Vakances nosaukums
Uzņēmums

Bibliotekārs (Skrundas pilsētas bibliotēka)

Bibliotekārs palīdz lietotājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus, izsniedz un saņem informatīvos materiālus, novieto tos krājumā, reģistrē lasītājus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 1a

Bibliotekārs (bērnu bibliotēka)

Bibliotekārs palīdz lietotājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus, izsniedz un saņem informatīvos materiālus, novieto tos krājumā, reģistrē lasītājus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielā iela 1 A, Skrunda

Kultūras menedžere

Kultūras menedžeris izstrādā un realizē ar kultūras un izglītības jomām saistītus radošus projektus, rūpējas par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Lielā iela 1 A

Kultūras nama vadītāja

Plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus. Plānot un koordinēt izstāžu, koncertu un izrāžu norisi; veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību vietējās pārvaldes teritorijā un visu paaudžu un sociālo grupu pārstāvjiem, nodrošināt mākslas un kultūras mantojuma pieejamību iedzīvotājiem. Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt iestādes darbu budžeta tāmes ietvaros. Sagatavot iestādes pasākumu plānu. Nodrošināt iestādes materiālo bāzi; veikt inventāra un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību. Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un pulciņu darbības nepārtrauktību un pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem. Sekmēt savā administratīvajā teritorijā dažādu paaudžu un sociālo grupu locekļu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām. Nodrošināt iestādes amatiermākslas kolektīvu un pulciņu darbībai atbilstošus apstākļus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 1 A, Skrunda

Tehniskā sekretāre

Kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu pašvaldībā,  nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinēt pašvaldības informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus;

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11

Pašvaldības policists

Nodrošināt personu un sabiedrības drošību; Novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, kā arī likumpārkāpumu profilakse (pasākumi, kurus veic, lai novērstu vai aizkavētu likumpārkāpumus); Atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus, tai skaitā kontrolēt pašvaldību apstiprināto noteikumi izpildi; Atbilstoši savai kompetencei piemērot administratīvos sodus, kā arī veikt sodu piedziņu; Valsts policijas, Drošības policijas un citu institūciju atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā; Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu noteikto pienākumu izpildē, tai skaitā tūlītējā draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Amatnieku iela 1

Grāmatvede

Darba samaksas, atvaļinājuma naudu, darba nespējas lapu un pārējo ar darba samaksu saistīto aprēķinu veikšana

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11

Grāmatvede, kasiere

Veikt darbības ar skaidru naudu (saņemšana, izsniegšana) iestādes kasē, nodrošinot darījuma atbilstību LR likumdošanai;

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11

Galvenā grāmatvede

Grāmatvedības darba organizēšana un vadība;

Pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;

Pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju nodrošināšana ar finansiāla rakstura informāciju;

Pašvaldības budžeta iestāžu pārskatu un finanšu atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana;

Pašvaldības konsolidēto pārskatu un finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana pārraugošajām institūcijā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Izglītības nodaļas vadītāja

Organizēt un īstenot izglītības procesu pašvaldības kompetences ietvaros. Risināt pašvaldības izglītības iestāžu darbības jautājumus sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un citām valsts pārvaldes iestādēm.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Nodokļu administrators

Nodrošina Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un uzskaiti administratīvajā teritorijā esošajam nekustamajam īpašumam.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Finanšu nodaļas vadītāja

Pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana, kontrole un uzraudzība. Organizēt, pilnveidot un kontrolēt Finanšu daļas darbu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Būvvaldes vadītājs

Kontrolē būvprojektu un būvnormatīvu ievērošanu Skrundas novada teritorijā. Veic ēku, būvju inženiertehnisko komunikāciju apsekošanu, nosaka to tehnisko stāvokli, sagatavo tehniskos atzinumus, defektu aktus un tāmes. Kontrolē būvniecības procesu. Izsniedz un saskaņo ar būvniecību saistītu dokumentāciju.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda

Sabiedrisko attiecību speciālists

Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālista pienākumos ietilpst: Skaidrot plašsaziņas līdzekļos pašvaldības darbības pamatprincipus, lēmumu pieņemšanas procesu, novada attīstības vadlīnijas un iedzīvotāju lomu pašvaldības sekmīgā funkcionēšanā; sekmēt sabiedrības uzticēšanos SNP un Domes darbībai, prognozēt un novērst konflikta situācijas; Plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas un aptaujas kampaņas, veidot un uzturēt SNP labvēlīgu informācijas vidi; nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai, oficiālām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem par SNP un Domes darbību, funkcijām, pašvaldības pakalpojumiem; informatīvo ziņojumu (preses relīžu), publikāciju sagatavošana, ievietošana un izplatīšana sabiedrisko attiecību kanālos, mājas lapās, novada informatīvajā izdevumā, reģionālajā pres ē, nacionālajos medijos, sociālajos tīklos, TV, radio u.c.; apkopot un sagatavot publicēšanai pašvaldības struktūrvienību un iestāžu informāciju par gaidāmajām norisēm novadā.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Nekustamo īpašumu speciālists

Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista galvenie pienākumi ir pašvaldības nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšana zemes grāmatā, jautājumu risināšana saistībā ar adrešu piešķiršanu, nomas līgumu sagatavošana.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 1

Projektu koordinatore

Investīciju piesaistes projektu sagatavošana, administrēšana. Vada projektus, atbild par projektā definēto mērķu sasniegšanu. Koordinē projektu mērķu un uzdevumu izpildi. Kontrolē projektu izpildes termiņu, budžetu un kvalitāti. Sagatavo pārskatus par projektu izpildi un rezultātiem

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda

Attīstības nodaļas vadītājs

Vadīt pašvaldības attīstības plānošanas procesus,organizēt atsevišķu novada teritoriju vai konkrētu objektu stratēģiskās plānošanas procesus,organizēt un pārraudzīt dažāda līmeņa projektu izstrādes procesus, kas saistāmi ar pašvaldības attīstību, projektu vadība.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda

Informācijas tehnoloģiju speciālists

Pārrauga datorsistēmu darbu, konsultē datorsistēmu lietotājus, veic nepieciešamo sistēmu un programmatūru apkalpošanu (tostarp arī tehniskos labojumus).

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Ienākošo, izejošo dokumentu reģistrācija, Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošana, izzinot viņu apmeklējuma iemeslu. Nodrošina kompetentu un lietišķu atbilžu sniegšanu klātienē, pa tālruni un e-pastu apmeklētājiem par Skrundas novada pašvaldības, tās iestāžu darba laikiem, risināmajiem jautājumiem, sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību. Risināt nestandarta situācijas, nodrošinot apmeklētājus ar nepieciešamo informāciju un iesakot pareizo problēmas risinājuma secību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Pašvaldības sekretāre

Skrundas novada pašvaldības sekretāres amata pienākumos ietilpst nodrošināt Skrundas novada domes sēžu, komiteju sēžu dokumentēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Izpilddirektors

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors organizē, kontrolē un vada pašvaldības administrācijas, iestāžu, dienestu un struktūrvienību darbu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Domes priekšēdētāja pienākumi- realizēt vietējo pārvaldi pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists koordinē darbu ar jaunatni novadā, organizē apmācību seminārus, neformālās izglītības pasākumus, sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Lielā iela 1A, Skrunda

Jaunatnes darbiniece Skrundā

Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas projektu īstenošanā.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 1 A, Skrunda

Jaunatnes darbiniece Rudbāržos

Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starpnovadu pasākumu un projektu īstenošanā.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Rudbāržu pagasts

Skrundas posteņa ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Skrundas posteņa ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 3

Adrese: Ventas iela 2, Skrunda