagatavot un sniegt rakstveida atzinumu un slēdzienu par komisiju, darba grupu, deputātu komiteju lēmumu projektiem, pirms jautājumu izskatīšanas  domes sēdē, iesniegšanai Juridiskās daļas vadītājai. Novada  pašvaldības tiesību un interešu pārstāvēšana (uz pilnvaras pamata) visu līmeņu tiesu iestādēs. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, iesniegšana un saņemšana  no citām administratīvajām iestādēm un juridiskajām personām, fiziskām personām. Izstrādā saistošo noteikumu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim. Izstrādā iekšējo normatīvo aktu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim.  Sagatavo līgumus, pēc pašvaldības iestāžu pieprasījumiem, pārbauda un akceptē iestāžu vai sadarbības partneru sagatavotos līgumus. Sagatavo atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem un sūdzībām savas kompetences ietvaros. Pildīt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus uzdevumus. Sagatavo un uztur līgumu reģistru, reģistrē līgumus dokumentu pārvaldības sistēmās.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi

Jurists

Ēno juristi uzņēmumā Printful – Latvijas pirmajā “vienradzī”! 

 

Ēnojot Printful juristi, varēsi uzzināt:

- Kā notiek juridiskā atbalsta sniegšana Latvijas un ārvalstu Printful grupas uzņēmumiem,

- Kādu ieguldījumu ikdienas darbā sniedz juridiskā komanda,

- Kāda ir ikdiena un izaicinājumi Spānijas juridiskās komandas darba koordinēšanā.

Tāpat Ēnu dienā tevi sagaida ekskursija pa jauno un moderno Printful biroju Raiņa Bulvārī 25, Rīgā, veselīgas un garšīgas pusdienas, iepazīšanās ar mūsu starptautiskā uzņēmuma darbību un daudz cita interesanta. Piesakies!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050

Vecākais eksperts - jurists, Rail Baltica projekta tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa izstrādā tiesību aktu projektus, sagatavo informatīvos ziņojumus izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā, kā arī veic citus tiesiskā regulējuma sakārtošanā nepieciešamos darbus, lai veiksmīgi īstenotu Rail Baltica projektu. Pārstāv valsts intereses nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumos sabiedrības vajadzībām un Rail Baltica projekta attīstībai, uzrauga, lai nekustamo īpašumu īpašniekiem tiktu noteikta taisnīga atlīdzība, tostarp arī lai tiktu atlīdzināti zaudējumi. Darba pienākumi – īpašuma atsavināšanas pārraudzība, tiesiskā nodrošinājuma aspekti, vēlamā izglītība – tiesību zinātne, ekonomika.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Gogoļa 3

Senior Corporate Counsel

The Senior Corporate Counsel's job is to make sure that all legal matters in Printify are in good order, this includes preparing contracts, working with business partners and state institutions, and representing Printify in disputes.

Senior Corporate Counsel, Printify: "I consider my job to be a creative one. Technical part of my work is to write documents, therefore, being well versed in language and literature helps." During the Shadow day, you will be able to:

1. See how our team functions

2. Help with some smaller tasks

3. Learn more about the profession and future challenges

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Maskavas iela 8 k-1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050

VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Pirmās tiesvedības daļas galvenais jurists

Tev būs iespēja iepazīt un uzzināt, kā tas ir būt par juristu vienā no lielākajām un modernākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, uzzināsi par jurista ikdienas darba pienākumiem, nodrošinot  VID pārstāvību tiesā. Tāpat būs iespēja gūt priekšstatu, ko nozīmē tiesvedības dokumentu sagatavošana, sākot ar atbildēm tiesai un beidzot ar apelācijas un kasācijas sūdzībām, kā arī detalizētāk iepazīsies ar VID pārstāvības tiesas sēdēs procesu kopumā, kurā puses sniedz paskaidrojumus, atbild uz tiesas un savstarpējiem jautājumiem, kā arī pratina lieciniekus, piedalās debatēs, beidzoties lietas izskatīšanai. 

Gaidīsim zinātkārus, aktīvus un radošus jauniešus ar vēlmi nākotnē kļūt par spēcīgiem juristiem un daļu no mūsu draudzīgā kolektīva!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talejas iela 1, Rīga ("Tiešsaiste")

Jurists

 Apply for the Shadow Day at the law firm!

 If you want to build your future career at a law firm, apply for the Shadow Day at our office. You will have the opportunity to meet and find out what the daily work of attorneys at law and assistants attorneys at law is like. We will introduce you to the principles of operation of a law firm and tell about the professional road to the Bar Association. You will have the opportunity to take a part in the working group meetings and participate in solving legal issues.

 Take a good mood and a desire to cooperate with others! Communication throughout the Shadow Day will be held in English.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Lāčplēša iela 20a, 6.stāvs

Jurists, "Jelgavas izglītības pārvalde"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

"Jelgavas izglītības pārvalde"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jurists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Administratīvā pārvalde

Pārvaldes vadītāja vietnieks, Juridiskā sektora vadītājs (1 jaunietis);

Juridiskā sektora vadītāja vietnieks (1 jaunietis).

Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības. https://www.profesijupasaule.lv/jurists

   

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Administratīvā departamenta vadītājs

Valsts asinsdonoru centrs ir vienīgā iestāde valstī, kura sagatavo un pārbauda asins komponentus asins pārliešanai. Ikdienu centrs sadarbojas ar asins sagatavošanas nodaļām, slimnīcu asins kabinetiem visā Latvijā, kā arī citām iestādēm un sadarbības partneriem.

Ēnai būs iespēja sekot ikdienas darbos Administratīvā departamenta vadītājam un uzzināt vairāk par juridiskajiem procesiem un publiskajiem iepirkumiem, kuri saistīti ar medicīnas nozari.

Dienu sāksim ar izglītojošu ekskursiju pa Donoru centru, kuras laikā varēs iepazīties ar informāciju par donoru kustību, asinsgrupām, asins sastāvu un asins  komponentu sagatavošanas posmiem, no to pieņemšanas brīža līdz izsniegšanai slimnīcām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Jurists

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

https://kultura.jelgava.lv/

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kr. Barona 6

jurists

     Seko izmaiņām likumdošanā, savlaicīgi informē par tām iestādes vadītāju un speciālistus, ierosina grozījumu veikšanu iekšējos normatīvajos aktos vai jaunu dokumentu izstrādi.Sniedz juridiskās konsultācijas  darbiniekiem, padotības iestāžu vadītājiem, pedagogiem dažādos ar izglītības procesu, darba attiecībām, dokumentu izstrādi, iestāžu nolikumu grozījumiem u.c. jautājumiem. Vadītāja uzdevumā sagatavo atbildes uz vēstulēm, sūdzībām, paskaidrojumus uz prasības pieteikumiem, atļaujas u.c. sarakstes dokumentus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Saules iela 7

Jurists

Piedāvājam iepazīties ar jurista profesijas ikdienu - saprats galvenos pienākumus, uzdevumus, izaicinājumus un karjeras iespējas. Ēnu dienas ietvaros iepazīstināsim gan ar biroju, gan pastāstīsim par studiju procesu augstskolās, kā arī mūsu Junioru programmu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Marijas iela 13 k-2, Rīga

Jurists

Piedāvājam iepazīties ar jurista profesijas ikdienu - saprats galvenos pienākumus, uzdevumus, izaicinājumus un karjeras iespējas. Ēnu dienas ietvaros iepazīstināsim gan ar biroju, gan pastāstīsim par studiju procesu augstskolās, kā arī mūsu Junioru programmu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Marijas iela 13 k-2, Rīga

Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietnieks Ilvars Turkopuls

Departamenta darbības pamatuzdevums ir plānot un izstrādāt politiku tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā, kā arī koordinēt un nodrošināt šo politiku īstenošanu; nodrošināt tiesiskās sadarbības īstenošanu tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā; nodrošināt dalību un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes iela ielas)

Jurists

Juridiskajā nodaļā varēs iepazīties ar pašvaldības jurista amata pienākumiem, sekot līdzi saistošo noteikumu izstrādāšanai, iepirkumu speciālista darbam, darbam ar līgumiem u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kareivju iela 7, Talsi